Live Search Results

Κ.Υ.Α. αριθμ. 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 15362/ΕΥΘΥ 272/9.4.2013 και αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. 50244/ΕΥΘΥ 1125/10.10.2014.Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2012 ]
Κ.Υ.Α. αριθμ. 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012
Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 - 2013

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 26931/ΕΥΘΥ 580

(ΦΕΚ Β' 1968/18-06-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

2. το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5−11−2009) «Περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

4. Tο Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α/17.5.2012) «Διορισμός Υπουργών».

5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α/2007) και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του N. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α/11−4−2012).

6. Το Ν. 2957/1954 «Περί Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς τούτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22−8−2011), άρθρο 18, § 3β

8. Το γεγονός ότι με την ψήφιση της διάταξης του άρθρου 18, παρ. 3β του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22.8.2011), υπάγεται πλέον σε ΦΠΑ η διανομή νερού (πλην αρδευτικού ύδατος) και η υπηρεσία αποχέτευσης που πραγματοποιούνται απ’ ευθείας από τους ΟΤΑ ή τους συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και επομένως για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των ως άνω φορέων δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση ο ΦΠΑ,

9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα έτη 2012 έως και 2015 ίση με 560 εκ. € σε βάρος του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ με πρόβλεψη για το έτος 2012 ίση με 120 εκ. €, 

αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε τις περιπτώσεις εφαρμογής και τις αναγκαίες λεπτομέρειες κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α 267/3−12−2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 −2013», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012, ΦΕΚ Α 86/11−4−2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων αλιείας και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Η παρούσα απόφαση αφορά σε:

α. συγχρηματοδοτούμενες πράξεις προμηθειών και υπηρεσιών, πλην κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες υλοποιούν ως δικαιούχοι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ ή οι οποίες υλοποιούνται από άλλους φορείς για λογαριασμό τους και

β. συγχρηματοδοτούμενες πράξεις προμηθειών και υπηρεσιών πλην κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες υλοποιούν ως δικαιούχοι οι μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρίες του δημοσίου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ


1. Η δαπάνη του μη επιλέξιμου ΦΠΑ, για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποιούν οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο α του άρθρου 1 της παρούσας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, μετά από αίτημα του δικαιούχου.

2. Η δαπάνη του μη επιλέξιμου ΦΠΑ ή μέρος αυτής, για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποιούν οι φορείς της παραγράφου β του άρθρου 1 της παρούσας, δύναται να χρηματοδοτείται ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο με βάση τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς και προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από την αρμόδια αρχή διαχείρισης (ΔΑ/ΕΦΔ/ ΕΔΑ). Για το σκοπό αυτό η αρμόδια υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης αποστέλλει σχετικό έγγραφο προς την αρχή διαχείρισης και στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, μετά από αίτημα του φορέα, στο οποίο τεκμηριώνεται ότι οι υφιστάμενες ταμειακές ροές δεν επιτρέπουν την ομαλή χρηματοδότηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

3. Η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του μη επιλέξιμου ΦΠΑ στις ανωτέρω περιπτώσεις και η υποχρέωση εκκαθάρισης και επιστροφής του, αποτελεί όρο χρηματοδότησης της πράξης και περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξης και στο σύμφωνο αποδοχής όρων.

Άρθρο 3
Εκκαθάριση της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, που ανακτάται (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται)


1. Το ποσό του ΦΠΑ που έχει χρηματοδοτηθεί κατά την περίοδο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΠΔΕ και στη συνέχεια ανακτάται (συμψηφίζεται ή επιστρέφεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες περί ΦΠΑ διατάξεις), αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο. Η οφειλή αυτή εκκαθαρίζεται κατά την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

2. Ο δικαιούχος υποχρεούται με το κλείσιμο κάθε ετήσιας οικονομικής χρήσης και μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους να καταθέτει το ποσό του ΦΠΑ της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, που έχει μέχρι τότε ανακτήσει (με συμψηφισμό ή αίτημα επιστροφής από τη Δ.Ο.Υ.) στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών νομικών προσώπων», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Ο προσδιορισμός του προς κατάθεση, ανακτηθέντος από το φορέα, ποσού ΦΠΑ σε ετήσια βάση, υπολογίζεται με βάση την τελευταία Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ του έτους ως ακολούθως:

i. Εάν από την τελευταία Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ της περιόδου αναφοράς προκύπτει χρεωστικό ή μηδενικό υπόλοιπο, ο δικαιούχος έχει ανακτήσει το σύνολο του χρηματοδοτηθέντος ΦΠΑ της περιόδου αναφοράς.

ii. Εάν από την τελευταία Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο μεγαλύτερο ή ίσο προς το ύψος της χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ, ο δικαιούχος του έργου δεν έχει ανακτήσει κανένα μέρος του χρηματοδοτηθέντος ΦΠΑ.

iii. Εάν από την τελευταία Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο μικρότερο από το ύψος της χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ, ο δικαιούχος έχει ανακτήσει το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση [(συνολική χρηματοδότηση μη επιλέξιμου ΦΠΑ) - (πιστωτικό υπόλοιπο τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ)].

4. Τα ποσά του ΦΠΑ των τιμολογίων της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΔΕ και τα οποία δεν έχουν επιστραφεί από το δικαιούχο σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, εκκαθαρίζονται μετά την εξόφληση του τελικού λογαριασμού του αναδόχου κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

5. Ο δικαιούχος, με την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης, συνυποβάλλει στην αρμόδια αρχή διαχείρισης και κοινοποιεί στην αρμόδια για την παρακολούθηση των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης (κατά περίπτωση οικονομική ή άλλη οριζόμενη αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας) την τελευταία περιοδική του δήλωση ΦΠΑ που έχει υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ όπου υπάγεται και στην οποία εμφανίζεται το χρεωστικό ή πιστωτικό του υπόλοιπο. Επίσης υποβάλλει τις τελευταίες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για καθένα από τα προηγούμενα έτη (από το 2012 και μετά).

6. Η αρμόδια αρχή διαχείρισης εκδίδει την απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 5 και το/α αποδεικτικό/ά κατάθεσης των ετησίως ανακτηθέντων ποσών. Με βάση τα στοιχεία αυτά προσδιορίζει στην απόφαση:

Οφειλή 1: Το ύψος του υπολοίπου ανακτηθέντος ΦΠΑ του φορέα για το τελευταίο (μη ολοκληρωθέν) έτος, που υπολογίζεται κατ' αναλογία με την παράγραφο 3 έχοντας υπ' όψη την τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Στο ποσό της οφειλής αυτής συνυπολογίζονται τα μη επιστραφέντα ποσά προηγούμενων ετών της παραγράφου 2 και τυχόν τόκοι από την καθυστερημένη επιστροφή τους. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. Στην απόφαση καθορίζεται ότι το ποσό της οφειλής αυτής πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της απόφασης ολοκλήρωσης.

Οφειλή 2: Το ποσό αυτό αποτελεί το υπόλοιπο του συνολικού χρηματοδοτηθέντος ποσού ΦΠΑ μετά την αφαίρεση του ήδη ανακτηθέντος. Στην απόφαση καθορίζεται ότι το ποσό της οφειλής αυτής πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα έτος από την παραλαβή της απόφασης ολοκλήρωσης.

7. Η απόφαση ολοκλήρωσης αυτή, ως προς τα ανωτέρω υπόλοιπα οφειλής, αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου. Τα προς επιστροφή ποσά (οφειλές) κατατίθενται στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών νομικών προσώπων», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια (οικονομική) υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης του έργου.

8. Ο υπόχρεος φορέας οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα στην αρχή διαχείρισης και στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης το αποδεικτικό κατάθεσης του κάθε οφειλόμενου ποσού. Εφόσον δεν καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά από τον δικαιούχο εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, η αρμόδια ΔΑ/ΕΦΔ/ΕΔΑ σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης βεβαιώνει το χρέος και συντάσσει χρηματικό κατάλογο που τον αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ προς είσπραξη και τον κοινοποιεί στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η είσπραξη της οφειλής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

9. Εάν ο δικαιούχος υλοποιεί με Προγραμματική Σύμβαση το έργο για λογαριασμό άλλου φορέα (κυρίου του έργου) τότε, εφόσον τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης, δεν υποχρεούται να υποβληθεί στην ανωτέρω προσδιορισθείσα διαδικασία εκκαθάρισης του χρηματοδοτηθέντος ΦΠΑ, δεδομένου ότι δεν δικαιούται ανάκτησης ΦΠΑ για τα τιμολόγια αυτά ούτε ο δικαιούχος - φορέας υλοποίησης ούτε ο κύριος του έργου. Εάν τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί στον κύριο του έργου τότε στη διαδικασία εκκαθάρισης υπάγεται ο κύριος του έργου.

10. Η ανωτέρω διαδικασία εκκαθάρισης πραγματοποιείται και για τις περιπτώσεις δικαιούχων έργων της παραγράφου β του άρθρου 1 της παρούσας, για τις οποίες έχει χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την 1.1.2011 και μετά μέρος ή το σύνολο του μη επιλέξιμου ΦΠΑ.

11. Δικαιούχοι που λαμβάνουν χρηματοδότηση για το μη επιλέξιμο ΦΠΑ με την κοινή υπουργική απόφαση 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968/Β'/2012), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 15362/ΕΥΘΥ 272/9.4.2013 (ΦΕΚ 930/Β'/2013), υποχρεούνται στην επιστροφή της χρηματοδότησης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

12. Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν χρηματοδότηση για το μη επιλέξιμο Φ.Π.Α. δύναται να μην επιστρέψουν τη χρηματοδότηση αυτή μόνο στην περίπτωση συμψηφισμού με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις του φορέα εκτέλεσης/χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα:

α. Η αρμόδια αρχή διαχείρισης εκδίδει βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του προς ανάκτηση/συμψηφισμό Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από την παρ.6 του άρ.3 της παρούσης.
Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος συμψηφισμού από το δικαιούχο αποτελεί η ύπαρξη ποσού ΦΠΑ προς συμψηφισμό μεγαλύτερου του 1.000.000 ευρώ.
Ο δικαιούχος της χρηματοδότησης υποβάλλει αίτημα πληρωμής για συγκεκριμένο έργο/έργα του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. προς το φορέα χρηματοδότησης επισυνάπτοντας την ανωτέρω βεβαίωση από την αρχή διαχείρισης και ταυτόχρονα αιτείται το συμψηφισμό του προς πληρωμή ποσού με το ποσό που προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση.
Ο φορέας χρηματοδότησης εξετάζει το αίτημα συμψηφισμού και δύναται να το εγκρίνει ή να το απορρίψει λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος συμψηφισμού, ο φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση έγκρισης πιστώσεων έργου/έργων Συλλογικής Απόφασης εθνικού σκέλους του ΠΔΕ προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, επισυνάπτοντας το εγκεκριμένο αίτημα συμψηφισμού. Η ΔΔΕ δύναται να εισηγηθεί την έγκριση της σχετικής πρότασης του φορέα χρηματοδότησης για συμψηφισμό του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. με χρηματοδοτήσεις έργου/έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

β. Προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής πρότασης προς τη ΔΔΕ είναι να υφίσταται ήδη εγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση για το έργο/τα έργα. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τροποποιεί τη σχετική Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), ώστε να αποτυπώνονται οι πιστώσεις του έργου/έργων από κρατικούς πόρους και πόρους από συνεισφορά. Σε Ειδική Διάταξη στη ΣΑΕ θα αναγράφεται ρητά ότι η συνεισφορά αφορά πόρους από συμψηφισμό βάση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
Από τον συμψηφισμό του μη επιλέξιμου ΦΠΑ αυξάνεται το όριο του κρατικού προϋπολογισμού του οικείου φορέα σε βάρος του ορίου άλλων φορέων, έτσι ώστε το συνολικό ψηφισμένο όριο του ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος) να παραμείνει αμετάβλητο.

γ. Η χρηματοδότηση των πιστώσεων της ανωτέρω αναφερόμενης ΣΑ (κρατικές ή από συνεισφορά) ακολουθεί τη διαδικασία που διέπει το Εθνικό ΠΔΕ και εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου. Προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ΠΔΕ από το φορέα χρηματοδότησης αποτελεί η κατάθεση του προς συμψηφισμό ποσού από το δικαιούχο στο λογαριασμό 2348001 «Ελληνικό Δημόσιο - Συνεισφορές φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» με IBAN GR 27 010 0023 0000000002348001 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το αποδεικτικό της κατάθεσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ. Μετά την καταβολή του προς συμψηφισμό ποσού στο λογαριασμό συνεισφορών, ο φορέας χρηματοδότησης εκδίδει τη σχετική απόφαση διάθεσης πίστωσης, στην οποία αποτυπώνεται αναλυτικά το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, το ποσό του προς συμψηφισμό Φ.Π.Α. και το πληρωτέο ποσό χρηματοδότησης κατόπιν συμψηφισμού. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στη ΔΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την αρμόδια ΔΑ/ ΕΦΔ/ΕΔΑ, τη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και το δικαιούχο.

ε. Για τη χρηματοδότηση του δικαιούχου μέσω της διαδικασίας των συνεισφορών, ο φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει στη ΔΔΕ αίτημα για χρηματοδότηση συγκεκριμένου έργου από πόρους συνεισφοράς. Η ΔΔΕ αποστέλλει εντολή χρηματοδότησης του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος με χρέωση του λογαριασμού 2348001 και ισόποση πίστωση του λογαριασμού του έργου.
Το προς κατάθεση ποσό ΦΠΑ που ανακτήθηκε από το φορέα προσδιορίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρ.3 της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories