Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1214/25.7.1997 Κοινοποίηση της αριθμ. 320/97 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1214/25.7.1997
Κοινοποίηση της αριθμ. 320/97 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Αθήνα 25 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1059549/4104/0010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεν.Αλλ. Τμήματος/1653
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ.Π. & ΕΘΝ.ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 10η
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1214

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 320/97 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 320/97 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, για ενημέρωση και εφαρμογή. Σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση, εφόσον οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριουμένων ακινήτων, σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, δεν προσκομίζουν φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του απαλλοτριωθέντος με τα αναγκαιούντα στοιχεία (έτος κατασκευής κτίσματος, πλήρης περιγραφή κτίσματος κ.λπ.), θα πρέπει η αρμόδια ΔΟΥ να προβαίνει στον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας, με βάση όσα στοιχεία διαθέτει η ίδια για το απαλλοτριούμενο ακίνητο ή μπορεί να συγκεντρώσει με αυτοψία, πληροφορίες
κ.λπ., οι δε φερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να αμφισβητήσουν την ακρίβειά τους δικαστικώς, κατά τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος της απαλλοτριώσεως.

Αρ. Γνωμ. 320/1997

Περίληψη Ερωτήματος: Αν σε περιπτώσεις μη προσαγωγής από ιδιοκτήτες απαλλοτριουμένων ακινήτων φύλλων υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του απαλλοτριωθέντος, όταν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.Δ.797/1971.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ως εξής:

Στο άρθρο 15 του Ν.Δ. 797/1971 "Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" (ΦΕΚ Α' 1) ορίζεται "1. Κηρυχθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, συγκροτείται κατόπιν αιτήσεως παντός ενδιαφερομένου τριμελής επιτροπή, ήτις προβαίνει εις προεκτίμησιν του απαλλοτριουμένου. Η Επιτροπή αποτελείται ..... 2.... 3..... 4. Η Επιτροπή καλουμένων των μελών αυτής υπό του οικονομικού εφόρου, καταρτίζει, εντός είκοσι ημερών από της περιελεύσεως εις τον οικονομικό έφορο της πράξεως του αρμοδίου προέδρου του δικαστηρίου, περί διορισμού εμπειρογνώμονος, κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, έκθεσιν περί της αξίας του απαλλοτριουμένου, κατόπιν επιτοπίου αυτοψίας και ελέγχου των τυχόν υποβληθέντων αυτή καθοδηγητικών στοιχείων, συμφώνως δε προς τα οριζόμενα υπό του 13 του παρόντος. Εν τη εκθέσει ταύτη περιγράφεται λεπτομερώς η κατάστασις και αι ιδιαίτεραι
συνθήκαι του απαλλοτριωμένου ακινήτου, εκτιμάται δε ητιολογημένως και αναλυτικώς η αξία τούτου. Εάν μεταξύ των μελών της Επιτροπής προκύψει διαφωνία, ως προς την αξία του απαλλοτριουμένου, καταχωρίζονται εν τη εκθέσει, άπασαι αι γνώμαι αυτών. Η έκθεσις υποβάλλεται ακολούθως, κατά το άρθρο 16 και επόμενα του παρόντος, εις το αρμόδιον δικαστήριον ως στοιχείον προδικασίας της δίκης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, αποτελούσα απλήν γνωμοδότησιν, μη δεσμεύουσαν το δικαστήριον ..... 5..... 6..... 7..... 8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των είκοσι ημερών, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, για τη διενέργεια της προεκτίμησης του απαλλοτριουμένου ακινήτου, δύναται να γίνεται η προεκτίμηση αυτή από μηχανικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

9. Εάν στην περιοχή που βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο εφαρμόζεται το κατά τις ισχύουσες διατάξεις σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η κατά την παράγραφο 1 προεκτίμηση παραλείπεται. (Σημειώνεται ότι οι παρ. 8 και 9 προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν.1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101).

Γ. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, σαφώς προκύπτει ότι, μετά την προσθήκη με το άρθρο 95 παρ. 1 του Ν.1892/1990 της παραγράφου 9 στο άρθρο 15 του Ν.Δ.797/1971, κατά την οποία, αν στην περιοχή που βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο εφαρμόζεται το κατά τις ισχύουσες διατάξεις σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η κατά την παραγρ. 1 προεκτίμηση παραλείπεται, δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.Δ.797/1971, αφού η επιτροπή συγκροτείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, δηλαδή την προεκτίμηση του απαλλοτριωμένου. Αλλ' ούτε την προεκτίμηση αυτή μπορεί να κάνει, κατά την παραγρ. 8 του αυτού άρθρου 15, μηχανικός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αφού αυτό γίνεται μόνον όταν αδρανήσει επί 20ήμερο η Επιτροπή, γεγονός, όμως, που δεν συμβαίνει εν προκειμένω.
Κατά συνέπεια, και εφόσον οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριουμένων ακινήτων, σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, δεν προσκομίζουν φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του απαλλοτριωθέντος με τα αναγκαιούντα στοιχεία (έτος κατασκευής κτίσματος, πλήρης περιγραφή κτίσματος κ.λπ.), θα πρέπει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να προβαίνει στον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας με βάση όσα στοιχεία διαθέτει η ίδια για το απαλλοτριούμενο ακίνητο ή μπορεί να συγκεντρώσει με αυτοψία, πληροφορίες κ.λπ., οι δε φερόμενοι ως ιδιοκτήτες θα μπορούν να αμφισβητήσουν την ακρίβειά τους δικαστικώς κατά τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεως.

Δ. Συνεπώς, στο τεθέν ερώτημα προσήκει η αμέσως ανωτέρω αναλυτική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης