Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 Σύσταση − συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013, την Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5.3.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Β. 1081058 ΕΞ 2015/15.6.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2012 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012
Σύσταση − συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων


Αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 1882/14-06-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 146Β, των παρ.11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 146Α και των άρθρων 116, 120 και 122 έως 141 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», καθώς και των άρθρων τέταρτου, έβδομου και όγδοου του ν. 4057/2012.

β) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

δ) Της παρ. 15 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195).

ε) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Την υπ’ αριθμ. 1036923/431/Α0006/7.4.1999 (Β΄ 359) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1044132/537/Α0006/4.5.1999 (Β΄ 697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/Α0006/16.7.2001 (Β΄ 963), 1047067/861/Α0006/3.6.2002 (Β704), 1059502/1102/Α0006/15.7.2002 (Β΄ 932) και 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β΄ 1278) όμοιες αποφάσεις μας.

3. Την υπ’ αριθμ. 1048013/ΕΞ 2010/15.4.2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Α, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακά Συμβούλια.

4. Την υπ’ αριθμ. 3007792/4065/23.4.2010 (Β΄ 572) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του Ε΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/25298/0004/8.4.1999 (Β΄ 356) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης και συγκρότησης του Δ΄ πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/47054/0004/6.9.2004(ΒΊ370) όμοια απόφαση.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/25759/0004/21.4.2010 (Β΄ 624) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/23481/0094/8.4.1999 (Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε το πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ) και την αριθμ. 2/23627/0094/26.4.2010 (Β΄ 575) όμοια απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ίδιου νομικού προσώπου.

8. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1044360 ΕΞ 2012/16.3.2012 (Β΄ 785) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του αριθμού των οργανικών θέσεων της παρ.2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) και άλλων λεπτομερειών.

9. Την υπ’ αριθμ. 26755/ΔΙΟΕ 1072/18−6−2010 (Β΄ 915) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής.

10. Την υπ’ αριθμ. 55806/ΔΙΟΕ 2553/17.12.2008 (Β΄ 2592) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ) και την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1078573/ΕΞ 2010/14.6.2010 (Β΄ 926) όμοια, με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση και συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μόνιμων υπαλλήλων του ίδιου νομικού προσώπου.

11. Την υπ’ αριθμ. 1/613/30.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσωπικού αυτής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ.10874/3.5.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.

14. Τον αριθμό των κλάδων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τον αριθμό των υπηρετούντων σε αυτούς υπαλλήλων.

15. Το αριθμ. π.δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 124).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με την κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012

αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τα παρακάτω δύο (2) κοινά πειθαρχικά συμβούλια, με έδρα την Αθήνα και αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου δεύτερου αυτού, που αντικατέστησε το άρθρο 120 του Μέρους Ε΄ του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), καθώς και του άρθρου τέταρτου αυτού, για το εξής, αντίστοιχα, προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), πλην των περιπτώσεων και των υπαλλήλων για τους οποίους το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο που κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφ. γ΄και δ’ της παρ.1 του προαναφερθέντος άρθρου 120, καθώς και με άλλες ειδικές διατάξεις και ειδικότερα: 

1. α) Α΄ κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Για το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών όλων των κατηγοριών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που υπάγεται στον κλάδο ή στην ειδικότητα Εφοριακών, καθώς και για τους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

β) Β΄ κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Για το προσωπικό δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και για το προσωπικό, του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μόνιμων υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 15 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995 (Α΄ 146), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 3606 /2007 (Α΄ 195), για το προσωπικό αυτής, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

(Οι περιπτώσεις α' και β', τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 και την Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5.3.2015)

2. Τα Α΄ και Β΄ κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών είναι πενταμελή και αποτελούνται από τους εξής:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.

β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007 και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος

(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β. 1081058 ΕΞ 2015/15.6.2015)

β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012, όπως ισχύει και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

(Η περίπτωση γ', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013)

3. α) Τα υπό στοιχείο α΄, β΄ και γ΄ τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων της προηγούμενης παραγράφου, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατά μήνα Δεκέμβριο, για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Κατ’ εξαίρεση για την πρώτη εφαρμογή, η θητεία τους αρχίζει από την συγκρότηση τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.

β) Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

γ) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

4. Στα Πειθαρχικά Συμβούλια ως εισηγητές ορίζονται με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη αυτών, τακτικά ή αναπληρωματικά.

5. Χρέη γραμματέα σε κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί ένας υπάλληλος, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ κατηγορίας ΠΕ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, με την απόφαση ορισμού μελών κάθε Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 146Α και στην παρ.8 του άρθρου 146Β, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 του ν. 3528/2007.

6. α) Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υφιστάμενα υπηρεσιακά − πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. διαβιβάζονται στα Α΄ και Β΄ κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια της παρ.1 της παρούσας απόφασης, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότηση τους, ως εξής:

Στο Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο

Οι εκκρεμείς υποθέσεις των Υπηρεσιακών − Πειθαρχικών Συμβουλίων: Α΄, Β΄, ΣΤ΄, Ζ΄, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, των μόνιμων υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της παρ.15 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007, για το προσωπικό της Επιτροπής, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Στο Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο

Οι εκκρεμείς υποθέσεις των Υπηρεσιακών − Πειθαρχικών Συμβουλίων: Γ΄, Δ΄, Ε΄, του κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

β) Στις εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις εφαρμόζονται οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις του ν. 4057/2012.

7. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα που τελούνται μετά από την έναρξη ισχύος του ν. 4057/2012 (14−3−2012) εφαρμόζονται οι διατάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα και οι διατάξεις του ουσιαστικού πειθαρχικού δικαίου, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου αυτού.

8.α) Η ψηφοφορία των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.

β) Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 136 έως 140 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

γ) Ο υπάλληλος μπορεί να παρίσταται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου που κρίνει πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή με συμπαράσταση δικηγόρου ή μόνο διά δικηγόρου.

9. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τα άρθρα 146Α και 146Β του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν.2690/1999.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση των τακτικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. Τα Α΄ και Β΄ κοινά πειθαρχικά συμβούλια θα συνεδριάζουν, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο αυτών.

12. Από την ημερομηνία, που ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου έβδομου του ν. 4057/2012, τα υφιστάμενα Υπηρεσιακά −Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των μόνιμων υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 15 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007, για το προσωπικό της Επιτροπής, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λειτουργούν μόνο ως Υπηρεσιακά Συμβούλια.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης