Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1204/21.7.1997 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των παραγράφων 3 - 6 του άρθρου 11 του Ν.2503/1997 - Υποβολή δηλώσεων και ρυθμίσεις χρεών υπέρ ΟΤΑ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1204/21.7.1997
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των παραγράφων 3 - 6 του άρθρου 11 του Ν.2503/1997 - Υποβολή δηλώσεων και ρυθμίσεις χρεών υπέρ ΟΤΑ


Αθήνα 21 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1077844/6718-25

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
Γραφείο: Ε.Β.Ε.Τ.
(Βεβαίωσης & Είσπραξης Τρίτων)

ΠΟΛ.: 1204

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των παραγράφων 3-6 του άρθρου 11 του ν.2503/1997.

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν.2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις", στο αριθμ. 107 της 30.5.1997 ΦΕΚ, τεύχος Α'. Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται μεταξύ των άλλων και θέματα που αφορούν υποβολή δηλώσεων, καθώς και ρυθμίσεις οφειλών υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.

Απαντώντας σε ερωτήματα για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από τις Δ.Ο.Υ. που εισπράττουν για λογαριασμό Δήμων και Κοινοτήτων, που δεν έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία, μέσω του γραφείου του Ταμείου Παρακαταθηκών της Δ.Ο.Υ., σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες:

1. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου επαναφέρονται σε ισχύ, όπως έχουν, οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 17 του Ν.2130/1993 (με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η οποία αντικαθίσταται όπως κατωτέρω), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 19 του άρθρου 7 του Ν.2307/1995 ως εξής:

α) Οι υπόχρεοι, οι οποίοι μέχρι τις 30.5.1997 δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή, για την καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και λοιπών συναφών καταστημάτων υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, μπορούν να υποβάλουν στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, μέχρι τις 31.7.1997, αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο της εκκαθαριστικής του Φ.Π.Α. για τα προηγούμενα έτη ή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για το 1997, χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προσαυξήσεων, προστίμων ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.
Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν αφορούν υποθέσεις τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το χρονικό διάστημα που αυτό αποδιδόταν μαζί με το Φ.Κ.Ε.

β) Παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού οποιασδήποτε φορολογικής διαφοράς μεταξύ ΟΤΑ και φορολογουμένων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που αυτή αναφέρεται, για την οποία ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχει εκδικαστεί μέχρι τις 30.5.1997. Οι υποθέσεις αυτές μπορούν να
κλείσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας, χωρίς καταβολή προσαυξήσεων και προστίμων. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη στον αρμόδιο ΟΤΑ, μέχρι τις 28.11.1997.

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Ν.2130/1993 αντικαθίσταται με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου ως εξής:

Το τέλος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων (δηλαδή και στις περιπτώσεις υποβολής νέας δήλωσης και στις περιπτώσεις των φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα δικαστήρια), μπορεί να καταβληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30). Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υποβολή αίτησης
υπαγωγής στη ρύθμιση, που θα γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και που, για την πρώτη περίπτωση, η προθεσμία της είναι μέχρι 29.8.1997 και για τη δεύτερη περίπτωση μέχρι τις 28.11.1997. Αν έχει καταβληθεί το ποσό εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης, έχει έκπτωση 10% (δέκα τοις εκατό).
Επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση των οφειλών των προηγουμένων παραγράφων με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτή, είναι υποχρεωτική και μόνο ο αριθμός των δόσεων είναι δυνητικός κατά την κρίση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Οι χρηματικοί κατάλογοι που θα συντάσσονται από τον αρμόδιο ΟΤΑ για τις ανωτέρω περιπτώσεις και θα αποστέλλονται για είσπραξη στα γραφεία Παρακαταθηκών και Δανείων των Δ.Ο.Υ., υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν:

α) Τις παραγράφους, τα άρθρα και το νόμο, βάσει του οποίου γίνεται η βεβαίωση.

β) Οτι η βεβαίωση γίνεται κατόπιν υποβολής δηλώσεων ή αίτησης του φορολογουμένου (ανάλογα με την περίπτωση).

γ) Τον αριθμό των δόσεων που έχει ορίσει το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με τον αριθμό και την ημερομηνία απόφασης. Μετά την παραλαβή των χρηματικών καταλόγων, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 151 του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών".

Μετά τη βεβαίωση των οφειλών του, ο οφειλέτης θα προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα υποβάλει αίτηση, εφόσον το επιθυμεί, μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, για να υπαχθεί στη ρύθμιση. Η αίτηση, αφού πρωτοκολληθεί, παραλαμβάνεται από τον ελεγκτή εσόδων ΟΤΑ, που δίνει, από βιβλίο που τηρεί προς τούτο, αύξοντα αριθμό δήλωσης, γράφει πάνω στην αίτηση αναλυτικά τα ποσά και τις ημερομηνίες των επομένων δόσεων, ενημερώνει τον κατάλογο για τη ρύθμιση (αριθμός δόσεων, ποσό καταβολής κ.λπ.). Στη συνέχεια, ο οφειλέτης καταβάλλει αυθημερόν την πρώτη δόση ή το σύνολο της οφειλής με έκπτωση 10%. Ο οφειλέτης επιστρέφει στον ελεγκτή εσόδων ΟΤΑ, ο οποίος γράφει στην αίτηση τον αριθμό και την ημερομηνία του διπλοτύπου είσπραξης και ενημερώνεται για το πότε υποχρεούται να καταβάλει τις επόμενες δόσεις, παίρνοντας αντίγραφο της αίτησης.
Επειδή έχει υποβάλει αίτηση και γνωρίζει τον τρόπο ρύθμισης, δεν απαιτείται άλλη ειδοποίηση. Αν ο φορολογούμενος απωλέσει μία δόση, επειδή στο νόμο δεν ορίζεται άλλως, χάνει το δικαίωμα της ρύθμισης και το χρέος του γίνεται εφάπαξ απαιτητό από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Για διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε παράδειγμα:

Εστω ότι ο οφειλέτης προσκομίζει δηλώσεις για καταβολή τέλους επί των ακαθαρίστωνεσόδων του εστιατορίου του για το έτος 1996 και για τα δύο δίμηνα του 1997, που συνοδεύονται από αντίγραφα εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1996 και περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 1997, στο Δήμο Κεκροπίας. Το ποσό που πρέπει να καταβάλει, βάσει δήλωσής του, είναι 1.500.000 δρχ. Επί πλέον, έχει ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για τέλος παρεπιδημούντων αρχικού κεφαλαίου 1.000.000 δρχ., που δεν έχει εκδικαστεί και ζητάει, με αίτησή του και βεβαίωση του αρμόδιου Πρωτοδικείου, τη ρύθμισή του. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει, στη συνεδρίασή του στις 23.6.1997, να καταβάλλονται οι ρυθμίσεις σε δέκα δόσεις.

Ο αρμόδιος υπάλληλος θα συντάξει δύο καταλόγους για το συγκεκριμένο οφειλέτη. Ενα κατάλογο με ποσό 1.500.000 δρχ. και ένα με ποσό 1.000.000 δρχ. Επί των καταλόγων θα γράφεται: βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2530/1997, δήλωση αριθμ. ... και αίτηση αριθμ. ... του οφειλέτη, καταβολή σε 10 δόσεις, βάσει της αριθ. .../23.6.1997 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εφάπαξ εξόφληση με 10% έκπτωση. Οι κατάλογοι θα αποσταλούν στη Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας για είσπραξη και θα βεβαιωθούν με τη γνωστή διαδικασία, με ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης για τον πρώτο κατάλογο μέχρι τις 29.8.1997 και για το δεύτερο κατάλογο μέχρι τις 28.11.1997.

Εστω ότι ο οφειλέτης επιθυμεί να καταβάλει την πρώτη οφειλή με δόσεις και τη δεύτερη εφάπαξ. Θα προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., όπου θα υποβάλει αίτηση στις 26.7.1997 που θα αφορά την πρώτη βεβαίωση. Μετά την πρωτοκόλλησή της θα την παραλάβει ο ελεγκτής εσόδων ΟΤΑ και αφού την καταχωρήσει στο βιβλίο που τηρεί γι' αυτό το σκοπό, θα γράψει πάνω στην αίτηση: Ποσό για καταβολή 1.500.000 δρχ.: 10 δόσεις= 150.000 δρχ. η δόση. Ημερομηνία πρώτης δόσης 26.7.1997, δεύτερης δόσης 26.8.1997, τρίτης δόσης 26.9.1997 κ.ο.κ. (Σε περίπτωση που η ημερομηνία δόσης δεν είναι σε εργάσιμη ημέρα, η πρώτη εργάσιμη μετά τη λήξη της). Αφού ο οφειλέτης καταβάλλει το ποσό των 150.000 δρχ., γράφεται από τον ελεγκτή εσόδων ΟΤΑ και ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης πάνω στην αίτηση. Αντίγραφο της αίτησης θα πάρει ο φορολογούμενος για να είναι γνώστης των υποχρεώσεών του.

Για τη δεύτερη οφειλή του ο οφειλέτης προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας στις 25.11.1997 και υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση. Μετά την πρωτοκόλλησή της, θα την παραλάβει ο ελεγκτής εσόδων ΟΤΑ, θα της δώσει αύξοντα αριθμό και θα γράψει πάνω στην αίτηση: Ποσό για καταβολή 1.000.000 δρχ. - 100.000 έκπτωση = 900.000 δρχ. Ημερομηνία καταβολής 25.11.1997. Αφού ο οφειλέτης καταβάλλει το ποσό, γράφεται από τον ελεγκτή εσόδων ΟΤΑ πάνω στην αίτηση ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί στον οφειλέτη. Για τη λογιστική τακτοποίηση του ποσού της έκπτωσης, θα εφαρμοσθούν ανάλογα οι διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Π.Δ.16/1989. Δηλαδή στο τέλος του μήνα ο ελεγκτής εσόδων ΟΤΑ θα καταρτίσει κατάσταση των οφειλετών που κατέβαλλαν με έκπτωση 10%, αναγράφοντας αναλυτικά τα ποσά του
κεφαλαίου και της έκπτωσης. Αντίγραφο αυτής θα παραδοθεί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., για να εκδώσει σχετική απόφαση διαγραφής του ποσού που αντιστοιχεί στην ανωτέρω έκπτωση. Με βάση την απόφαση αυτή, που θα συνοδεύεται με το αντίγραφο της κατάστασης, το γραφείο επιστροφών - διαγραφών, θα συντάξει Α.Φ.Ε.Κ. και θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία.

Θέλουμε να σας επισημάνουμε, επειδή υπάρχουν περιοριστικές ημερομηνίες στο νόμο, οι κατάλογοι που αφορούν την α' περίπτωση πρέπει να βεβαιωθούν μέχρι 29.8.1997, που είναι και η τελευταία προθεσμία υποβολής της αίτησης ρύθμισης και της β' περίπτωσης μέχρι 28.11.1997 για την ίδια αιτία.

2. Με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν.2503/1997 επαναφέρονται σε ισχύ, όπως έχουν, οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του Ν.2307/1995, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέχρι 29.8.1997, μπορεί να γίνει ρύθμιση των χρεών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 30.5.1997 και που προέρχονται από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. και να καταβληθούν οι οφειλές χωρίς καταβολή προσαυξήσεων και προστίμων. Ο αριθμός δόσεων ορίζεται από το νόμο σε τριάντα (30). Σημειώνουμε ότι η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την είσπραξη των οφειλών τους, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι 27.2.1998.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβληθούν σε αντίστοιχη ημερομηνία των επομένων μηνών. Η παράλειψη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος αυτού και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω ρύθμιση είναι δυνητική και εναπόκειται στην κρίση του κάθε συμβουλίου να αποφασίσει αν θα την εφαρμόσει. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι
οποίες εισπράττουν για λογαριασμό τους τα έσοδά τους, για την απόφαση του συμβουλίου, με την οποία αποφασίζουν τη ρύθμιση σε δόσεις των βεβαιωμένων οφειλών.

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση, θα προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα υποβάλουν αίτηση μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Η αίτηση, αφού πρωτοκολληθεί, θα παραλαμβάνεται από τον ελεγκτή εσόδων ΟΤΑ, που δίνει από το βιβλίο ρυθμίσεων, που τηρεί αύξοντα αριθμό στην αίτηση, αναγράφει τον αριθμό και την ημερομηνία απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, αναγράφει αναλυτικά τα ποσά και τις ημερομηνίες των επόμενων δόσεων και ενημερώνει τον κατάλογο για τη ρύθμιση.

Παραδείγματα:
Εστω ότι φορολογούμενος που αιτείται να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση, οφείλει 800.000 δρχ. κεφάλαιο και 1.200.000 δρχ. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η ρύθμιση θα γίνει ως εξής: 800.000 : 30 = 26.666 δρχ. οι 29 δόσεις και η 30η 26.286 δρχ.

Αν τα χρέη άλλου οφειλέτη είναι 310.000 δρχ. κεφάλαιο και 150.000 δρχ. προσαυξήσεις, τα ποσά του καταβάλλονται ως εξής: Δέκα τέσσερις (14) δόσεις των 20.666 δρχ. και μία (1) δόση των 20.676 δρχ.
Και στις δύο περιπτώσεις ο ελεγκτής εσόδων ΟΤΑ οφείλει να αναγράψει αναλυτικά τις δόσεις στην αίτηση και στον κατάλογο. Αντίγραφο της αίτησης δίνεται στο φορολογούμενο.

Ο ελεγκτής εσόδων ΟΤΑ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης της ρύθμισης και στην περίπτωση απώλειάς της για τη λήψη μέτρων.

Για οφειλές οι οποίες παραγράφονται κατά το έτος της υποβολής της αίτησης, αναστέλλεται η παραγραφή και δεν ολοκληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από τη λήξη της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης έχει συμμορφωθεί ή όχι με αυτή. (Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 87 του Ν.2362/1995).


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ


Τ.................... Τη Δ.Ο.Υ. ...............
.....................
..................... Επιθυμώ να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες
κατοίκου............. μέχρι 30 Μαϊου 1997 οφειλές μου, στη
..................... ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών Ο.Τ.Α.
ή έδρας.............. που ισχύει από (Ημερ. Απόφασης)
.....................
Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.......
.....................
Τηλ.:................
Ημερομηνία:ΑΠΟΦΑΣΗΣύνολο ληξιπροθέσμων χρεών στις 30.5.1997 .............................

Τα παραπάνω χρέη καταβάλλονται σε ................. δόσεις.
Ποσό κάθε δόσης ορίζεται σε ....................... δραχμές.
Ημερομηνία καταβολής πρώτης δόσης .................
Ημερομηνίες καταβολής επομένων δόσεων .......... .......... ...........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Ημερομηνία .........................

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο από αυτόν εξουσιοδοτημένοςΟδηγίες για τον οφειλέτη:

1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα. Το ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παραλαμβάνεται (μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης) από τον οφειλέτη.

2. Η πρώτη δόση των ρυθμιζόμενων χρεών πρέπει να καταβληθεί με την υποβολή της αίτησης.

3. Αν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχείς μηνιαίες δόσεις, επέρχεται απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης