Δ.1040/42/06.08.1997

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2515/25.7.1997(ΦΕΚ 154 Α)



Σχόλια:


6 Αύγ 1997

Taxheaven.gr


Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2515/25.7.1997(ΦΕΚ 154 Α') Δ.1040/42/6.8.1997

1. Με την παραπάνω σχετική διαταγή μας, σας είχαμε κοινοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2443/1996, με τις οποίες, αφ' ενός αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 της Δ.245/1988 Α.Υ.Ο. (παραγρ. 1) και αφ' ετέρου, παρασχέθηκε η δυνατότητα τακτοποίησης, με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις του παραπάνω νέου άρθρου 9,
των εκκρεμών υποθέσεων για παραβάσεις της παραπάνω απόφασης, εφόσον η τακτοποίηση γινόταν μέχρι τις 30.3.1997 (παρ. 2 και 3).


2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2515/25.7.1997 αναδιατυπώνονται οι μεταβατικού περιεχομένου διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν.2443/1996, οι αλλαγές δε που επέρχονται αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

Στην παράγραφο 2

- Ορίζεται προθεσμία για την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις του άρθρου 9 της Δ.245/1988 ΑΥΟ, όπως αυτό αντικαστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2443/1996, η 31 Οκτωβρίου 1997.

- Για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία κατά τον χρόνο του τελωνισμού τους και ανεξάρτητα από το αν ήταν καινούργια ή μεταχειρισμένα, ήταν νέας ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά την έννοια ότι έφεραν εκ κατασκευής καταλύτη και ήταν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλην όμως αντιμετωπίσθηκαν ως συμβατικής και χρεώθηκαν ποσά ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τους συντελεστές του άρθρου 1 του Ν.363/1976, θα γίνει, επαναχρέωση του Ε.Φ.Κ., με βάση τους συντελεστές του άρθρου 1 του Ν.1858/1989 ή του άρθρου 37 του Ν.1882/1990 που ίσχυαν κατά τον ίδιο χρόνο (τελωνισμού), υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι θα σας προσκομίσουν δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα οποία να πιστοποιούν ότι τα αυτοκίνητα αυτά ήταν νέας ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά την παραπάνω έννοια.

Στην παράγραφο 3

Εκτός από τα πρόσωπα που άσκησαν το δικαίωμα μετοικεσίας, η εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραπάνω παραγράφου 2, επεκτείνεται και στους αγοραστές ή κατόχους των αυτοκινήτων και λοιπών ειδών, όχι όμως και σε άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διάπραξη της παράβασης ιδίως ως έμποροι ή επαγγελματίες, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Δεδομένου ότι κατά τα λοιπά οι κοινοποιούμενες διατάξεις δεν διαφέρουν απότις αντικαθιστώμενες, ισχύουν για τα σημεία αυτά οι οδηγίες που σας δώσαμε με την αριθμ. Δ.1583/59/Β.0018/16.12.1996 Δ.Υ.Ο.

4. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να ενημερώσει τις υπηρεσίες του για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους των δικαιολογητικών που θα πιστοποιούν ότι τα αυτοκίνητά τους ήταν νέας ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην κοινοποιούμενη διάταξη.


Taxheaven.gr