ΠΟΛ.1200/7.7.1997

Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εταιριών υπό εκκαθάρισηΣχόλια:


7 Ιούλ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1073718/2275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1200

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.94 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43).
  2. Την 1049691/3184/0009Α'/απόφασή μας "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων" (ΦΕΚ Β' 354), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  3. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
  4. Τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις υπό καθεστώς εκκαθάρισης επιχειρήσεις και την ανάγκη περαιτέρω συμπλήρωσης της πιο πάνω απόφασής μας, ούτως ώστε να αρθούν οι αντικειμενικές δυσχέρειες περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιχειρήσεων αυτών που υπάγονται στην εν λόγω απόφαση.
  5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Συμπληρώνουμε την πιο πάνω απόφασή μας 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.1994, όπως αυτή ισχύει, ως εξής:

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Ειδικά επί επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση παρέχεται η δυνατότητα μη άμεσης καταβολής της πρώτης δόσης κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή, το οφειλόμενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβάλλεται ολόκληρο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αποδοχής του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου".

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί και παραληφθεί από τους υπόχρεους τα προβλεπόμενα Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος παραλαβής τους.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.1994.

Αρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr