Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1108/24.9.2003 Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1108/24.9.2003
Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων


Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1085081/1473/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΟΛ 1108

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α).

2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α).

3. Την υπ αριθ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985/Β), με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την από 18.7.2003 γνώμη της ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

5. Οτι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι ελάχιστες αμοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων για τη σύμπραξή τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις καθορίζονται όπως στο συνημμένο πίνακα και ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ι. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Α- ΠΟΙΝΙΚΕΣ (σε ευρώ)
1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια
1. Ενώπιον Πταισματοδικείου 75
2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου 110
3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου 200
4. Ενώπιον Εφετείου:
α) επί πλημμελημάτων 460
β) επί κακουργημάτων 920
γ) επί κακουργημάτων (Αίτηση Αναστολής) 460
5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου 1.320
5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (Αίτηση αναστολής) 610
6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.) 1.230
Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.) 1.530
7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτικού ή Αεροδικείου:
α) επί πλημμελημάτων 210
β) επί κακουργημάτων 550
8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:
α) επί πλημμελημάτων 450
β) επί κακουργημάτων 750
9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου:
α) για πλημμέλημα 950
β) για κακούργημα 1.400
10. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών 220
11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών 400


2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 135
β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα 210
γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα 520


3. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 135
β) Ενώπιον ανακριτού 210


4. Υπομνήματα
α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης 100
β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης 200
γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών 220
δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών 380
α) ως Συμβούλιο Α' βαθμού 380
β) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος 380
ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως 380
ζ) Επί αιτήσεως αναιρέσεως 380


5. Μηνύσεις - Αιτήσεις - Ενδικα μέσα
α) Σύνταξη μήνυσης 130
β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές 80
γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής 200
δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος 350
ε) Εφεση κατά βουλεύματος 390
στ) Εφεση κατ' αποφάσεως Πλημ/κείου 135
ζ) Αναίρεση κατ' αποφάσεως Πλημ/κείου και Εφετείου 500
η) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Πλημ/κείου 160
θ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Εφετείου 160


Β' ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
α. Εργατικά
Αγωγή 80
Παράσταση 60
Προτάσεις 80


α1) Αιτήσεις
1. Για σύνταξη κάθε αίτησης 60
2. Παράσταση 35
3. Προτάσεις 60


β) Διαδικασία απόδοσης μισθίου
1) Αγωγή 80
2) Παράσταση 50
3) Προτάσεις 100
4) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου 100


γ) Αυτοκινητικές διαφορές
1) Αγωγή 40
2) Παράσταση 60
3) Προτάσεις 40


δ) Πίνακες Μηχανικών - Ιατρών - Μεσιτών κ.λπ.
1) Αγωγή 70
2) Παράσταση 80
3) Προτάσεις 70


ε) Ασφαλιστικά μέτρα νομής
Αίτηση 90
Παράσταση 90
Αυτοψία 90
Σημείωμα 90


στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:
α) Αίτηση 75
β) Παράσταση 55
γ) Σημείωμα 65


ζ) Μικροδιαφορές 60


η) Συγγενικά συμβούλια - Λογοδοσίες κ.λπ.
1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου 70
2. Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών 70
3. Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων 70
4. Αίτηση για σφράγιση ή αποσφράγιση 70
5. Δηλώσεις επί κατασχέσεων 70
6. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου 70
7. Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις 70
8. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια, λογοδοσίες, δηλώσεις 90
9. Κάθε παράσταση 90


θ) Διαδικασία πιστωτικών τίτλων
1) Αγωγή 40
2) Παράσταση 65
3) Προτάσεις 50


ι) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής 60


κ) Ανακοπές κάθε είδους
1. Ανακοπή 60
2. Παράσταση 45
3. Προτάσεις 55


λ) Ανταγωγές γενικά 45


μ) Παρεμβάσεις 45


ν) Αιτήσεις διάφορες
1. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον Κωδ. Δικ. 75
2. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 75
3. Σύνταξη αίτησης προτίμησης ή ορισμού δικασίμου,
αναβολής εκτέλεσης αποφάσεων περί εξώσεως, περί παροχής
απογράφου, παραστάσεως προθεσμίας 75
4. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 75


ξ) Τακτική διαδικασία
1. Σύνταξη αγωγής, παρέμβασης, τριτανακοπής 65
2. Προτάσεις 55
3. Παράσταση 65
4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη 65
5. Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου 65
6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονας 65
7. Γνωστοποίηση μαρτύρων 45
8. Αιτήσεις προς τον εισηγητή 45
9. Κλήση προς μάρτυρα ή πραγματογνώμονα 45
10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος 80
11. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου 120
12. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγματογνώμονας 75
13. Κλήση προς διάδικο 65
14. Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 75
15. Προτάσεις μετ' απόδειξη 110
16. Παράσταση μετ' απόδειξη 100
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο


ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών
α) Οταν το μίσθωμα είναι μέχρι 585 ευρώ
1. Αγωγή 125
2. Παράσταση 95
3. Προτάσεις 95


β) Οταν το μίσθωμα είναι μέχρι 1.465 ευρώ
1. Αγωγή 160
2. Παράσταση 160
3. Προτάσεις 160


γ) Οταν το μίσθωμα είναι πάνω από 1.465 ευρώ
1. Αγωγή 190
2. Παράσταση 250
3. Προτάσεις 250


Β) Ασφαλιστικά μέτρα (Γενικά)
1. Αίτηση 100
2. Παράσταση 125
3. Προτάσεις (σημείωμα) 95


Βα) Διατροφές κ.λπ.
1. Αίτηση 125
2. Παράσταση 95
3. Σημείωμα 95


Γ) Εκουσία δικαιοδοσία
1. Αίτηση 95
2. Παράσταση-Προτάσεις 95
3. Προτάσεις καθού 110


Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών, μεσιτών κ.λπ.
α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695
1. Αγωγή 95
2. Παράσταση 160
3. Προτάσεις (σημείωμα) 95


β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 58.696 έως 146.735
1. Αγωγή 160
2. Παράσταση 310
3. Προτάσεις 160


γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 146.736 και άνω
1. Αγωγή 250
2. Παράσταση 370
3. Προτάσεις 160


Ε) Τακτική διαδικασία
1. Αγωγή 95
2. Παράσταση 95
3. Προτάσεις 95


ΣΤ) Αγωγές - ανακοπές Γενικά
5.870 - 44.020
1. Αγωγή 65
2. Παράσταση 125
3. Προτάσεις 125
44.021 - 88.040
1. Αγωγή 95
2. Παράσταση 125
3. Προτάσεις 160
88.041 - 234.775
1. Αγωγή 125
2. Παράσταση 160
3. Προτάσεις 280
234.776 και άνω
1. Αγωγή 160
2. Παράσταση 220
3. Προτάσεις 340


Ζ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Από 5.870 έως 14.675 ευρώ 130
Από 14.676 έως 58.695 ευρώ 250
Από 58.696 έως 146.735 ευρώ 380
Από 146.736 και άνω 620


Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων
1. Αίτηση 120
2. Παράσταση 90
3. Προτάσεις 90


Ηα) Για καθορισμό τιμής μονάδος
α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695
1. Αίτηση 90
2. Παράσταση 120
3. Προτάσεις 90


β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι άνω των 58.695
1. Αίτηση 150
2. Παράσταση 150
3. Προτάσεις 150


Θ) Εργατικές διαφορές
1. Αγωγή 130
2. Παράσταση 95
3. Προτάσεις 95


Ι) Διατροφές (ανεξαρτήτως ποσού)
1. Αγωγή 130
2. Παράσταση 95
3. Προτάσεις 95


Κ) Αυτοκινητικές διαφορές
α) Για ποσό από 5.870 έως 29.345
1. Αγωγή 70
2. Παράσταση 80
3. Προτάσεις 65


β) Για ποσό από 29.346 έως 88.040
1. Αγωγή 95
2. Παράσταση 125
3. Προτάσεις 95


γ) Για ποσό από 88.041 και άνω
1. Αγωγή 125
2. Παράσταση 190
3. Προτάσεις 95


Λ) Ανταγωγές και παρεμβάσεις
Οπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο


Μ) Κατά την απόδειξη ό,τι ισχύει από Πολυμελές Πρωτοδικείο


ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
α) Εκούσια δικαιοδοσία και Τακτική (Μη αποτιμητές)
1. Αίτηση 110
2. Παράσταση 130
3. Προτάσεις 110


β) Εφέσεις
1. Εφεση κατ' απόφασης Ειρηνοδικείου 110
2. Παράσταση 125
3. Προτάσεις 110


γ) Τακτική διαδικασία
44.020 - 117.390
1. Αγωγή 125
2. Παράσταση 160
3. Προτάσεις 190


117.391 - 293.470
1. Αγωγή 190
2. Παράσταση 220
3. Προτάσεις 310


293.471 - 880.410
1. Αγωγή 340
2. Παράσταση 340
3. Προτάσεις 340


880.411 - 1.467.350
1. Αγωγή 530
2. Παράσταση 530
3. Προτάσεις 530


1.467.351 και άνω
1. Αγωγή 770
2. Παράσταση 770
3. Προτάσεις 770


δ) Απόδειξη
1. Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων 70
2. Γνωστοποίηση μαρτύρων 70
3. Κλήση προς μάρτυρα 70
4. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων 80
5. Αίτηση παράστασης προθεσμίας 80
6. Παράσταση κατά τη συζήτηση της 50
7. Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη 80
8. Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου 80
9. Δήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 80
10. Παράσταση κατά τη δόση του όρκου των διαδίκων ή πραγματογνωμόνων 60
11. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη 120
12. Παράσταση - Προτάσεις μετ' απόδειξη 220


ε) Πτωχευτική Διαδικασία
1. Σύνταξη δήλωσης εμπόρου για αναστολή πληρωμών 120
2. Αίτηση πτώχευσης 90
3. Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης 75
4. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο 100
5. Αίτηση προς τον Εισηγητή 100
6. Πτωχευτική ανακοπή 100
7. Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συμβιβασμού 100
8. Αίτηση διαρρήξεως-ανατροπής ή ακυρώσεως πτωχευτ.Συμβιβ. 100
9. Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστώσεων 100
10. Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως 90
11. Υπόμνημα ή λογοδοσία συνδίκου 50
12. Παράσταση:
α) Κατά την απογραφή 120
β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων 150
γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου 130
δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών 130
ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα 70
13. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο 100
14. Υπόμνημα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης 100
15. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συμβιβασμού ή αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως συμβιβασμού 80
16. Παράσταση 50
17. Προτάσεις 50


στ) Ανταγωγές και παρεμβάσεις
Οπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία.
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο.


Ανακοπές - Τριτανακοπές - Πρόσθετες Παρεμβάσεις
Οπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριο


Ανακοίνωση Δίκης
1. Ανακοίνωση δίκης:
α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου 75
β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων 120


2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση:
α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου 75
β) Ενώπιον Πρωτοδικείων 120


ΕΦΕΤΕΙΟ
1. Εφεση 150
2. Παράσταση 180
3. Προτάσεις 200
4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων 240
5. Προτάσεις για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 260
6. Οταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό
α. Αγωγή 105
β. Παράσταση 150
γ. Προτάσεις 240


Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές - αυτοκινητικές
1. Εφεση 130
2. Παράσταση 140
3. Προτάσεις 130
Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα γραμμάτιο


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
1. Αίτηση αναίρεσης 380
2. Πρόσθετοι λόγοι 250
3. Παράσταση 430
4. Προτάσεις αναιρεσ/αναιρεσιβλ. 500
5. Αναστολή
α) Αίτηση 170
β) Παράσταση 610
γ) Σημείωμα 150


Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές
α. Αίτηση 220
β. Πρόσθετοι λόγοι 160
γ. Παράσταση 320
δ. Προτάσεις αναιρεσ/αναιρεσιβλ. 290


Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή 80
2. Παράσταση 60
3. Υπόμνημα 80


ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή 110
2. Παράσταση 190
3. Υπόμνημα 80
Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων
α. Προσφυγές 80
β. Παράσταση 150
γ. Υπόμνημα 50
Αγωγές: όπως η κλιμάκωση Μονομελούς Πρωτοδικείου


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
1. Εφεση ή αίτηση ακύρωσης 220
2. Παράσταση 240
3. Υπόμνημα 80
Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια δικόγραφα.
Αίτηση Αναστολής μείωση κατά 1/2
Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων
1. Εφεση ή αίτηση 160
2. Παράσταση 200
3. Υπόμνημα 65


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης 310
2. Παράσταση 460
3. Υπόμνημα 460


Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισμένων
α. Αίτηση - έφεση 190
β. Πρόσθετοι λόγοι 125
γ. Παράσταση 250
δ. Υπόμνημα 125


ΣΗΜΑΤΑ
Διοικητική Επιτροπή σημάτων
1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος 200
2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση 200
3. Παράσταση 250
4. Υπόμνημα 200


ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
1. Αίτηση 750
2. Συζήτηση - Υπόμνημα 1.000
Καθού 1.300


ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ
1. Αίτηση 600
2. Συζήτηση - Υπόμνημα 900
Καθού 1.200


ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
1. Αίτηση 220
2. Παράσταση 150
3. Υπόμνημα 270


Β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
1. Εφεση 180
2. Παράσταση 150
3. Υπόμνημα 210


Γ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ κ.α.
1. Εφεση 120
2. Παράσταση 90
3. Υπόμνημα 90


ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α) Τμήματα
1. Εφεση ή αναίρεση 125
2. Παράσταση 185
3. Υπόμνημα 125


β) Ολομέλεια
1. Παράσταση 370
2. Υπόμνημα 250


II. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Για την παροχή συμβουλών στους εντολείς 60 (ανά ώρα) 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης