Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1202/12.7.1997 ΠΟΛ.1202/12.7.1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1202/12.7.1997
Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ


Αθήνα 12 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1202

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ 401/23/20-3-1997 ΑΥΟ της αριθ. Δ-532/30/14-4-1997 ΕΔΥΟ καθώς και της Δ 1319/125/Α0018 ΑΥΟ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας:


α) Την αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 242/28.3.1994 ΦΕΚ (τεύχος Β'), σχετικά με τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης αλιευτικών και λοιπών σκαφών, εκτός των επαγγελματικών πλοίων του Ν.438/1976, καθώς και διαδικασία απαλλαγής των καυσίμων των εν λόγω σκαφών από Φ.Π.Α.,
β) την αριθ. Δ.532/30/17.4.1997 ΕΔΥΟ, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης,
γ) την Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ, σχετικά με τις ποσότητες καυσίμων που δικαιούνται να παραλαμβάνουν ατελώς τα αλιευτικά σκάφη, με την οποία τροποποιήθηκε ο πίνακας ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων που προβλέπεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 της αριθ. Τ.3300/25.7.1984 ΑΥΟ.

Επισημαίνεται ότι, οι ποσότητες καυσίμων, που τα επαγγελματικά σκάφη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφοδιάζονται με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου και με τη διαδικασία που ορίζεται με το άρθρο 12 της Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/1987 ΑΥΟ, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, υπόκεινται στους ίδιους ποσοτικούς περιορισμούς που ισχύουν για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για τη θεώρηση του "Δελτίου Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α.", που ορίζεται από το άρθρο 12 της Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/1987 ΑΥΟ, πρέπει να προσκομίζονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ οι αποφάσεις επιστροφής ΕΦΚ που εκδόθηκαν από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, από τις οποίες φαίνονται οι ποσότητες καυσίμων για τις οποίες ο υποκείμενος στο φόρο έλαβε επιστροφή του ΕΦΚ.
Για τις ποσότητες καυσίμων που αγοράζονται καθ' υπέρβαση αυτών που δικαιούνται να αγοράζουν με απαλλαγή από Φ.Π.Α., οι υποκείμενοι στο φόρο καταβάλλουν Φ.Π.Α. για τον οποίο, εφόσον είναι υπαγόμενοι στο κανονικό καθεστώς, έχουν δικαίωμα έκπτωσης.

Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.401/23/20.3.1997 Α.Υ.Ο. Δ.532/30/17.4.1997

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. Δ.401/23/20.3.1997 Α.Υ.Ο., που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 242/28.3.1995 ΦΕΚ (τεύχος Β'), σχετικά με επιστροφή του Ε.Φ.Κ. επί φορολογημένων καυσίμων με τα οποία εφοδιάζονται τα δικαιούχα ατελείας αλιευτικά και λοιπά πλοία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2127/1993, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν είναι δυνατός ο εφοδιασμός τους με υποκείμενα καύσιμα και παρακαλούμε για την εφαρμογή της. Επισημαίνουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης, αφενός μεν καταργείται, από 1.5.1997, το καθεστώς της συμψηφιστικής ατέλειας που προβλεπόταν από τα άρθρα 56 - 60 της αριθμ. Τ.3300/1984 Α.Υ.Ο., αφετέρου δε ορίζεται ότι οι παραλαβές καυσίμων που έγιναν από την ημερομηνία έκδοσης της
αριθμ. Δ.173/6/0018/102/1997 ΕΔΥΟ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής του Ε.Φ.Κ., με βάση τα όσα καθορίζει η κοινοποιούμενη απόφαση. Στις ως άνω περιπτώσεις θα εκδοθεί μοναδικό αντίγραφο του φυλλασσομένου στην Υπηρεσία σας τιμολογίου πώλησης, το οποίο, μαζί με το αντίτυπο του Δελτίου Παραλαβής Καυσίμων, θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο για την άσκηση του δικαιώματός του.

Τα υπόλοιπα αντίτυπα του δελτίου θα ακυρωθούν και θα προσαρτηθούν στο στέλεχος, το οποίο, αφού καταχωρηθεί σε ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης, θα αποτελέσει το Τελωνειακό παραστατικό της Υπηρεσίας σας.

Η επιστροφή στους δικαιούχους του Ε.Φ.Κ. θα γίνεται από την πάγια προκαταβολή που έχει συσταθεί στα Τελωνεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της κοινοποιούμενης απόφασης. Σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού της πάγιας προκαταβολής και μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αποκαταστάσεώς της, θα ζητάτε με FAX, απ' ευθείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ/νση 24η Λογ/σμών του Δημοσίου, Τμήμα Α' (Αμερικής 6 - Αθήνα, FAX 36.13.408), τη χορήγηση προσωρινών ενισχύσεων της πάγιας προκαταβολής, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή των δικαιούχων επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

Η 24η Δ/νση Λογ/σμών του Δημοσίου, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να δώσει οδηγίες στους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής για τη διαδικασία πληρωμής και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στην Υπηρεσία σας αίτηση και κατάσταση δελτίων παραλαβής υγρών καυσίμων και τιμολογίων, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2. Τα σχέδια των αποφάσεων επιστροφής, με επικυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων αυτών, αφού καταχωρηθούν σε ειδικό βιβλίο, θα φυλάσσονται στο
Τελωνείο για μια πενταετία.

Τέλος, μέχρι να ετοιμαστούν από την εκτυπωτική μονάδα τα διπλότυπα των Δελτίων παραλαβής υγρών καυσίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης, θα γίνεται χρήση, εις διπλούν, του συνημμένου στην Α.Υ.Ο. υποδείγματος.

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης αλιευτικών και λοιπών σκαφών, εκτός των επαγγελματικών πλοίων του Ν.438/1976, καθώς και
διαδικασία απαλλαγής των καυσίμων των εν λόγω σκαφών από Φ.Π.Α. Δ.401/23/20.3.1997

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (της παραγρ. 3) του Ν.2127/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 14 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'/7.3.1996) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 12 της αριθ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/1987 ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αρ. 1107147/1239/006Α/1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996).

5. Την ανάγκη ρύθμισης της απαλλαγής εφοδιασμού πλοίων, όταν δεν είναι δυνατός ο εφοδιασμός με αφορολόγητα καύσιμα.

6. Οτι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και προς τούτο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 1997 με αρ. Κ.Α.Ε. 3126.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Σύστημα επιστροφής

1. Η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοϊας στα Ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εφοδιασμός των πλοίων πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσιμα (ελεύθερα αποθέματα), θα γίνεται με το σύστημα της επιστροφής του αναλογούντος ποσού του Ε.Φ.Κ. και με τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω άρθρα.

2. Η παράδοση των καυσίμων με το σύστημα της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46-49 της ΑΥΟ αριθμ. Τ.3300/1984, με την έκδοση από το Τελωνείο του "Δελτίου Παραλαβής Καυσίμων από Ελεύθερα Αποθέματα με Επιστροφή Ε.Φ.Κ.", ο τύπος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Το ως άνω δελτίο καταρτίζεται σε δύο αντίτυπα και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από τα αντίτυπα αυτά, το πρώτο παραδίδεται στον πλοιοκτήτη, το δε δεύτερο αποτελεί το τελωνειακόπαραστατικό.

3. Στο παραπάνω δελτίο θα αναγράφεται ευκρινώς και με Κεφαλαία Γράμματα το όνομα και ο βαθμός του αρμόδιου Τελωνειακού υπαλλήλου που παρίσταται κατά την παράδοση των καυσίμων.

Αρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του άρθρου 1, οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες θα υποβάλουν, σε μία από τις αναφερόμενες, στο άρθρο 3, Τελωνειακές Αρχές, αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των καυσίμων, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του Ε.Φ.Κ.
Το ως άνω αντίγραφο θα θεωρείται από το Τελωνείο παράδοσης των καυσίμων, το οποίο θα συντάσσει, για την παράδοση αυτή, πράξη στο πρωτότυπο τιμολόγιο. Τα τιμολόγια που εκδίδονται από τα πρατήρια καυσίμων στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ποσότητες που αναγράφονται στα Δελτία Παραλαβής Καυσίμων.

β) Δελτίο παραλαβής υγρών καυσίμων, του οποίου η έκδοση, η συμπλήρωση και η υπογραφή θα γίνεται από την Τελωνειακή Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος επιστροφής δεν είναι εγκατεστημένος στην περιοχή όπου βρίσκεται η Τελωνειακή Αρχή επιστροφής, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στην κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, η οποία υποχρεούται να τα διαβιβάζει άμεσα στην Τελωνειακή Αρχή επιστροφής.

Αρθρο 3
Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες, για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής του ΕΦΚ, ορίζονται, κατά Τελωνειακή περιφέρεια, οι παρακάτω Τελωνειακές Αρχές:

Τελωνειακή Περιφέρεια ¦ Τελωνεία


Αττικής ¦ ΙΒ' ΤΕΤΣ Πειραιά
Θεσσαλονίκης ¦ ΣΤ' ΤΕΤΣ Θεσ/νίκης
Πατρών ¦ Α' Πατρών
Καβάλας ¦ Καβάλας
Βόλου ¦ Βόλου
Δωδεκανήσου ¦ Ρόδου
Κέρκυρας ¦ Κέρκυρας
Ηρακλείου ¦ Ηρακλείου
Λέσβου ¦ Μυτιλήνης
Σύρου ¦ Σύρου


Αρθρο 4
Ποσότητες για την επιστροφή του φόρου

1. Για τις ποσότητες καυσίμων που μπορούν να εφοδιάζονται τα πλοία με το σύστημα του συμψηφισμού, της επιστροφής ή με αίτηση εφοδιασμού, ισχύουν, για μεν τα αλιευτικά σκάφη το άρθρο 47 της Α.Υ.Ο. αριθ. Τ.3300/1984, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί με την Δ.1319/125/Α0018/17.10.1996 όμοια και ισχύει, για δε τα υπόλοιπα πλοία οι ποσοτικοί και λοιποί περιορισμοί που προβλέπονται από το άρθρο 46 της εν λόγω Α.Υ.Ο.

2. Ο έλεγχος των παραδιδομένων ποσοτήτων καυσίμων, με οποιοδήποτε σύστημα εφοδιασμού και αν εφαρμόζεται για το σκάφος, θα γίνεται από το Τελωνείο παράδοσης των καυσίμων.

Για όλες τις ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται, θα γίνεται σχετική πράξη εγγραφής στο θεωρημένο βιβλίο ατελείας του πλοίου.

Αρθρο 5
Υπολογισμός και επιστροφή του φόρου

1. Η αρμόδια, για την επιστροφή του φόρου Τελωνειακή Αρχή, αφού ελέγξει τα οριζόμενα στο άρθρο 2 δικαιολογητικά, προβαίνει στον υπολογισμό του φόρου και εκδίδει απόφαση επιστροφής.

2. Η ως άνω απόφαση πρέπει να εκδίδεται από την Τελωνειακή Αρχή επιστροφής το ταχύτερο δυνατόν και σε καμία περίπτωση πέραν του μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης, μετά του συνόλου των δικαιολογητικών, από τις Τελωνειακές Αρχές του άρθρου 3.

3. Ο υπολογισμός του επιστρεπτέου φόρου θα γίνεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αγοράς των καυσίμων.

Αρθρο 6
Πάγια προκαταβολή

1. Η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα γίνεται από πάγια προκαταβολή που έχει ή θα συσταθεί για το σκοπό αυτό στις Τελωνειακές Αρχές που ορίζονται στο άρθρο 3, αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει φορολογική ενημερότητα.

2. Σε περίπτωση μη επάρκειας της πάγιας προκαταβολής και για να μην καθυστερούν οι επιστροφές στους δικαιούχους, θα ενισχύεται προσωρινά η υφιστάμενη πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/1995) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

Αρθρο 7
Στατιστικά στοιχεία

1. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών (18η, Τμήμα Α') σχετικές καταστάσεις, από τις οποίες θα προκύπτουν τα στοιχεία του πλοίου (ιπποδύναμη μηχανής κ.λπ.), οι ποσότητες των καυσίμων και το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιστράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

2. Στο τέλος του έτους θα αποστέλλεται συγκεντρωτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτουν τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία σε ετήσια βάση.

Αρθρο 8
Απαλλαγή καυσίμων από Φ.Π.Α.

Η προβλεπόμενη, από το άρθρο 22, παράγρ. 1, περίπτ. γ' του Ν.1642/1986 απαλλαγή των καυσίμων από ΦΠΑ, θα παρέχεται με τη διαδικασία του άρθρου 12 της απόφασης αριθμ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι με την τήρηση του ειδικού διπλοτύπου δελτίου με τίτλο: "Δελτίο Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων Χωρίς Φ.Π.Α.".

Αρθρο 9
Τελικές διατάξεις

  1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. Οι διατάξεις των άρθρων 56-60 της αριθμ. Τ.3300/1984 ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργούνται από 1.5.1997.
  3. Παραλαβές καυσίμων που έγιναν με καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την ημερομηνία έκδοσης της αριθμ. Δ.173/6/0018/102/1997 ΕΔΥΟ, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής με βάση την παρούσα απόφαση.Ποσότητες καυσίμων που δικαιούνται να παραλαμβάνουν ατελώς τα αλιευτικά σκάφη
Δ.1319/125/Α.0018/17.10.1996

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 και την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.2127/1993, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'/7.3.1996).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, που συστήθηκε με την αριθ. 1100501/1148/0006Α/12.9.1996 Α.Υ.Ο., περί αυξήσεως της ποσότητας καυσίμων που παραδίδονται ατελώς στα αλιευτικά σκάφη κατά 50% εκείνων που ορίζει η αρ. Θ.229/1/18Α/21.2.1996 Α.Υ.Ο. και

3. Την αρ. 1107147/1239/0006Α/4.9.1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Ο πίνακας ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 47 της αριθ. Τ.3300/47/25.7.1984 Α.Υ.Ο. "Οροι και διατυπώσεις εναπόθεσης Εφοδίων και Εφοδιασμού Πλοίων και Αεροσκαφών κ.λπ.", όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο της αρ. Θ.229/1/18Α/21.2.1996 όμοιας Απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ποσότητας καυσίμων σε λίτρα, που μπορούν να παραλαμβάνουν ατελώς τα αλιευτικά σκάφη σε ένα ημερολογιακό έτος

Είδος Σκάφους ¦ Ωρες ημερησίας ¦ Ημέρες εργασίας ¦ Ετήσια Κατανάλωση ¦
¦ εργασίας ¦ κατ' έτος ¦ καθ' ίππο ¦


Γρι-Γρι ¦ 8 ¦ 135 ¦ 203 ¦
Τράτες ¦ 11 ¦ 135 ¦ 284 ¦
Δίκτυα παραγάδια ¦ 8 ¦ 165 ¦ 248 ¦
Καταδυτικές μηχανές ¦ 6 ¦ 113 ¦ 135 ¦
Ανω των 10 κόρων ¦ ¦ ¦ ¦
(Ολικής ¦ ¦ ¦ ¦
χωρητικότητας) ¦ 15 ¦ 188 ¦ 563 ¦

Για το έτος 1996 οι παραδοθείσες ποσότητες καυσίμων θα υπολογισθούν σε ετήσια βάση, υπό τον όρο ότι ο συνολικός χρόνος εργασίας, όπως αυτός θα προκύψει από το ημερολόγιο κίνησης του σκάφους, δεν θα είναι μικρότερος των ωρών και ημερών εργασίας που καθορίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Αρθρο 2

  1. Η απόφαση αρ. Θ.229/1/18Α/21.2.1996 Α.Υ.Ο. καταργείται.
  2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 3.10.1996, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού, το ύψος των οποίων είναι ακαθόριστο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης