Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1207/24.7.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1207/24.7.1997
Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο

ΠΟΛ.1207/24.7.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 24 Ιουλίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1079308/3916/1000/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ
2. Δ/νση 15η Κ.Β.Σ.-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1207

ΘΕΜΑ : Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο.

1. Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. Π.953/432/64/, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Ε.Δ.Υ.Ο. 1054722/4293/995/ΠΟΛ.1153/14.4.1993, για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαιτείται να προσκομισθούν στην αρμόδια αρχή (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση ή στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.) τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. και άλλες διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) επιτρέπεται η συνένωση ή συγχώνευση από τον επιτηδευματία του δελτίου αποστολής με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, π.χ. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (για πώληση ή για παροχή υπηρεσιών), εφόσον το επιτρέπει η φύση και ο προορισμός των στοιχείων που συνενώνονται με το Δ.Α.

Στην περίπτωση που συνενώνονται το δελτίο αποστολής με το τιμολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων, πρέπει το στοιχείο αυτό να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο, θεωρημένο (άρθρο 19 παρ. 1Ββ' του Π.Δ.186/1992) από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ώστε το πρώτο αντίτυπο να συνοδεύει τα αγαθά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., το δεύτερο με την ένδειξη "για τον παραγωγό" να παραδίδεται στον πωλητή - αγρότη και το τρίτο να παραμείνει ως στέλεχος (Εγκύκλιος διαταγή Υπ. Οικονομικών υπ' αριθμ. 3, αρ. πρωτ.
1118148/936/24.11.1992 για την εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ. άρθρο 11, παρ. 2).

3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που προσκομίζεται, ως δικαιολογητικό για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές, συνενωμένο στοιχείο (Δ.Α. - Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων), γίνεται δεκτό από τις Δ.Ο.Υ. μόνο το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "για τον παραγωγό" και όχι το πρωτότυπο, που πρέπει να παραμείνει στο αρχείο του εκδότη - αγοραστή αγροτικών προϊόντων.

4. Επειδή πολλοί έμποροι - αγοραστές αγροτικών προϊόντων έχουν εκδώσει το συνενωμένο στοιχείο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, το οποίο εκ παραδρομής έχει θεωρηθεί από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς να πληροί τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ., με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες που δεν
έχουν το δεύτερο αντίτυπο με την ένδειξη "για τον παραγωγό", γίνεται δεκτό για τη χρήση του 1996 η επιστροφή να γίνει με το πρωτότυπο Δ.Α. - Τιμολόγιο. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες με τους κατ' αποκοπή συντελεστές, θα πρέπει οι δικαιούχοι αγρότες, μαζί με το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δεύτερου αντιτύπου "για τον παραγωγό" ή άλλου αντιτύπου με άλλη ένδειξη, π.χ. λογιστήριο, στέλεχος κ.λπ., για επιστροφή Φ.Π.Α. μέσω άλλης συνεταιριστικής οργάνωσης ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του 1996 και παρακαλούνται οι Δ.Ο.Υ., όταν θεωρούν το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων, να ελέγχουν εάν αναγράφεται σε κάθε
αντίτυπο ο προορισμός του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), αλλά δεν θα προβαίνουν στη θεώρηση αυτών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης