Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 56/2.8.2012 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 56/2.8.2012


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2012 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 56/2.8.2012
Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.


Αθήνα, 02/08/2012
Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/364

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244,245,247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 56

ΘΕΜΑ : Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.

Σχετ. : το με αριθμ. Ε41/190/15.5.2012 Γενικό Έγγραφό μας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α΄/2012) που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001 (Α΄291), όπως ίσχυε μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3232/2004 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής:

«β΄» Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες με σύνταξη Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) για παραβάσεις τους σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. διαμορφώνονται από 11-4-2012 ως εξής:

- Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. ποσοστό 3%, επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.

- Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. ποσοστό προσαυξημένο κατά 1% και για κάθε επόμενη κατά περίπτωση Α.Π.Δ. μέχρι 30% συνολικά, επί των εισφορών της  εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.

Τα ως άνω ποσοστά προσαυξήσεων υπολογίζονται στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται στην κάθε συγκεκριμένη κατά περίπτωση Α.Π.Δ..

Τα νέα μειωμένα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ισχύουν και για παραβάσεις που έλαβαν χώρα πριν την 11-4-2012 αλλά ο καταλογισμός (σύνταξη ΠΕΠΕΕ) πραγματοποιείται μετά από την εν λόγω ημερομηνία. Η αναφερόμενη διαδικασία αφορά και τους εργοδότες οικοδομικών & τεχνικών έργων, ως εκ τούτου το με αριθμ. Γ.Ε. Ε41/190/15.5.2012 τροποποιείται ως προς το συγκεκριμένο σημείο.

Για τον υπολογισμό των εν λόγω επιβαρύνσεων ως προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. λαμβάνεται αυτή που ισχύει για την υποβολή τους μέσω διαδικτύου κάθε φορά και ανακοινώνεται με σχετικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Τυχόν παρατάσεις προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. θα λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 3% της πρόσθετης επιβάρυνσης και όχι για τον υπολογισμό των επόμενων ποσοστών 1% + 1% .....κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν μόνο τον τρόπο υπολογισμού της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. και όχι τις λοιπές διατάξεις του εν λόγω άρθρου (παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004) που ρυθμίζουν το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για μη υποβολή Α.Π.Δ. ή για υποβολή ανακριβούς Α.Π.Δ. (κατά την έννοια που ορίζεται σε αυτές), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν (εγκύκλιο 54/24).

Κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου (11-4-2012) θα πρέπει με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να μειωθούν οίκοθεν. Μέχρις ότου  πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο λογισμικό του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να ακυρώνεται ο σχετικός τύπος κίνησης μέσω της οθόνης «Διαχείριση Εκπρόθεσμων Κινήσεων Α.Π.Δ.» από τον Έλεγχο Εργοδοτών πριν την έκδοση της Π.Ε.Π.Ε.Ε., ή να εκδίδεται απόφαση ακύρωσης της Π.Ε.Π.Ε.Ε. εάν έχει ήδη εκδοθεί.

Στη συνέχεια θα συντάσσεται χειρόγραφη Π.Ε.Π.Ε.Ε. βάσει των νέων μειωμένων ποσοστών πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών και θα καταχωρείται στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέσω της οθόνης «λοιπές χρεωστικές κινήσεις» με τύπο κίνησης 232 «Π.Ε.Π.Ε.Ε. λόγω εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.».

Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα καθώς και πίνακα Γενικών Εγγράφων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με περιόδους υποβολής και παρατάσεις προθεσμιών υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων 2010 – 2012.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

α) Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2011 – 3/2011 ( Α΄ τρίμηνο) υπεβλήθη εκπρόθεσμα
στις 3/8/2011.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής Α΄ τριμήνου 2011 μετά την παράταση έως 6-5-2011.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής - επόμενου τριμήνου (Β΄ τριμήνου) χωρίς την παράταση (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο Α.Μ.Ε..... 22-7-11 μετά την παράταση 5-8- 2011.
Επιβάλλεται πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών για την εκπρόθεσμη υποβολή ποσοστού 4% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. (δεν λαμβάνεται υπόψη η παράταση για τον υπολογισμό του ποσοστού προσαύξησης (+1%).

β) Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 4/2011 – 6/2011 (Β΄ τριμήνου) υπεβλήθη εκπρόθεσμα στις 6/8/2011.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής Β΄ τριμήνου 2011 χωρίς την παράταση (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΜΕ ....22-7-11) μετά την παράταση έως 5/8/2011.
Επιβάλλεται πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών για την εκπρόθεσμη υποβολή ποσοστού 3% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

Μισθολογική Περίοδος

 

1/2010 – 12/2010 ΕΓΚ. 19/2010
» 1/2011 – 12/2011 Γ.Ε. Ε40/7/12-1-2011
» 1/2012 – 12/2012 Γ.Ε. Ε40/29/19-1-2012

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Α΄ 2010 1 - 3 / 2010 Γ99/1/66/30-4-10 7-5-2010
Β΄ 2010 4 - 6 / 2010 Γ99/1/182/2-8-10 6-8-2010
Γ΄ 2010 7 - 9 / 2010

Δ΄ 2010 10 - 12 / 2010

Γ99/1/13/25-1-11 11-2-2011
Α΄ 2011 4 - 6 / 2011 Γ99/1/63/29-4-11 6-5-2011
Β΄ 2011 1 - 3 / 2011 Γ99/1/121/ (27-7-11) 5-8-2011
Γ΄ 2011 7 - 9 / 2011 Γ99/1/179/24-10-11 4-11-2011
Δ΄ 2011 10 - 12 / 2011 Γ99/1/ 20/25-1-12 3-2-2012
Α΄ 2012 1 - 3 / 2012 Γ99/1/94/17-4-12 15-5-2012
Β΄ 2012 4 - 6 / 2012 Γ99/1/144/27-7-12 10-8-2012
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης