Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1206/21.7.1997 Εκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1206/21.7.1997
Εκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης


Αθήνα 21 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1077836/670/0006Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
2.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1206

ΘΕΜΑ: ΄Εκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Υστερα από σύσταση της Επιτροπής 94/1979 ΕΚ της 21.12.1993 και δύο σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με τις οποίες κρίθηκε ότι η διαφορετική φορολογική μεταχείριση των κατοίκων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα σε άλλο κράτος - μέλος αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 48 της Συνθήκης, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης οφείλουν να λάβουν προς τούτο τα αναγκαία φορολογικά μέτρα (προσαρμογή της νομοθεσίας κ.τ.λ.).

2. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης που συμμορφώθηκε με τη σύσταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και προσάρμοσε ανάλογα τη νομοθεσία της. Προκειμένου δε να χορηγήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις οποίες θέσπισε, στους αλλοδαπούς πολίτες που εργάζονται σ' αυτή, ζητάει από αυτούς την προσκόμιση ενός πιστοποιητικού της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας όπου έχουν τη μόνιμη κατοικία τους, με το οποίο να βεβαιώνεται η μόνιμη κατοικία και το συνολικό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία σ' αυτή. Αυτό το πιστοποιητικό ζητούν οι Ελληνες πολίτες που εργάζονται στη Γερμανία να τους χορηγήσουν οι Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας, για να το προσκομίσουν στις γερμανικές φορολογικές αρχές και να τύχουν τις προβλεπόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις. Η Γερμανία, για το σκοπό αυτό, έχει γραμμογραφήσει ένα ειδικό έντυπο με τίτλο "Πιστοποιητικό ΕΕ/ΕΟΧ", στην Ελληνική και Γερμανική γλώσσα. Στο έντυπο αυτό συμπεριλαμβάνεται αίτηση του φορολογουμένου και βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής. Αντίγραφο του εντύπου αυτού επισυνάπτουμε στο παρόν για ενημέρωσή σας.

3. Για τη συμπλήρωση του πιο πάνω εντύπου, σας παρέχουμε τις εξής οδηγίες:

α. Οι ενδείξεις Ατομικά στοιχεία, Εισοδήματα τα οποία υπόκεινται σε φορολογία στη χώρα μόνιμης εγκατάστασης και Υπογραφή, συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο. Η ένδειξη Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής είναι αυτή που συμπληρώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας, αφού διαπιστωθεί πρώτα ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην ένδειξη Εισοδήματα, τα οποία υπόκεινται σε φορολογία στη χώρα μόνιμης εγκατάστασης, προκύπτουν από τη δήλωση εισοδήματος που υπάρχει στη Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται ότι στην ένδειξη αυτή ο φορολογούμενος αναγράφει όλα τα εισοδήματα που αποκτούν αυτός και η σύζυγός του στην Ελλάδα, στη Γερμανία και σ' οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, τα οποία όλα υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα, ως χώρα μόνιμης κατοικίας. Αν ο φορολογούμενος αναγράφει στο έντυπο ένα εισόδημα που αποκτά στη Γερμανία, το οποίο, όμως, δεν έχει περιλάβει στη δήλωσή του στην Ελλάδα, δεν πρέπει να χορηγείτε το πιστοποιητικό. Μόνο αφού το δηλώσει με συμπληρωματική δήλωση, με βάση τη σχετική βεβαίωση αποδοχών του αλλοδαπού κράτους, θα του χορηγήσετε το πιστοποιητικό. Αν δεν αναγράφει στο έντυπο αυτό κάποιο εισόδημα από τη χώρα, για λογαριασμό της οποίας ζητά το πιστοποιητικό, πάλι δεν θα χορηγείτε το πιστοποιητικό, διότι, για να ζητά το πιστοποιητικό, σημαίνει ότι αποκτά εισοδήματα στη Γερμανία και πρέπει να πάει στη χώρα αυτή το πιστοποιητικό της Ελληνικής Φορολογικής Αρχής, για να τύχει κάποιων φορολογικών απαλλαγών. Επομένως, πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε κάποιο εισόδημα της Γερμανίας, στην οποία πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό. Γενικά, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνετε, από τη δήλωση εισοδήματος που υπάρχει στο αρχείο σας, ότι κάποια στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στο έντυπο από το φορολογούμενο, δεν θα προβαίνετε στην έκδοση του πιστοποιητικού.

β. Στο άνω δεξιό άκρο του εντύπου αναγράφεται το ημερολογιακό έτος απόκτησης των εισοδημάτων.

γ. Στην ένδειξη Ατομικά στοιχεία, ως χώρα μόνιμης εγκατάστασης συμπληρώνεται η Ελλάδα και ως τόπος κατοικίας, οδός κ.τ.λ., η διεύθυνσή του στην Ελλάδα.

δ. Στην ένδειξη Εισοδήματα, τα οποία υπόκεινται σε φορολογία στη χώρα μόνιμης εγκατάστασης, ως ακαθάριστος μισθός αναγράφεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο ποσό από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκε στη Γερμανία και πιθανόν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, ως δαπάνες εργασίας τα ποσά των κρατήσεων από τον εργοδότη και
στην ένδειξη που δείχνει το βέλος (προς τα δεξιά) το υπόλοιπο, δηλαδή το καθαρό ποσό. Ολα αυτά τα ποσά εκφράζονται σε δραχμές (π.χ. 5.000.000 δρχ. - 1.000.000 δρχ. = 4.000.0000 δρχ.). Στα λοιπά εισοδήματα γράφονται οι άλλες κατηγορίες εισοδημάτων και στη διπλανή στήλη τα ποσά αυτών σε δρχ. (π.χ. από εκμίσθωση
ακινήτων / 850.000 δρχ., από τόκους / 300.000 δρχ.).

ε. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα και ένα (1) αντίγραφο στη Γερμανική. Στη Δ.Ο.Υ. διενεργούν τη βεβαίωση και στα τρία αντίγραφα, από τα οποία το ένα (στην Ελληνική γλώσσα) παραμένει στο φάκελο του φορολογουμένου και τα άλλα δύο παραδίδονται στο φορολογούμενο για να τα υποβάλει στη Γερμανική Οικονομική Εφορία.

4. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού από τις Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας θα γίνεται στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί και υπάρχουν σ' αυτές σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτών που αιτούνται τα πιστοποιητικά.

5. Εκτός από τη Γερμανία και άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει διατάξεις ευνοϊκές για τους αλλοδαπούς - κατοίκους άλλων χωρών - μελών της Ε.Ε. που εργάζονται σ' αυτές. Κατόπιν αυτού, πρέπει να χορηγείτε το πιο πάνω πιστοποιητικό σε όλους τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται σε ένα κράτος - μέλος της Ε.Ε. και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, όπου και υποβάλλουν δήλωση για το σύνολο των εισοδημάτων τους.

6. Επίσης και η Ελλάδα έχει προσαρμόσει τη νομοθεσία της σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. 94/1979 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Ν.2459/1997, προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, σύμφωνα με το οποίο η διάταξη που προβλέπει ότι
όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, φορολογούνται και στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος με συντελεστή 5%, δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους. Επίσης, με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του Ν.2459/1997, προστέθηκε στο άρθρο 9 του Ν.2238/1994, παράγραφος 9, σύμφωνα με την οποία όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, εκτός από τους κατοίκους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.

7. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων που θέσπισε η χώρα μας, ετοιμάζουμε ένα έντυπο πιστοποιητικού, όμοιο με αυτό της Γερμανίας, ώστε να το προσκομίζουν οι μη κάτοικοι Ελλάδας στο κράτος - μέλος της Ε.Ε., όπου έχουν τη μόνιμη κατοικία τους, για την έκδοση του πιστοποιητικού και την υποβολή μετά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας τους στην Ελλάδα, για να τύχουν των σχετικών φορολογικών ελαφρύνσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης