ΠΟΛ.1201/14.7.1997

Διευκρινίσεις, ως προς την υποχρέωση ή μη των Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε9 κ.λπ.) και του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τη φορολογία αυτήΣχόλια:


14 Ιούλ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 14 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1075187/1025/0006Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1201

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις, ως προς την υποχρέωση ή μη των Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε9 κλπ) και του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τη φορολογία αυτή.

1. Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 1023737/301/0006Β/ΠΟΛ. 1070/26.2.1997 εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα πολλών Δ.Ο.Υ., καθώς και ορισμένων πολιτών, σχετικά με τη χορήγηση ή μη από τις Δ.Ο.Υ. επικυρωμένων φωτοαντιγράφων φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε9 κ.λπ.) και του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο., σας διευκρινίζουμε τα εξής:


α) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.1599/1986, η επικύρωση φωτοαντιγράφου μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο ή από την Υπηρεσία που εξέδωσε το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο ή από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το αντίγραφο. Η
διάταξη αυτή, όπως είναι ευνόητο, θεσπίστηκε για τη διευκόλυνση των πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν εξαιρεί τις Δ.Ο.Υ. από την υποχρέωση επικύρωσης φωτοαντιγράφων.

β) Ομως, με την παραπάνω σχετική εγκύκλιό μας, απευθυνθήκαμε σε όλα τα Υπουργεία και τις Τράπεζες και τις παρακαλέσαμε να μην ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να τους υποβάλουν επικυρωμένα από τις Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των εγγράφων που έχουν υποβληθεί σ' αυτές ή του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τη φορολογία εισοδήματός τους, αλλά να εφαρμόζουν (για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιό μας αυτή) τις εναλλακτικές δυνατότητες - λύσεις που προβλέπει ο Νόμος 1599/1986.
Με την αριθ. 1073119/819/0006Β/25.6.1996 εγκύκλιό μας, έχουμε ζητήσει επίσης από τα Υπουργεία να μας γνωρίζουν (πριν από την έκδοσή της) κάθε διάταξη που θεσπίζει σχετικές υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. (για επικύρωση αντιγράφων ή χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων), με σκοπό να αναζητούνται και να υιοθετούνται άλλες δυνατές λύσεις.

γ) Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις για τις οποίες ζητείται από ορισμένους φορείς η υποβολή φωτοαντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επικυρωμένου από τη Δ.Ο.Υ., για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος (όπως οι περιπτώσεις χορήγησης επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων, επιδόματος πολυτέκνων και επιδοτήσεων γενικά) και για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί και ειδικές διατάξεις.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι φανερό ότι οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται στην επικύρωση των δηλώσεων αυτών.

2. Είναι γνωστό, όμως, ότι η επικύρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος κάθε φορά οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις Δ.Ο.Υ. για την ανεύρεση αυτής και ιδίως κατά τη χρονική περίοδο από την υποβολή δήλωσης και μέχρι την αρχειοθέτησή της.
Η Υπηρεσία μας γνωρίζει το πρόβλημα αυτό, μελετά το θέμα και αναζητεί εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισής του και για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να έχουμε και τις δικές σας απόψεις επ' αυτού, προκειμένου να εισηγηθούμε τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

3. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.1882/1990, όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που πιστοποιούσαν στοιχεία σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή το ύψος του εισοδήματος, αντικαταστάθηκαν με το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΚΕ.Π.Υ.Ο. της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι Δ.Ο.Υ., όμως, εξακολουθούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για στοιχεία εισοδήματος των φορολογουμένων, μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις μεταγενέστερων νόμων ή Προεδρικών Διαταγμάτων (όπως για τις περιπτώσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, για τις οποίες σας έχουμε ενημερώσει σχετικά).


Taxheaven.gr