Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 1093246/5486/0016/16.10.2000 Καθορισμός κατηγοριών και κλάσεων των Ειδικών Εντύπων παραβόλων σε Ευρώ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2000 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αριθ. 1093246/5486/0016/16.10.2000
Καθορισμός κατηγοριών και κλάσεων των Ειδικών Εντύπων παραβόλων σε Ευρώ


Αριθ. 1093246/5486/0016

(ΦΕΚ Β' 1292/24-10-2000)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ/Α7247) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10 και 19 του Ν. 2842 (ΦΕΚ 207A'/27.9.2000) «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98, 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ».

3. Την ανάγκη καθορισμού των νέων κλάσεων των εντύπων παραβόλων σε Ευρώ, προκειμένου να γίνουν το ταχύτερο οι παραγγελίες εκτύπωσής τους προς την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως η ίδια έχει ζητήσει, δια των εκπροσώπων της, ώστε να μπορεί να ανταπροκριθεί στους αιτούμενους χρόνους, σε σχέση με τον τεράστιο όγκο εργασιών εκτύπωσης τον οποίο έχει να αντιμετωπίσει ενόψει της εφαρμογής του οριστικού καθεστώτος Ευρώ.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθ.1039386/441/Α006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/2000), για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών, 

αποφασίζουμε:

Θέτουμε σε κυκλοφορία από 1. 1.2002 τις παρακάτω κα-τηγορίες και κλάσεις ειδικών εντύπων παραβόλων και ορίζουμε τις κατά περίπτωση αιτίες είσπραξης, τον τρόπο εμφάνισης τους στον κρατικό προϋπολογισμό και τη διαδικασία διαχείρισης και επιστροφής των μη χρησιμοποιηθέντων εντύπων. 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
0.50 -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-30-40-50 -100 Με τα «Παράβολα Δημοσίου» εισπράττονται έσοδα του Δημοσίου που προέρχονται α) από παράβολα πάσης φύσεως β) από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω εντύπων εισάγονται στον Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ» ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
0,50 -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-30-40-50 Πλέον ποσοστό 20% υπέρ ΤΑΧΔΙΚ σε κάθε κλάση Με τα «Παράβολα Αγωγοσήμου» εισπράττονται έσοδα του Δημοσίου που προέρχονται από παραστάσεις Πολιτικής Αγωγής (δικαστικό ένσημο).

Τα Έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω εντύπων εισάγονται στον Κ.Α. Ε. προϋπολογισμού 2375 «Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα». Το επιπλέον ποσοστό 20% αποδίδεται στο ΤΑΧΔΙΚ. 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ» ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
0,50 -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-30-40-50 Πλέον ποσοστό 20% υπέρ Ο.Γ.Α, σε κάθε κλάση Με τα «Παράβολα Χαρτοσήμου», εισπράττονται έσοδα του Δημοσίου που προέρχονται α) από την έκδοση και αναθεώρηση αδειών οδήγησης, β) από την έκδοση διαβατηρίων, γ) από την είσπραξη των τελών χαρτοσήμου επί των χορηγουμένων αδειών παραμονής και εργασίας στους αλλοδαπούς και δ) από την είσπραξη αναλογικών ή παγίων τελών χαρτοσήμου.

Τα έσοδα από από τη διάθεση των ανωτέρω εντύπων εισάγονται στον Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού 1229 «Λοιπά Τέλη Χαρτοσήμου».

Το επιπλέον ποσοστό 20% υπέρ Ο.Γ.Α., εισάγεται στον Κ. Α. Ε. 1228, «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου».

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ» ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 0,50 -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 20 - 30 - 40 - 50
Με τα «Παράβολα ΚΤΕΟ», εισπράττονται έσοδα του Δημοσίου που προέρχονται από την είσπραξη των τελών του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και του τέλους ειδικού ελέγχου καυσαερίων.

Τα έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω εντύπων, εισάγονται στον ΚΑΕ προϋπολογισμού 1375, «Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων».

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΑΡΑΒΟΛΑ Φ.Π.Α.»
ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
30 - 45
Με τα «παράβολα Φ.Π.Α.», εισπράττονται έσοδα του Δημοσίου που προέρχονται από την είσοδο στη χώρα μας ξένων τουριστικών λεωφορείων.

Τα έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω εντύπων εισάγονται στον Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού 1119 «Φ.Π.Α, σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες».

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα Ειδικά έντυπα παράβολα αποτελούνται από το κύριο σώμα και το απόκομμα. Το κύριο σώμα έχει διαστάσεις 155 Χ 85 χιλιοστά και το απόκομμα 55 Χ 85 χιλιοστά. Συνολικά δηλαδή είναι διαστάσεων 210 Χ 85 χιλιοστών. Μεταξύ του κύριου σώματος και του αποκόμματος υπάρχει κάθετη διάτρηση στη διάσταση των 85 χιλιοστών.

2. Εκτυπώνονται σε ειδικό χαρτί, το οποίο φέρει σε όλη την επιφάνεια του το υδατογράφημα με στοιχεία Υ.Ο. (Υπουργείο Οικονομικών) το οποίο γίνεται εμφανές, αν το έντυπο υψωθεί στο φως.

3. Φέρουν τις εξής παραστάσεις και κείμενα Πλαίσιο από γραμμοκόσμημα.

Δίχρωμο δάπεδο που αποτελείται από πλέγμα και ασφαλιστικό διακοσμητικό γραμμοκόσμημα.

Τη σειρά, τον αριθμό, το εθνόσημο και στο απόκομμα και στο κυρίως παράβολο.

Στο κείμενο του Αποκόμματος αναγράφονται:

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ - ΚΤΕΟ - Φ.Π.Α. (κατά περίπτωση), το ποσό κάθε κλάσεως (αριθμητικά και ολογράφως)
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ όνομα και επώνυμο καταθέτη.
ΓΙΑ αιτία κατάθεσης ΤΗΝ ημερομηνία, ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, σφραγίδα υπογραφή.

Επίσης το κείμενο στο κυρίως παράβολο:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ - ΚΤΕΟ - Φ.Π.Α, (κατά περίπτωση), το ποσό κάθε κλάσεως (αριθμητικά και ολογράφως),
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο ,
ΚΑΤΟΙΚΟΣ οδός, αριθ., Υπηρεσία στην οποία γίνεται η κατάθεση, αιτιολογία κατάθεσης,

Συμπληρώνεται με τη φροντίδα και ευθύνη των ενδιαφερομένων. Ειδικά στα «ΠΑΡΑΒΟΛΑ Φ.Π.Α.», περιέχεται, το κείμενο:

α) στο Απόκομμα και στην κλάση των 30 Ευρώ Άρθρου 12 παρ. 2 περ. β' Ν.1642/86 Φ.Π.Α. Παραδόθηκε την , Για τουριστικό λεωφορείο μέχρι 30 θέσεις, ο παραδίδων

Στην κλάση των 45 Ευρώ διαφοροποιείται ως εξής: Για τουριστικό λεωφορείο με περισσότερες από 30 θέσεις β) στο κυρίως παράβολο Άρθρου 12 παρ. 2 περ. β' του Ν.1642/86 Φ.Π.Α. Καταβολή Φ.Π.Α, που αναλογεί στα τουριστικά λεωφορεία μέχρι τριάντα (30) θέσεις. Στην κλάση των 45 Ευρώ διαφοροποιείται ως εξής: Καταβολή Φ.Π.Α, που αναλογεί στα τουριστικά λεωφορεία με περισσότερες από τριάντα (30) θέσεις.

Στην πίσω όψη φέρουν γρσμμοκόσμημα που περιβάλλει δάπεδο του ιδίου χρώματος της εμπρόσθιας όψης. Κείμενο ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Να επιστραφεί στον καταθέτη το ποσό που αναγράφεται στην άλλη όψη 
20....
Ο 
(Υπογραφή - Σφραγίδα)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
Ο εισέπραξα
το ποσό των ΕΥΡΩ 
( ) για την επιστροφή του που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
Στοιχεία ταυτότητας 20 
ή διαβατηρίου Για την είσπραξη
(Υπογραφή)
ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΥΡΩ 
20 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

* Τα στοιχεία της όψης αυτής συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι από τον καταθέτη.

γ) Κάθε κλάση ειδικών εντύπων κάθε κατηγορίας θα έχει ένδειξη σειράς και θα φέρει αρίθμηση.

Σε όλα τα έντυπα στην πρώτη εκτύπωση τους η αρίθμηση θα αρχίζει από 001 και τη Σειρά Α.

4. Ο χρωματισμός των εντύπων ορίζεται ως εξής: α) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: κίτρινο
β) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ: μπλε γ) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: πράσινο δ) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ: ροζ ε) ΠΑΡΑΒΟΛΑ Φ.Π.Α.: πορτοκαλί

5. Τα ποσά που καταβάλλονται με έντυπα παράβολα όλων των κατηγοριών, στρογγυλοποιούνται ως εξής:
Ποσά με κλάσμα από 1 μέχρι 25 Ευρωσέντ στην προηγούμενη ακέραια μονάδα Ευρώ.
Ποσά με κλάσμα από 26 μέχρι 49 Ευρωσέντ στο μισό Ευρώ.
Ποσά με κλάσμα από 51 μέχρι 75 Ευρωσέντ στο προηγούμενο μισό Ευρώ.
Ποσά με κλάσμα από 76 μέχρι 99 Ευρωσέντ στην επόμενη ακέραια μονάδα Ευρώ.

6. Σε περίπτωση που το πληρωτέο ποσό δεν ανταποκρίνεται σε μία κλάση, αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό και άλλων κλάσεων και μέχρι 4 έντυπα το ανώτερο.

7. Τα ποσά που καταβάλλονται με έντυπα παράβολα, σε περίπτωση α) έλλειψης αυτών β) υπέρβασης του ποσού των 160 Ευρώ για τα παράβολα Δημοσίου των 90 Ευρώ για τα παράβολα χαρτοσήμου και των 100 Ευρώ για όλες τις λοιπές κατηγορίες και γ) μη επίτευξης του πληρωτέου ποσού με το συνδυασμό τεσσάρων κλάσεων, μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης, εισάγοντας στους αντίστοιχους Κ.Α. Ε. τα σχετικά ποσά.

8. Το απόκομμα των εντύπων παραδίδεται στον πολίτη, από την υπηρεσία στην οποία κατατίθενται αρχικά, και ανεξάρτητα αν διαβιβαστούν στη συνέχεια σε άλλη αρμόδια υπηρεσία.

9. Η διαχείριση των ειδικών εντύπων παραβόλων, ανατίθεται στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ., μέσω της οποίας εφοδιάζονται οι Δ.Ο.Υ. ύστερα από σχετικά αιτήματα τους, για την περαιτέρω διάθεση τους.

Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα προβεί σε οίκοθεν αποστολή των νέων εντύπων προς τις Δ.Ο.Υ., συνεκτιμώντας την κίνηση που παρουσιάζουν τα παράβολα κλάσεων σε δραχμές, με ποσότητες που θα καλύψουν τις ανάγκες τους για τρείς μήνες.

10. Για την επιστροφή του προϊόντος των εντύπων παραβόλων, απαιτείται η συμπλήρωση από την υπηρεσία που κατά περίπτωση προορίζονταν για υποβολή, της πρά-ξης επιστροφής, που υπάρχει στην πίσω όψη αυτών.

Η συμπλήρωση της πράξης επιστροφής είναι υποχρεωτική από την υπηρεσία που ο ενδιαφερόμενος αναγράφει στα έντυπα, ακόμη και αν δεν έχει κατατεθεί σ' αυτήν.

Στην πράξη επιστροφής εκτός από τον τίτλο της υπηρεσίας, την υπογραφή και τη σφραγίδα, υποχρεωτικά αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου οργάνου, που διατάσσει την επιστροφή.

Έντυπα παράβολα τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί και υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, δεν επιστρέφονται. Όμοια δεν επιστρέφεται μέρος του αναγραφόμενου ποσού.

Ο χρόνος παραγραφής καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις που ισχύουν.

Μετά τη συμπλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία της πράξης επιστροφής, για μεν τις χειρόγραφες Δ.Ο.Υ., τα έντυπα καθίστανται τα ίδια τίτλοι πληρωμής για δε τις Δ.Ο.Υ. TAXIS εκδίδεται Α.Φ.Ε.Κ. Και στις δύο περιπτώσεις τα σχετικά δικαιολογητικά στέλνονται στις Υ.Δ.Ε. για την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών Χ.Ε.Π. και μέχρι την έκδοση και αποστολή αυτών στις Δ. Ο. Υ., τα πληρωτέα ποσά εμφανίζονται λογιστικά ως αντίτιμα.

Οι ανωτέρω επιστροφές γίνονται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και όχι κατ' ανάγκην από αυτή που ο πολίτης προμηθεύτηκε τα έντυπα.

11. Στις περιπτώσεις, που για την ίδια αιτία απαιτείται συνδυασμός κλάσεων, είναι δυνατόν τα στοιχεία των ενδιαφερομένων να αναγράφονται μόνο στο έντυπο της μεγαλύτερης κλάσης, ενώ στα υπόλοιπα τα οποία συρράπτονται μ' αυτό, αναγράφεται η αρίθμηση του εντύπου αυτού με την ένδειξη «ΣΧΕΤΙΚΟ No ΣΕΙΡΑ ».

Σε τυχόν επιστροφές των εντύπων αυτών, διαγράφεται η παραπάνω ένδειξη με δύο παράλληλες γραμμές και αναγράφονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, ενώ από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρώνεται σε όλα τα έντυπα πράξη επιστροφής.

12. Τα ειδικά έντυπα παράβολα μπορούν να πωλούνται από ιδιώτες (με προμήθεια), όπως και να διαθέτονται από τρίτες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. (χωρίς προμήθεια), με τη σύσταση παγίων προκαταβολών υλικού και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και για τις δύο περιπτώσεις.

13. Τα ειδικά έντυπα παράβολα εκτυπώνονται από το Ι.Ε.Τ.Α, της Τράπεζας Ελλάδος, στο οποίο καταβάλλεται το κόστος της εκτύπωσης, με την έκδοση Χ.Ε.Π., χωρίς κρατήσεις στο ποσό που κάθε φορά αναγράφεται στο σχετικό έγγραφο της Τράπεζας, το οποίο επέχει θέση τιμολογίου.

Το υδατογραφημένο χαρτί που απαιτείται για την εκτύπωση τους, προμηθεύεται και παραδίδεται στην Τράπεζα Ελλάδος, με τη φροντίδα του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω του Ε.Π.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι εντολές για την εκτύπωση των εντύπων προς την Τράπεζα Ελλάδος, συντάσσονται από την 16η Δ/νση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων και υπογράφονται απ' τον εκάστοτε εποπτεύοντα αυτήν Γενικό Γραμματέα.

14. Οι διατάξεις, για τα έντυπα παράβολα κλάσεων σε δραχμές, ισχύουν μέχρι την κυκλοφορία των νέων εντύπων και μέχρι την εφαρμογή του οριστικού καθεστώτος Ευρώ.

Ο τρόπος επιστροφής και λογιστικής τακτοποίησης των παλαιών εντύπων, όπως και τα ζητήματα διαχείρισης που θα προκύψουν λόγω της ανταλλαγής με έντυπα κλάσεων σε Ευρώ, θα καθοριστούν με νεώτερες αποφάσεις μας.

15. Η έκδοση αυτής της απόφασης προκαλεί δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Κράτους ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων περίπου, η οποία προκύπτει από την προμήθεια του υδατογραφημένου χαρτιού και την εκτύπωση των ειδικών εντύπων παραβόλων κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής και για τα επόμενα έτη περίπου εβδομήντα εκατομμυρίων κατ' έτος, δαπάνη η οποία ήδη βάρυνε τον προϋπολογισμό για την έκδοση των ήδη υπαρχόντων εντύπων παραβόλων. Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στους ΚΑΕ 1611 του Ε.Φ. 23-620 και 0899 του Ε.Φ.23-110.

16. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης