Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1217/3.8.1997 Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων μέσα στη διαχειριστική χρήση 1996

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1217/3.8.1997
Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων μέσα στη διαχειριστική χρήση 1996

ΠΟΛ.1217/3.8.1997 Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 3 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1082520/10663/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ.: 1217

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων μέσα στη διαχειριστική χρήση 1996.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της αριθ. 1025990/ΠΟΛ.1060/1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.1892/1990, για να δικαιούται η επιχείρηση να σχηματίζει αφορολόγητη έκπτωση από τα καθαρά της κέρδη για παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιεί, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ., με επισυναπτόμενη κατάσταση των δαπανών των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων, εντός τετραμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης που ολοκληρώθηκε η επένδυση και με την οποία θα ζητά τον
έλεγχο των δαπανών της επένδυσης αυτής.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, η δήλωση των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 υποβάλλεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταφέρεται, ειδικά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω, για 3 ακόμη ημέρες και να κατανέμονται σε αυτές οι υπόχρεοι με βάση την αλφαβητική σειρά της επωνυμίας
ή του τίτλου τους.

3. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994, εκδόθηκε η 1053265/10432/ΠΟΛ.1111/1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία ειδικά οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, που βάσει νόμου υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος
στις Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, θα υποβάλουν αυτή από 15 Μαϊου έως και 18 Μαϊου, ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου της επωνυμίας ή του τίτλου τους.

4. Με την 1056252/10303/διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό ότι τα δικαιολογητικά της παρ. 7 της 1025990/ΠΟΛ.1061/1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αναφέροντο στις παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 1995, είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα, εφόσον η υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είχε γίνει μέχρι το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης της φορολογίας εισοδήματος. Η ρύθμιση αυτή έγινε για να μη χάσουν οι επιχειρήσεις το δικαίωμα σχηματισμού αφορολογήτων εκπτώσεων, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών και μόνο.

5. Βάσει των στοιχείων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αρκετές επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994) υπέβαλαν και κατά το τρέχον έτος μετά την 30 Απριλίου την αίτηση και κατάσταση επενδύσεων της παρ. 7 της 1025990/ΠΟΛ.1061/1991 απόφασης για τις επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990 που ολοκλήρωσαν μέσα στο έτος 1996, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα μη αναγνώρισης των εν λόγω επενδύσεων από τις Δ.Ο.Υ.

6. Εν όψει των ανωτέρω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά που αφορούν τις επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 1996, θεωρείται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφόσον η υποβολή τους έγινε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσής τους φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 1997 (για εισοδήματα που προκύπτουν από ισολογισμούς της 31/12/1996).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης