Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. απόφ. 10/3/11.6.2012 Αριθ. απόφ. 10/3/11.6.2012


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Ε.Ε.Ε.Π. 36/3/3.1.2013 και την απόφαση Ε.Ε.Ε.Π. 168/3/30.7.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2012 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. απόφ. 10/3/11.6.2012
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Αριθ. απόφ. 10/3/11.6.2012

(ΦΕΚ Β' 2066/03-07-2012)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το ν. 4038/2012 (Α΄ 14), ως και τις διατάξεις του ν.3229/2004 (Α΄ 38) και του ν. 3051/2002 (Α΄ 220).

β) Τη διάταξη της περίπτωσης ιβ του άρθρου 17 του ν.3229/2004 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) και με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του ν. 4021/2011 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 20, του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

γ) Την αριθ. 55906/1673/20.12.2011 (τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

δ) Την αριθ. 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Τουρισμού, περί «Πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

ε) Την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

στ) Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, καθόσον δεν έχουν ακόμα εκδοθεί ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. ως και οι οικείοι Κανονισμοί της που διέπουν τα ρυθμιζόμενα με την παρούσα θέματα.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., 

αποφασίζουμε:

Την έκδοση της παρούσας απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Νομική φύση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

1. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι ανεξάρτητη Αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργική ανεξαρτησία και έδρα την Αθήνα. 

Τα Μέλη της είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά δε την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και την συνείδησή τους.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει, γνωμοδοτεί και ενεργεί για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Με αποφάσεις της Επιτροπής, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση ίδρυσής τους.

Άρθρο 2
Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ορίζεται ο Πρόεδρος αυτής και τα οποία διορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις της παραγράφου 10, του άρθρου 7, του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

2. Αν κάποια από τα μέλη της Επιτροπής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η Επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει όχι όμως για διάστημα πέραν του εξαμήνου.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής την εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα και ορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής και τους αναπληρωτές του από το προσωπικό που κάθε φορά, υπηρετεί στην Αρχή. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων, κατά τα όσα ορίζονται παρακάτω.

4. Η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της σε ολομέλεια.

Με αποφάσεις της, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές που απαρτίζονται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της για την έρευνα και την εξέταση θεμάτων ή την ακρόαση των ενδιαφερομένων κάθε φορά μερών. Οι Επιτροπές υποβάλλουν μέσω του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. τα πορίσματα και τις εισηγήσεις τους προς την ολομέλεια για τη λήψη απόφασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις αποφάσεις συγκρότησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 3
Σύνθεση, Συνεδριάσεις, Λειτουργία

1. Η Ολομέλεια της Επιτροπής έχει απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν στην σύνθεσή της μετέχουν περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών.

Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά την συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών και, σε κάθε περίπτωση, όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών μελών. Στις τριμελείς ή άλλες επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) τακτικών μελών. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να μετέχουν τα Μέλη είτε μέσω της φυσικής τους παρουσίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση τεχνικών μέσων ήχου και εικόνας.

(Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Ε.Ε.Ε.Π. 36/3/3.1.2013)

2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετέχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από τον Γραμματέα, στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου, που έκανε την πρόσκληση. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί σε είκοσι τέσσερεις (24) ώρες με αιτιολόγηση στην πρόσκληση, των λόγων του κατεπείγοντος. Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφαση της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της.

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται, κατά τα παραπάνω, μόνο η ημερήσια διάταξη. Πρόσκληση επίσης δεν απαιτείται όταν μέλος έχει δηλώσει εγγράφως πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτή ή σε συνεδριάσεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή όταν το κώλυμα αυτό, είναι γνωστό στον Πρόεδρο.

3. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος, το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, αν αυτό είναι παρόν, και δεν έχει αντίρρηση να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.

4. Η νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

5. Μέλη, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.

6. Η σύγκληση συνεδρίασης της Επιτροπής είναι υποχρεωτική αν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τακτικών μελών της το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας το προς συζήτηση θέμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Επιτροπή συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, όποτε είναι αναγκαίο και πάντως τουλάχιστον δύο (2) φορές κάθε μήνα. Η Επιτροπή δεν συνεδριάζει το μήνα Αύγουστο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, κατά την κρίση του Προέδρου.

7. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και τις απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη της Επιτροπής.

8. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

9. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών και του Γραμματέα ως και του Νομικού Συμβούλου της Επιτροπής και ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο, δεν επιτρέπεται. Η Επιτροπή, όμως, μπορεί να καλέσει προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων ή ακρόαση προς έκθεση των απόψεων τους, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης. Κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύει.

10. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου, την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής καθώς και την εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων.

Άρθρο 4
Αποφάσεις της Επιτροπής

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων μελών. Αν δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι να σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επικρατέστερες.

Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο, θεωρείται απόν.

2 Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στη τελευταία συνεδρίαση, αφού, προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς
τα ουσιώδη σημεία των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η διάσκεψη για την έκδοση απόφασης είναι μυστική και το αποτέλεσμα της είναι απόρρητο μέχρι την καταγραφή της απόφασης στο Βιβλίο Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής από τον Γραμματέα.

4. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

5. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονοματεπώνυμά τους.

6. Αν πρόκειται για συνεδρίαση προς διατύπωση απλής γνώμης, στο σχετικό πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Άρθρο 5
Λόγοι αποκλεισμού μέλους

1. Τα μέλη της Επιτροπής αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους σε υπόθεση: α) από την έκβαση της οποίας έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή β) στην οποία έχουν αναμιχθεί αυτοπροσώπως ή διά παρένθετου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο, όπως, επί παραδείγματι, με την ιδιότητα του πληρεξούσιου, του αντιπροσώπου, του εκπροσώπου, του συμβούλου, του μάρτυρα, του πραγματογνώμονα ή του νομικού παραστάτη.

2. Τα μέλη αποκλείονται επίσης από την άσκηση των καθηκόντων τους εφόσον ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή άλλο συνδεδεμένο με τη υπόθεση πρόσωπο α) έχει την ιδιότητα του συζύγου ή συγγενούς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και τετάρτου βαθμού ή β) είναι πρόσωπο, με το οποίο έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα.

Άρθρο 6
Κοινές διατάξεις για τις δηλώσεις αποχής και τις αιτήσεις εξαίρεσης

1. Για τον αποκλεισμό μέλους από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τα παραπάνω, απαιτείται υποβολή δήλωσης αποχής από το ίδιο ή αίτηση εξαίρεσης από ενδιαφερόμενο μέρος, που έχει προς τούτο έννομο συμφέρον. Η δήλωση αποχής και η αίτηση εξαίρεσης είναι έγγραφες και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής ή, αν αφορούν τον Πρόεδρο, προς την Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό μέλους και αυτεπαγγέλτως, μετά από πρόταση του Προέδρου της.

3. Εφόσον υποβληθεί για συγκεκριμένη υπόθεση δήλωση αποχής ή αίτηση εξαίρεσης ή κινηθεί, μετά από πρόταση του Προέδρου, η αυτεπάγγελτη διαδικασία, η υπόθεση δεν συζητείται πριν ληφθεί απόφαση για τη δήλωση αποχής ή την αίτηση εξαίρεσης ή πριν κατα− λήξει η κατά τα παραπάνω αυτεπάγγελτη διαδικασία.

Επίσης, το μέλος, στο οποίο αφορά η δήλωση αποχής ή η αίτηση εξαίρεσης ή η αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίας, οφείλει να απέχει από κάθε διαδικαστική πράξη σχετική με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

4. Αν συμπέσει δήλωση αποχής και αίτηση εξαίρεσης για το ίδιο μέλος, προηγείται η απόφαση για τη δήλωση αποχής. Αν η δήλωση αποχής γίνει δεκτή, η αίτηση εξαίρεσης τίθεται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου ή αν πρόκειται για δήλωση του ιδίου, με πράξη της Επιτροπής. Αν η δήλωση αποχής δεν γίνει δεκτή, συζητείται η αίτηση εξαίρεσης.

5. Η κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής αναστέλλεται, εφόσον υποβληθεί δήλωση αποχής ή αίτηση εξαίρεσης, τίθεται δε στο αρχείο με πράξη του Προέδρου εφόσον ληφθεί απόφαση για τη δήλωση αποχής ή την αίτηση εξαίρεσης.

6. Σε περίπτωση ταυτόχρονου αποκλεισμού του Προέδρου της Επιτροπής και του τυχόν αναπληρωτή αυτού, της συνεδρίασης προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής και, επί ίσης θητείας, το μέλος της Επιτροπής που προηγείται κατά σειρά διορισμού, στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις για τις δηλώσεις αποχής

1. Η δήλωση αποχής πρέπει να περιέχει, με τρόπο σαφή και ορισμένο, τους λόγους αποχής ή τυχόν λόγους ευπρέπειας που τη θεμελιώνουν.

2. Το μέλος έχει υποχρέωση να προβεί στη δήλωση αποχής οποτεδήποτε λάβει γνώση των λόγων αποκλεισμού ή κρίνει ότι συντρέχουν οι κατά την παράγραφο 1 λόγοι ευπρέπειας. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρο 4 της παρούσας.

3. Για τη δήλωση αποχής αποφαίνεται η Επιτροπή, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους που υπέβαλε τη δήλωση, το οποίο, όμως, δικαιούται να παρέχει, γραπτά ή προφορικά, εξηγήσεις στην Επιτροπή.

Άρθρο 8
Ειδικές διατάξεις για τις αιτήσεις εξαίρεσης

1. Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο μέρος που έχει σχετικό έννομο συμφέρον, αυτοπροσώπως ή από πληρεξούσιο με ειδική πληρεξουσιότητα, πρέπει δε να περιέχει, με τρόπο σαφή και ορισμένο, τους λόγους εξαίρεσης που τη θεμελιώνουν ή τους τυχόν συγκεκριμένους πραγματικούς λόγους που δημιουργούν αμφιβολία ως προς την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του μέλους της Επιτροπής.

2. Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται μέχρι την έναρξη της συζήτησης.

3. Η αίτηση εξαίρεσης ανακοινώνεται, αμέσως μετά την υποβολή της, στο μέλος που αφορά.

4. Είναι απαράδεκτη η αίτηση εξαίρεσης όλων των τακτικών μελών της Επιτροπής, ή τόσων μελών ώστε με τον αριθμό που απομένει να μη καθίσταται δυνατή η επίτευξη απαρτίας στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

5. Η συζήτηση της αίτησης εξαίρεσης γίνεται από την Επιτροπή κατά την ημερομηνία της συζήτησης του σχετικού θέματος ή της υπόθεσης και πριν από την έναρξη της, παρουσία των αιτούντων και χωρίς τη συμμετοχή στη σύνθεση του μέλους, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εξαίρεσης. Το μέλος όμως αυτό, δικαιούται να παρέχει, γραπτά ή προφορικά, εξηγήσεις στην Επιτροπή.

Η προαπόδειξη είναι υποχρεωτική για τους αιτούντες και η παραίτηση από την αίτηση δεν επιτρέπεται.

6. Αν κάποιος από τους λόγους εξαίρεσης κριθεί βάσιμος, η Επιτροπή με απόφαση της, η οποία καταγράφεται στα πρακτικά, αποκλείει το μέλος από την άσκηση των καθηκόντων του στη συγκεκριμένη υπόθεση, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 9
Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρεί ο Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του και επικυρώνονται κατά την επόμενη συνεδρίαση της από την Επιτροπή.

2. Προς υποβοήθηση αποκλειστικά του έργου της Γραμματείας της Επιτροπής μπορεί, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την καταγραφή του συνόλου ή μέρους της προφορικής διαδικασίας. Μετά την κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών, όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα καταστρέφονται.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ακριβή αντίγραφα των αποφάσεων της Επιτροπής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 10
Βιβλίο Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής

Στα Βιβλία Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής καταχωρίζονται τα εξής: α) ο αριθμός της απόφασης ή γνωμοδότησης, β) η ημερομηνία έκδοσης, γ) το κείμενο της απόφασης ή γνωμοδότησης, δ) κάθε άλλο έγγραφο στοιχείο που κριθεί απαραίτητο, με απόφαση του Προέδρου.

Άρθρο 11
Αρχείο

1. Τα σχέδια των αποφάσεων και των πρακτικών που φέρουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα πρωτότυπες υπογραφές, φυλάσσονται στη Γραμματεία της Επιτροπής σε χωριστούς φακέλους και σε μηχανογραφημένο αρχείο και βιβλιοδετούνται ανά εξάμηνο.

2. Αντίγραφα των αποφάσεων της Επιτροπής και των σχετικών πρακτικών εκδίδονται από τη Γραμματεία προς χρήση των Υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που έχουν έννομο συμφέρον να τα ζητήσουν.

Άρθρο 12
Λοιπά βιβλία και αρχεία

1. Πέραν του κατά το άρθρο 10 Βιβλίου Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων και των κατά το άρθρο 11 αρχείων, στη Γραμματεία της Επιτροπής τηρείται και το ειδικό βιβλίο του άρθρου 3 όπου καταχωρίζονται οι τηλεφωνικές προσκλήσεις των μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καθώς και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή αρχείο κριθεί απαραίτητο με απόφαση του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 13
Μεταβολές στη σύνθεση της Επιτροπής και υπηρεσιακές μεταβολές Γραμματείας.

Αν τα πρόσωπα τα οποία, κατά την παρούσα, υπογράφουν το σχέδιο της απόφασης και τα πρακτικά της συζήτησης και της διάσκεψης της Επιτροπής, απουσιάζουν επί μακρόν, απεβίωσαν ή, για οποιοδήποτε λόγο, απεχώρησαν από την Επιτροπή ή τη Γραμματεία αυτής, εφαρμόζονται τα εξής:

α) αντί του Προέδρου, υπογράφει το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής στη σύνθεση που έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση και, επί ίσης θητείας, το μέλος που προηγείται κατά σειρά διορισμού στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση

β) αντί του Γραμματέα, υπογράφει ο αναπληρωτής του ή, αν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε παραστεί ο αναπληρωτής ο οποίος ελλείπει, τότε υπογράφει ο Γραμματέας.

Άρθρο 14
Επιδόσεις

Οι κατά την παρούσα επιδόσεις ενεργούνται κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 45 έως 57ου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με φροντίδα της Γραμματείας. Οι επιδόσεις προς πρόσωπα άγνωστης διαμονής που δεν έχουν αντίκλητο γίνονται στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής, ενώ, αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή διαμονή, η επίδοση γίνεται στο Δήμαρχο Αθηναίων.

Άρθρο 15
Γνωμοδοτήσεις

Οι διατάξεις της παρούσας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν ανάλογα και για τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής.

Άρθρο 16
Θέματα αστικής ευθύνης


Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. δεν υπέχουν προσωπικά αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για πράξεις ή/και παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή/και παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια.


Η παρούσα εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 54, του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6, του άρθρου 52 του ν. 4021/2011, διότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. για την έγκριση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

Από την έκδοση της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης