Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρειος Πάγος 1805/2011 Για το υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας, στην οποία αφορούν οι παροχές του άρθρου 1 του ν. 435/1976 λαμβάνεται υπόψη όχι η εβδομαδιαία αλλά η ημερήσια εργασία υπό την έννοια ότι υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν ο μισθωτός της προκειμένης κατηγορίας απασχοληθεί πέραν των οκτώ ωρών ημερησίως (ή πέραν των εννέα ωρών υπό τους όρους του άρθρου 6 της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 133/1975), έστω και αν με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του από το νόμο ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερησίας υπερωρίας ή με την πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου. Αντίθετα, ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας υπό την ανωτέρω έννοια κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού, και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2012 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Άρειος Πάγος 1805/2011
Για το υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας, στην οποία αφορούν οι παροχές του άρθρου 1 του ν. 435/1976 λαμβάνεται υπόψη όχι η εβδομαδιαία αλλά η ημερήσια εργασία υπό την έννοια ότι υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν ο μισθωτός της προκειμένης κατηγορίας απασχοληθεί πέραν των οκτώ ωρών ημερησίως (ή πέραν των εννέα ωρών υπό τους όρους του άρθρου 6 της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 133/1975), έστω και αν με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του από το νόμο ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερησίας υπερωρίας ή με την πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου. Αντίθετα, ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας υπό την ανωτέρω έννοια κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού, και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας

Αρειος Πάγος 1805/2011

(Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΑΠ 1805/2011

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Δημήτριο Μουστάκα, Χριστόφορο Κοσμίδη και Νικόλαο Τρούσα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Οκτωβρίου 2011, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: Α. Σ. του Σ., κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Κωνσταντίνας Καλουπάκη-Σταυρίδη και κατέθεσε προτάσεις.

Της αναιρεσιβλήτου: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Νικολαράκο και κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 16/12/2002 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 2294/2004 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 100/2007 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 27/7/2009 αίτησή του.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Γρηγόριος Κουτσόπουλος ανέγνωσε την από 28/9/2011 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να γίνει δεκτός ο τρίτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως και να απορριφθούν οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως.

Η πληρεξούσια του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος της αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις ισχύουσες καθόλο το ένδικο χρονικό διάστημα, Σ.Σ.Ε. "ελευθέρων οικοδόμων ιδιωτικού τομέα", με ημερομηνίες 25-2-97 (Υ.Α. 11047/16-4-1997), 26-8-98 (ΥΑ 13187/20-10-98), 23-4-99 (ΥΑ 11243/7-6-99), 12-6-2000 (ΥΑ 11327/24-7-2000), 26-7-2001 (ΥΑ 10119/14-1-2001) και 17-6-2002 (πράξη καταθέσεως στο Υπ.Εργ. με αρ.42/21-6-2002), τεχνίτης-οικοδόμος χαρακτηρίζεται εκείνος που έχει τεχνική εξειδίκευση και είναι ικανός να εκτελέσει μόνος μια ή δύο τεχνικές εργασίες των ειδικοτήτων, κτίστη, κονιαστή, μπετόν-αρμέ, ξυλότυπων, μπετόν, σιδερά μπετόν, πιστολαδόρου, κατεδαφιστή, μαρμαρογλύπτη, μετοπατζή, πατωματζή, υδραυλικού, συνδέτη αποχετεύσεως, μωσαϊκών δαπέδων, μονωτή, πλακοστρωτή, ελαιοχρωματιστή, τοποθετητή γυψοσανίδων, ντουκαδόρου, ξυλουργού και γενικώς εκτελούντος όλες τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζομένου στα εργοτάξια προκατασκευής κτιρίων, γεφυρών κ.λπ., εργαζομένου στα εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος κ.λπ. Επιπροσθέτως για να χαρακτηρισθεί ο εργαζόμενος ως τεχνίτης απαιτείται να έχει εργασθεί σε κάποια από τις ανωτέρω ειδικότητες 4 χρόνια ή να έχει πτυχίο ειδικής σχολής και 3 χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητα ή σε κάθε περίπτωση να έχει ο εργαζόμενος μία από τις παραπάνω ειδικότητες και επιπροσθέτως 600 ημερομίσθια ο πρώτος και 450 ο δεύτερος. Εξάλλου, παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολΔ, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρμοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή εάν αυτός εφαρμοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρμοσθεί εσφαλμένα (Ολ.ΑΠ 36/1988 ΕλλΔ 1989 1153). Ενώ έλλειψη νόμιμης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθμ.19 του ανωτέρω άρθρου υπάρχει όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγματικού του κανόνα δικαίου, για την επέλευση της απαγγελθείσας έννομης συνέπειας, ή την άρνησή της ή αντιφάσκουν μεταξύ τους.

Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχεται, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του, τα εξής: Ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων προσλήφθηκε από την εναγόμενη ήδη αναιρεσίβλητη στις 7-3-1989, ως ανειδίκευτος εργάτης, στα διάφορα έργα που αυτή κυρίως αναλάμβανε από τη Δ.Ε.Η. Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε από την εναγόμενη το έτος 1988 και ότι δήλωσε σ' αυτήν ότι έχει προϋπηρεσία τεχνίτη-οικοδόμου από το έτος 1986, και απασχολήθηκε συνεχώς στα διάφορα έργα έως τον Ιούλιο 2002, ότε και αποχώρησε οικειοθελώς. Οι παραπάνω ισχυρισμοί του δεν αποδεικνύονται....Αντιθέτως, ο ενάγων στις 6-3-1989 υπογράφει την αναγγελία προσλήψεώς του, ως εργάτης, από την εναγόμενη και δηλώνει ότι το πρώτον εργάζεται ... . Εξάλλου και καθόλο το χρονικό διάστημα της απασχολήσεώς του στην εναγόμενη δεν προσέφερε εργασίες που να εμπίπτουν σε κάποια ειδικότητα, όπως κτίστη, κονιαστή, μπετόν αρμέ ξυλότυπων μπετόν, σιδερά μπετόν κλπ, αλλά εργάσθηκε ως ανειδίκευτος εργάτης και δη: με το σκάψιμο χανδάκων, την τοποθέτηση εντός αυτών καλωδίων και στη συνέχεια με το μπάζωμά τους. Με τις παραδοχές αυτές το Εφετείο δέχτηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του ότι ο αναιρεσείων προσέφερε τις ανωτέρω υπηρεσίες του ως ανειδίκευτος εργάτης στην αναιρεσίβλητη και ότι αμείφθηκε καθόλο το επίδικο χρονικό διάστημα της εργασίας του με τον αντίστοιχο μισθό, σύμφωνα με τις ισχύουσες καθόλο το επίδικο χρόνο Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια απέρριψε τους, πρώτο και δεύτερο, λόγους της έφεσης κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου που είχε δεχθεί τα ίδια ως προς τους αγωγικούς αυτούς ισχυρισμούς. Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο, ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες διατάξεις των ανωτέρω Σ.Σ.Ε. που ήταν εφαρμοστέες, σχετικά με την εργασία που παρείχε στην αναιρεσίβλητη και την αμοιβή του. Ωσαύτως, διέλαβε επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, που καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγματικού του κανόνα που εφάρμοσε, για την επέλευση της απαγγελθείσας έννομης συνέπειας και δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους και συνεπώς τα περί αντιθέτου δια των, πρώτου και δευτέρου (κατά το οικείο μέρος), λόγων αναιρέσεως από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, εκτιθέμενα είναι αβάσιμα.

Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθμ.11 περ. β' ΚΠολΔ για τη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίσθηκαν ιδρύεται και όταν το δικαστήριο παρά τη ρητή άρνηση θεώρησε ότι συνάγεται ομολογία (άρθρο 261 ΚΠολΔ). Εξάλλου, από τη γενική αναφορά της αποφάσεως στα "όσα οι διάδικοι ρητώς και εμμέσως (πλασματικώς) συνομολογούν" δεν συνάγεται υπόψη συγκεκριμένη ομολογία.

Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του και ειδικά με τη φράση "και όσων οι διάδικοι ... συνομολογούν ..." έλαβε υπόψη του και ομολογία που δεν προβλήθηκε στην προκειμένη δίκη. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος, διότι, με την προκληθείσα φράση του το Εφετείο δεν αναφέρεται σε ομολογία του άρθρου 352 παρ.1 ΚΠολΔ, αλλά στη λήψη υπόψη των εκατέρωθεν ισχυρισμών των διαδίκων, οι οποίοι δεν απεκρούσθησαν επαρκώς απ' αυτούς. Επομένως, ο αντίθετος δεύτερος λόγος αναιρέσεως (κατά το οικείο μέρος του) από το άρθρο 559 αριθμ.11 περ. β' ΚΠολΔ και όχι από τον αριθμ.19 του ιδίου άρθρου, κατ' ορθή εκτίμηση, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια ότι το Εφετείο παρά το νόμο έλαβε υπόψη του δικαστική ομολογία είναι αβάσιμος.

Κατά το άρθρο 1 παρ.1 και 2 του ν.435/1976, οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως πέρα από τα επιτρεπόμενα για κάθε κατηγορία ανώτατα χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας δικαιούνται αμοιβή για κάθε ώρα τέτοιας απασχολήσεως, ίση προς το κατεβαλλόμενο ωρομίσθιο αυξημένο κατά το οριζόμενα ποσοστά, ενώ οι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπερωριακή εργασία, δικαιούνται από την πρώτη ώρα, πέραν από τον πλουτισμό που αποκόμισε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία, και πρόσθετη αποζημίωση ίση προς το 100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.

Περαιτέρω με το άρθρο 6 της από 24-2-1984 εθνικής γενικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 11770/20-3-1984 (ΦΕΚ Β' 81) εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας των μισθωτών ορίσθηκε από 1-1-1984 σε 40 ώρες, για την αμοιβή δε της απασχολήσεως πέραν από το συμβατικό αυτό εβδομαδιαίο ωράριο και έως τη συμπλήρωση του νομίμου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, δηλαδή για την υπερεργασία γίνεται παραπομπή στο άρθρο 9 της 1/1982 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών που κυρώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 1346/1983.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, ως προς τη συνδρομή υπερωριακής εργασίας, στην οποία αφορούν οι παροχές του άρθρου 1 του ν. 435/1976 λαμβάνεται υπόψη όχι η εβδομαδιαία αλλά η ημερήσια εργασία υπό την έννοια ότι υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν ο μισθωτός της προκειμένης κατηγορίας απασχοληθεί πέραν των οκτώ ωρών ημερησίως (ή πέραν των εννέα ωρών υπό τους όρους του άρθρου 6 της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 133/1975), έστω και αν με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του από το νόμο ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερησίας υπερωρίας ή με την πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου.

Αντίθετα, ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας υπό την ανωτέρω έννοια κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού, και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Επομένως, αν ο μισθωτός απασχολούμενος μετά την 1-1-1984 δεν υπερβεί κατά τις ημέρες αυτές το συμβατικό εβδομαδιαίο όριο των 40 ωρών δεν δικαιούται την οικεία πρόσθετη αμοιβή (ωρομίσθιο επαυξημένο κατά 25%), διότι δεν έχει πραγματοποιήσει υπερεργασία. 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο χρόνος της εβδομαδιαίας εργασίας έχει υπερβεί το όριο των ωρών λόγω απασχολήσεως του μισθωτού την Κυριακή ή άλλη ημέρα αναπαύσεως, αφού οι ώρες της εργασίας αυτής για την οποία υφίσταται ειδική και αυτοτελής νομοθετική πρόνοια, δεν συναριθμούνται με τις ώρες των εργασίμων ημερών της ίδιας εβδομάδας στις οποίες και μόνο αποβλέπει η ρύθμιση της υπερεργασίας. Από 1-4-2001, μετά το ν. 2874/2000 η υπερεργασία καταργείται και η απασχόληση πέρα των 40 ωρών και μέχρι 43 εβδομαδιαίως θεωρείται ως ιδιόρρυθμη υπερωρία, νόμιμη και επιτρεπτή, η οποία αμείβεται με το επιβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 50% (παρ.2 και 4 του άρθρου 4). Υπερωρία συνιστά η απασχόληση πέραν των 43 ωρών εβδομαδιαίως καθώς και η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως για τους μισθωτούς επί πενθήμερο. Αν η υπερωρία είναι παράνομη, για κάθε ώρα τέτοιας απασχόλησης, ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 250% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου (δηλαδή προσαύξηση 150% του ωρομισθίου), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. Εξάλλου, ποσοτική ή ποιοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής υπάρχει, όταν δεν αναφέρονται σε αυτό με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρμογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτημα της αγωγής (ποσοτικής αοριστίας) ή όταν στο δικόγραφο της αγωγής γίνεται απλώς επίκληση των όρων του νόμου, χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που θεμελιώνουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές της ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής, η απόφαση ελέγχεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ.8 και 14 αντίστοιχα. Για να είναι ορισμένος ειδικότερα ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθ.14 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της παρά το νόμο κήρυξης της αγωγής απαράδεκτης ως αόριστης, πρέπει σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ.4 και 566 παρ.1 ΚΠολΔ να διαλαμβάνεται στο αναιρετήριο, εκτός των άλλων, ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της αγωγής. Εξάλλου, στοιχεία της αγωγής για να είναι αυτή ορισμένη κατ' άρθρο 216 παρ.1α ΚΠολΔ, με την οποία ζητεί αμοιβή υπερεργασίας και νόμιμης και παράνομης υπερωριακής απασχόλησης είναι η σύμβαση (ή η σχέση) εργασίας, ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός και τα περιστατικά, από τα οποία προκύπτουν οι αντίστοιχες για τις παραπάνω αιτίες οφειλές του εργοδότη, επαρκώς προσδιορισμένα.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή κατ' άρθρο 561 παρ.2 ΚΠολΔ επισκόπηση της ένδικης αγωγής του αναιρεσείοντος, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, αυτός ζήτησε και την επιδίκαση αμοιβής για υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόληση του που παρέσχε στην συνδεόμενη με αυτόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου αναιρεσίβλητη, στα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα. Παραθέτει δε το χρόνο απασχόλησής του σε ώρες, ημέρες, εβδομάδες και μήνες, τις αμοιβές του για τα ένδικα χρονικά διαστήματα απασχόλησής του και δη: κατά μήνα, εβδομάδα, ημέρα και ώρα, με βάση τις οποίες πρέπει να υπολογισθεί η αμοιβή για την εργασία του αυτή με τις προαναφερόμενες κατά περίπτωση προσαυξήσεις. Με το περιεχόμενο αυτό η ένδικη αγωγή ως προς τα κονδύλια (της υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησής του) είναι ορισμένη και συνεπώς η αναιρεσιβαλλόμενη που έκρινε αυτή, κατά τα εν λόγω κεφάλαιά της, αόριστη γιατί αυτά "εμφανίζουν έλλειμμα ως προς την παράθεση των προαναφερομένων και αναγκαίων για την εξειδίκευσή τους, στοιχείων, εφόσον υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, κριτήριο για τη συνδρομή υπερωριακής εργασίας και υπερεργασίας συνιστά η μηδόλως αναφερόμενη ημερήσια και εβδομαδιαία αντιστοίχως, απασχόληση του ενάγοντος μισθωτού, για κάθε επιμέρους χρονικό διάστημα ...", παρά το νόμο κήρυξε απαράδεκτο. Επομένως, ο σχετικός τρίτος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.

Κατόπιν αυτών πρέπει να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τη διάταξη της περί απορρίψεως των αγωγικών αιτημάτων για επιδίκαση αμοιβής για υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόληση του αναιρεσείοντος και να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, ήτοι: στο Εφετείο Αθηνών, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που την εξέδωσαν (αρθρ.580 παρ.3 ΚΠολΔ).ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί εν μέρει την υπ' αριθμό 100/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατά το εκτιθέμενο στο σκεπτικό της παρούσης μέρος.

Παραπέμπει την υπόθεση ως προς το αναιρούμενο μέρος, προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές. Και

Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, τα οποία ορίζει σε χίλια εκατό (1.100) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2011.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13 Δεκεμβρίου 2011.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης