ΕΤΠΘ 300/30/28.7.2010

Συμπλήρωση των αποφ. ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 290/12/11.11.2009

28 Ιούλ 2010

Taxheaven.gr
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνεδρίαση 300/28.7.2010 

Θέμα 30: Συμπλήρωση των αποφ. ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 290/12/11.11.2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Οργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α') σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 «Αντικατάσταση της Πράξης Διοικητή αριθμ. 25/3.7.82 σχετικά με τη σύσταση επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 1266/82» (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει,

γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α'),

δ) τις διατάξεις του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α'), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 49 και 52 αυτού, που αφορούν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και στις επιβαλλόμενες από τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα διοικητικές κυρώσεις αντίστοιχα,

ε) τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ 59 Α'), όπως ισχύει,

στ) την απόφ. ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ 650 Β'), 

ζ) την απόφ. ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008» (ΦΕΚ 2434 Β'),

η) την Ειδική Σύσταση III της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) σχετικά με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τρομοκρατών, καθώς και τις Συστάσεις 17 και 29 της FATF σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις και τις σχετικές αρμοδιότητες των αρμόδιων εποπτικών αρχών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

να συμπληρώσει τις αποφ. ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 290/12/11.11.2009 «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008», ως εξής:

1. Στην απόφ. ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και ειδικότερα στην παράγραφο 1.3 του Κεφαλαίου 1 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ», προστίθεται το κάτωθι εδάφιο (xi):
«xi. Ενημερώνουν άμεσα την Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, σε περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο κατέχουν ή διαχειρίζονται πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3691/2008, προσώπων ή οντοτήτων, που γνωστοποιούνται στο ΠΙ από την Επιτροπή αυτή δυνάμει του άρθρου 49 εδάφιο β) του ν. 3691/2008, και της παρέχουν αμελλητί τα αιτούμενα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες καθώς και εφαρμόζουν, χωρίς καθυστέρηση την κατά άρθρο 49 του νόμου αυτού επιβαλλόμενη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στις αποφάσεις και τους Κανονισμούς σχετικό μέτρο.»

2. Στην απόφ. ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 προστίθενται, στο τέλος της παραγράφου 4 (α) του Κεφαλαίου Α, οι εξής υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, καθώς και η αντίστοιχη διαβάθμισή τους:

- Άμεση ενημέρωση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 περί της υπάρξεως στο ΠΙ πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων προσώπων ή οντοτήτων τα οποία περιλαμβάνονται σε σχετικούς καταλόγους που γνωστοποιούνται στο ΠΙ από την Επιτροπή δυνάμει των προβλέψεων του εδαφίου β) του άρθρου 49 του ν. 3691/2008 (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ.1.3. xi)
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΟΒΑΡΗ

- Εφαρμογή, χωρίς καθυστέρηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 3691/2008, της επιβληθείσας δέσμευσης των κατεχόμενων ή αποτελούντων αντικείμενο διαχείρισης από το ΠΙ, πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των προσώπων ή οντοτήτων για τα οποία έχει ληφθεί το μέτρο αυτό, περιλαμβανομένων της απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, του ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, της παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών και κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί για τα ανωτέρω πρόσωπα (Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, Παρ.1.3. xi)
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΟΒΑΡΗ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Β'). 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Taxheaven.gr