ΠΟΛ.1222/6.8.1997

Υποχρεώσεις αγροτών να εκδίδουν δελτία αποστολής και να λαμβάνουν παραστατικά δαπανών

6 Αύγ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 6 Αυγούστου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1083247/480/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1222

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις αγροτών να εκδίδουν δελτία αποστολής και να λαμβάνουν παραστατικά δαπανών.

Οπως είναι γνωστό, με την Α.Υ.Ο. 1050323/ΠΟΛ.1121/31.5.1991 (ΦΕΚ Β' 444), από την 1.8.1991 έχει καθιερωθεί η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. να εκδίδουν για τα διακινούμενα προϊόντα τους θεωρημένα δελτία αποστολής. Η υποχρέωση δε αυτή περιελήφθη στη συνέχεια στις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2 του ισχύοντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992). Είναι φανερό ότι η καθιέρωση του συγκεκριμένου μέτρου αποσκοπεί στον
αποτελεσματικότερο φορολογικό έλεγχο των διακινούμενων αγροτικών προϊόντων και, κατ' επέκταση, στην καλύτερη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, παρέχοντας τη δυνατότητα αντιπαραβολικού ελέγχου των Δ.Α. των αγροτών με τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών (εμπόρων κ.λπ.).

Κατά συνέπεια, η συμμόρφωση των αγροτών στη συγκεκριμένη υποχρέωση διασφαλίζει τόσο τα δημόσια έσοδα, όσο και τα συμφέροντα των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι, με τη σύννομη έκδοση των Δελτίων Αποστολής (Δ.Α.), εξασφαλίζουν τη σωστή έκδοση των τιμολογίων αγοράς εκ μέρους των αγοραστών εμπόρων κ.λπ. Επειδή, όμως, έχει παρατηρηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως από έλλειψη σωστής ενημέρωσης, αγρότες να μην εκδίδουν τα Δ.Α., προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή των προβλεπομένων αυστηρών κυρώσεων σε αγρότες που, από άγνοια, παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

Ι. Εννοια Παραγώγου - Πεδίο Εφαρμογής του Μέτρου Εκδοσης Δ.Α.

1. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπόψη απόφαση καταλαμβάνουν τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. και δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. (πλην του ημερολογίου μεταφοράς).
Παραγωγοί αγροτικών προϊόντων θεωρούνται, για την εφαρμογή του Κ.Β.Σ.. οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι πτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι σηροτρόφοι, εκείνοι που υλοτομούν και παράγουν δασικά προϊόντα και οι αλιείς (από 1.1.1998 μόνο οι αλιείς σε γλυκά νερά).
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν ασκεί επιρροή αν η ιδιότητα του παραγωγού είναι κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή μη. Συνεπώς, η απόφαση αυτή καταλαμβάνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς κ.λ.π. για την αγροτική τους δραστηριότητα.

2. Οι κατά την προαναφερόμενη έννοια παραγωγοί εκδίδουν θεωρημένο δελτίο αποστολής στις εξής περιπτώσεις:

α) Χονδρική πώληση.

β) Λιανική πώληση (π.χ. προς λαϊκές αγορές).

γ) Πώληση μέσω τρίτων.

δ) Επεξεργασία.

ε) Συσκευασία.

Διευκρινίζεται ότι δεν ενδιαφέρει φορολογικά, αν η μεταφορά γίνεται με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα ή με ιδιωτικής χρήσης (π.χ. αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ κ.λπ.), αρκεί η μεταφορά ή η αποστολή να γίνεται με δική του ευθύνη (του παραγωγού).

ΙΙ. Διακινήσεις Εκτός Πεδίου Εφαρμογής

Εχει γίνει δεκτό (Εγκ. ΠΟΛ.1155/1991 και 3/1992) ότι δεν εκδίδονται Δ.Α. από τους αγρότες στις εξής περιπτώσεις:

α) Οταν τα αγροτικά προϊόντα παραδίδονται από τον παραγωγό στον επιτηδευματία στην αγροτική εκμετάλλευση ή τις εγκαταστάσεις του παραγωγού (αποθήκες, σταύλους κ.λπ.) και στη συνέχεια διακινούνται με ευθύνη του παραλαμβάνοντος (αγοραστή - επιτηδευματία ή συνεταιρισμού). Στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδει ο επιτηδευματίας ή συνεταιρισμός που παραλαμβάνει και διακινεί τα προϊόντα δικό του "αντίστροφο" δελτίο αποστολής.

β) Οταν τα αγροτικά προϊόντα συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία στο δρόμο ή τοποθεσίες, προκειμένου αυτά να παραληφθούν από εμπόρους ή συνεταιρισμούς και να διακινηθούν στη συνέχεια με δική τους ευθύνη, δεν απαιτείται η έκδοση Δ.Α. από τον αγρότη για τη διακίνηση από τον τόπο συγκομιδής (χωράφι κ.λπ.) ή τις εγκαταστάσεις του μέχρι το σημείο συγκέντρωσης. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις συγκέντρωσης αγροτικών προϊόντων σε αποθήκες και λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις εμπόρων ή συνεταιρισμών.
Τέλος, δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής από τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων σε κάθε περίπτωση διακίνησης που δεν κατονομάζεται ρητά στο νόμο (άρθρο 11, παρ. 2), όπως π.χ. διακίνηση για αποθήκευση ή φύλαξη κ.λπ., καθώς επίσης και στις περιπτώσεις διακίνησης ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες στα ελαιοτριβεία προς
έκθλιψη.

ΙΙΙ. Προσδιορισμός Ποσότητας

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές βάρος των προς μεταφορά αγροτικών προϊόντων, μπορεί να αναγράφεται το βάρος κατά προσέγγιση και όπου υπάρχει συσκευασία (π.χ. κιβώτια, τελάρα, σακιά κ.λπ.) ή τεμάχια (π.χ. ζώντα ζώα) αναγράφεται και το πλήθος αυτών. Μετά τη ζύγιση αναγράφεται στο Δ.Α. το ακριβές βάρος και επισυνάπτεται το ζυγολόγιο, εφ' όσον υπάρχει.

IV. Υποχρέωση Λήψης και Διαφύλαξης Παραστατικών

Με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 3 και 21 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., οι αγρότες, όπως και οι λοιποί υπόχρεοι, πρέπει να ζητούν και να λαμβάνουν το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές τους και εκδίδονται από τρίτους προς αυτούς, τα παραστατικά αυτά διαφυλλάσσονται και επιδεικνύονται στο φορολογικό έλεγχο.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι οι αγρότες πρέπει να ζητούν, να λαμβάνουν και να διαφυλλάσσουν, εκτός από τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και το τηρούμενο ημερολόγιο μεταφοράς:

- Τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν προς αυτούς οι αγοραστές επιτηδευματίες για την αγορά αγροτικών προϊόντων.

- Τις φορτωτικές που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων.

- Τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται για αμοιβές συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, συσκευασίας κ.λπ. αγροτικών προϊόντων.

- Τα τιμολόγια για την αγορά παγίου εξοπλισμού (αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ.), καθώς και αγοράς λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων, δενδρυλίων, ζωοτροφών.

V. Τελικά

Μετά τις ανωτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη τους και να συστήσουν την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, προκειμένου να προστατευθούν τα μέλη τους αγρότες από την επιβολή κυρώσεων.
Παράλληλα, εφιστάται η προσοχή των φοροελεγκτικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε.) να ελέγχουν επισταμένως από 18.8.1997 την έκδοση δελτίων αποστολής για τις διακινούμενες ποσότητες αγροτικών προϊόντων.


Taxheaven.gr