Αποτελέσματα live αναζήτησης

2026162/16.04.1997 Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 των προσώπων που κατοικούν σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

2026162/16.04.1997
Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 των προσώπων που κατοικούν σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων

2026162/16.04.1997 Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 των προσώπων που κατοικούν σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων 2026162/16.4.1997

Εχοντας υπόψη:


1. Το Ν.128/1975 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος".
2. Το Ν.876/1979 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξη της κεφαλαιοαγοράς".
3. Το Ν.1266/1982 "Περί οργάνων ασκήσεως της Νομισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις".
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών αριθ. 11074147/1239/0006Α'/4.10.1996 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 και 6 του Ν.2459/1997, αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997), σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975 των δανείων ή πιστώσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου, που κατοικούν μόνιμα ή οι δραστηριότητές τους ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους (3.100), ορίζουμε τα κατωτέρω δικαιολογητικά.

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των φυσικών και νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου, η οποία θα υποβάλλεται στην τράπεζα από τους δικαιούχους και στην οποία θα δηλώνονται:
- Ο σκοπός του δανείου ή της πίστωσης και
- Οτι το δάνειο ή η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε δραστηριότητα που θα ασκηθεί ή ασκείται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους και για τις κοινοπραξίες και τις κοινωνίες αστικού δικαίου από κάθε μέλος χωριστά.

β. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται στην Τράπεζα κατά τη χορήγηση του δανείου ή της πίστωσης.

γ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τις Τράπεζες ή από εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ότι τα δάνεια ή οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε δραστηριότητες εκτός των προαναφερθέντων νησιών, αίρεται η απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, που χορηγήθηκε με βάση την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου (α) και η Τράπεζα υποχρεούται να καταλογίσει την εισφορά από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη πλήρωσης από τους δικαιούχους των προϋποθέσεων που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.2459/1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης