Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1148/11.6.2012 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012 και επόμενων ετών. Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2012 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1148/11.6.2012
Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012 και επόμενων ετών. Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012


Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012

(ΦΕΚ Β' 1837/11-06-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνσης: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375314-8
ΦΑΞ: 210 3375001

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1148

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012 και επόμενων ετών. Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 και 19 του Κ.Φ.Ε.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄−27/10/2011).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄−29/02/2012).

10. Τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄/179/11/9/97).

11. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Ενιαίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος 2012 και τα επόμενα έτη, για τον φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος των φυσικών προσώπων, έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα και περιέχει για κάθε μία εκκαθάριση δήλωσης τα εξής στοιχεία:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
− Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
− Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
− Αριθμός Δήλωσης
− Οικονομικό έτος
− Αριθμός χρηματικού καταλόγου
− Αριθμός πιστωτικής κατάστασης
− Αριθμός ειδοποίησης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
− Στοιχεία Υπόχρεου (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση αλληλογραφίας, Αντίκλητος)
− Στοιχεία Συζύγου (Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο)

Γ1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Φ.Ε. (Υπόχρεου – Συζύγου)
− Συνολικό δηλωθέν εισόδημα
− Προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών
− Εκπτώσεις εισοδήματος – Απαλλασσόμενα
− Φορολογητέο εισόδημα
− Φόρος κλίμακας
− Μειώσεις από το φόρο
− Φόρος που αναλογεί, συμπληρωματικός, κ.τ.λ.
− Φόρος που παρακρατήθηκε, κ.τ.λ.
− Μείωση επιστροφής φόρου
− Κύριος φόρος (+/−)

Γ2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Υπόχρεου – Συζύγου)
− Συνολικό δηλωθέν εισόδημα
− Απαλλασσόμενα Δ΄, Ε΄, Ζ΄ πηγής
− Αυτοτελή φορολογούμενα..., κ.τ.λ.
− Φόρος αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών
− Συνολικό εισόδημα
− Τεκμαρτό εισόδημα
− Εισόδημα επιβολής εισφοράς
− Συντελεστής εισφοράς
− Ποσό εισφοράς

Γ3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (Υπόχρεου – Συζύγου)
− Ποσό έδρας
− Ποσό υποκαταστημάτων

Γ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Υπόχρεου – Συζύγου)
Ποσά, διακριτά για υπόχρεο, σύζυγο και στο σύνολο (οριζόντια & κάθετα):
− Κύριου φόρου
− Προκαταβολής φόρου
− Λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών
− Σύνολο φόρου εισοδήματος
− Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
− Τέλους επιτηδεύματος
− Συνολικά

Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ..., Κ.Τ.Λ. (Υπόχρεου – Συζύγου)
1. Συνολικό εισόδημα
2. Φόρος: Κλίμακας – Συμπληρωματικός – Προκαταβολή
3. Λοιπά Συμβεβαιούμενα Ποσά
4. Εκπτώσεις – Μειώσεις
5. Φόρος που παρακρατήθηκε... κ.τ.λ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ – ΠΟΣΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

Αναγράφονται όλοι οι κωδικοί και τα ποσά που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων, βάσει των οποίων έγινε η εκκαθάριση της δήλωσης, τα διακριτά δηλωθέντα αυτοκίνητα, οι ενδείξεις περαίωσης για υπόχρεο και σύζυγο.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Π.Δ. αριθ. 16/03−01−1989, αρθρ. 71, παρ. 1)

Εκτός των πιο πάνω στοιχείων στο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι ενσωματωμένα Ενιαία Αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος), για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση, ποσό για καταβολή.

Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 300 Ευρώ τότε στο εκκαθαριστικό σημείωμα ενσωματώνονται εκτός του αποδεικτικού είσπραξης Ολικής εξόφλησης και Αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος) διακριτά για την εξόφληση, Α΄ δόσης, Β΄ δόσης, Γ΄ δόσης.

Η έκδοση των αποδεικτικών είσπραξης γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση της Δήλωσης με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εάν από την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης προκύπτει ποσό προς επιστροφή και το ποσό επιστρέφεται μέσω τραπεζών, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1275/27.11.2001 και ΠΟΛ.1077/16.4.2003, τότε στο ενιαίο εκκαθαριστικό ενσωματώνεται η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή έχει τα εξής στοιχεία:
− Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου,
− Τη διεύθυνση της κατοικίας του,
− Το επιστρεφόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά,
− Τον Α.Φ.Μ.,
− Τον αριθμό του λογαριασμού IBAN για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω εντόκου λογαριασμού,
− Αριθμ. Πιστ. Κατάστασης, Αριθμ. Ειδοποίησης,
− Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορεί να εισπραχθεί το επιστρεφόμενο ποσό,
− Την τράπεζα από την οποία θα γίνει η ανάληψη ή η είσπραξη.

2. Όσοι έχουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, θα μπορούν να εκτυπώνουν το Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών Προσώπων, στο οποίο αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο του εκδοθέντος σημειώματος και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη σήμανση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος μέσω του gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β΄).

Επίσης, μπορούν να εκτυπώνονται τα αποδεικτικά είσπραξης για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκτυπώνουν την ειδοποίηση επιστροφής φόρου σε περίπτωση που δεν την παρέλαβαν ή την απώλεσαν.

Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας, στη διεύθυνση www.gsis.gr.

3. Στα εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων ή αρχικών παρελθόντος έτους δεν αναγράφονται στοιχεία που αφορούν δόσεις ή επιστροφής φόρου γιατί δεν αποτελούν αποδεικτικά είσπραξης ή επιστροφής φόρου.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων εκτός από τα πιο πάνω αναφερόμενα, αναγράφουν διακριτά το αποτέλεσμα της αμέσως προηγούμενης εκκαθαρισθείσας δήλωσης του ιδίου έτους καθώς και το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης, χωρίς να γίνεται μνεία αν έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί τα ποσά της προηγούμενης εκκαθαρισθείσας δήλωσης, ώστε να προσδιορίζεται η διαφορά για καταβολή ή επιστροφή.

Ανάλογα με το είδος της δήλωσης, το έτος της δήλωσης και το περιεχόμενό της δύναται να εμφανίζονται σε συγκεκριμένο χώρο του Ενιαίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος διάφορα μηνύματα, κατά περίπτωση, προς ενημέρωση των φορολογουμένων.

4. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μετά την εκκαθάριση αρχικών δηλώσεων Φ.Π. εκτυπώνει και αποστέλλει στους φορολογούμενους το Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

Ενιαία Εκκαθαριστικά Σημειώματα αρχικών δηλώσεων παρελθόντων ετών και τροποποιητικών δηλώσεων για το οικ. έτος 2012 και τα επόμενα έτη, εκτυπώνονται και αποστέλλονται στους φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης.

5. Προηγούμενες διατάξεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φ.Ε. Φυσικών Προσώπων παύουν να ισχύουν για το Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2012 και μετά.

6. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2012, για το τέλος επιτηδεύματος των νομικών προσώπων, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα και περιέχει για κάθε μία εκκαθάριση δήλωσης τα εξής στοιχεία:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
− Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
− Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
− Αριθμός Δήλωσης
− Οικονομικό έτος
− Αριθμός χρηματικού καταλόγου
− Αριθμός ειδοποίησης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Επωνυμία, Διεύθυνση Αλληλογραφίας.

Γ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
− Μήνες λειτουργίας έδρας
− Ποσό έδρας
− Ποσό υποκαταστημάτων 12μηνης λειτουργίας
− Ποσό υποκαταστημάτων με διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 12 μηνών
− Συνολικό ποσό οφειλής

Εκτός των πιο πάνω στοιχείων στο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι ενσωματωμένες ταυτότητες πληρωμής για την ολική ή την εξόφληση σε δόσεις για την περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 300 Ευρώ.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης