Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aρ. πρ.: Φ.10034/9274/134/11.6.2012 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2012 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aρ. πρ.: Φ.10034/9274/134/11.6.2012
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

Αθήνα, 11.06.2012
Aρ. πρ.: Φ.10034/9274/134

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων
Δ/νση Ασφάλισης Αγροτών & Ανασφάλιστων Ομάδων

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 
101 10 Αθήνα 
Πληροφ: Σ. Παπαϊωάννου 
(για την Δ/νση Κ.Α.Α.) 
Τηλέφωνο: 210 - 3368101 
Fax: 210 - 3368110 
Πληροφ: Ε. Σιμιτοπούλου 
(για την Δ/νση Αγροτών) 
Τηλέφωνο: 210 - 3368056 
Fax: 210 - 3368058 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α/11.04.2012 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 32 που αφορούν στον Ο.Α.Ε.Ε. και στον Ο.Γ.Α..

Παράγραφος 1
Παρ.1α

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 258/2005 που αφορά σε χορηγούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 

Ειδικότερα, με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 258/2005 κάθε ιδιοκτήτης Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζει κατόπιν οριστικού συμβολαίου την κυριότητα ή χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου του σε άλλον, είτε εξ ολοκλήρου, είτε κατά ποσοστό, υποχρεούται να προσκομίζει στο συμβολαιογράφο ή στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών του από πάσης φύσεως οφειλές, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν κεφαλαιοποιηθεί και καταβάλλονται σε δόσεις.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 η βεβαίωση αυτή χορηγείται και σε κάθε άλλο ασφαλισμένο του Ο.Α.Ε.Ε. (όχι δηλαδή μόνο σε ιδιοκτήτη Δ.Χ. αυτοκινήτου), εφόσον το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του στον Οργανισμό δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και έχει συμψηφιστεί ή παρακρατείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και είτε έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

Παρ. 1β

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 258/2005 και οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 258/2005.

Παρ. 1γ

Με την παράγραφο 1γ του εν λόγω άρθρου προστίθεται εδάφιο στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. Φ80000/7228/308/7.9.2006 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1397) (Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.) που αφορά στη χορήγηση απαιτούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Έτσι για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του Ο.Α.Ε.Ε. απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βεβαίωσης για πώληση Δ.Χ. αυτοκινήτου, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316).

Παράγραφος 2

Με τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως είχαν αντικατασταθεί με το άρθρ. 25 του ν. 3846/2010 και ίσχυαν. Ειδικότερα προβλέπεται ότι: Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ. 33/1979 όπως ισχύουν και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., α) με έντεκα (11) δωμάτια και άνω και με έδρα σε περιοχές (πόλεις-χωριά-οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 1000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, ή νησιά κάτω των 3100 κατοίκων) καθώς και β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με έξι (6) έως δέκα (10) δωμάτια σε όλη την επικράτεια, υπάγονται υποχρεωτικά στη 1η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. με έκπτωση 30% επί του ποσού της.

Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, προβλέπεται ότι σε περίπτωση ιδιοκτησίας, ή εκμετάλλευσης των ανωτέρω καταλυμάτων από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγεται υποχρεωτικά ένας εκ των εταίρων, είτε ο ομόρρυθμος είτε ο ετερόρρυθμος εταίρος, κατ’ επιλογή τους, οι δε άλλοι προαιρετικά, αλλιώς υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εκτός αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό. 

Παράδειγμα:

Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) με τρεις εταίρους. Ο ένας εταίρος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. ενώ οι υπόλοιποι δύο εταίροι υπάγονται προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε.. Εάν οι δύο αυτοί εταίροι δεν επιθυμούν να ασφαλιστούν στον Ο.Α.Ε.Ε., υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Εάν όμως είναι ασφαλισμένοι π.χ. στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λόγω μισθωτής εργασίας και δεν επιθυμούν να ασφαλιστούν προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε., τότε παραμένουν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., και δεν ασφαλίζονται για τη δραστηριότητά τους ως μέλη της Ο.Ε. στον Ο.Α.Ε.Ε..

Εφόσον, ο μέσος όρος εισοδημάτων τους από την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τρία (3) χρόνια, ήτοι από 11.04.2012 και εφεξής δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (όπως ίσχυε μέχρι 31.12.2011), παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με έκπτωση 30% επί του ποσού της και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη.

Εφόσον, ο μέσος όρος εισοδημάτων τους υπερβαίνει το 400πλάσιο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, χωρίς έκπτωση επί του ποσού της και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005.

Ο Ο.Α.Ε.Ε., μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Το ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο του 400πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη εφαρμόζεται ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας του δευτέρου εδαφίου του εν λόγω άρθρου 32.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, σε περίπτωση που έχουν υπαχθεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την προαναφερόμενη επαγγελματική δραστηριότητά τους, για τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση του ν. 4075/2012, ήτοι από 11.04.2012, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31.12.2011, ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. Εάν ο μέσος όρος του εισοδήματός τους υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32, ανάλογα με τη δυναμικότητα των δωματίων που έχουν.

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, σε όλη την επικράτεια, υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον ο μέσος όρος εισοδημάτων τους από την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τρία χρόνια, ήτοι από 11.04.2012 δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. 

Εφόσον ο μέσος όρος εισοδημάτων τους υπερβαίνει το 400πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ίσχυε στις 31.12.2011, υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.

Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται από 01.07.2012.

Για όσους έως την 01.07.2012, ημερομηνίας ισχύος των ανωτέρω διατάξεων ασφαλίζονταν στον Ο.Γ.Α., η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Α.Ε.Ε.. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον Ο.Α.Ε.Ε. παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Γ.Α..

Παράγραφος 3

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 προστίθεται παράγραφος 4 στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε..

Συγκεκριμένα το ανώτατο όριο των 15.000 € που είχε τεθεί με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Υπουργική Απόφαση αυτή προωθείται από το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α..

Παράγραφος 4

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 που αφορά στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και πλέον στις εξαιρέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 25 συμπεριλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών.

Συγκεκριμένα, στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται στην 7η κατηγορία του Ο.Γ.Α. οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 100kw.

Παράγραφος 5

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής.

Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. Φ.80000/10255/334/06.06.2012 εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Επισημαίνουμε ότι στην παραπάνω κανονιστική πράξη έχει προβλεφθεί ότι στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου 4075/2012, (ήτοι την 11.04.2012) και πριν τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να ενημερώνετε τους ασφαλισμένους σας ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγονται, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν ειδικότερα την περίπτωσή τους.

Παράγραφος 6

Με την παρ. 6 προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης όσων ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α. (άρθρο 9, ν. 3050/2002), μέχρι 11.04.2012, έχοντας ήδη εξαιρεθεί από τον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.), παραμένει ισχυρός και δεν αναζητούνται οι ασφαλιστικές εισφορές από τον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ε.).

Η εν λόγω ρύθμιση θεσπίστηκε για να επιλύσει το πρόβλημα όσων είχαν εξαιρεθεί από το πρώην Τ.Ε.Β.Ε. προκειμένου να ασφαλιστούν στο πρώην Τ.Α.Ε., πλην όμως ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α., με αποτέλεσμα ο Ο.Α.Ε.Ε. να αναζητά τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Η Γενική Διευθύντρια Κ.Α.
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης