Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008


Σχόλια: Όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση ΕΤΠΘ 300/30/28.7.2010.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2009 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009
Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008


Συνεδρίαση 290/11.11.2009

Θέμα 12: Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει,

β) το άρθρο 55α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
69.

δ) τις διατάξεις του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 52 περί διοικητικών κυρώσεων.

ε) τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών»,

στ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και -των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», όπως ισχύει.

ζ) την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»,

η) την Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»,

θ) τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force) και ιδίως τις συστάσεις με αριθμούς 17 και 29 σχετικά με τις επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις από τις αρχές εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

να καθορίσει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα (στο εξής «Ε.Ι.»), σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ανωτέρω νόμο, τον Κανονισμό 1781/2006, την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και τις λοιπές, κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου εκδιδόμενες κανονιστικές διατάξεις, και ειδικότερα να ορίσει:

1. τον βαθμό σπουδαιότητας των επιμέρους υποχρεώσεων των Ε.Ι. των στελεχών τους και των υπαλλήλων τους, κατά είδος, και

2. τα κριτήρια προσδιορισμού και επιμέτρησης των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στα ανωτέρω πρόσωπα, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την κατά τα ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΠΙ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΧΟ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία επιμέρους υποχρεώσεις των ΠΙ, διακρινόμενες, για λόγους συστηματικούς, αναλόγως του αμέσως υπόχρεου για την τήρηση τους προσώπου, επιφυλασσόμενης της δυνατότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά του νομικού προσώπου σε κάθε περίπτωση, κατατάσσονται στον πίνακα που ακολουθεί, με βάση το βαθμό σπουδαιότητάς τους, σε τρεις κατηγορίες (απλή, σοβαρή και ιδιαιτέρως σοβαρή).

2. Η κατάταξη διαμορφώθηκε λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης της παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («Ξεπλύματος χρήματος», στο εξής ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στο εξής XT) του ΠΙ.

3. Οι κατωτέρω υποχρεώσεις, καθώς και η διαβάθμισή τους, ισχύουν επίσης για τους ΧΟ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του κεφ. 12 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009.
 
4. Για παραβάσεις αναφορικά με τις κατωτέρω υποχρεώσεις του νομικού προσώπου μπορεί να επιβληθούν, κατά την κρίση των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρώσεις και στα μέλη του Δ.Σ. και στο διευθύνοντα σύμβουλο ή Διοικητή του ΠΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β, παρ. 2 της παρούσας.

α) Υποχρεώσεις του νομικού προσώπου


Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

  - Υιοθέτηση πολιτικής καταπολέμησης του ΞΧ και της XT, καταγεγραμμένης, τεκμηριωμένης και εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.2).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

   - Υιοθέτηση και εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων μέτρων εξειδίκευσης της πολιτικής και διαδικασίες σχετικά με: α) τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια, αντίστοιχα, των κεφαλαίων Γ' και Δ' και του εδαφίου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008, καθώς και των κεφαλαίων 4 και 5 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, β) την αναφορά ύποπτων συναλλαγών κατά το άρθρο 26, γ) την τήρηση αρχείων κατά το άρθρο 35 του ν. 3691/2008 και το Κεφάλαιο 7 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, δ) τον εσωτερικό έλεγχο της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών από τις κεντρικές υπηρεσίες και το δίκτυο τους, και ε) τη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου ΞΧ και XT και τη διαρκή εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης των ΠΙ προς το κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να εντοπίζουν, προλαμβάνουν, αποτρέπουν και αναφέρουν συναλλαγές δια των οποίων ενδεχομένως διαπράττονται τα αδικήματα του άρθρου 2 του ν. 3691/2008 (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 i).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Επαναξιολόγηση σε τακτική βάση της πολιτικής αποδοχής νέων πελατών και των κριτηρίων μη αποδεκτού κινδύνου, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν από τους υπάρχοντες και νέους πελάτες, τις συναλλαγές ή τις χώρες προέλευσης ή διεξαγωγής των εργασιών τους καθώς και από την υιοθέτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 i).

ΣΟΒΑΡΗ

Λήψη ιδιαίτερων μέτρων κατά τη σύναψη διασυνοριακών σχέσεων τραπεζικής ανταπόκρισης καθώς και κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 3691/2008 και

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

στην Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (Παρ. 1.3 i).

 

Διασφάλιση της διαμόρφωσης πλήρους οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο iν της παραγράφου 5.4 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, με σκοπό την κατηγοριοποίηση αυτών με βάση τον κίνδυνο ΞΧ και XT αλλά και τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων δέουσας επιμέλειας. Στον υψηλό κίνδυνο περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι κατηγορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.15 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (Παρ. 1.3 ii).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Εγκατάσταση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων για τη διαρκή παρακολούθηση και τον εντοπισμό ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των εδαφίων 13 και 14, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 ούτως ώστε να εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγή, η οποία από τη φύση της ή από στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο ή την ιδιότητα του συναλλασσόμενου μπορεί να συνδεθεί με ΞΧ ή XT. (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 iν). Για τον εντοπισμό των ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών λαμβάνεται επίσης υπόψη η ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών όπως αυτή καθορίζεται με την Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009.

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

    - Ορισμός του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008, σύσταση ειδικής υπηρεσίας για την πρόληψη του ΞΧ και της XT υπό το Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος, στις περιπτώσεις όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις σύστασής της, κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο V, παρ. γ της ΠΔΤΕ 2577/2006, και διάθεση των αναγκαίων πόρων και επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Ορισμός Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους σε περίπτωση χρηματοπιστωτικού ομίλου από την μεγαλύτερη εταιρεία του Ομίλου (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.2 και 2.1).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Καθορισμός του ρόλου, της ευθύνης και των καθηκόντων του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008 και της μονάδας της οποίας τυχόν προΐσταται, με βάση, κατ' ελάχιστον, τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 ν). 

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας


 

Αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο κεφ. IV της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, έγκριση και υποβολή της εντός του Μαρτίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος - Τομέας Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, συνοδευόμενης από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης του ΞΧ και της XT, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου αυτή δεν υπάρχει) (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 3.1).

ΣΟΒΑΡΗ

Σαφής κατανομή ευθυνών και καθηκόντων στα εμπλεκόμενα με τις συναλλαγές και εργασίες του ΠΙ πρόσωπα και υπηρεσιακές μονάδες, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής, διαδικασιών και ελέγχων καταπολέμησης του ΞΧ και της XT και για την επίτευξη συμμόρφωσης με το ν. 3691/2008 και την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 vi).

ΣΟΒΑΡΗ

Λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό τους να ενημερώνονται σχετικά με τις διατάξεις του ν. 3691/2008 και της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009. καθώς και την πολιτική και τις διαδικασίες του ΠΙ, με τις οποίες αυτά εξειδικεύονται, και μέριμνα για τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στο αντικείμενο της πρόληψης του ΞΧ και της XT (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 νii).

ΣΟΒΑΡΗ

   - Διασφάλιση της δυνατότητας συνεκτίμησης του συνολικού χαρτοφυλακίου, το οποίο διατηρεί ο πελάτης στο ΠΙ και ενδεχομένως σε άλλες εταιρείες του ομίλου, προκειμένου να εξακριβώσουν τη συνάφεια και συμβατότητα της εξεταζόμενης ως ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής με το χαρτοφυλάκιο ή τα χαρτοφυλάκια αυτά (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 viii).

ΑΠΛΗ

Υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών ώστε σε περίπτωση που: α) δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη, β) δεν έχουν τηρηθεί τα μέτρα δέουσας


ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

επιμέλειας, τα οποία καταγράφονται στην παράγραφο 5.4 σημεία iii και ν της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, ή γ) έχουν υποβληθεί επανειλημμένως αναφορές για συγκεκριμένο πελάτη στην Επιτροπή Καταπολέμησης, να λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης της συναλλαγής ή της διακοπής της συναλλακτικής σχέσης. (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 ix).

 

Μέριμνα ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία να εφαρμόζονται στις θυγατρικές εταιρείες του ΠΙ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στα υποκαταστήματα και τα γραφεία αντιπροσωπείας του στο εξωτερικό (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.3 x).

ΣΟΒΑΡΗ

Ετήσια παρακολούθηση, αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης του ΞΧ και της XT, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου ή απευθείας από το ΔΣ όπου αυτή δεν υπάρχει, και λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, με βάση τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους για το ΞΧ και τη XT, την έκθεση της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις των εποπτικών αρχών και τις διαπιστώσεις των εξωτερικών ελεγκτών (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 1.4, Παρ. 2.2.xvii, xνiii και Παρ. 9.4).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

    - Υιοθέτηση κατάλληλου εγχειριδίου διαδικασιών και ελέγχων ΞΧ και XT στο οποίο καταγράφεται η εταιρική πρακτική, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι καταπολέμησης του ΞΧ και XT (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2 ix).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

  - Ανάθεση, σε κατά νόμον αποδεκτό τρίτο μέρος, της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας, κατόπιν εισήγησης του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008 (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Κεφ. 6 και Παρ. 2.2 xvi).

ΣΟΒΑΡΗ

  - Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους, που υποβάλλει αναφορά ασυνήθους ή ύποπτης συναλλαγής στην Επιτροπή Καταπολέμησης, και των υπαλλήλων των ΠΙ που αναφέρουν αρμοδίως εσωτερικά τις υπόνοιές τους για απόπειρα ή διάπραξη των αδικημάτων του ΞΧ ή της XT, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της ανωνυμίας τους έναντι των

ΑΠΛΗ

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

αναφερομένων ή άλλου τρίτου προσώπου, πλην των εκ του νόμου οριζομένων προσώπων ή Αρχών (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 8.7).

 

   - Υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές των χρηματικών ποσών» (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Κεφ. 11).

  - Άμεση ενημέρωση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 περί της υπάρξεως στο ΠΙ πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων προσώπων ή οντοτήτων τα οποία περιλαμβάνονται σε σχετικούς καταλόγους που γνωστοποιούνται στο ΠΙ από την Επιτροπή δυνάμει των προβλέψεων του εδαφίου β) του άρθρου 49 του ν. 3691/2008 (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ.1.3. xi)

  -  Εφαρμογή, χωρίς καθυστέρηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 3691/2008, της επιβληθείσας δέσμευσης των κατεχόμενων ή αποτελούντων αντικείμενο διαχείρισης από το ΠΙ, πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των προσώπων ή οντοτήτων για τα οποία έχει ληφθεί το μέτρο αυτό, περιλαμβανομένων της απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, του ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, της παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών και κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί για τα ανωτέρω πρόσωπα (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ.1.3. xi)


ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ
(Τα δύο τελευταία στοιχεία της περίπτωσης α', τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση ΕΤΠΘ 300/30/28.7.2010)


β) Υποχρεώσεις του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008


Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

   - Γραπτή αξιολόγηση των αναφορών των υπαλλήλων του ΠΙ για ασυνήθεις ή ύποπτες συναλλαγές καθώς και αρχειοθέτησή τους (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.iii και Παρ. 8.6). Για τον εντοπισμό των ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών λαμβάνεται επίσης υπόψη η τυπολογία που καθορίζεται με την Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009.

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Εισήγηση κατάλληλων διαδικασιών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη και η επεξεργασία των ειδοποιήσεων (alerts) που παράγονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΙ για ασυνήθεις ή ύποπτες συναλλαγές (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.ii). Για τον εντοπισμό των ασυνήθων ή ύποπτων συνάλλαγών λαμβάνεται επίσης υπόψη η τυπολογία, όπως αυτή καθορίζεται με την Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009.

ΣΟΒΑΡΗ

 - Υποβολή εμπιστευτικών αναφορών στην Επιτροπή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στο εξής: Επιτροπή Καταπολέμησης), στις περιπτώσεις που, μετά την αξιολόγησή τους, κρίνεται ότι υπάρχει υποψία ΞΧ ή XT. Οι αναφορές προς την Επιτροπή Καταπολέμησης αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.ίν και Παρ. 8.6).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Διαρκής παρακολούθηση, με αυξημένη επιμέλεια, των συναλλαγών των προσώπων για τα οποία έχει γίνει αναφορά στην Επιτροπή

ΣΟΒΑΡΗ

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

Καταπολέμησης (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.vi).

 

  - Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής και των σχετικών μέτρων που έχει θεσπίσει το ΠΙ για την πρόληψη και καταστολή του ΞΧ και XT. Γραπτή εισήγηση για τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.viii).

ΣΟΒΑΡΗ

  - Διασφάλιση ότι τηρούνται καταστάσεις με τις κατηγορίες πελατών χαμηλού και υψηλού κινδύνου στις οποίες αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των πελατών, ο αριθμός λογαριασμού, το κατάστημα που τηρείται ο λογαριασμός και η ημερομηνία σύναψης επιχειρηματικής σχέσης, καθώς και ότι οι εν λόγω καταστάσεις τυγχάνουν τακτικής (τουλάχιστον ετήσιας) επικαιροποίησης με όλους τους νέους πελάτες ή παλαιούς πελάτες για τους οποίους υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.x).

ΑΠΛΗ

   - Υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τη Διοίκηση του ΠΙ με γενικά στοιχεία των πελατών υψηλού κινδύνου, με βάση τις συνοπτικές εκθέσεις των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων και εισήγηση διακοπής της επιχειρηματικής σχέσης με συγκεκριμένους εξ αυτών (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xi).

σοβαρη

    - Ανταπόκριση σε γραπτά ερωτήματα που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και παροχή με ασφαλή τρόπο κάθε στοιχείου που ζητεί σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς της (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xii).

ιδιαιτέρως

σοβαρη

    - Παροχή καθοδήγησης στους υπάλληλους του ΠΙ σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και καταστολή του ΞΧ και XT (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xiii).

σοβαρη

Μη κατάρτιση συναλλαγής, άρνηση παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων κατ' εντολή του και άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Καταπολέμησης και της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν το όνομα του πελάτη του ΠΙ περιλαμβάνεται στους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΘΗΕ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 viii).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

   - Εισήγηση για τις υπηρεσίες, καταστήματα και υπάλληλους του ΠΙ που χρειάζονται περαιτέρω επιμόρφωση σε θέματα πρόληψης και καταστολής του ΞΧ και της XT και διοργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών ημερίδων ή σεμιναρίων κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xiv).

ΑΠΛΗ

   - Σε περίπτωση που το ΠΙ βασίζεται σε τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών, αξιολόγηση των διαδικασιών που αυτά εφαρμόζουν και υποβολή σχετικής εισήγησης στη Διοίκηση του ΠΙ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xvi).

ΣΟΒΑΡΗ

    - Μέριμνα του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του Ομίλου ώστε τα καταστήματα και οι θυγατρικές εταιρείες του ΠΙ στο εξωτερικό να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου και της παρούσας απόφασης (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xix).

ΣΟΒΑΡΗ

  - Εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε θέματα πρόληψης και καταστολής ΞΧ και XT σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των πορισμάτων ελέγχου της Τραπέζης Ελλάδος και των πορισμάτων της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xvii , xviii).

ΣΟΒΑΡΗ

    - Διασφάλιση ότι τα καταστήματα και οι θυγατρικές εταιρείες του ΠΙ στο εξωτερικό έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου και της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2.xix).

ΣΟΒΑΡΗ

   - Σύνταξη ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και υποβολή της για αξιολόγηση προς το ΔΣ του ΠΙ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Κεφ. 3).

ΣΟΒΑΡΗ

    - Διασφάλιση της μη γνωστοποίησης σε εμπλεκόμενο πελάτη ή τρίτους ότι διαβιβάστηκαν αρμοδίως πληροφορίες προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα ΞΧ και XT (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 8.5).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ
γ) Υποχρεώσεις στελεχών-υπευθύνων υπηρεσιακών μονάδων και λοιπών υπαλλήλωνΠεριεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

   - Τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών του ΠΙ, όπως αυτές καταγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχων ΞΧ και XT, στο οποίο καταγράφεται η εταιρική πρακτική, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι καταπολέμησης του ΞΧ και XT (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 2.2 ix).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

   - Πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου ή τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη ή οιουδήποτε άλλου συναλλασσομένου που διενεργεί συναλλαγές που εμπίπτουν στην Παρ. 5.3 της Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με την πολιτική και διαδικασίες του ΠΙ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 i,ii, 5.7).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και την σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης ή σημαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 iii).

ΣΟΒΑΡΗ

Επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων, σύμφωνα με την πολιτική και διαδικασίες του ΠΙ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 ii).

ΣΟΒΑΡΗ

Διαμόρφωση οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου, με σκοπό την κατηγοριοποίηση με βάση τον κίνδυνο ΞΧ και XT σύμφωνα με την πολιτική και διαδικασίες του ΠΙ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 ίν).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών και δραστηριοτήτων των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων καθ' όλη τη διάρκειά της, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή δραστηριότητες συνάδουν με τις γνώσεις που έχουν για τα ως άνω πρόσωπα, τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους και τα χαρακτηριστικά του εκτιμώμενου κινδύνου και, εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4.ν).

ΣΟΒΑΡΗ

Εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγής που από τη φύση της μπορεί να συνδεθεί με ρΧ ή XT και υποβολή αναφοράς προς το

ιδιαιτέρως

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος εφόσον υπάρχει ένδειξη ασυνήθους ή ύποπτης συναλλαγής και αρχειοθέτησή τους (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 νί). Για τον εντοπισμό των ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών λαμβάνεται επίσης υπόψη η τυπολογία, όπως αυτή καθορίζεται με την Αποφ. ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009.

ΣΟΒΑΡΗ

Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, σε συνεργασία με το Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος, συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη ή δεν διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 νii).

ΣΟΒΑΡΗ

Μη κατάρτιση συναλλαγής, άρνηση παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων και άμεση ενημέρωση του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους, όταν το όνομα του πελάτη του πι περιλαμβάνεται στους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΘΗΕ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.4 νiii).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Παρακολούθηση με αυξημένη δέουσα επιμέλεια των πελατών και συναλλαγών που έχουν ενταχθεί στη κατηγορία υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες του ΠΙ (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.15).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Ετήσια επαναξιολόγηση των πελατών υψηλού κινδύνου. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης προς το Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 5.15).

σοβαρη

- Υποχρέωση τήρησης αρχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 7 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009.

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Υποβολή αναφοράς ασυνήθους ή ύποπτης συναλλαγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 8 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009.

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Αιτιολόγηση των αναφορών που δεν αποστέλλονται στο Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος και αρχειοθέτηση τους (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ. 8.3 και Παρ. 8.6).


ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

Περιεχόμενο υποχρέωσης και σχετική διάταξη

Βαθμός Σπουδαιότητας

   - Υποχρέωση μη γνωστοποίησης σε εμπλεκόμενο πελάτη ή τρίτους ότι ζητήθηκαν πληροφορίες, διαβιβάστηκαν αρμοδίως, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα ΞΧ και XT (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.3.2009, Παρ. 8.5).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗ

   - Εφαρμογή των διαδικασιών του ΠΙ σχετικά με τον Κανονισμό ΕΚ 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές των χρηματικών ποσών» (Απόφαση ΕΤΓιΘ 281/17.3.2009, Κεφ. 11).

ιδιαιτέρως

ΣΟΒΑΡΗΥποχρεώσεις απορρέουσες από τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες δεν υπάγονται στις ανωτέρω ειδικώς αναφερόμενες κατηγορίες, θεωρούνται, ως προς το βαθμό σπουδαιότητάς τους, απλές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα ΕΙ, διαζευκτικά ή σωρευτικά, τη λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων εντός τακτού χρονικού διαστήματος, καθώς και διοικητικές κυρώσεις, για τις διαπιστούμενες παραβάσεις στις οποίες αυτά υποπίπτουν. Προ της επιβολής οιασδήποτε κύρωσης τα αρμόδια όργανα του Ε.Ι. και τα ενεχόμενα φυσικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός προθεσμίας τουλάχιστον δέκα (10) ημερών.

2. Για παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διοικητικές κυρώσεις μπορεί να επιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά, στο Νομικό Πρόσωπο, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ., διευθύνοντα σύμβουλο (ή Διοικητή), διευθυντικά στελέχη και άλλους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου, εφόσον τα φυσικά αυτά πρόσωπα είναι υπαίτια για την παράβαση ή έχουν ασκήσει ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία, λαμβανομένων υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.

3. Για τον καθορισμό και την επιμέτρηση των εκάστοτε επιβαλλόμενων κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

3.1 Για το νομικό πρόσωπο:

α) Ο βαθμός σπουδαιότητας και α αριθμός των επί μέρους υποχρεώσεων που έχουν παραβιασθεί καθώς και η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΙ,

β) Ο βαθμός γενικής αξιολόγησης του Ε.Ι. από τον αρμόδιο Τομέα Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ), ο οποίος προκύπτει από την εξέταση ιδίως: i) του Εγχειριδίου διαδικασιών και πολιτικής αντιμετώπισης του ΞΧ & της XT του ιδρύματος, ii) της ύπαρξης και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας εσωτερικών ελέγχων, μέτρων και διαδικασιών αντιμετώπισης του ΞΧ & της XT καθώς και προτάσεων για την πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών επίλυσης των διαπιστούμενων ελλείψεων, iii) της εγκατάστασης και αποτελεσματικής λειτουργίας ειδικού πληροφοριακού συστήματος για την αποτροπή του ΞΧ & της XT, iv) του συστήματος εντοπισμού, χειρισμού και διαχείρισης των ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών και των σχετικών αναφορών ν) της αποτελεσματικότητας του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης πελατών υψηλού κινδύνου, νi) του βαθμού συμμόρφωσης καταστημάτων/θυγατρικών εξωτερικού προς τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, και vii) της επάρκειας της εκπαίδευσης του προσωπικού του ιδρύματας, και

γ) Το μέγεθος και τα μερίδιο αγοράς του εποπτευόμενου ιδρύματος.

3.2 Για τα μέλη Δ.Σ., διευθύνοντα σύμβουλο (ή Διοικητή), διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους του νομικού προσώπου:

α) ο βαθμός σπουδαιότητας και ο αριθμός των επί μέρους υποχρεώσεων που έχουν παραβιασθεί,

β) ο βαθμός υπαιτιότητας ταυ εμπλεκόμενου φυσικού προσώπου, και

γ) η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά τον έλεγχο επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων του εποπτευόμενου ιδρύματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις, είναι πιθανόν να επιβληθεί σε νομικό πρόσωπο, εκτός από πρόστιμο (επιμετρούμενο κατά την επόμενη παράγραφο), απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων, και οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά επίσης αναφέρεται ότι, σε περίπτωση παράβασης υποχρέωσης φυσικού προσώπου, είναι πιθανόν να του επιβληθεί, εκτός από πρόστιμο (επιμετρούμενο κατά την επόμενη παράγραφο), και απομάκρυνση από τη θέση του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο ή και απαγόρευση ανάληψης άλλης σημαντικής θέσης.

3.3. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η επανειλημμένη τέλεση παραβάσεων. Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αναλογικότητας και του αποτρεπτικού χαρακτήρα της κύρωσης, κριτήρια που αναφέρονται στις Συστάσεις 17 και 29 της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).

4. Οι χρηματικές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) επιβάλλονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Β της παρούσας Απόφασης, εντός των ορίων που καθορίζονται από τις περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008.

5. Οι κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενες κυρώσεις αιτιολογούνται και δημοσιοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 3691/2008 εφόσον η δημοσιοποίησή τους δεν είναι πιθανό να προκαλέσει δυσανάλογη ζημιά στο νομικό πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β'). 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης