Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 Ενδεικτική τυπολογία ασυνηθών ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2009 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009
Ενδεικτική τυπολογία ασυνηθών ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνεδρίαση 265/9.7.2009

Θέμη 6: Ενδεικτική τυπολογία ασυνηθών ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει,

β) το άρθρο 55Μ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»,

δ) τις διατάξεις του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», και ιδίως την παράγραφο 2 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3-5 του άρθρου 6 του εν λόγω νόμου, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ως αρμόδιας για τους σκοπούς του νόμου αυτού αρχής,

ε) την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»,

στ) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών»,

στ) το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με την ανάγκη συμπλήρωσης και αναμόρφωσης της υφιστάμενης τυπολογίας ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα συναλλακτικής δραστηριότητας, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων των εποπτευόμενων ιδρυμάτων και τις απαιτήσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
 
να καταργήσει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τον συνημμένο στην απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2008 Πίνακα III (Τυπολογία ύποπτων συναλλαγών ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας), και να τον αντικαταστήσει ως ακολούθως:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΊΑ ΑΣΥΝΗΟΩΝ Ή ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡ.13-14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3691/2008

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1. Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη

1.1. Πελάτης κατά τη σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα, αρνείται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, προσκομίζει έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, δίνει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή διαπιστώνεται ότι έδωσε πληροφορίες που είναι εξαιρετικά δύσκολο ή δαπανηρό νσ επαληθευθούν.

1.2. Πελάτης δείχνει απροθυμία για την παροχή στοιχείων προκειμένου να διαμορφωθεί το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ.

1.3. Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να συνάψει σύμβαση για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει πληροφορίες ή παρέχει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό των εργασιών της, για τον τόπο της εγκατάστασής της, τη μετοχική της σύνθεση ή τους ελέγχοντες αυτήν, την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων φυσικών προσώπων, την προσδοκώμενη κίνηση των λογαριασμών της, άλλες αιτούμενες πληροφορίες ή δεν προσκομίζει, παρά τις σχετικές υπομνήσεις του πιστωτικού ιδρύματος, τα κατά περίπτωση απριτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφ. 5 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009.

1.4. Πελάτης δεν παρέχει στοιχεία του τρίτου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.

1.5. Πελάτης που προτίθεται να αγοράσει τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά, δεν ανταποκρίνεται με προθυμία στην απαίτηση του υπαλλήλου του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί στην ταυτοποίησή του κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3691/2008 και την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα επαλήθευσής της

1.6. Πελάτης διενεργεί συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές μεγάλης αξίας, οι οποίες δεν συνάδουν με το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ. 

1.7, Γίνεται πίστωση λογαριασμού πελάτη από πολλά τρίτα πρόσωπα, η οποία δεν δικαιολογείται από το είδος της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

1.8. Σε μεταφορές κεφαλαίων, ο εντολέας προβάλλει αντιρρήσεις ή επικαλείται προσκόμματα στην απαίτηση της τράπεζας, που θα εκτελέσει την μεταφορά, για καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του και των στοιχείων της συναλλαγής

1.9. Πελάτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά το ότι ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις ταυτοποίησής του, αρνείται, δεν ανταποκρίνεται με προθυμία ή προσπαθεί να πείσει ή να παρεμποδίσει τον υπάλληλο του πιστωτικού ιδρύματος αττό την καταγραφή των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν την ταυτότητά του ή να συμπληρώσει τα έγγραφα της συναλλαγής με τα απαιτούμενα στοιχεία ή ζητεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να παράσχει τα στοιχεία του για καταγραφή και τήρηση αρχείου με αυτά.

1.10. Κατατίθενται ή αναλαμβάνονται συστηματικά ποσά, τα οποία είναι λίγο χαμηλότερα από το εκάστοτε όριο που απαιτείται για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη,

1.11. Διαπιστώνεται συχνή μεταβίβαση μετοχών εξωχώριας εταιρείας ή εταιρείας με ανώνυμες μετοχές, που μπορεί να συνεπάγεται αδυναμία εντοπισμού του πραγματικού δικαιούχου.

1.12. Επαναδραστηριοποιούνται αιφνίδια εταιρείες μετά από μακρά περίοδο αδράνειας τους, ιδίως όταν πρόκειται για εξωχώριες εταιρείες ή εταιρείες με ανώνυμες μετοχές.

1.13. Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί.

2. Μεταφορά κεφαλαίων

2.1. Κατατίθενται συχνά διάφορα μικρά ποσά σε λογαριασμούς πελάτη, που ακολούθως συνενώνονται σε κύριο λογαριασμό και μεταφέρονται εκτός της χώρας, ιδίως σε χώρα ή περιοχή που θεωρείται φορολογικός παράδεισος ή δεν εφαρμόζει επαρκώς τις συστάσεις της FATF ή θεωρείται αυξημένου κινδύνου για λόγους Ξεπλύματος Χρήματος ή Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας.

2.2. Ανοίγονται λογαριασμοί φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν εμφανίζουν κίνηση ανάλογη με το οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό.

2.3. Πραγματοποιούνται συχνές μεταφορές κεφαλαίων υψηλού ποσού από και προς χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή καταφύγια τραπεζικού απορρήτου ή από και προς μια γεωγραφική περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς εμφανή επιχειρηματικό λόγο, που να συνδέεται με την δραστηριότητα και το οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη,

2.4. Πολλές εισερχόμενες εντολές μεταφοράς ή καταθέσεις κεφαλαίων μικρών ποσών υπέρ του ιδίου πελάτη πραγματοποιούνται με τη χρήση τραπεζικών επιταγών και εντολών πληρωμής. Σχεδόν αμέσως όλα ή τα περισσότερα κεφάλαια μεταφέρονται σε άλλη πόλη ή χώρα κατά τρόπο ασυμβίβαστο με την επιχειρηματική δραστηριότητα ή το ιστορικό του πελάτη,

2.5. Εισερχόμενες εντολές μεταφοράς κεφαλαίων μεγάλων ποσών εισπράττονται από τρίτο πρόσωπο, χωρίς να προκύπτει οικογενειακή, εμπορική ή άλλη επαγγελματική σχέση μεταξύ του δικαιούχου της εντολής και του τρίτου προσώπου που εισπράττε! το προϊόν μεταφοράς.

2.6. Λογαριασμός πελάτη εμφανίζει κατά σύστημα χρεοπιστώσεις οι οποίες δεν έχουν εμφανή σχέση με νόμιμες συναλλαγές, αγαθά ή υπηρεσίες.

2.7. Κεφάλαια αποστέλλονται ή λαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο από και προς διαφορετικούς λογαριασμούς, χωρίς να υπάρχει εμφανής οικονομικός σκοπός.

2.8. Πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες μεταφορές κεφαλαίων, χωρίς προφανή σκοπό, που ενδέχεται να υποδηλώνουν παρεμπόδιση της ανίχνευσης των τελικών δικαιούχων.

2.9. Γίνονται ασυνήθεις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα νομικών προσώπων με το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. εξωχώριες εταιρείες με τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο).

2.10. Πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες μεταφορές κεφαλαίων προς δικαιούχο στο εξωτερικό, ο οποίος δεν διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα του εξωτερικού, στην οποία μεταφέρονται τα εμβάσματα.

2.11. Πραγματοποιούνται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό προς πελάτη στην Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρει τα ποσά σε τρίτους.

2.12. Εντολές μεταφοράς κεφαλαίων μικρών ποσών λαμβάνονται συχνά στο όνομα πελάτη, ο οποίος στη συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής μεταφοράς μεγάλων ποσών,

2.13. Κινήσεις κεφαλαίων πραγματοποιούνται από μία τράπεζα σε άλλη και τελικώς τα κεφάλαια επιστρέφουν στην πρώτη τράπεζα.

2.14. Παρατηρείται μεγάλη κίνηση κεφαλαίων προς και από το εξωτερικό από επιχείρηση, η οποία δεν πραγματοποιεί εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών. 

2.15. Λαμβάνονται εντολές μεταφοράς κεφαλαίων σημαντικού ύψους από το εξωτερικό προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.

2.16. Λογαριασμός ανταποκριτή πιστώνεται με ποσά σημαντικού ύψους που δεν είναι συμβατά με την ως τότε κίνηση του λογαριασμού.

3. Δραστηριότητες ασύμβατες με την επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη και το εν γένει συναλλακτικό/οικονομικό του προφίλ

3.1. Διαπιστώνεται σημαντική αύξηση καταθέσεων επιχείρησης, χωρίς αντίστοιχη αύξηση της δρσστηριότητάς της,

3.2. Κατατίθενται σε λογαριασμό μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία δεν δικαιολογούνται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη και το συναλλακτικό/οικονομικό του προφίλ.

3.3. Συναλλαγές εμπορικής εταιρείας πραγματοποιούνται κατά κανόνα με μετρητά και όχι με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα αξιόγραφα και μέσα πληρωμής για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών.

3.4. Τραπεζικός λογαριασμός, που τηρείται στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου, χρεώνεται και πιστώνεται με μεγάλα ποσά, τα οποία δεν δικαιολογούνται από το οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.

3.5. Μεγάλος αριθμός επιταγών, ή χρηματικών εντολών κατατίθενται σε λογαριασμό ή εκδίδονται εις βάρος του λογαριασμού, ενώ η φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του δικαιούχου του λογαριασμού δεν δικαιολογεί τέτοια δραστηριότητα.

3.6. Κατατίθενται σε λογαριασμό επιταγές σημαντικού ύψους χωρίς να προκύπτει οικογενειακή, εμπορική ή άλλη επαγγελματική σχέση μεταξύ του δικαιούχου του λογαριασμού και του προηγούμενου οπισθογράφου.

3.7. Επιχείρηση πραγματοποιεί καταθέσεις μετρητών σημαντικά μεγαλύτερου ύψους, σε σχέση με ανάλογου μεγέθους επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.

3.8. Γίνεται αυξημένη χρήση πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων χρηματοδοτήσεων του διεθνούς εμπορίου, που έχουν ως αποτέλεσμα διευρυμένη κίνηση κεφαλαίων μεταξύ χωρών όπου τέτοια εμπορική συναλλαγή δεν θεωρείται αναμενόμενη, λαμβανομένης υπόψη και της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας του πελάτη.

3.9. Δημιουργούνται μεγάλα υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων, που στη συνέχεια μεταφέρονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, τα οποία δεν δικαιολογούνται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη. 
 
3.10. Πελάτης αιτείται την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχειρίσεως του χαρτοφυλακίου του, είτε σε ξένα νομίσματα, είτε σε χρεόγραφα, ενώ η πηγή των κεφαλαίων του είναι αδιαφανής ή δεν συμβαδίζει με την οικονομική του επιφάνεια και την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

3.11. Γίνονται σημαντικές (σε αριθμό ή και ποσά) καταθέσεις σε μετρητά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό, ιδιαίτερα εάν στη συνέχεια τα ποσά των καταθέσεων αυτών μεταφέρονται, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, από τον λογαριασμό του πελάτη σε προορισμό που δεν φαίνεται να συνδέεται με τις δραστηριότητες του.

3.12. Πλοιοκτήτριες εταιρείες ή εταιρείες διαχείρισης πλοίων διενεργούν συναλλαγές ή διεξάγουν εργασίες παυ δεν σχετίζονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες,

3.13. Διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αγορές μεγάλου ύψους στο όνομα ανηλίκων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ατόμων που στερούνται την οικονομική ή τη δικαιοπρακτική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές αυτές.

3.14. Διενεργούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού συναλλαγές, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν εμπίπτουν στο σκοπό και τις συνήθεις δραστηριότητες των ως άνω προσώπων.

3.15. Διενεργούνται συναλλαγές μεταξύ μερών τα οποία δεν ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, αλλά επιχειρούν να αποκρύψουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου.

4. Συναλλαγές σε μετρητά

4.1. Πραγματοποιούνται μεγάλου ύψους καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών που δεν δικαιολογούνται από το οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.

4.2. Λογαριασμός καταθέσεων πιστώνεται με καταθέσεις μεγάλων ποσών σε μετρητά από τρίτους, χωρίς να εμφανίζεται στην τράπεζα ο δικαιούχος του λογαριασμού.

4.3. Διαπιστώνεται κίνηση λογαριασμών με πολλές καταθέσεις μετρητών και αντίστοιχες αναλήψεις με έκδοση επιταγών μεγάλων ποσών ενώ το υπόλοιπο των λογαριασμών παραμένει χαμηλό.

4.4. Ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί, ιδίως με καταθέσεις μετρητών μέσω καταστημάτων διαφορετικών από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.

4.5. Ανταλλάσσονται μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων μικρής ονομαστικής αξίας έναντι χαρτονομισμάτων μεγαλύτερης αξίας.

4.6. Κατατίθενται μετρητά αε τραπεζικούς λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, χωρίς αυτό να παρατηρείται σε άλλες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.

4.7. Γίνονται στον ίδιο λογαριασμό πολυάριθμες διαδοχικές καταθέσεις μικρών ποσών, το συνολικό ύψος των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

4.8. Παρουσιάζεται αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε μετρητά σε ορισμένα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων.

4.9. Γίνεται συχνή εμφάνιση από τα ίδια πρόσωπα, πλαστών χαρτονομισμάτων, ακάλυπτων επιταγών ή επιταγών που εμφανίζονται για είσπραξη σε χρόνο σημαντικά μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσής τους.

4.10. Πελάτης εκδίδει έναντι μετρητών τραπεζικές επιταγές, ή αγοράζει ταξιδιωτικές επιταγές μεγάλου ύψους.

4.11. Πελάτης διατηρεί πολλούς λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα και καταθέτει στους επιμέρους λογαριασμούς ποσά σε μετρητά, το συνολικό άθροισμα των οποίων ανέρχεται σε μεγάλο ύψος.

4.12. Διαπιστώνονται καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από διάφορα πρόσωπα χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.

4.13. Διενεργούνται μεγάλες αναλήψεις σε μετρητά από αδρανή λογαριασμό ή από λογαριασμό ο οποίος είχε πρόσφατα πιστωθεί με μεγάλα εισερχόμενα εμβάσματα.

4.14. Διαπιστώνεται συμμετοχή, με την καταβολή μεγάλου ποσού μετρητών, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.

4.15. Πελάτης χρησιμοποιεί την πιστωτική του κάρτα για συναλλαγές μεγάλου ύψους και στη συνέχεια εξοφλεί σε μετρητά το υπόλοιπό της, χωρίς επαρκή αιτιολογία για την προέλευση των κεφαλαίων.

4.16. Πελάτης αδυνατεί να προσκομίσει δικαιολογητικά για καταθέσεις μεγάλων ποσών και να εξηγήσει την προέλευση και τη χρήση των κεφαλαίων.

5. Άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη

5.1. Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο ή γίνονται συχνές και αδικαιολόγητες αλλαγές αριθμών κινητών και σταθερών τηλεφώνων, όπως και αδρανοποιήσεις εταιρικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (inactive company e-mails).

5.2. Πελάτης ζητά να μην αττοστέλλεται η κίνηση του λογαριασμού του ή η αλληλογραφία με το τπστωτικό ίδρυμα γενικότερα στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών (hold mail).

5.3. Εκδηλώνεται ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή της συναλλαγής.

5.4. Λογαριασμοί κλείνουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τότε που ανοίχτηκαν, ιδίως μετά οπό απαίτηση της τράπεζας γ!α προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και τα σχετικά κεφάλαια μεταφέρονται.

5.5. Ανοίγεται λογαριασμός στο όνομα πελάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, του οποίου η κατοικία ή ο τόπος εργασίας ή η έδρα, αντίστοιχα, δεν είναι στην περιοχή που εξυπηρετείται από το κατάστημα.

5.6. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των χρηματαποστολών σε συγκεκριμένο κατάστημα τράπεζας ή σε καταστήματα συγκεκριμένης περιοχής.

5.7. Διενεργούνται μεγάλου ύψους συναλλαγές από προσφάτως ιδρυθέν τα νομικά πρόσωπα, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία.

5.8. Διενεργούνται συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται νομικά πρόσωπα που έχουν σταματήσει τη δραστηριότητα τους ή που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

5.9. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιλέγει να κλείσει τους λογαριασμούς του λόγω αρνητικής δημοσιότητας.

5.10. Υπάρχει η φήμη στην τοπική κοινωνία ότι ο πελάτης ενδεχομένως προβαίνει σε παράνομες δραστηριότητες.

5.11. Πελάτης εμφανίζει για μακρό χρονικό διάστημα δυσανάλογα μεγάλα έσοδα από τυχερά παιγνία ή στοιχήματα.

5.12. Συναλλασσόμενοι διατηρούν λογαριασμούς σε πολλά πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην ίδια περιοχή, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.

5.13. Διαπιστώνεται άτι πελάτες επιμένουν πάντοτε να συναλλάσσονται με τον ίδιο υπάλληλο ακόμα και για συναλλαγές ρουτίνας ή σταματούν να συναλλάσσονται με την τράπεζα σε περίοδο απουσίας συγκεκριμένου υπαλλήλου.

5.14. Μεταφέρονται συχνά κεφάλαια σε λογαριασμό φυσικού προσώπου χαμηλού εισοδήματος.

5.15. Εκδίδονται επιταγές στον κομιστή οι οποίες εξοφλούνται μετά από πολλές οπισθογραφησεις. 

5.16. Γίνονται συνεχώς πιστώσεις τραπεζικού λογαριασμού με ταξιδιωτικές επιταγές σε συνάλλαγμα.

5.17. Επανειλημμένα αγοράζονται ή πωλούνται τίτλοι χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό {όπως για παράδειγμα με ζημία του επενδυτή).

5.18. Αναφορικά με μη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις:

• Εμφανίζεται δυσαρμονία μεταξύ των πηγών των κεφαλαίων και του ύψους των συγκεντρωθέντων κεφαλαίων, π.χ. μεγάλου ύψους κεφάλαια συλλέγονται από κοινότητες, που τα μέλη τους έχουν χαμηλό βιοτικό επίπεδο.

• Παρουσιάζεται απότομη αύξηση στη συχνότητα και το ύψος των διενεργούμενων συναλλαγών ή το αντίθετο, δηλαδή εμφανίζεται να παραμένουν κεφάλαια στο λογαριασμό της οργάνωσης για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο.

• Δεν γίνονται εισφορές από δωρητές που διαμένουν στη χώρα που έχει έδρα η οργάνωση.

• Πραγματοποιούνται μεταφορές κεφαλαίων σε διάφορες χώρες, ιδίως σε χώρες υψηλού κινδύνου, χωρίς να δικαιολογείται από το σκοπό της οργάνωσης με βάση το καταστατικό της.

• Διαπιστώνεται ότι δεν έχουν προσωπικό, γραφεία, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ.

6. Χρήση Θυρίδων

6.1. Γίνεται συχνή χρήση θυρίδας από συνδικαιούχους ή αντιπροσώπους τους, ιδίως δε σε περιπτώσεις διακίνησης συσκευασιών μεγάλου όγκου, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά υψηλών χρηματικών ποσών σε μετρητά ή άλλων ογκωδών αντικειμένων.

6.2. Ανοίγονται με αυξανόμενη συχνότητα θυρίδες σε συγκεκριμένο κατάστημα πιστωτικού ιδρύματος, ιδιαίτερα από ιδιώτες που δεν διαμένουν ούτε εργάζονται στην περιοχή του καταστήματος, παρά την παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε καταστήματα, πιστωτικών ιδρυμάτων πλησιέστερα στον τόπο διαμονής ή εργασίας τους.

6.3. Γίνεται συχνή αλλαγή των συνδικαιούχων των θυρίδων.

7. Δάνεια

7.1. Πελάτης που έχει λάβει δάνειο, προβαίνει σε μερική ή ολική αποπληρωμή του δανείου, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των κεφαλαίων του.

7.2. Παρέχεται εγγύηση για δάνειο από εγγυητή, άγνωστο στην τράπεζα και χωρίς εμφανή οικονομική - οικογενειακή σχέση με τον δικαιούχο του δανείου.

7.3. Ο σκοττός του αιτούμενου δανείου είναι ασαφής με ταυτόχρονη επίδειξη προθυμίας για καταβολή μετρητών ως εγγύησης.

7.4. Πελάτες εξοφλούν αιφνιδίως ληξιπρόθεσμα δάνεια.

7.5. Υποβάλλεται αίτηση για τη λήψη δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση περιουσιακά στοιχεία, που δεν έχουν γνωστή προέλευση ή είναι ασυμβίβαστα προς την οικονομική κατάσταση των αιτούντων.

7.6. Υποβάλλεται αίτηση από πελάτη για παροχή πίστωσης όταν η προέλευση της ιδίας συμμετοχής είναι αδιαφανής ή αδικαιολόγητη.

7.7. Πελάτης λαμβάνει δάνειο και δεν το χρησιμοποιεί για το σκοπό για τον οποίο το ζήτησε, αλλά το καταθέτει σε λογαριασμό για κάποιο διάστημα και στην συνέχεια το αναλαμβάνει σε μετρητά.

7.8 Πελάτης παρέχει άμεσα ρευστοποιήσιμες εξασφαλίσεις, ως εγγύηση για τη λήψη δανείου αγοράς ή επισκευής ακινήτου.

7.9 Ο πελάτης μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για τη λήψη δανείου και στη συνέχεια μεταφέρει το ποσό στην Ελλάδα, εμφανίζοντάς το ως δάνειο προς αυτόν ή την επιχείρησή του.

(Οι περιπτώσεις 7.8 και 7.9, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012)

8. Ύποπτη συμπεριφορά υπαλλήλου του ιδρύματος

8.1. Υπάλληλος έχει πολυέξοδο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα του.

8.2. Υπάλληλος παραλείπει να συμμορφωθεί με θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες του πιστωτικού ιδρύματος, ιδίως αν υπηρετεί στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σημαντικών πελατών.

8.3. Υπάλληλος είναι απρόθυμος να πάρει άδεια.

8.4. Υπάλληλος διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες του ιδρύματος.

9. Ξέπλυμα χρήματος μέσω του Διεθνούς Εμπορίου

9.1. Διαπιστώνεται η υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση προϊόντων, μέσω διαφόρων τεχνικών.

9.2. Εκδίδονται πολλά τιμολόγια για το ίδιο εμπόρευμα.

9.3. Διαπιστώνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της ποσότητας του προϊόντος, η οποία προκύπτει από διαφορές που εμφανίζονται σε διάφορα φορτωτικά έγγραφα, π.χ. εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ της περιγραφής του εμπορεύματος στην φορτωτική και στο τιμολόγιο.

9.4. Η ποσότητα του προϊόντος δεν συμβαδίζει με τη συνήθη κλίμακα εμπορικών δραστηριοτήτων του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα.

9.5. Ο τύπος του μεταφερόμενου εμπορεύματος θεωρείται «υψηλού κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, π.χ. αγαθά υψηλής αξίας - χαμηλού όγκου (για παράδειγμα κοσμήματα), τα οποία έχουν υψηλή αξία και δυσκολίες αποτίμησης,

9.6. Το είδος του. μεταφερόμενου εμπορεύματος διαφέρει από τη συνήθη εμπορική δραστηριότητα του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα.

9.7. Γίνεται μεταφορά του εμπορεύματος σε ή από μία περιοχή θεωρούμενη ως «υψηλού κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος.

9.8. Η πληρωμή δεν συνάδει με το βαθμό κινδύνου της συναλλαγής, π,χ. γίνεται προπληρωμή του εμπορεύματος προς νέο προμηθευτή με έδρα σε χώρα «υψηλού κινδύνου».

10. Ξέπλυμα χρήματος μέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων

10.1. Διενεργούνται συναλλαγές αγοραπωλησίας ακινήτων σε τιμή πολύ υψηλότερη ή πολύ χαμηλότερη από την εμπορική τους αξία.

(Η περίπτωση 10.1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012)

10.2. Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου με επιταγές πληρωτέες στον κομιστή ή οπισθογραφημένες υπέρ τρίτου προσώπου, μη σχετιζόμενου προς την αγοραπωλησία.

10.3. Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου μέσω πολλών επιταγών που έχουν εκδοθεί σε διαταγή ενός πωλητή την ίδια ημέρα.

10.4. Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου με χρήματα προερχόμενα από λογαριασμό τρίτου πρόσωπου, το οποίο δεν έχει σχέση με τον αγοραστή που εμφανίζεται στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας.

10.5. Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.

10.6. Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει άτι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα.

11. Ξέπλυμα χρήματος μέσω των Νέων Μεθόδων Πληρωμής

11.1. Πελάτης διενεργεί συναλλαγές μεγάλης αξίας με προπληρωμένη κάρτα, εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα τροφοδότησης της χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα, π.χ. μέσω ATM, internet banking. 

11.2. Πελάτης αγοράζει μεγάλο αριθμό προπληρωμένων καρτών από την ίδια τράπεζα.

11.3. Διενεργούνται πληρωμές υψηλών υπολοίπων χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών με μετρητά, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των κεφαλαίων.

11.4. Πελάτης πιστώνει το λογαριασμό του με ποσά σημαντικού ύψους σχεδόν αποκλειστικά μέσω ATM, που μπορεί να υποδηλώνει πρόθεσή του να αποφεύγει την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην τράπεζα.

12. Ξέπλυμα χρήματος μέσω χρησιμοποίησης νομικών προσώπων.

12.1. Ανοίγονται λογαριασμοί σε μία τράπεζα από διάφορες εξωχώριες εταιρείες που έχουν τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο και διενεργούνται πολύπλοκες ή ασυνήθεις μεταφορές από τον έναν λογαριασμό στον άλλο.

12.2. Γίνεται προσπάθεια απόκρυψης του πραγματικού δικαιούχου μέσω πολύπλοκης δομής νομικών προσώπων.

12.3. Πραγματοποιείται πίστωση λογαριασμού νομικού προσώπου από άλλο νομικό πρόσωπο με τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο, με προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού σύναψης δανείου ως δικαιολογητικού, στο οποίο αναφέρονται ασυνήθεις όροι, π.χ. παρέχεται δάνειο χωρίς εξασφάλιση ή χωρίς αποπληρωμή τόκων.

13. Ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομένως συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή

Πλην των εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών, που μπορεί να συνδέονται ή να σχετίζονται με φοροδιαφυγή, οι ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που συνδέονται ή σχετίζονται κατεξοχήν με την τελευταία είναι οι εξής:

13.1. Πελάτης απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου ή την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ως προαπαιτούμενο για την διαμόρφωση του οικονομικού/συναλλακτικού του προφίλ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους του εποπτευόμενου ιδρύματος.

13.2. Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κλπ) ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι ο τρόπος διαβίωσής του είναι δυσανάλογα πολυτελής σε σχέση με τα προκύπτοντα, από τη φορολογική του δήλωση, στοιχεία.

13.3. Πελάτης διενεργεί συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική του δήλωση ή με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ως προς το ύψος ή τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήματος του).

13.4. Πελάτης εμφανίζει, κατά την αίτηση λήψης δανείου, εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση, προκειμένου να δικαιολογήσει την ικανότητα εξυπηρέτησης υψηλότερου ποσού δανείου.

13.5. Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων, που δεν δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση.

13.6. Πελάτης πραγματοποιεί μεγάλου ύψους δωρεές, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από το δηλωθέν εισόδημά του και το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ.

13.7. Πελάτης αρνείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα παραστατικά ή προκύπτουν ανακολουθίες σε τιμολόγια ή παραστατικά που προσκομίζει για να δικαιολογήσει τις συναλλαγές του, όπως απουσία βασικών στοιχείων του τιμολογίου (επωνυμία και διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης κλπ.), απεικόνιση προϊόντων ή υπηρεσιών μη συνδεόμενων με την δραστηριότητα του πελάτη, γενικόλογες περιγραφές προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται να έχουν υψηλό κόστος.

13.8. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως, υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κα) και δεν είναι συμβατές με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας επαγγελματιών του κλάδου.

13.9. Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.

13.10. Γίνεται μεταφορά κεφαλαίων για την εξόφληση της αγοράς αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών σε λογαριασμό άλλον από αυτόν του πωλητή, ιδίως σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών.

13.11. Πραγματοποιούνται συναλλαγές (όπως κατάθεση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση μετρητών, εκταμίευση δανείου κα) που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας από αυτήν που αναγράφεται στο συμβόλαιο, προς αποφυγή πληρωμής υψηλότερου φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

13.12. Πραγματοποιούνται αγορές ακινήτων ή αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.

13.13. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές προς/από: α) μη συνεργάσιμα κράτη ως προς τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) χώρες ή περιοχές με σοβαρές αδυναμίες στο καθεστώς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μη ένταξης των φορολογικών εγκλημάτων στα βασικά αδικήματα.

13.14. Διενεργούνται συναλλαγές σε λογαριασμούς εταιρειών νεοσύστατων ή νεοαποκτηθεισών με έδρα σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο ή χώρα με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή σε ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου, που είναι ασυνήθεις σε σχέση με τον εταιρικό σκοπό των εν λόγω εταιρειών ή που σχετίζονται με ιδιαίτερα ασαφείς εταιρικούς σκοπούς.

13.15. Διενεργούνται σημαντικού ύψους συναλλαγές σε λογαριασμό πελάτη για τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, ή σε λογαριασμούς μελών της οικογένειάς του ή στενών συνεργατών του.

13.16. Η συναλλακτική δραστηριότητα πελάτη για τον οποίο έχουν έρθει σε γνώση του πιστωτικού ιδρύματος αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ή σε εταιρεία που ανήκει, διοικείται ή εκπροσωπείται από αυτόν.

13.17. Διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρείας με όρους που αποκλίνουν από τις συνήθεις της συγκεκριμένης αγοράς (τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την εμπορική, πώληση σε πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία, εξαιρετικά γρήγορη ολοκλήρωση πώλησης) και ενδεχομένως υποκρύπτουν προσπάθεια δόλιας χρεοκοπίας της.

(Οι περιπτώσεις 13 έως και 13.17, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012)

Β. ΥΠΟΠΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Διενεργούνται συναλλαγές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (OMK) περιλαμβανομένης της διασποράς της τεχνολογίας παραγωγής OMK και της παραγωγής ή διάθεσης συστημάτων μεταφοράς ή εκτόξευσής τους:

• Στη συναλλαγή εμπλέκονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα από χώρα υψηλού κινδύνου όσον αφορά στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής,

• Αγοραπωλησία αγαθών διττής χρήσεως κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1334/2000 περί του κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης

• Ο αγοραστής δεν έχει ιστορικό αγορών του ίδιου ή αντίστοιχων αγαθών.

• Χρησιμοποιούνται παρακαμπτήριες οδοί για τη μεταφορά του φορτίου ή τη διεκπεραίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

• Ο εξαγωγέας έχει ιστορικό διοικητικών παραβάσεων όσον αφορά στις εξαγωγικές του δραστηριότητες.

2. Πραγματοποιούνται συναλλαγές σε λογαριασμούς μη κερδοσκοπικών ή φιλανθρωπικών οργανώσεων που δεν δικαιολογούνται από το σκοπό της οργάνωσης με βάση τούς σκοπούς ή το καταστατικό της.

3. Πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός εμβασμάτων από ή προς χώρες υψηλού κινδύνου, χωρίς να υπάρχει εύλογος επιχειρηματικός ή άλλος οικονομικός σκοπός.

4. Παρουσιάζονται ελλιπή στοιχεία αναφορικά με τον πληρωτή σε εισερχόμενα εμβάσματα που πιστώνονται σε λογαριασμούς μη κερδοσκοπικών ή φιλανθρωπικών οργανώσεων.

5. Γίνονται μεταφορές κεφαλαίων σε μικρά ποσά, ώστε να πιθανολογείται προσπάθεια να αποφευχθεί η πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη ή η καταγραφή των στοιχείων της συναλλαγής.

6. Δίνεται εντολή στην τράπεζα να αποστείλει έμβασμα στο εξωτερικό, ιδίως σε χώρες υψηλού κινδύνου, με ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο.

7. Πελάτης εμπλέκεται σε εμπορικές συναλλαγές με περιοχές υψηλού κινδύνου, όταν δεν φαίνεται να υπάρχουν εύλογοι επιχειρηματικοί λόγοι για τη διενέργεια συναλλαγών με αυτές τις περιοχές.

8. Παρουσιάζονται ενδείξεις λειτουργίας παράνομου μηχανισμού μεταφοράς κεφαλαίων («hawala»), για παράδειγμα αποστολή από ιδιοκτήτες καταστημάτων εμβασμάτων σημαντικού ύψους, που δεν δικαιολογούνται από την εμπορική τους δραστηριότητα, ιδίως σε περιοχές με έντονη παρουσία μεταναστών.

II. ΕΙΔΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΩΝ Ή ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 13-14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3691/2008, ΕΙΔΙΚΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑ! ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

1. Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη

1.1 Πελάτης κατά τη διενέργεια συναλλαγής, αρνείται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, προσκομίζει έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, δίνει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή διαπιστώνεται ότι έδωσε πληροφορίες που είναι δύσκολο ή δαπανηρό να επαληθευθούν.

1.2 Πελάτης διενεργεί συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές μεγάλης αξίας χωρίς να παρέχει
επαρκή στοιχεία για την επαγγελματική ή οικονομική του δραστηριότητα. 

1.3 Πελάτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά το ότι ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις ταυτοττοίησής του, αρνείται, δεν ανταποκρίνεται με προθυμία ή προσπαθεί να πείσει ή να παρεμποδίσει τον υπάλληλο από το να καταγράψει τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά του ή να συμπληρώσει τα έγγραφα της συναλλαγής με τα απαιτούμενα στοιχεία ή ζητεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να παράσχει τα στοιχεία του για καταγραφή και τήρηση αρχείου με αυτά.

1.4 Εκτελείται συναλλαγή όπου η ταυτότητα του δικαιούχου είναι άγνωστη ή ανεπαρκώς προσδιοριζόμενη.

1.5 Εκτελούνται συναλλαγές οι οποίες είναι λίγο κάτω από τα όρια που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη ή καταγραφής της συναλλαγής.

1.6 Η δηλωμένη απασχόληση του πελάτη δεν δικαιολογεί τη συχνότητα και το ύψος των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμβασμάτων από το λογαριασμό του.

2. Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων και συναλλαγές σε μετρητά

2.1. Παρουσιάζονται ελλιπή στοιχεία αναφορικά με τον πληρωτή σε εισερχόμενα εμβάσματα.

2.2. Λαμβάνονται εμβάσματα με χρήση κωδικού χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητα του δικαιούχου.

2.3. Γίνονται μεταφορές κεφαλαίων προς συγκεκριμένο δικαιούχο από πληθώρα ατόμων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

2.4. Πραγματοποιείται μεταφορά κεφαλαίων από ή προς χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή περιοχές υψηλού κινδύνου, χωρίς να συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα ή το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.

2.5. Γίνονται συχνές μεταφορές κεφαλαίων, χωρίς εύλογα οικονομικό σκοπό, από και προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου (π.χ. χώρες καθορισμένες από τη FATF ως μη συνεργάσιμες ή χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF.

2.6. Πελάτης αποδέχεται τακτικά μεγάλου ύψους εμβάσματα από χώρες που είναι γνωστές για την παραγωγή, επεξεργασία ή διακίνηση ναρκωτικών, ή όπου υπάρχουν επικηρυγμένες τρομοκραπκές οργανώσεις.

2.7. Πραγματοποιούνται πολλές μικρές εισερχόμενες μεταφορές κεφαλαίων, τα οποία, σχεδόν αμέσως, όλα ή τα περισσότερα, μεταφέρονται σε άλλη πόλη ή χώρα κατά τρόπον ασυμβίβαστο με την επιχειρηματική δραστηριότητα ή το ιστορικό του πελάτη.

2.8. Εισερχόμενες μεταφορές κεφαλαίων μεγάλων ποσών εισπράττονται στο όνομα τρίτου, χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος ή να παρέχονται ικανοποιητικές εξηγήσεις.

2.9. Πολλαπλά εμβάσματα μικρής αξίας λαμβάνονται στο όνομα πελάτη, ο οποίος στη συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής μεταφοράς μεγάλων ποσών.

2.10. Παρατηρείται μεγάλη κίνηση κεφαλαίων από νομικά πρόσωπα προς ή από το εξωτερικό, ενώ το νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο.

2.11. Εκτελούνται μεταφορές μεγάλων ποσών σε σύντομα χρονικά διαστήματα ή μεταφορές κεφαλαίων που αποκλίνουν από τη συνήθη συναλλακτική πρακτική του πελάτη.

2.12. Εκτελούνται μεταφορές κεφαλαίων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασιών από αυτό του πελάτη.

2.13. Γίνονται πολυάριθμες, διαδοχικές συναλλαγές μικρών ποσών, των οποίων το άθροισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

2.14. Γίνονται συναλλαγές σε μετρητά μεγάλου ύψους, ιδιαίτερα με μη καταμετρημένα χαρτονομίσματα (χαρτονομίσματα σε ιμάντες ή τυλιγμένα σε λάστιχο γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στο να αναγνωρισθούν και να καταμετρηθούν).

2.15. Ανταλλάσσονται μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων μικρής ονομαστικής αξίας έναντι χαρτονομισμάτων μεγαλύτερης αξίας.

2.16. Παρουσιάζεται αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε μετρητά σε ορισμένα, σημεία συναλλαγών.

2.17. Γίνεται συχνή μετατροπή τραπεζογραμματίων από ένα νόμισμα σε άλλο.

III. ΕΙΔΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΩΝ Η' ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 13-14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3691/2008, ΕΙΔΙΚΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

1. Πραγματοποιείται αιφνιδίως αποπληρωμή και λήξη συμβάσεων οι οποίες έχουν πρόσφατα τεθεί σε ισχύ, ιδίως συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων.

2. Πραγματοποιείται αιφνιδίως αποπληρωμή καθυστερημένων για μεγάλο διάστημα οφειλών. 

3. Παρέχεται εγγύηση από πρόσωπο χωρίς σαφή ή εμφανή σχέση,. οικογενειακή ή οικονομική με τον πιστούχο.

4. Ο πελάτης αρνείται να χορηγήσει πρόσθετα οικονομικά στοιχεία ή στοιχεία δραστηριότητας όταν η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης θεωρεί απαραίτητο να ζητηθούν, κατά το στάδιο της αρχικής έγκρισης ή της επανεξέτασης του φακέλου του πελάτη

5. Υποβάλλεται αίτημα για έναρξη συμβατικής σχέσης από εξωχώρια εταιρεία (off-shore) για την οποία υπάρχει αμφιβολία ως προς τον πραγματικό της δικαιούχο.

6. Υποβάλλεται αίτημα για σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης με αδιαφανή ή απροσδιόριστη προέλευση της ίδιας συμμετοχής.

7. Υποβάλλεται αίτημα για μίσθωση εξοπλισμού, με βάση τιμή η οποία δεν ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία.

8. Εξοφλείται οφειλή πελάτη με επιταγές μεγάλων ποσών εις διαταγή τρίτου, οπισθογραφημένες υπέρ του πελάτη, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για την οικογενειακή, εμπορική ή άλλη επαγγελματική σχέση του τρίτου με τον πελάτη.

9. Διαπιστώνεται υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση προϊόντος κατά τον έλεγχο των τιμολογίων.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β'). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ακριβές αντίγραφο,

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης