Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1235/28.8.1997 Επεξεργασία Φορολογικών Στοιχείων - (Κοινή Δράση ΚΕΠΥΟ - ΔΟΥ - Επιθεωρήσεων)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1235/28.8.1997
Επεξεργασία Φορολογικών Στοιχείων - (Κοινή Δράση ΚΕΠΥΟ - ΔΟΥ - Επιθεωρήσεων)


Αθήνα 28 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1088074/5790/ΔΜ-Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

ΠΟΛ.: 1235

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία Φορολογικών Στοιχείων - (Κοινή Δράση ΚΕΠΥΟ-ΔΟΥ- Επιθεωρήσεων).

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') του "Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων":

  1. Οι επιτηδευματίες (περιλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες),
  2. τα πρόσωπα της παραγράφου 3, ήτοι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι επιτροπές, οι ενώσεις προσώπων, κάθε Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί,
  3. τα πρόσωπα της παραγράφου 4, ήτοι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, εφόσον μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ έχουν εκδώσει οι ίδιοι Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής για τις πωλήσεις προϊόντων τους, μέσω τρίτων και για τις απευθείας πωλήσεις, υποβάλλουν μέχρι την 25η Μαϊου κάθε χρόνο στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ) για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, τριπλότυπες καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων, καθώς και για τα διανεμόμενα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων.

Από τη διασταύρωση στοιχείων τιμολογίων του οικονομικού έτους 1994 (χρήση 1993) προέκυψε ότι ένας μεγάλος αριθμός επιτηδευματιών δεν υπέβαλε τις παραπάνω προβλεπόμενες από το άρθρο 20 καταστάσεις.

Το ΚΕΠΥΟ προέβη στην εκτύπωση καταστάσεων ανά ΔΟΥ με ονόματα επιτηδευματιών, που δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων, όπως είχαν υποχρέωση να υποβάλουν μέχρι της 25ης Μαϊου 1994, ενώ είχαν διενεργήσει συναλλαγές με άλλους επιτηδευματίες, όπως προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων.
Επιβάλλεται η άμεση αξιοποίηση των καταστάσεων αυτών που εκτυπώθηκαν από το ΚΕΠΥΟ. Προς τούτο πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

- Να διαπιστωθεί για κάθε περίπτωση εάν όντως έχει υποβληθεί συγκεντρωτική κατάσταση από τον αναφερόμενο επιτηδευματία, είτε στη ΔΟΥ, είτε στο ΚΕΠΥΟ, προσκομίζοντας για την απόδειξη, είτε δικό του αντίγραφο με σφραγίδα παραλαβής από τη ΔΟΥ, είτε απόδειξη των ΕΛΤΑ για την απευθείας αποστολή στο ΚΕΠΥΟ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διαγραφεί από την κατάσταση και να γραφεί δίπλα η ημερομηνία υποβολής ή αποστολής της συγκεντρωτικής κατάστασης.

- Εάν δεν έχει υποβληθεί συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων να επιβληθεί σε βάρος του υποχρέου πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Π.Δ.186/1992, ήτοι:

* μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δρχ. αν πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας,
* μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δρχ. αν πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας, και
* μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. προκειμένου για τους λοιπούς υπόχρεους, ως ίσχυαν για τη χρήση αυτή.

Επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του άρθρου 20 του ΚΒΣ γιατί η επιβολή προστίμου δεν απαλλάσσει αυτόν από την υποχρέωση υποβολής των εν λόγω καταστάσεων, οι οποίες όταν υποβληθούν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για περαιτέρω επεξεργασία.

Επίσης, το ΚΕΠΥΟ συνέταξε ξεχωριστές καταστάσεις ανά ΔΟΥ για 144 επιτηδευματίες, οι οποίοι υπέβαλαν μεν συγκεντρωτικές καταστάσεις, αλλά δεν έτυχαν ακόμη επεξεργασίας από το ΚΕΠΥΟ και για τους οποίους δεν πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα για μη υποβολή.

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς το πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.3323/1955, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 του Π.Δ.186/1992.

Οσοι επιτηδευματίες κληθούν και δεν προσέλθουν στη ΔΟΥ να υποβάλουν τις παραπάνω αναφερόμενες καταστάσεις να τεθούν υπόψη των Προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχου, επειδή υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εκδίδουν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
Η διενέργεια του ελέγχου να ανατεθεί σε συγκεκριμένο ή σε συγκεκριμένους υπαλλήλους και πρέπει να έχει περαιωθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 1997.

Μετά το πέρας των παραπάνω περιγραφομένων διαδικασιών, οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ να επιστρέψουν στη Δ/νση Μητρώου, Τμήμα Γ' τις εν λόγω καταστάσεις συμπληρωμένες, είτε με τα ποσά των προστίμων, είτε με την ένδειξη της εμπρόθεσμης υποβολής αυτών.

Η επιτυχία των μέτρων αυτών δεν θα υπάρξει, αν οι Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα δεν αναλάβουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ορθή τήρηση των παραπάνω διαδικασιών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τους Επιθεωρητές αδράνεια ή αδιαφορία,
οφείλουν ΑΜΕΣΑ να ενημερώσουν τη Γενική Δ/νση Επιθεώρησης για την άμεση επέμβασή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης