Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1203/15.7.1997 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-1997 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1203/15.7.1997
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας


Αθήνα 15 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1071720/3777/924/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1203

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και προς αποφυγή τυχόν περιπτώσεων επιβολής διπλής φορολογίας στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε ότι, από 1.7.1997, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 24 του Νόμου "Ασκηση επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού, Λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών "Σ.Ο.Ε." και άλλες διατάξεις" τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') "περί Φ.Π.Α.", ως εξής:

α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986 προστίθεται περίπτωση θ', η οποία έχει ως εξής:

"θ) τηλεπικοινωνιών,

Ως υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη μετάδοση, εκπομπή και λήψη σημάτων, εγγράφων, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης μέσω καλωδίου, ραδιοκυμάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ή παραχώρησης δικαιώματος χρήσης μέσων για μια τέτοια μετάδοση, εκπομπή ή λήψη".

β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

"Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών της παραγράφου 3 του άρθρου 12, εκτός αν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Κοινότητας και οι υπηρεσίες παρέχονται σε λήπτη που δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης και είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας. Ομοίως, δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου για τις παροχές υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 12, καθώς και στην ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών και στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όταν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Κοινότητας και ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο, εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Κοινότητας.

γ) Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.7.1997".

Επιπλέον, σας πληροφορούμε ότι, με τις ως άνω διατάξεις μεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η απόφαση παρέκκλισης που υϊοθετήθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN της 17ης Μαρτίου 1997, αναφορικά με τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τον ορισμό τους.

Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις, από 1.7.1997 αλλάζει ο τόπος φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται μεταξύ διαφόρων χωρών (ΚΜ και τρίτες χώρες), από τον τόπο της έδρας του παρέχοντος που ήταν πριν, στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των εν λόγω υπηρεσιών. Εφ' εξής οι υπηρεσίες
αυτές φορολογούνται με Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, όταν παρέχονται από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ σε λήπτη υποκείμενο που έχει έδρα, μόνιμη εγκατάσταση, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
Ομοίως, οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον παρέχονται από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας, σε οποιοδήποτε λήπτη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπόχρεος στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον αυτός είναι υποκείμενος στο φόρο. Εν τούτοις, όταν οι υπηρεσίες της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται από 1.7.1997 και οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες) παρέχονται από επιχείρηση τρίτης χώρας και οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον παρέχονται σε λήπτη ο οποίος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών (δηλαδή πρόκειται για ιδιώτη ή Ν.Π.Δ.Δ. που δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ ή πρόσωπα απαλλασσόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986 κ.λπ.), υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παρέχων τις υπηρεσίες δια του φορολογικού αντιπροσώπου του. Ετσι, σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, παρέχων τις υπηρεσίες αυτές πριν από τη διενέργεια των φορολογητέων πράξεών του ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1111374/9160/2152/0014/ (ΦΕΚ 700/Β'/9.9.1993), όπως συμπληρώθηκε με τις ΑΥΟ 1105799/1797/8881/0014/ και
1077223/4331/869/0014/.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νόμου, όταν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρέχονται από τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο σε λήπτη υποκείμενο άλλου ΚΜ ή στα όργανα της Κοινότητας ή σε οποιοδήποτε λήπτη εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας, δεν φορολογούνται με Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας.

Τέλος, εξυπακούεται ότι, σε κάθε περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο, σε οποιοδήποτε λήπτη εγκατεστημένο στην Ελλάδα, φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης