Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1229/18.8.1997 1085775/3427/876


Σχόλια:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1153/27.5.2014 "Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις." ορίζεται τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από την παρούσα ΑΥΟ τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα. Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται εξακολουθούν να ισχύουν.Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-1997 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1229/18.8.1997
1085775/3427/876 - Τρόπος τήρησης και περιεχόμενο του ειδικού βιβλίου για τις μετακινήσεις ενσώματων κινητών αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο ΚΜ και αντίστροφα,για να γίνουν σαυτά εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών φασόν, καθώς και για προσωρινή χρησιμοποίηση για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών και για περίοδο μέχρι 24 μηνών


Αθήνα 18 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
Τμήμα Α/ΙΙ
2) Διεύθυνση 15η Βιβλίων & Στοιχείων
Τμήμα Α'

ΠΟΛ.: 1229

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης και περιεχόμενο του ειδικού βιβλίου για τις μετακινήσεις ενσώματων κινητών αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο ΚΜ και αντίστροφα, για να γίνουν σ' αυτά εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών φασόν, καθώς και για προσωρινή χρησιμοποίηση για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών και για περίοδο μέχρι 24 μηνών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86 "περί Φ.Π.Α." (ΦΕΚ125 Α'), όπως ισχύουν:
α) των περιπτώσεων δ', ε' και στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7,
β) της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 8,
γ) των περιπτώσεων α' και γ' του άρθρου 10β
δ) των παραγράφων 4, περιπτώσεις α' και στ' και 9, περίπτωση β' του άρθρου 29,
ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 και
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 2, στοιχείο β' της έκτης οδηγίας Φ.Π.Α. (77/388/Ε.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 12 του άρθρου 1 της οδηγίας 95/7/ΕΚ (δεύτερη οδηγία απλούστευσης του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.Α.).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 "περί Κ.Β.Σ." (ΦΕΚ 84 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 134/1996 (ΦΕΚ105 Α'). 4. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β' /9.10.1996) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Οτι η απόφαση αυτή αφορά καθορισμό διαδικασίας εφαρμογής διατάξεων του Ν.1642/1986 και δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους.

6. Την ανάγκη τήρησης ειδικού βιβλίου καθορισμού διαδικασίας παρακολούθησης:

α)των εργασιών που πραγματοποιούνται σε ενσώματα κινητά αγαθά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι φασόν εργασίες σε ενδοκοινοτικό επίπεδο και

β) της μετακίνησης αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησης του υποκειμένου στο φόρο που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και αντίστροφα.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Υπόχρεος στην τήρηση του ειδικού βιβλίου

Υπόχρεοι στην τήρηση του ειδικού βιβλίου που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν. 1642/1986, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι:

1. Ο υποκείμενος στο φόρο που μετακινεί ή αποστέλλει ή μεταφέρει αγαθά της επιχείρησής του ή που αποστέλλονται ή μεταφέρονται για λογαριασμό του σε άλλο κράτος μέλος, με σκοπό:

α) να γίνουν σ' αυτά διάφορες εργασίες, περιλαμβανομένων και των εργασιών φασόν, όπως επεξεργασία, επισκευή, συντήρηση, συσκευασία, παραγωγή, διασκευή, συναρμολόγηση, πραγματογνωμοσύνη, κ.λπ. και τα οποία μετά την εκτέλεση των εργασιών επαναποστέλλονται στον υποκείμενο στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 7, παρ. 3 περίπτ. δ'),

β) να χρησιμοποιηθούν προσωρινά από τον ίδιο τον υποκείμενο, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών, που αυτός πραγματοποιεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (άρθρο 7, παρ. 3 περίπτ. ε'),

γ) να χρησιμοποιηθούν από τον υποκείμενο προσωρινά, για περίοδο μέχρι 24 μήνες, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (άρθρο 7, παρ, 3 περίπτ. στ').

2. Ο υποκείμενος στο φόρο που παραλαμβάνει αγαθά στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία ο ίδιος αποστέλλει ή του αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος από άλλον υποκείμενο εγκατεστημένο σ' αυτό το άλλο κράτος μέλος με σκοπό:

α) να γίνουν σ' αυτά διάφορες εργασίες, περιλαμβανομένων και των εργασιών φασόν,
β) να ικανοποιήσουν ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών, που αυτός πραγματοποιεί στο εσωτερικό της χώρας,
γ) να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για περίοδο μέχρι 24 μήνες στο εσωτερικό της χώρας.

Αρθρο 2
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου από υποκείμενο (εργοδότη - εντολέα) που μετακινεί ενσώματα κινητά αγαθά σε άλλο Κ.Μ. για να γίνουν σ' αυτά εργασίες της περίπτ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 7

Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο (εργοδότης), που αποστέλλει ή μεταφέρει ενσώματα κινητά αγαθά ή αποστέλλονται ή μεταφέρονται για λογαριαμό του εκτός του εσωτερικού της χώρας προς υποκείμενο στο φόρο (εργολάβο) εγκατεσημένο σε άλλο κράτος - μέλος, για να γίνουν σ' αυτά εργασίες πραγματογνωμοσύνης ή εργασίες επισκευής, βελτίωσης, διασκευής, συναρμολόγησης, κατασκευής, παραγωγής κ.λπ. στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες φασόν (εργασίες με σύμβαση μίσθωσης έργου), υποχρεούται:

1. Να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο σε μερίδες, κατά εργολάβο, στο οποίο καταχωρεί, τα εξής:

α) Τα πλήρη στοιχεία του υποκειμένου στο φόρο - εργολάβου, ήτοι ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, κράτος - μέλος εγκατάστασης και τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.

β) Τα στοιχεία της τυχόν έγγραφης σύμβασης μίσθωσης έργου (αριθμός και ημερομηνία) ή άλλης έγγραφης συμφωνίας, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'/23.3.1990) από την οποία προκύπτουν οι όροι του ανατεθέντος έργου ή των
εντελλομένων εργασιών, καθώς και το είδος, η ποσότητα των παραχθησομένων αγαθών και η συμφωνηθείσα αμοιβή κατά μονάδα ή σύνολο.

Με την υποβολή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της σχετικής σύμβασης προς θεώρηση, ο υποκείμενος (εργοδότης - εντολέας) υποβάλλει ακόμη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται η επαλήθευση του Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του παραλήπτη εργολάβου, μέσω του συστήματος VIES (εάν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα αυτό).

γ) Το είδος, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τη ποσότητα των αποστελλομένων ή μεταφερομένων αγαθών καθώς και τον σκοπό της αποστολής τους.

δ) Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής (από το οποίο προκύπτει η αποστολή των αγαθών), στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του παραλήπτη - εργολάβου.

ε) Τον αριθμό και την ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου (τιμολόγιο, εκκαθάριση κ.λπ.) επαναποστολής (επιστροφής) των παραχθέντων αγαθών από τον εργολάβο στον εργοδότη.

Από το φορολογικό αυτό στοιχείο θα προκύπτουν, το είδος και η ποσότητα των αγαθών που απεστάλησαν από τον εργοδότη - εντολέα, το είδος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, το είδος και η ποσότητα των κατασκευασθέντων αγαθών, εφόσον πρόκειται για φασόν εργασίες και η αμοιβή του εργολάβου. Στο φορολογικό αυτό στοιχείο θα επισυνάπτονται και τα φορτωτικά έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία που εκδόθηκαν για τη μετακίνηση των αγαθών από το κράτος - μέλος πραγματοποίησης των εργασιών προς το εσωτερικό της χώρας.

στ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα των αποστελλομένων ή μεταφερομένων αγαθών προς το κράτος - μέλος εγκατάστασης του εργολάβου, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν αποστέλλονται ή μεταφέρονται απευθείας από τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα εργοδότη στον εργολάβο, αλλά από τρίτο πρόσωπο κατ' εντολή του εργοδότη.

2. Να τηρεί και να επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο τα οικεία αποδεικτικά της μετακίνησης (μεταφοράς) ή αποστολής των αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας στον υποκείμενο παραλήπτη (εργολάβο) στο άλλο κράτος - μέλος, το φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, εκκαθάριση) επαναποστολής ή επιστροφής των παραχθέντων, διασκευασθέντων κ.λπ. αγαθών από τον εργολάβο στον εργοδότη καθώς και την τηλεομοιοτυπία με την οποία έγινε η επιβεβαίωση του Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του εργολάβου, από το τμήμα VIES του Υπ. Οικονομικών. Ως αποδεικτικά της μεταφοράς των αγαθών θεωρούνται τα οριζόμενα από το άρθρο 2
της Α.Υ.Ο. με αριθμ. 1103551/8478/Α'0014/

Να ενημερώνει το ειδικό βιβλίο με τα δεδομένα όλων των περιπτώσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εντός οκτώ (8) ημερών από την έκδοση ή την λήψη των σχετικών στοιχείων. Το βιβλίο δεν ενημερώνεται με τα δεδομένα της περίπτωσης στ' επί αποστολής των αγαθών με ίδια μεταφορικά μέσα του εργοδότη.

Αρθρο 3
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου επί μετακινήσεων αγαθών από το εσωτερικό της χώρας προς άλλο Κ - Μ για πράξεις των περίπτ. ε' και στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7

1. Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει ενσώματα κινητά αγαθά εκτός του εσωτερικού της χώρας αλλά εντός της Κοινότητας, σε άλλο κράτος - μέλος, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν προσωρινά στο έδαφος του κράτους - μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, κατά τις
διατάξεις των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγρ. 3 του άρθρου 7, υποχρεούται στην τήρηση θεωρημένου ειδικού βιβλίου για την παρακολούθηση των πράξεων αυτών.

Στο ειδικό αυτό βιβλίο καταχωρούνται:
α) ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού δελτίου αποστολής και των λοιπών συνοδευτικών φορολογικών εγγράφων,
β) το είδος, η ποσότητα των αποστελλομένων αγαθών καθώς και ο σκοπός της αποστολής τους,
γ) τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη των αγαθών στο άλλο κράτος - μέλος,
δ) το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού εγγράφου, καθώς και
των εγγράφων μεταφοράς που εκδίδονται από τον παραλήπτη ή άλλο πρόσωπο κατά την επαναποστολή των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

2. Το ειδικό βιβλίο της προηγούμενης παραγράφου ενημερώνεται σε οκτώ (8) ημέρες από την έκδοση ή τη λήψη των σχετικών στοιχείων.

Αρθρο 4
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου επί μετακινήσεων αγαθών από άλλο Κ-Μ προς το εσωτερικό της χώρας για πράξεις της περίπτ. γ' του άρθρου 10β Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου εκτός Ελλάδος υποκείμενου στο φόρο ή ελλείψει φορολογικού αντιπροσώπου το πρόσωπο που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά από άλλο κράτος - μέλος στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 10β του Ν. 1642/86, για την διενέργεια των πράξεων των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω νόμου, υποχρεούται στην τήρηση, θεωρημένου ειδικού βιβλίου κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων της παρούσας.

Αρθρο 5
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου από υποκείμενο (εργολάβο) που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά από άλλο Κ -Μ για να γίνουν σ' αυτά εργασίες της περίπτωσης δ' της παραγρ. 3 του άρθρου 7 στο εσωτερικό της χώρας

Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο (εργολάβος) ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου σε άλλο κράτος - μέλος υποκειμένου στο φόρο που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά τα οποία του αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος, από ή για λογαριασμό υποκειμένου στο φόρο, ο οποίος διαθέτει
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε αυτό το άλλο κράτος - μέλος, για να γίνουν σ' αυτά εργασίες πραγματογνωμοσύνης ή εργασίες βελτίωσης, επισκευής, διασκευής, κατασκευής, παραγωγής κ.λπ. στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εργασίες φασόν της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 (με σύμβαση μίσθωσης έργου), υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας και να εκπληροί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου.

Αρθρο 6
Τήρηση ειδικών λογαριασμών σε θεωρημένα βιβλία του Κ.Β.Σ. αντί της τήρησης του ειδικού βιβλίου
Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι υπόχρεος στην τήρηση θεωρημένου ειδικού βιβλίου κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δύναται, ύστερα από γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αντί της τήρησης αυτού του ειδικού βιβλίου, να καταχωρεί τα στοιχεία που προβλέπουν οι οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις της παρούσας, σε ειδικούς λογαριασμούς άλλου θεωρημένου βιβλίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύει).

Αρθρο 7
Κυρώσεις
Η παράβαση των διατάξεων της απόφασης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 186/1992 και επί μη καταχώρησης πράξεων στο ειδικό βιβλίο επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 33 του Κ.Β.Σ.

Αρθρο 8
Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν:
α) Η απόφασή μας αριθ. 1002957/178/56/ΠΟΛ.1007/12.1.1994.
β) Κάθε άλλη ρύθμιση με απόφασή μας, που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 9
Εναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή που ισχύει για πράξεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία δημοσίευσής της και εφεξής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης