Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα (ενημερωμένο) Το θέμα της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζών. Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα (ενημερωμένο)
Το θέμα της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζών. Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α.

Άρθρα (ενημερωμένο) Το θέμα της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 18.2.2013 (ενημέρωση σύμφωνα με τον ν. 4110/2013το δελτίο τύπου του ΙΚΑ της 4.2.2013  το έγγραφο Α20/251/32/18.2.2013 του ΙΚΑ και με τα έγγραφα: Α20/251/115/1.11.2012 και Φ80000/25028/1685/31.10.2012).

I. Πρόλογος

Τα τελευταία χρόνια μέσα στο ορυμαγδό των εξελίξεων, των μνημονίων και της γενικευμένης ύφεσης, ψηφίστηκαν αρκετοί νόμοι που επηρέασαν σημαντικά τόσο το φορολογικό όσο και το εργατικό και ασφαλιστικό τοπίο. 

Στη χώρα που ζούμε έχουμε συνηθίσει δυστυχώς στο φαινόμενο να ψηφίζονται νέοι νόμοι με κάποιες διατάξεις που είτε δεν εφαρμόζονται ποτέ, είτε καθυστερεί χαρακτηριστικά η εφαρμογή τους. Για το θέμα της μη εφαρμογής των νόμων δε θα επεκταθούμε εδώ, αφού έχουμε ήδη αναφερθεί σε προγενέστερες αναλύσεις μας (βλ. σχετικό άρθρο στο δικτυακό μας τόπο με τίτλο: "Το ζήτημα της δημοσιοποίησης των διοικητικών λύσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών"). Ο νομοθέτης κατά την άποψή μας, εκτός των άλλων, πρέπει να διακρίνεται για τη νομική του οξύνοια και για την προσπάθειά του να συνδυάζει τη νομική θεωρία με την πράξη, έτσι ώστε αυτά που προβλέπονται στους νόμους να είναι υλοποιήσιμα και όχι ουτοπικά. Πολλές διατάξεις που προβλέπονται σε σχέδια νόμων και κατόπιν ψηφίζονται, δεν έχουν τύχει της ανάλογης μελέτης κατά το νομοπαρασκευαστικό στάδιο και κυρίως δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς η πρακτική εφαρμογή τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να θεσπίζονται συχνά διατάξεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. 

Αφορμή για την μικρή αυτή εργασία μας, είναι τα πολλά ερωτήματα που δεχόμαστε σε καθημερινή βάση σχετικά με το θέμα της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α., μέσω τραπεζών. Λόγω των συνεχών αλλαγών σε συνδυασμό με την παραπληροφόρηση από αρκετά μέσα ενημέρωσης, οι εργοδότες, αλλά και αρκετοί συνάδελφοι έχουν μπερδευτεί και δεν γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει και κυρίως από πότε έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα απ΄την αρχή κι ας δούμε τι ισχύει τόσο από πλευράς του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όσο και από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΙΙ. Σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος 

Ισχύουσα διάταξη

Με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», είχαν προστεθεί αρχικά τέσσερα νέα εδάφια στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

Μετά την προσθήκη αυτών των εδαφίων η υποπερίπτωση αα’  είχε ως ακολούθως:
«Άρθρο 31 - Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
«1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.
α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου:
αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.
Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης, οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
Από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους.».[1]

Στη συνέχεια, η ανωτέρω υποπερίπτωση αα' είχε υποστεί αλλαγές με τον ν. 3943/2011 και τέλος υπέστη αλλαγές και με τον πρόσφατο  ν. 4110/2013. Μετά τις τροποποιήσεις αυτές, η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 31, έχει ως ακολούθως:

«1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.
α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται:
αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.
Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης, οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
Από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους».[7]Ανάλυση – Ερμηνεία 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι δαπάνες μισθοδοσίας θα αναγνωρίζονται μόνο αν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των δαπανών μισθοδοσίας δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα που καταβάλλει η επιχείρηση, αλλά μόνο οι καταβαλλόμενοι μισθοί – αμοιβές.
Επίσης, ρητώς προβλέπεται πλέον στον νόμο ότι εκπίπτουν οι ανωτέρω εισφορές αν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στο νόμο, θα καθοριστεί η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. [8]

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι τυπικά όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης μισθοδοσίας είχαν εφαρμογή από 23.04.2010 και μετά, ουσιαστικά θα ισχύσουν από το χρόνο κατά τον οποίο θα εκδοθεί η καθεμιά απόφαση (κανονιστική πράξη – Σχ. Απόφαση ΠΟΛ.1135/4.10.2010).

Άρα, η παραπάνω διάταξη θα έχει ουσιαστικά εφαρμογή μετά την έκδοση των κανονιστικών πράξεων οι οποίες θα δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Μέχρι και σήμερα (σ.σ. 4.2.2013) δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική απόφαση


ΙΙΙ. Τι ισχύει από πλευράς Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ισχύουσες διατάξεις

Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», καθιερώθηκαν τα ακόλουθα:

«Άρθρο 40 -  Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
«2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Επίσης με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4075/2012 "Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις", προβλέπονται τα εξής:

"3. Από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης".


Ανάλυση – Ερμηνεία 

i) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 1.7.2011 και μετά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό, θα καταβάλλουν τις αποδοχές μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα. Στη συνέχεια η τράπεζα θα μεταφέρει τα σχετικά ποσά στους δικαιούχους μισθωτούς, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα.

Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού αναφέρονται τα εξής:
«Με την παρ. 2 προτείνεται από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) σε τράπεζα επιλογής τους, που θα μεταφέρονται και θα αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων  μισθωτών, στους Φ.Κ.Α. και το δημόσιο αντίστοιχα.
Με την ταυτόχρονη καταβολή του μισθού, των εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών ενισχύεται η προσπάθεια κατά της αποφυγής της ασφάλισης, φαινόμενο που τον τελευταίο καιρό συνεχώς διογκώνεται, ώστε να εκμηδενίζονται οι πιθανότητες ανασφάλιστης εργασίας, δεδομένου ότι οι μισθοδοτικές καταστάσεις των υπαλλήλων θα είναι στη διάθεση των ασφαλιστικών οργανισμών για πληρέστερο έλεγχο».

Για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες που απαιτούνται θα δοθούν σχετικές διευκρινίσεις με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργείων. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική απόφαση (σημείωση: δείτε κατωτέρω και την υποενότητα v)

ii) Το Ι.Κ.Α., στις 11.7.2011, εξέδωσε την παρακάτω εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούσε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3863/2010. Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αυτή αναφέρει τα ακόλουθα:

«Εγκύκλιος Αρ. 45/11.7.2011 - ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής - Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες[2].

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του νόμου 3863/2010, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, από 1/7/2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα.

Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει.Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Επειδή, όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία θα καθορίζεται η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός μας για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων».

iii)  Διευκρινίσεις από το Ι.Κ.Α. 

Το  Ι.Κ.Α. με νεότερη εγκύκλιό του, έδωσε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες. Ειδικότερα, η εγκύκλιος αυτή έχει ως ακολούθως:

«Αριθμ. πρωτ.: Α20/251/83/27.7.2011 - ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010.
Με αφορμή πολλά ερωτήματα Υποκ/των μας,αλλά και εργοδοτών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010, με τις οποίες προβλέπεται ότι από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζα και στη συνέχεια μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτήν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, διευκρινίζουμε ότι, όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα καθοριστεί η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατόπιν τούτου, και μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α. θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός μας για παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης».

iv) Δελτίο τύπου από το ΙΚΑ σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών μέσω τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ.

Με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το ΙΚΑ την 6.6.2012, έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

"Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ κατ' εφαρμογήν του Ν.4075/12

Η εφαρμογή από 1/6/2012 της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/ 11-1-2012 τ.Α΄) αναστέλλεται έως την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστεί η νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ταυτόχρονης καταβολής, αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ".

v) Νέες οδηγίες από το Ι.Κ.Α. για τη συνείσπραξη από 1-1-2013 και εφεξής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σύμφωνα με το έγγραφο υπ' αριθμόν Φ80000/25028/1685/31-10-2012 της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έγιναν γνωστά τα εξής:

"Σας γνωρίζουμε ότι προωθείται Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία προβλέπεται η συνείσπραξη από 1-1-2013 και εφεξής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταληκτική ημερομηνία την 15η -20η ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου.  Δεδομένης της ανωτέρω μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης, η ακολουθούμενη πρακτική από τον φορέα σας ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και την μισθολογική περίοδο 9ου/2012, πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και την μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012.  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας".

vi) Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

-> Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4075/2012, αντικαταστάθηκαν oι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951 «Κανονισμός Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», ως ακολούθως:

«Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μάιου αντίστοιχα».

Κατά συνέπεια, από 11-4-2012 ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου και εφεξής, ο υπόχρεος εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωσή τους και προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας η Διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012 και μετέπειτα. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλ. έως 7 Αυγούστου (Σημ.: επί του θέματος θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση - βλ. εγκ. ΙΚΑ 10/9/23.4.2012).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι καταβολές των εισφορών που αφορούν μισθολογικές περιόδους Απριλίου 2012, Δώρου Πάσχα 2012, Μάιου 2012 και Ιουνίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά[3].

-> Παρατήρηση:  Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Γ99/1/118/15.6.2012 έγγραφό του το Ι.Κ.Α. έκανε γνωστά τα εξής[5]:

«Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση – προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας, την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή τους, κρίνει αναγκαίο η ισχύς των εν λόγω διατάξεων να έχουν εφαρμογή από τον 10/2012 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2012).

Κατόπιν των προαναφερομένων, αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος».


->  Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών:

Το Ι.Κ.Α. με νέο έγγραφό του[6] που εκδόθηκε την 1.11.2012, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2012 και Δώρου Χριστουγέννων 2012. Ειδικότερα οι προθεσμίες αυτές έχουν ως εξής:

Οκτώβριος 2012:  από 1/11/2012 έως 30 /11/2012

Νοέμβριος 2012:  από 3/12/2012 έως 31 /12/2012

Δεκέμβριος 2012: από 2/1/2013 έως 31/1 /2013

Δώρο Χριστουγέννων 2012: από 2/1/2013 έως 28/2/2013-> Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών:

Το "σήριαλ" με το θέμα της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών δεν τελειώνει όμως εδώ.
Το Ι.Κ.Α. με δελτίου τύπου που κοινοποιήθηκε την 4.2.2013, αρχικά, έκανε γνωστά τα ακόλουθα:

"Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και εν αναμονή επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και εφεξής θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά μέχρι νεωτέρας οδηγίας".

Στη συνέχεια, στις 18.2.2013 κοινοποιήθηκε το κατωτέρω έγγραφο από τη Διοίκηση του ΙΚΑ:

"ΘΕΜΑ : Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σχετ.: Το υπ’αριθμ. Φ80000/3307/216/4.2.2013 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση και ταλαιπωρία των εργοδοτών εν αναμονή της επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίθηκε απαραίτητο, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και μετά να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά .

Συνεπώς για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Ιανουαρίου 2013, Φεβρουαρίου 2013, Μαρτίου 2013 κλπ. θα ισχύσουν οι κάτωθι προθεσμίες:

Ιανουάριος 2013 έως 28/2/2013
Φεβρουάριος 2013 έως 29/3/2013
Μάρτιος 2013 έως 30/4/2013 κλπ.


Υπενθυμίζουμε ότι για την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων 2012 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’αριθμ. Α20/251/115/1.11.2012 Γ.Ε.

Σε περίπτωση τροποποίησης του πλαισίου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών θα παρασχεθούν οδηγίες με νεώτερο έγγραφό μας".Σημείωση: Να θυμίσουμε εδώ ότι από 1/8/2011 (για περιόδους απασχόλησης από Ιούλιο 2011 και εφεξής) οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων (είτε αφορούν εμπρόθεσμες, είτε εκπρόθεσμες καταβολές) διενεργούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στις Τράπεζες ή στα Ε.Λ.Τ.Α και όχι στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ[4].

Τονίζουμε ότι, στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλονται αποκλειστικά ποσά που αφορούν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και όχι Πρόσθετα Τέλη Πρόστιμα, Προσαυξήσεις κ.λπ..

Αναλυτικές οδηγίες, εξαιρέσεις και λοιπές διευκρινίσεις για το θέμα της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. μέσω τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ., έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 45/2011 και με το έγγραφο Γ99/1/140/19.8.2011 (την εγκύκλιο και το έγγραφο του Ι.Κ.Α. μπορείτε να τα βρείτε στο δικτυακό μας τόπο www.taxheaven.gr). 

ΙV. Επίλογος- συμπεράσματα:

Μετά την παράθεση της νομοθεσίας αυτά που προκύπτουν σχετικά με το θέμα που αναλύουμε είναι τα ακόλουθα:

• Σχετικά με το θέμα της μη αναγνώρισης των δαπανών μισθοδοσίας αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, αναμένουμε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία θα καθορίζεται η  εφαρμογή των διατάξεων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. Μέχρι και σήμερα (σ.σ. 4.2.2013) δεν έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση

• Σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες μέσω τραπεζών, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα καθοριστεί η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι και σήμερα (σ.σ. 4.2.2013) δεν έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση. Εκδόθηκε όμως η απόφαση  80000/ 25028/1685/31.10.2012, σύμφωνα με την οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι προωθείται Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία προβλέπεται η συνείσπραξη από 1-1-2013 και εφεξής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταληκτική ημερομηνία την 15η -20η ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου.
Να θυμίσουμε ότι με βάση το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το ΙΚΑ την 6.6.2012, είχε ανασταλεί η εφαρμογή της ταυτόχρονης καταβολής αποδοχών και εισφορών μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ (βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3 του ν.4075/2012),  έως την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012, έπρεπε να πραγματοποιηθεί με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος, ήτοι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, κατά τα γνωστά. Με το προϊσχύον καθεστώς έπρεπε να καταβληθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν μισθολογικές περιόδους Δώρου Πάσχα 2012 και Ιουνίου 2012. 
Επίσης, οι  εισφορές των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων 2012, έπρεπε να καταβληθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Οκτώβριος 2012:  από 1/11/2012 έως 30 /11/2012

Νοέμβριος 2012:  από 3/12/2012 έως 31 /12/2012

Δεκέμβριος 2012: από 2/1/2013 έως 31/1 /2013

Δώρο Χριστουγέννων 2012: από 2/1/2013 έως 28/2/2013


Μετά τις νέες διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ιανουάριος 2013 έως 28/2/2013
Φεβρουάριος 2013 έως 29/3/2013
Μάρτιος 2013 έως 30/4/2013 κλπ.Σχετικά με το θέμα της ταυτόχρονης καταβολής αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες μέσω τραπεζών, έχουν ανακύψει –όπως ήταν φυσικό-  πολλά πρακτικά ζητήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα επιλυθούν με την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Ενδέχεται να μην υπάρξει καθολική εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου, αλλά να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη για εργοδότες που απασχολούν από ένα αριθμό εργαζομένων και πάνω. Βέβαια, όλα αυτά είναι εικασίες μιας και δεν έχουμε κάποια επίσημη πληροφόρηση πάνω στο θέμα αυτό. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μόλις εκδοθούν οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, οι αναγνώστες θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας (www.taxheaven.gr).
__________________________________


[1] Τα τέσσερα εδάφια μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 και ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23-4-2010), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ιδίου νόμου.

[2] Παρατίθενται μόνο τα εδάφια εκείνα που έχουν άμεση σχέση με το εξεταζόμενο θέμα. 

[3] Βλ. εγ. Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/9/23.4.2012.
 
[4]  Βλ. σχετ. την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010

[5] 
Βλ. σχετ. έγγραφο Γ99/1/118/15.6.2012


[6]  βλ. σχετικό έγγραφο Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α20/251/115/1.11.2012

[7] Οι λέξεις «μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.» του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την  παράγραφο 13 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, και ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.
Η λέξη «σταδιακή» που υπήρχε  στο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, διαγράφηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, και η κατάργησή της ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 23/1/2013), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

[8]
Η λέξη «σταδιακή» που υπήρχε  στο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, διαγράφηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, και η κατάργησή της ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 23/1/2013), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης