Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1109/1.10.2003 Καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1109/1.10.2003
Καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών


Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1086801/7459/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1109

Εφαρμογή από 01.10.2003

ΘΕΜΑ: Καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Σας κοινοποιούμε σχέδιο διατάξεων που περιέχονται στα άρθρα 13 και 14 του νομοσχεδίου «Κανόνες Τιμολόγησης, Ρυθμίσεις Φ.Π.Α., Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την Παρασκευή 26.9.2003, στα οποία περιέχονται τα ακόλουθα:

- Μείωση του ανωτάτου ορίου προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

- Δυνατότητα απαλλαγής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών, μέχρι 31.10.2003.

- Παροχή διευκόλυνσης από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, για ποσά μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, χωρίς κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, καθώς και για χορήγηση διευκόλυνσης μέχρι ποσού εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, με βάση όμως τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών.

- Χορήγηση διευκόλυνσης για δεύτερη φορά, από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στον οφειλέτη που έχει απολέσει την διευκόλυνση των σαράντα οκτώ (48) δόσεων, με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας.

- Δυνατότητα χορήγησης και τρίτης διευκόλυνσης, από τα αρμόδια όργανα, με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο σχέδιο της διάταξης.

- Εκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβαρύνουν τις δόσεις της διευκόλυνσης από τη χορήγησή της και μετά, καθώς και απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, για τις διευκολύνσεις που χορηγούνται από 1.10.2003 και μετά.

- Αύξηση της αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της ΔΟΥ για εξέταση αιτημάτων απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ [από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, που ισχύει σήμερα] εφόσον η μη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα των οργάνων του Δημοσίου (άρθρο 6 Ν.Δ.356/1974).

Ολα όσα αναφέρθηκαν ισχύουν από 1.10.2003.

Αναλυτικότερα:

1. Μείωση του ανωτάτου ορίου προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

Με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής χρέους προς το Δημόσιο δεν μπορεί να υπερβεί από 1.10.2003 το διακόσια τοις εκατό (200%) του χρέους που οφείλεται κάθε φορά.

- Οι οφειλές στις οποίες το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής την 1.10.2003 έχει υπερβεί το ως άνω οριζόμενο ανώτατο όριο, δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις ανεξαρτήτως του χρόνου πληρωμής αυτών.

- Προσαυξήσεις που έχουν εισπραχθεί πριν την 1.10.2003, καθώς και όσες έχουν αποσβεσθεί λόγω συμψηφισμού, ανεξάρτητα του χρόνου λογιστικής τακτοποίησής τους, δεν επιστρέφονται.

2. Αύξηση της αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

- Με την παρ. 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται η περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6 Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) και καθίσταται αρμόδιος ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, μετά από σύμφωνη γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, για την εξέταση αιτημάτων απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

- Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα των οφειλετών να προσφύγουν ιεραρχικά ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά των αποφάσεων των Προϊσταμένων των ΔΟΥ ή Τελωνείων (Επιτροπή άρθρου 9, Ν.2386/1996).

3. Δυνατότητα απαλλαγής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι 31.10.2003

Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης στις αναλογούσες κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε οφειλέτες που επιθυμούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους από 1.10.2003 έως 31.10.2003, που είναι βεβαιωμένες μέχρι 31.12.2002 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την υποβολή της αίτησης για την εξόφληση. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η εξόφληση του συνόλου των ως άνω ληξιπροθέσμων οφειλών χωρίς το δικαίωμα του οφειλέτη να επιλέξει να εξοφλήσει μέρος αυτών.
Δικαίωμα να εξοφλήσουν τα χρέη τους και να τύχουν της απαλλαγής του ποσοστού προσαύξησης πενήντα τοις εκατό (50%) έχουν και οι έχοντες ποινική ευθύνη, ευθύνη προσωποκράτησης ή προσωπική ευθύνη για την καταβολή μέρους ή ολόκληρης βεβαιωμένης συγκεκριμένης οφειλής.
Επίσης, δικαίωμα απαλλαγής έχουν και οι πτωχοί οφειλέτες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε εξωπτωχευτικό συμβιβασμό ή αν είχαν υπαχθεί τον έχουν απολέσει.

- Το δικαίωμα αυτό έχουν και όσοι έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις χρεών ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής και επιθυμούν να εξοφλήσουν συνολικά τις οφειλές τους με τα ευεργετήματα της παραπάνω διάταξης.

- Τέλος όσοι έχουν αναστολή είσπραξης ή εκτέλεσης από τα αρμόδια όργανα (Υπουργική Απόφαση - Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου), εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι ρητά στην αίτησή τους. Διευκρινίζεται όμως ότι για τα χρέη που βρίσκονται σε αναστολή εναπόκειται στην ευχέρεια του οφειλέτη να επιλέξει ή μη την εξόφλησή τους, η δε μη εξόφληση αυτών δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση της απαλλαγής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων, εφόσον εξοφληθούν όλα τα λοιπά ληξιπρόθεσμα χρέη.

4. Αρμόδια όργανα

Με τις νέες διατάξεις επαναπροσδιορίζεται η αρμοδιότητα των οργάνων για χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ως εξής:

α) Για βασικές οφειλές μέχρι ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου.

β) Για βασικές οφειλές άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, μετά από γνώμη του νομίμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του δικαστικού τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου.

γ) Για βασικές οφειλές μεγαλύτερες των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, ο Υπουργός Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων.

Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα των οργάνων καθορίζεται από το ύψος των βασικών οφειλών (ληξιπρόθεσμων και μη) όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά από καταβολές ή διαγραφές την ημέρα υποβολής της αίτησης.

5. Αλλαγή του τρόπου χορήγησης των νέων διευκολύνσεων

α) Διευκολύνσεις μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ

Οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, μέχρι ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, χορηγούνται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, χωρίς κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, σε σαράντα οκτώ (48) ίσες μηνιαίες δόσεις (ίσες ως προς το κεφάλαιο), με τον περιορισμό το κεφάλαιο της κάθε δόσης να μην είναι μικρότερο των εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74).
Επομένως, ο αριθμός των σαράντα οκτώ (48) μηνιαίων δόσεων διαφοροποιείται για μικρές οφειλές, σε σχέση με το ελάχιστο ποσό της δόσης. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ορίσει ο ίδιος μικρότερο αριθμό δόσεων, προκειμένου να εξοφλήσει σε λιγότερο χρόνο τις οφειλές του. Η απώλεια της διευκόλυνσης επέρχεται αν δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις.

β) Δεύτερη διευκόλυνση

Η δεύτερη διευκόλυνση για το ανείσπρακτο υπόλοιπο της πρώτης παρέχεται με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 του Ν.2648/1998 και με την προϋπόθεση ότι η πρώτη δόση αυτής πρέπει να είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του εναπομείναντος κεφαλαίου, πλέον των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

γ) Διευκολύνσεις άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ

Για διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ποσών άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, ισχύει το προηγούμενο καθεστώς σε ό,τι αφορά στα κριτήρια, τους συντελεστές βαρύτητας και τον προσδιορισμό των δόσεων με εξαίρεση την αλλαγή της αρμοδιότητας μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ.

δ) Τρίτη διευκόλυνση ανεξαρτήτως ύψους οφειλής

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης και τρίτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής στον οφειλέτη που έχει απωλέσει τη δεύτερη διευκόλυνση με την προϋπόθεση ότι α) ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης στην οποία δεν είχε συμμορφωθεί και β) η πρώτη δόση αυτής να είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του εναπομείναντος συνολικού κεφαλαίου της δεύτερης διευκόλυνσης πλέον των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Αν απωλεσθεί και η τρίτη διευκόλυνση δεν επιτρέπεται χορήγηση άλλης.

ε) Περιορισμοί

Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8, Ν.2648/1998 με την οποία ετίθετο περιορισμός στη χορήγηση διευκολύνσεων σε οφειλές που είχαν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή είχε χορηγηθεί αναστολή πληρωμής αυτών από τα δικαστήρια.

Εξακολουθούν όμως να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.2648/1998 ως προϋπόθεση για την εξέταση αιτήματος διευκόλυνσης από κάθε αρμόδιο όργανο.

στ) Επανεξέταση διευκόλυνσης

Επανεξέταση διευκόλυνσης από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 15, Ν.2648/1998 μπορεί να γίνει άπαξ μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης ή της δεύτερης διευκόλυνσης. Δεν γίνεται επανεξέταση της τρίτης διευκόλυνσης.

6. Ευεργετήματα οφειλετών που είναι συνεπείς σε διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από 1.10.2003 και μετά

α) Μείωση κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων μετά τη διευκόλυνση

Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων των Διευκολύνσεων που χορηγούνται από 1.10.2003 και μετά απαλλάσσονται από την καταβολή του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων που βαρύνουν τις δόσεις από την ημέρα της χορήγησης της διευκόλυνσης και μετά.

Επισημαίνεται ότι οι προσαυξήσεις που επιβαρύνουν την οφειλή για χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία χορήγησης της διευκόλυνσης δεν μεταβάλλονται. Μειώνονται μόνο οι προσαυξήσεις από την ημερομηνία χορήγησης της διευκόλυνσης μέχρι την καταβολή της κάθε δόσης σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) (δηλαδή το 1,5% μηνιαίως διαμορφώνεται σε 1,05%).

β) Απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης

Επίσης οι ίδιοι οφειλέτες απαλλάσσονται όλων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στην τελευταία δόση της διευκόλυνσης, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης την ημέρα καταβολής αυτής.

Τέλος ο περιορισμός, που τίθεται στη διάταξη, να μην υπερβαίνει η απαλλαγή αυτή το ποσοστό του σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής εξετάζεται μόνον στην περίπτωση χορήγησης διευκόλυνσης μέχρι τρεις (3) δόσεις, δεδομένου ότι δεν μπορεί να συμβαίνει σε διευκολύνσεις με περισσότερες δόσεις.

7. Απώλεια των ευεργετημάτων της διευκόλυνσης

Προϋπόθεση για την ισχύ των παραπάνω είναι η εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων.

Αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα έστω και μία (1) δόση τότε το ευεργέτημα μειωμένης προσαύξησης παύει να ισχύει για τις υπόλοιπες δόσεις.

8. Απώλεια της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής

Η απώλεια της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν έχει καταβάλει τρεις (3) συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής.

9. Διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι 30.9.2003

Οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που χορηγήθηκαν μέχρι την 30.9.2003 δεν θίγονται με τις νέες διατάξεις.Ακολουθούν τα άρθρα 13 και 14 του σχεδίου Νόμου «Κανόνες Τιμολόγησης, Ρυθμίσεις Φ.Π.Α., Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως κατατέθηκαν στη Βουλή και ήδη συζητούνται.

«Αρθρο 13

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

1. Το ανώτατο όριο προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 τoυ ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α - ΚΕΔΕ) ανακαθορίζεται σε ποσοστό διακόσια στα εκατό (200%) του εισπραττόμενου κάθε φορά χρέους.

2. Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ή προς τρίτους που είναι βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), των οποίων οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έχουν υπερβεί, την 01.10.2003, το ανώτατο όριο προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με άλλες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν εισπραχθεί ή έχουν αποσβεστεί λόγω συμψηφισμού, μέχρι την 01.10.2003, πλέον του ανωτάτου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεν επιστρέφονται.

4. Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.δ.356/1974, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά από γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, αν το ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ την ημέρα υποβολής της αίτησης».

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Στο άρθρο 13 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από τα αρμόδια όργανα του άρθρου 14, απαλλάσσονται α) της πληρωμής ποσοστού τριάντα στα εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τα ποσά των δόσεων της διευκόλυνσης από την ημέρα χορήγησης αυτής και μετά και β) της πληρωμής του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σαράντα στα εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για πληρωμές που θα γίνονται για δόσεις διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από 01.10.2003 και μετά.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι:

α) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου για βασικές οφειλές μέχρι ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

β) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου, μετά από γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, για βασικές οφειλές πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και μέχρι του ποσού εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.

γ) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων για βασικές οφειλές μεγαλύτερες των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ».

4. Στο άρθρο 18 του ν.2648/1998 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. για ποσά βασικών οφειλών μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, με την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και χωρίς να αξιολογεί κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας αυτών, χορηγεί διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής σε 48 μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17, εκτός αν ζητηθεί μικρότερος αριθμός δόσεων από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση απώλειας της διευκόλυνσης αυτής ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά από αίτηση του οφειλέτη, μπορεί να χορηγήσει για το εναπομένον χρέος διευκόλυνση τμηματικής καταβολής για δεύτερη φορά, με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας των άρθρων 16 και 17 και με την προϋπόθεση ότι η πρώτη δόση θα είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) αυτού».

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.2648/98 αντικαθίσταται ως εξής

«3. Μπορεί να χορηγηθεί και τρίτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε οφειλέτη που έχει απωλέσει τη δεύτερη διευκόλυνση, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης στην οποία δεν είχε συμμορφωθεί και η πρώτη δόση της θα είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον δέκα στα εκατό (10%) της συγκεκριμένης οφειλής για την οποία δίδεται η τρίτη διευκόλυνση».

6. Οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τρίτους που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία του Κράτους μέχρι 31.12.2002, εφόσον καταβληθούν στο σύνολό τους από 01 - 31.10.2003 απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που τις επιβαρύνουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.δ.356/1974 κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η απαλλαγή χορηγείται μετά από αίτηση του οφειλέτη και εφόσον εξοφληθεί το σύνολο των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να επιλέξει μέρος αυτών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η παραπάνω προθεσμία και να καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης