Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1198/3.7.1997 Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κ.τ.λ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1198/3.7.1997
Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κ.τ.λ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων


Αθήνα 3 Ιουλίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1071870/10664/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1198

ΘΕΜΑ: Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για τη παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κτλ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της περίπτ. ι' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994(ΦΕΚ Α' 151), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου αυτών με την παραγρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17).
2. Τις διατάξεις της περίπτ. ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, όπως τέθηκαν με την παραγρ. 15 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997.
3. Οτι, όπως ευθέως συνάγεται από την εισηγητική έκθεση τόσο του αρχικού σχεδίου νόμου, όσο και των σχετικών τροπολογιών, οι ως άνω διατάξεις των περιπτ. ι' και ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 αφορούν δικαιώματα ή αποζημιώσεις και έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κ.τ.λ. που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις.
4. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 922), με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκριθούν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των περιπτ. ι' και ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι δαπάνες τους αυτών των περιπτώσεων, που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις αλλοδαπές, υποχρεούνται να υποβάλουν το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες πριν από την έναρξη αυτής της διαχειριστικής περιόδου στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται απαραιτήτως από όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, κατά περίπτωση, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ υποβάλλονται σε έξι (6) δεμένα αντίτυπα στην Ελληνική γλώσσα.

2. Οταν μεταξύ της ημερομηνίας σύναψης της συμφωνίας, με βάση την οποία οφείλονται οι προαναφερόμενες δαπάνες και της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο του διμήνου, η σχετική αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας. Επίσης, όταν η σύναψη της συμφωνίας πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης της κατά την παράγραφο 1 της παρούσας προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης, η τελευταία υποβάλλεται το αργότερο εντός διμήνου από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της λήξης της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας διαχειριστική περίοδο. Σε περίπτωση που υποβάλλονται ταυτοχρόνως τα στοιχεία και οι πληροφορίες και των δύο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, τα κοινά στοιχεία και οι πληροφορίες υποβάλλονται μία μόνο φορά.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου να εγκριθούν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες τους των περιπτ. ι' και ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι οποίες βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδο αυτών που λήγει μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης και όχι νωρίτερα από την
31.12.1997, η σχετική αίτηση μαζί με τα οικεία στοιχεία και τις πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1997. Σ' αυτή την περίπτωση, τα δύο πρώτα εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Η αίτηση η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμα και γενικά η αίτηση η οποία δεν υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

5. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα:

α) να ζητεί από τις αιτούσες επιχειρήσεις και οι τελευταίες υποχρεούνται να της παρέχουν εντός της οριζόμενης από αυτήν προθεσμίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία κρίνει χρήσιμη και αναγκαία για τη διαμόρφωση της κρίσης της και

β) να ζητεί από όργανα του Ελληνικού Κράτους, που εδρεύουν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, να διενεργούν
έλεγχο με κάθε νόμιμο μέσο για τη διαπίστωση της ακρίβειας των υποβληθεισών πληροφοριών και στοιχείων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Υποβαλλόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες για Δαπάνες της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994
(Δικαιώματα ή Αποζημιώσεις)

Α. Στοιχεία Αιτούσας Επιχείρησης

1. Τα γενικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης, όπως:
α. Η επωνυμία
β. Ο Α.Μ.Α.Ε.
γ. Ο Α.Φ.Μ.
δ. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ε. Το κύριο αντικείμενο εργασιών και οι τυχόν άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες, καθώς και τα ποσοστά αυτών επί του κύκλου εργασιών, εφόσον υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) αυτού.

στ. Η διεύθυνση της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων.

ζ. Τα στοιχεία όλων των εταίρων ή μετόχων νομικών προσώπων (επωνυμία, διεύθυνση έδρας), καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής αυτών στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας επιχείρησης.

η. Τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

θ. Ο μέσος όρος του αριθμού του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης διαχειριστική περίοδο.

ι. Η τελευταία διαχειριστική περίοδος που έχει ελεγχθεί από πλευράς φορολογίας εισοδήματος με τακτικό ή προσωρινό έλεγχο, ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν καταστεί οριστικά ή όχι.

2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης διαχειριστικής περιόδου.

3. Το τελικό ισοζύγιο λογαριασμών τελευταίου βαθμού ανάλυσης με ανοικτά τα οριστικοποιημένα κονδύλια των λογαριασμών των Ομάδων 6,7,8 και 9 (εφόσον τηρείται η Ομάδα αυτή) της ίδιας ως άνω διαχειριστικής περιόδου.

4. Τα συνολικά έσοδα των τελευταίων πέντε (5) διαχειριστικών περιόδων, διακεκριμένα αφενός κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό και αφετέρου σ' εκείνα που προσμετρώνται στη βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και σ' εκείνα που δεν προσμετρώνται.

Η κατά τα πιο πάνω ανάλυση των συνολικών εσόδων κάθε διαχειριστικής περιόδου θα έχει τη μορφή του ακόλουθου πίνακα:


¦ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ................ ¦
+


¦ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ¦ 70 ¦ 71 ¦ 72 ¦ ΛΟΙΠΩΝ ¦ ΣΥΝΟΛΟ ¦
+


¦ Προσμετρώμενα ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+


¦ Μη προσμετρώμενα ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+


¦ ΣΥΝΟΛΟ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
LΕάν η αιτούσα επιχείρηση προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια των ως άνω διαχειριστικών περιόδων, υποβάλλονται ίδιοι πίνακες και για τα έσοδα της άλλης επιχείρησης, ώστε οι υποβαλλόμενοι πίνακες που αφορούν την αιτούσα και την άλλη επιχείρηση να καταλαμβάνουν το χρονικό διάστημα των ως άνω διαχειριστικών περιόδων. Το ίδιο ισχύει για τα υποβαλλόμενα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 3.

5. Τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που πιστώθηκαν κατά τις ίδιες ως άνω διαχειριστικές περιόδους και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν συνεπεία αυτών των πιστώσεων, που θα απεικονίζονται με τη μορφή του ακόλουθου πίνακα. Εάν δεν προηγήθηκε πίστωση, δεν συμπληρώνονται οι γραμμές των οικείων στηλών.


¦ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 'Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ........ ¦
+


¦ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ¦
+


¦ .... % ¦ .... % ¦


¦- ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ¦ ΠΟΣΟ ¦ ΠΟΣΟ ¦ ΠΟΣΟ ¦ ΠΟΣΟ ¦
¦ 'Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ¦ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ¦ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ¦ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ¦ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ¦
¦- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+


¦ ¦ .......... ¦ .......... ¦ .......... ¦ .......... ¦
¦ +


¦ ¦ ¦ .......... ¦ ¦ .......... ¦
¦ +


¦ ¦ ¦ .......... ¦ ¦ .......... ¦
+


¦ ¦ .......... ¦ .......... ¦ .......... ¦ .......... ¦
¦ +


¦ ¦ ¦ .......... ¦ ¦ .......... ¦
¦ +


¦ ¦ ¦ .......... ¦ ¦ .......... ¦
L6. Εχουν απορριφθεί δικαιώματα ή αποζημιώσεις από το φορολογικό έλεγχο κατά τις τελευταίες πέντε (5) ελεγμένες από πλευράς φορολογίας εισοδήματος διαχειριστικές περιόδους, ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα αυτού έχουν καταστεί οριστικά ή όχι;

Αν ναι, να αναφερθεί το ποσό των δικαιωμάτων ή των αποζημιώσεων, το ποσό που απορρίφθηκε και η αιτία της απόρριψής του.

Β. Στοιχεία Ομίλου στον οποίο ανήκει, ενδεχομένως, η Αιτούσα Επιχείρηση

1. Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι εταίροι ή οι μέτοχοι νομικά πρόσωπα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αιτούσα επιχείρηση μέχρι την κορυφή της πυραμίδας και η χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους.

2. Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι εταίροι ή οι μέτοχοι νομικά πρόσωπα των επιχειρήσεων του ομίλου, οι οποίες έχουν έδρα στη Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο ή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και καταβάλλουν δικαιώματα ή αποζημιώσεις για τον ίδιο λόγο όπως και η αιτούσα επιχείρηση.

3. Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι εταίροι ή οι μέτοχοι νομικά πρόσωπα της επιχείρησης στην οποία καταβάλλουν δικαιώματα ή αποζημιώσεις οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου 2, εφόσον η επιχείρηση αυτή είναι διαφορετική από εκείνη στην οποία καταβάλλει δικαιώματα ή αποζημιώσεις η αιτούσα επιχείρηση, καθώς και η χώρα στην οποία έχουν έδρα οι εταίροι ή οι μέτοχοι νομικά πρόσωπα της πρώτης επιχείρησης.

4. Εχουν οι επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου 2 προσυμφωνήσει ποσοστά δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων (Advance Pricing Arrangement);

Αν ναι, να αναφερθεί αφενός ποιες είναι και αφετέρου το ποσοστό και η βάση υπολογισμού των οφειλόμενων από κάθε μία δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων.

Γ. Πληροφορίες για τα Δικαιώματα ή τις Αποζημιώσεις

1. Σε τι συνίστανται και για ποιο λόγο καταβάλλονται τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις.

2. Τρόπος και βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων ή των αποζημιώσεων.

3. Το ύψος της επένδυσης και η αξία των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν από το δικαιούχο των δικαιωμάτων ή των αποζημιώσεων για την έρευνα, ανάπτυξη κ.τ.λ. της "Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" κ.τ.λ., για την παραχώρηση της χρήσης της οποίας καταβάλλονται από την αιτούσα επιχείρηση τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις.

4. Σε ποια χώρα και από ποια επιχείρηση ερευνάται, αναπτύσσεται κ.τ.λ. η "Βιομηχανική Ιδιοκτησία" κ.τ.λ.

5. Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι εταίροι ή οι μέτοχοι νομικά πρόσωπα του δικαιούχου των δικαιωμάτων ή των αποζημιώσεων μέχρι την κορυφή της πυραμίδας και η χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Υποβαλλόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες για δαπάνες της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994
(Εξοδα Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης κ.τ.λ.).

Α. Στοιχεία Αιτούσας Επιχείρησης

  1. Τα στοιχεία των παρ. 1, 2 και 3 του κεφαλαίου Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
  2. Τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης κ.τ.λ. που βάρυναν τις τελευταίες πέντε (5) διαχειριστικές περιόδους, που θα απεικονίζονται με τη μορφή του ακόλουθου πίνακα:¦ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ...... ¦
+


¦ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ ¦ ¦ ¦ ¦
+


¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+


¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L3. Εχουν απορριφθεί έξοδα διοικητικής υποστήριξης κ.τ.λ. από το φορολογικό έλεγχο κατά τις τελευταίες πέντε (5) ελεγμένες από πλευράς φορολογίας εισοδήματος διαχειριστικές περιόδους, ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα αυτού έχουν καταστεί οριστικά ή όχι;

Αν ναι, να αναφερθεί το ποσό των εξόδων διοικητικής υποστήριξης κ.τ.λ., το ποσό που απορρίφθηκε και η αιτία της απόρριψής του.

4. Αναλυτικό προϋπολογισμό των εξόδων διοικητικής υποστήριξης κ.τ.λ., για τα οποία η αιτούσα επιχείρηση ζητά έγκριση προς έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά της, της συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου.

5. Αν τα έξοδα της προηγούμενης παραγράφου 4 θα βαρύνουν την αιτούσα επιχείρηση, όχι λόγω υπηρεσιών, οι οποίες θα παρασχεθούν ειδικά και αποκλειστικά προς αυτή, αλλά κατόπιν επιμερισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί από άλλη επιχείρηση του ομίλου (στον οποίο ανήκει η αιτούσα επιχείρηση), να αναφερθούν:

α. Το είδος των εξόδων αυτών, το προϋπολογιζόμενο ύψος τους και το κριτήριο μερισμού τους στις επιχειρήσεις του ομίλου.

β. Το σχήμα μέσω του οποίου συγκεντρώνονται και στη συνέχεια επιμερίζονται αυτά τα έξοδα.

γ. Η χώρα στην οποία έχει έδρα η επιχείρηση του ομίλου, η οποία χρεώνει με τα εν λόγω έξοδα την αιτούσα επιχείρηση.

6. Αν οι υπηρεσίες, συνεπεία των οποίων θα επιβαρυνθεί η αιτούσα επιχείρηση με έξοδα διοικητικής υποστήριξης κ.τ.λ., θα παρασχεθούν προς αυτή από άλλη επιχείρηση του ομίλου (στον οποίο ανήκει η αιτούσα επιχείρηση), να εκτιμηθεί και να αναφερθεί ποιο θα ήταν το κόστος αυτών των υπηρεσιών, αν θα παρείχοντο από τρίτη επιχείρηση.

Β. Στοιχεία Ομίλου στον οποίο ανήκει, ενδεχομένως, η Αιτούσα Επιχείρηση

Τα αντίστοιχα στοιχεία των παρ. 1, 2 και 3 του κεφαλαίου Β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. Αν συντρέχει περίπτωση υποβολής των στοιχείων της παρ. 2 του κεφαλαίου Β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, να αναφερθεί σε τι ποσοστό των δικών τους δαπανών ανέρχονται τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης κ.τ.λ. που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του
ομίλου, καθώς και σε ποιες επιχειρήσεις του ομίλου τα καταβάλλουν.

Γ. Πληροφορίες για τα έξοδα Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης κ.τ.λ.

  1. Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν οι υπηρεσίες υποστήριξης;
  2. Σε ποιο βαθμό αφορούν την αιτούσα επιχείρηση και σε ποιο βαθμό τα γενικότερα συμφέροντα του ομίλου και γιατί;
  3. Με ποια μέθοδο προσδιορίστηκε η αξία των υπηρεσιών υποστήριξης;
  4. Γιατί δεν ζητήθηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους;
  5. Ποιο θα ήταν το κόστος αυτών, αν παρείχοντο από τρίτους;

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης