Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/13.6.2012 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2012 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/13.6.2012
Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων


Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.60/86/1435

(ΦΕΚ Β' 1876/13-06-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου
Ταχ. Κώδικας : 11636 - Αθήνα
Τηλ/νο : 213.130.6004
Φαξ : 213.130.6020
Πληροφορίες : Γιώργος Κατσικογιάννης

Θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του αρθρ. 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ Α΄/125/23.5.2003), την παρ. 4 του αρθρ. 24 του 3200/2003 (ΦΕΚ/Α΄/281/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2005).

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιημένος ισχύει.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 (ΦΕΚ 799/Β΄/9.6.2010) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κύρωση Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου».

6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7) Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και ιδίως του άρθρου 31 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

8) Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία:

α) Εσωτερικών και

β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευσης των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας.

9) Το π.δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α΄/17.05.2012), «Διορισμός Υπουργών»,

10) Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/76/984 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και καταργούμενες διατάξεις».

11) Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

12) Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς και εφαρμογής των διατάξεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

13) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασίες και ορισμοί

Με την παρούσα καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ από υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση και ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών με σκοπό τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι όροι «τελικός χρήστης», «υποδομή δημοσίου κλειδιού (ΥΔΚ)», «αρχή εγγραφής» και «αρχή πιστοποίησης» έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 απόφασης (ΦΕΚ 799/Β΄/9.6.2010). Επίσης, οι όροι «πιστοποιητικό», «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό», «ηλεκτρονική υπογραφή», «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», «υπογράφων», «ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής» και γενικότερα όσοι χρησιμοποιούνται ή προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2001, της Οδηγίας 1999/93, του ν. 3979/2011. Τέλος, για λόγους απλότητας, ο όρος «ψηφιακό πιστοποιητικό» αναφέρεται εφεξής τόσο σε πιστοποιητικό, όσο και σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση και ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών

Η αίτηση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προϋποθέτει την εγγραφή και ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος του τελικού χρήστη σε Διαδικτυακή Πύλη η οποία υποστηρίζει την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (ΥΔΚ) της ΑΠΕΔ, όπως την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομιστούν σε ΚΕΠ τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών του φυσικού προσώπου ατομικώς ή ως νομίμου εκπροσώπου Φορέα.

• Αποδεικτικό ταυτοποίησης (ενδεικτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο − παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία).

Εφόσον ο τελικός χρήστης επιθυμεί η έκδοση των ψηφιακών του πιστοποιητικών να γίνει σε διατεταγμένο υλικό (hard token – σκληρής αποθήκευσης), θα πρέπει:

• να επιδείξει Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ),

• να συμπληρωθεί ο σειριακός αριθμός της ΑΔΔΥ στην αίτηση−υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών

Σε περίπτωση αίτησης υποβαλλόμενης από εκπρόσωπο Φορέα για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού απαιτούνται επιπροσθέτως να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:

1. τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο αιτούμενος την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού αποτελεί εκπρόσωπο του Φορέα, ή νόμιμο εκπρόσωπο του εποπτεύοντος Φορέα, ή άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού στο όνομα του,

2. ειδικά για νόμιμους εκπροσώπους φορέων απαιτείται και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σε λειτουργία ή ΦΕΚ σύστασης του Φορέα.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ:

1. παραλαμβάνει την Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του τελικού χρήστη για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών,

2. ταυτοποιεί τον τελικό χρήστη,

3. πρωτοκολλεί την αίτηση,

4. εκτυπώνει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης της αίτησης έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών και παρέχει άμεσα αντίγραφά της εφόσον ζητηθούν,

5. διαβιβάζει, είτε ηλεκτρονικά εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο υπάλληλο, είτε ταχυδρομικώς, τον φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής.

Άρθρο 3
Διαδικασία ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών

Η ανάκληση των εκδοθέντων ψηφιακών πιστοποιητικών πραγματοποιείται από τον τελικό χρήστη, με μέριμνα του Φορέα, ή μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας όταν συντρέχει περίπτωση από τις εξής:

• απώλεια της ΑΔΔΥ,

• απώλεια των μυστικών αριθμών (PIN−PUK),

• αδυναμία χρήσης για τεχνικούς λόγους,

• διαπίστωση καταχώρησης ανακριβών πληροφοριών ή μεταβολής των στοιχείων,

• ύπαρξη ενδείξεων έκθεσης σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού του τελικού χρήστη,

• αίτημα του Φορέα του τελικού χρήστη,

• υπηρεσιακές αλλαγές της κατάστασης του τελικού χρήστη (ενδεικτικά, παραίτηση, απόλυση, αποχώρηση από την Υπηρεσία).

Κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών του τελικού χρήστη τηρείται η ακριβής ημερομηνία και ώρα.

Άρθρο 4
Διαδικασία ανάκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης

Η ανάκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης είναι δυνατή με ανάλογη τήρηση της διαδικασίας, η οποία περιγράφεται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

Άρθρο 5
Έντυπα αιτήσεων

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 (ΦΕΚ 813/B΄/24.05.2007), «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανάκλησης πιστοποιητικών υπογραφής και κρυπτογράφησης και ανάκτησης πιστοποιητικού κρυπτογράφησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου [υπ’ αριθμ. 2512οικ/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1654/Β΄/10.11.2006)] μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», καταργούνται από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης