Αρ. πρωτ.: 43/16.9.2011

Εγκύκλιος για την εγγραφή φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη σύσταση αυτών μέσω Υ.Μ.Σ.

16 Σεπ 2011

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 
Αρ. Πρωτ.: 43 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΥΜΣ

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου, συμπεριλαμβανομένων και των συστεγαζόμενων, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ. Αυτό προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1963/1991 οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

• Με απόφαση του Περιφερειάρχη1 , εφ' όσον χωροταξικά δεν κωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, που λειτουργούν ως ατομικά, εταιρικά και συστεγαζόμενα.

1Σύμφωνα με το ν. 1963/1991, η εγκριτική απόφαση εκδίδεται από το Νομάρχη. Με την κατάργηση των Νομαρχιών την οποία επέφερε ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Περιφερειάρχη κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 283 του ως άνω νόμου, σύμφωνα με την οποία «Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.»

• Η εταιρεία μετά την έκδοση από το Περιφερειάρχη εγκριτικής απόφασης, συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα μνημονεύεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του Περιφερειάρχη. Κυρωμένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, μέσα σ' ένα μήνα από την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στον Τομέα Υγείας της Περιφέρειας και στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι μέλη οι μετέχοντες στην εταιρεία φαρμακοποιοί. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη. Η ανακλητική πράξη, με μέριμνα του οικείου Περιφερειάρχη, κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη σημείωση της στην οικεία καταχώρηση.

• Γίνεται σαφές από τα προηγούμενα ότι η απόφαση του Περιφερειάρχη δίνεται σε χρόνο προγενέστερο της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της εταιρίας, άρα οι Υπηρεσίες μιας Στάσης (συμβολαιογράφοι) οφείλουν να προβαίνουν στη σύσταση των εταιρειών αυτών, αποφεύγοντας ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο, δεδομένου ότι τα φαρμακεία είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε εταιρείες δεν οφείλουν να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ιδρυτές της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) υποστηρίζεται η άποψη ότι η σύσταση μπορεί να γίνει και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνταξη συμβ/κου εγγράφου. Δεδομένης όμως αφενός της πολυπλοκότητας και εν μέρει ασάφειας της φαρμακευτικής νομοθεσίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος και αφετέρου της διαφορετικής αντιμετώπισης του θέματος από τις κατά τόπους Αρχές, κρίνεται σκόπιμο να συστήνετε στους ενδιαφερόμενους να προχωρούν στη σύσταση της εταιρίας με συμβ/κό έγγραφο (όπως άλλωστε συνέβαινε μέχρι σήμερα), προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με τις αρχές. Τονίζουμε ότι τα ανωτέρω είναι πιθανόν να αναθεωρηθούν όταν υπάρξει οριστική απάντηση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το οποίο έχει γίνει σχετικό ερώτημα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τέλος τονίζουμε ότι η παρούσα διευκρινιστική εγκύκλιος αφορά εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου και όχι, όπως συχνό αναφέρεται εκ παραδρομής, φαρμακευτικές εταιρίες, οι οποίες είναι νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν στην χώρα παραγωγή ή/και εμπορία και προώθηση πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Taxheaven.gr