Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1200/7.7.1997 Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εταιριών υπό εκκαθάριση

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1200/7.7.1997
Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εταιριών υπό εκκαθάριση

ΠΟΛ.1200/7.7.1997 Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Περαίω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 7 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1073718/2275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1200

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.94 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43).
  2. Την 1049691/3184/0009Α'/απόφασή μας "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων" (ΦΕΚ Β' 354), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  3. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
  4. Τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις υπό καθεστώς εκκαθάρισης επιχειρήσεις και την ανάγκη περαιτέρω συμπλήρωσης της πιο πάνω απόφασής μας, ούτως ώστε να αρθούν οι αντικειμενικές δυσχέρειες περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιχειρήσεων αυτών που υπάγονται στην εν λόγω απόφαση.
  5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Συμπληρώνουμε την πιο πάνω απόφασή μας 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.1994, όπως αυτή ισχύει, ως εξής:

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Ειδικά επί επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση παρέχεται η δυνατότητα μη άμεσης καταβολής της πρώτης δόσης κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή, το οφειλόμενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβάλλεται ολόκληρο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αποδοχής του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου".

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί και παραληφθεί από τους υπόχρεους τα προβλεπόμενα Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος παραλαβής τους.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.1994.

Αρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης