Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 44/27.9.2011 Εφαρμογή νόμου 3982/2011 και υπηρεσίες μίας στάσης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. πρωτ.: 44/27.9.2011
Εφαρμογή νόμου 3982/2011 και υπηρεσίες μίας στάσης

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. : 44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3982/2011 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ν. 3982/2011, «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α’), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Β’).

Με τη διάταξη του άρθρου 40 του νόμου 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4013/2011, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τον επιχειρηματία στη Δ.Ο.Y. για την έναρξη εργασιών/χορήγηση ΑΦΜ μιας νέας επιχείρησης.

Ως εκ τούτου, από 15/9/2011, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν. 4013/2011, καταργείται η εξαίρεση από τις ΥΜΣ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/05 και άρα όλων των ΚΑΔ που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Όλες οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες με τους ως άνω ΚΑΔ θα ιδρύονται εφεξής με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ν. 3853/2010 και την ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης σε όλη την Ελλάδα. 

Τονίζουμε το γεγονός ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 40 του ν. 3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι πανελλαδική.

Τονίζουμε επίσης ότι είναι έγκυρη η σύσταση εκτός ΥΜΣ εκείνων των εταιρειών οι οποίες υπάγονταν στις διατάξεις του ν. 3325/2005 εάν έγινε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Ιουνίου 2011 και 15 Σεπτεμβρίου 2011, δηλαδή στο διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του ν. 3982/2011 και του ν. 4013/2011.

Κι αυτό διότι ενώ η διάταξη της παρ. 8α του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 βάσει της οποίας απαιτείτο να προσκομίζεται άδεια στην έναρξη είχε αναριθμηθεί σε 9α με την παρ. 4β του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α’), ο ν. 3982/2011 στο σχετικό άρθρο του ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ την αναρίθμηση, με αποτέλεσμα να μην έχει στην πράξη (κατά το νόμο) καταργηθεί η απαίτηση προσκόμισης άδειας για την έναρξη.

Το συγκεκριμένο κενό διορθώθηκε με το ν. 4013/2011, συνεπώς όσες συστάσεις εταιρειών έγιναν προ της δημοσίευσης του τελευταίου σωστά έγιναν εκτός ΥΜΣ.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε και τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-ΥΣΞ).Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης