Αρ. πρωτ.: 49/1.11.2011 | Taxheaven

Live Search Results

Αρ. πρωτ.: 49/1.11.2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2011 ]
Αρ. πρωτ.: 49/1.11.2011
Εγκύκλιος για την εγγραφή φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη σύσταση αυτών μέσω Υ.Μ.Σ.

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα ,1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Αρ. Πρωτ. : 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΥΜΣ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αρ. πρωτ. 43/16.9.2011 (ΑΔΑ 4Α8Λ469ΗΚ5-2ΥΥ), και ειδικότερα αναφορικά με την περίπτωση που ιδρυτές της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας), για την οποία είχαμε διατυπώσει σχετικό ερώτημα στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ85192/16-9-2011 απαντητικό έγγραφό του αρμοδίου Υπουργείου Υγείας, το οποίο παραπέμπει και στην υπ’ αριθμ. 602/1991 σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για την περίπτωση που ιδρυτές της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας), ως επίσης και για την περίπτωση των εταιριών συστεγαζόμενων φαρμακείων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι περιπτώσεις σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου μεταξύ συζύγων ή συγγενών α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας), καθώς και εταιριών συστεγαζόμενων φαρμακείων τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, μπορούν να διεκπεραιωθούν και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, εάν και εφόσον οι εταίροι δεν επιθυμούν να συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ85192/16-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η υπ' αριθμ. 602/1991 σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab