Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Φ.21/οικ. 2739/23.1.2002 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2002 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. Φ.21/οικ. 2739/23.1.2002
Όροι και προϋποθέσεις υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου


Αριθ. Φ.21/οικ. 2739

(ΦΕΚ Β' 87/30-01-2002)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137Α) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ.2α του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α).

3. Τις διατάξεις του π.δ.372/95 (ΦΕΚ 201 Α) και του π.δ.213/92 (ΦΕΚ 102Α).

4. Την με αριθμό 80088/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

5. Την γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ όπως διαμορφώθηκε στην με αριθμό 41/21-12-2001 συνεδρίασή του.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) μέσω του διαδικτύου-Πιστοποίηση εργοδότη

1. Η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ με ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Internet) παρέχεται στους εργοδότες μετά από αίτηση εγγραφής τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών του ΙΚΑ , οι οποίες παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου (website) αυτού στο διαδίκτυο.

Η αίτηση αυτή, που υποβάλλεται άπαξ, κατατίθεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της ΑΠΔ, όπως αυτή καθορίζεται με τον Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 και περιέχει τα εξής στοιχεία: 

Α. Για εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα: 

α) Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) 

β) Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

γ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

δ) Επώνυμο και όνομα εργοδότη 

ε) Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

στ) Διεύθυνση της έδρας του εργοδότη (οδός, αριθμός, πόλη, νομός, ταχυδρομικός κώδικας) και τηλέφωνο 

ζ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

Β. Για εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα: 

α) Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) 

β) Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

γ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

δ) Επωνυμία επιχείρησης

ε) Επώνυμο και όνομα νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης

στ) Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης

ζ) Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης (οδός, αριθμός, πόλη, νομός, ταχυδρομικός κώδικας) και τηλέφωνο 

η) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Μετά την αίτηση εγγραφής, την ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης από το ΙΚΑ, οι εργοδότες λαμβάνουν κωδικό χρήστη, προσωπικό κωδικό πρόσβασης (PIN) και κωδικό μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας με το ΙΚΑ (PUK).

3. Ο κωδικός χρήστη αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης. Ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης και ο κωδικός μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας με το ΙΚΑ αποστέλλονται είτε με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ή παραλαμβάνονται από το υποκατάστημα του ΙΚΑ από τον εργοδότη, ή, αν αυτός δεν είναι φυσικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος έχει δηλωθεί με την αίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Η αποστολή στον εργοδότη των ανωτέρω στοιχείων συνιστά αποδεικτικό της πιστοποίησής του.

4. Ο συνδυασμός των κωδικών ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο εργοδότη και αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο αυτού, η γνώση, η διαχείριση και η μεταβολή του οποίου επιτρέπεται μόνο στον ίδιο και σε πρόσωπα που εξουσιοδοτεί για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής-Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση-Έλεγχος

1. Η ηλεκτρονική μορφή της ΑΠΔ διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με τον κωδικό χρήστη, τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας με το ΙΚΑ.

2. Η ευθύνη για τα στοιχεία της ΑΠΔ που υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ανήκει στον εργοδότη.

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της ΑΠΔ εμφανίζεται από το μηχανογραφικό σύστημα επεξεργασίας των ΑΠΔ, στην οθόνη του Η/Υ του εργοδότη, σχετικό μήνυμα με τα παρακάτω στοιχεία, που αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής, αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης και μπορεί να εκτυπωθεί από τον εργοδότη.

Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι τα εξής: 

α) Αριθμός καταχώρισης ΑΠΔ, 

β) ημερομηνία υποβολής, που είναι η ημερομηνία καταχώρισης της ΑΠΔ στο μηχανογραφικό σύστημα επεξεργασίας των ΑΠΔ,

γ) αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ή Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ), ή και οι δύο σε περίπτωση που ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος διαθέτει και τους δύο, 

δ) ΑΦΜ του εργοδότη,

ε) Μισθολογική περίοδος και έτος στα οποία αναφέρεται η ΑΠΔ,

στ) Συνολικός αριθμός ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί στην ΑΠΔ, 

ζ) Συνολικό ποσό εισφορών, 

η) Συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης. 

Με την αποδοχή και επιτυχή καταχώριση της ΑΠΔ, αποδίδεται αυτόματα στον αποστολέα εργοδότη μοναδικός αριθμός καταχώρισης της ΑΠΔ.

Η ανωτέρω ΑΠΔ, με τον αριθμό καταχώρισής της και την ημερομηνία υποβολής της αποτελεί για τον εργοδότη αντίγραφο της υποβληθείσας ΑΠΔ.

Εάν για την ίδια μισθολογική περίοδο υποβληθεί διπλή ΑΠΔ, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και σε υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ, γίνεται δεκτή η ΑΠΔ που υποβλήθηκε στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ και απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω διαδικτύου.

4. Το μηχανογραφικό σύστημα επεξεργασίας των ΑΠΔ διενεργεί αυτόματα ελέγχους στα στοιχεία ταυτοποίησης καθώς και στα απαιτούμενα για τη χρέωση του εργοδότη στοιχεία. Εάν από τους ελέγχους διαπιστωθούν λάθη, ακολουθείται η διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής αυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001

Άρθρο 3 
Ημερομηνία υποβολής

1. Για την υποβολή της ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες.

2. Ως ημερομηνία υποβολής της ΑΠΔ θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτής στον δικτυακό τόπο του ΙΚΑ. 

Οι ΑΠΔ που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μέσω του διαδικτύου δεν γίνονται δεκτές.

Επίσης δεν γίνονται δεκτές οι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2972/2001 επανυποβαλλόμενες ΑΠΔ.

Άρθρο 4
Αναστολή της δυνατότητας υποβολής της ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου

1. Το ΙΚΑ προβαίνει σε αναστολή της δυνατότητας υποβολής της ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και σε απενεργοποίηση των κωδικών της παρ. 3 του άρθρου 1 στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν δηλωθεί παύση της λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Αν το ζητήσει ο εργοδότης, με αίτησή του στο αρμόδιο για την παραλαβή της ΑΠΔ υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ.

Άρθρο 5
Διαχείριση των ΑΠΔ που υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου

Ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων των ΑΠΔ, οι οποίες έχουν παραληφθεί μέσω διαδικτύου, είναι ο ίδιος με εκείνον των ΑΠΔ που υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως στα υποκαταστήματα ή παραρτήματα του ΙΚΑ.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης