Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2012 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. πρωτ.: ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012
Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»


Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Αριθμ. πρωτ.: ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885

(ΦΕΚ Β' 1476/03-05-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 10674 Αθήνα
Πληροφορίες: Μιχάλης Καραχάλιος
Τηλέφωνο: 213-1313102
Fax: 213-1313178

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

3. Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρεσιών Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

4. Του Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, … Νέας Γενιάς».

5. Του Π.Δ 110/2011 (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Της υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2741) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

7. Της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ειδικότερα όσα αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων και πράξεων που αναρτώνται, την έκδοση κωδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση των στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των υπόχρεων φορέων και οργάνων, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και την τήρηση κεντρικού αρχείου.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων: η ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί με σκοπό την υλοποίηση του Προγράμματος Διαύγεια και η χρήση της διατίθεται για όλους του φορείς κεντρικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αποδίδεται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε κάθε νόμο ή πράξη που αναρτάται στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων και εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου. 

Κεντρικός Δικτυακός Τόπος: ο δικτυακός τόπος που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Τυπογραφείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr, στον οποίο αναρτάται το σύνολο των νόμων και πράξεων όλων των φορέων.

Δικτυακός Τόπος Φορέα: ο επιμέρους δικτυακός τόπος κάθε φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr/ [κωδικός φορέα] στον οποίο αναρτά το σύνολο των νόμων και πράξεων που υποχρεούται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3861/2010.

Ενημερωτικός Δικτυακός Τόπος: ο δικτυακός τόπος για την ενημέρωση των φορέων, των πολιτών, των οργανισμών και των επιχειρήσεων σχετικά με το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr.

Άρθρο 3
Κεντρικός Δικτυακός Τόπος − Ενημερωτικός Δικτυακός Τόπος − Δικτυακοί Τόποι Φορέων

1. Οι νόμοι και οι πράξεις που προβλέπονται στο Ν. 3861/2010 αναρτώνται στον Δικτυακό Τόπο του Φορέα και ταυτόχρονα αναρτώνται αυτομάτως στον Κεντρικό Δικτυακό Τόπο μέσω της ειδικής Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων

2. Ο Κεντρικός Δικτυακός Τόπος σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών, να είναι ευχερώς προσβάσιμες οι αναρτημένες πράξεις στο μέσο χρήστη και να εξασφαλίζεται η ισότητα ως προς την πρόσβαση.

3. Στον Ενημερωτικό Δικτυακό Τόπο διατίθεται ενημερωτικό υλικό, εγχειρίδια χρήσης για την Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων, εγχειρίδια χρήσης για την εφαρμογή διαχείρισης του Δικτυακού Τόπου Φορέα, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φορέων και πολιτών και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη διευκόλυνση των φορέων κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα και στην εφαρμογή του.

4. Οι κανόνες και όροι λειτουργίας που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν και για τη λειτουργία του Κεντρικού Δικτυακού Τόπου και τους Δικτυακούς Τόπους των Φορέων.

5. Η Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων προσφέρει την τεχνική δυνατότητα μαζικής αποστολής πράξεων προς ανάρτηση με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

6. Στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων δύναται να αναπτυχθούν μηχανισμοί διασύνδεσης με το σύστημα δημοσίευσης των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης του Εθνικού Τυπογραφείου που θα επιτρέπουν την αυτόματη ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται από το Ν. 3861/2010.

Άρθρο 4
Ένταξη φορέων στο Πρόγραμμα Διαύγεια

1. Για την ένταξη των υπόχρεων φορέων στο Πρόγραμμα Διαύγεια ισχύουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του Ν. 3861/2010 προθεσμίες. Η ένταξη πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος από τον υπόχρεο φορέα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που διατίθεται στον Ενημερωτικό Δικτυακό Τόπο.
Η διαδικασία ένταξης ακολουθείται σε κάθε περίπτωση σύστασης νέου υπόχρεου φορέα.

2. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης φορέα που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια υποβάλλεται ενημέρωση στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτημάτων υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια. Ο Δικτυακός Τόπος του Φορέα δεν καταργείται, αλλά παύει η ανάρτηση νόμων και πράξεων με απενεργοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών του φορέα στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων.

3. Οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεριμνούν για την ενημέρωση του συνόλου των νομικών προσώπων που εποπτεύουν και την υποστήριξή τους σε επιχειρησιακά, τεχνικά και νομικά θέματα σχετικά την ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5
Συγκρότηση και Λειτουργία Ομάδων Διοίκησης Έργου

1. Οι Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 3861/2010 έχουν ως αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο. Κάθε φορέας καθορίζει τον αριθμό και την κατανομή των μελών της Ο.Δ.Ε. ανάλογα με τον όγκο των πράξεων που εκδίδει και την οργανωτική του διάρθρωση.

2. Η Ο.Δ.Ε. κάθε φορέα στελεχώνεται από υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε αυτή, ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής, η οικεία υπηρεσία προβαίνει με πρωτοβουλία της στη συγκρότηση της Ο.Δ.Ε.

3. Σε κάθε Ο.Δ.Ε. ορίζεται ένα μέλος ως Συντονιστής και τουλάχιστον ένα μέλος ως Διαχειριστής.

4. Ο Διαχειριστής της Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της πρόσβασης των χρηστών της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα ανάρτησης, προσθήκης και επεξεργασίας οργανικών μονάδων των οποίων τα στελέχη έχουν δικαίωμα υπογραφής, προσθήκης και επεξεργασίας τελικών υπογραφόντων για το φορέα και σύνδεσής τους με τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες, επεξεργασίας των μεταδεδομένων και ανάκλησης ανάρτησης των πράξεων. Ο Διαχειριστής οφείλει να επικαιροποιεί διαρκώς τα στοιχεία του φορέα στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων καθώς και τα στοιχεία των υπογραφόντων των μονάδων και των χρηστών

5. Η Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (Σ.Ο.Δ.Ε.) για το Πρόγραμμα Διαύγεια που συγκροτείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συντονίζει και υποστηρίζει τη λειτουργία των Ο.Δ.Ε. των υπόχρεων φορέων. Συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, με σκοπό την παρακολούθηση και υποστήριξη της ορθής εφαρμογής των άρθρων 1−6 του Ν. 3861/2010.

6. Η Σ.Ο.Δ.Ε. και οι Ο.Δ.Ε. των υπόχρεων φορέων συνεργάζονται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση στελεχών των φορέων.

7. Κατά την εκτέλεση του έργου τους οι Ο.Δ.Ε. δύνανται να επικοινωνούν με τη Σ.Ο.Δ.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αιτημάτων υποστήριξης της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων. Επίσης δύνανται να έχουν απευθείας επικοινωνία, προφορικώς ή εγγράφως, με κάθε άλλο φορέα με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 6
Διαδικασία Ανάρτησης Νόμων και πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στην παρ. 4 άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε μέσω της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων. Για την ανάρτηση ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στους σχετικούς οδηγούς και εγχειρίδια που δημοσιεύονται στον Ενημερωτικό Διαδικτυακό Τόπο.

2. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάρτηση της πράξης στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων, αυτή λαμβάνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α). Ο Α.Δ.Α. είναι ένας μοναδικός κωδικός που παράγεται αυτόματα και εγγράφεται από την εφαρμογή σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται.

3. Ο Α.Δ.Α. γνωστοποιείται αυτομάτως και άμεσα στον εκδότη της πράξης με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Ταυτόχρονα με την ανάρτηση των νόμων και πράξεων αναρτώνται υποχρεωτικά συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία (μεταδεδομένα). Κατά τη συμπλήρωση των μεταδεδομένων καταβάλλεται κάθε δυνατή επιμέλεια για την πλήρη, ορθή και ακριβή αποτύπωση του είδους και του περιεχομένου κάθε πράξης. Στην κατηγορία «λοιπές κανονιστικές πράξεις» εντάσσονται αποκλειστικά οι πράξεις της περ. 4, παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 3861/2010. Στην κατηγορία «λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις» εντάσσονται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα ειδική διάταξη νόμου είτε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είτε στον ημερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του φορέα. Η απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτάται στην κατηγορία «προϋπολογισμός». Στην κατηγορία «δαπάνες» καταχωρείται η διοικητική πράξη που οριστικοποιεί την πληρωμή κάθε επιμέρους δαπάνης και περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί.

5. Στην περίπτωση σύνθετων διοικητικών ενεργειών, ο εκάστοτε υπόχρεος για την ανάρτηση φορέας υποχρεούται να συσχετίζει τον Α.Δ.Α. της πράξης που εκδίδει, με τον Α.ΔΑ. της προηγούμενης κατά σειρά έκδοσης πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας.

6. Κατά τη διαδικασία ανάρτησης πράξης που τροποποιεί αναρτημένη διοικητική πράξη, γίνεται υποχρεωτικά καταχώριση του Α.Δ.Α. της τροποιούμενης πράξης. Παρόμοια ισχύουν σε περιπτώσεις ανάκλησης ή ορθής επανάληψης αναρτημένης πράξης

7. Οι φορείς που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων και πράξεων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

8. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους Δικτυακούς Τόπους των Φορέων.

9. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.

10. Οι νόμοι και οι πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναρτώνται ευθύς μόλις γίνει γνωστός στο φορέα ο αριθμός του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο θα δημοσιευθούν. Οι λοιπές πράξεις αναρτώνται μόλις ολοκληρωθεί η διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή γραμματείας. Εάν ειδική διάταξη νόμου προβλέπει τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου ή της περίληψης της πράξης στον τύπο, στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του φορέα, η πράξη ή η περίληψή της αναρτάται ταυτόχρονα με την αποστολή της προς δημοσίευση.

11. Ειδικότερα για τις πράξεις που περιέχουν πληροφορία σχετικά με διενέργεια ελέγχων, ο εκδότης κρίνει κατά περίπτωση το χρόνο της ανάρτησης, ώστε να μην παρακωλύεται η εκτέλεση της πράξης και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Παρόμοια ισχύουν για τις πράξεις συγκρότησης ομάδων και επιτροπών για τις οποίες ο εκδότης κρίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ανωνυμία των μελών τους.

Άρθρο 7
Ανάκληση πλημμελούς ανάρτησης

Σε περίπτωση ανάρτησης λανθασμένου εγγράφου, πραγματοποιείται αμελλητί ανάκληση της ανάρτησης, με ταυτόχρονη συμπλήρωση επαρκούς αιτιολογίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο που δημοσιεύεται στον Ενημερωτικό Διαδικτυακό Τόπο. Η πράξη της οποίας η ανάρτηση ανακλήθηκε απενεργοποιείται και παύει η δημοσίευσή της, ενώ η ειδική αιτιολογία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα αναζήτησης της ανακληθείσας ανάρτησης.

Άρθρο 8
Χρήση του Α.Δ.Α. κατά τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών

Οι φορείς οφείλουν, κατά τον ανασχεδιασμό για την απλούστευση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών, ως προς το μέρος που αφορά στην υποβολή ή τη διακίνηση των αναρτημένων πράξεων, να κάνουν χρήση του Α.Δ.Α., στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 9
Δημιουργία και Τήρηση Αρχείου

1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο και σε κάθε φορέα που έχει υποχρέωση ανάρτησης των πράξεών του στο διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται ηλεκτρονικά κεντρικό αρχείο−βάση δεδομένων, στο οποίο καταχωρίζονται οι πράξεις που αναρτώνται, σύμφωνα με τις αρχές, τις διαδικασίες και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 15 Ν. 3979/2011 και το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 άρθρου 6 Ν. 3861/2010.

2. Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από το κεντρικό αρχείο δύνανται να αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την διαμόρφωση δεικτών που αποτυπώνουν το επίπεδο διαφάνειας της δράσης των υπαγόμενων στο Ν. 3861/2010 οργάνων και φορέων.

Άρθρο 10
Ασφάλεια κατά τη χρήση της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων

1. Η πρόσβαση στην εφαρμογή καταχώρισης νόμων και πράξεων και η χρήση αυτής επιτρέπεται μόνον σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους κάθε υπόχρεου φορέα.
Στους υπαλλήλους αυτούς, που υποδεικνύονται εγγράφως από τον υπόχρεο φορέα, χορηγούνται κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή (όνομα χρήστη και συνθηματικός κωδικός), η χρήση των οποίων και μόνον επιτρέπει τεχνικώς την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής.

2. Έκαστος χρήστης που συνδέεται στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων με χρήση της διεύθυνσης ασφαλούς πρόσβασης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και καταβάλλει κάθε δυνατή επιμέλεια για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Έκαστος χρήστης οφείλει να μεταβάλλει τον κωδικό πρόσβασης, που του έχει αποδοθεί, κατά την πρώτη είσοδό του στην εφαρμογή αλλά και περιοδικά. Επίσης οφείλει να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στο σύστημα μέσω των προσφερόμενων εφαρμογών.

3. Στο πλαίσιο της συντήρησης των εφαρμογών του Προγράμματος Δι@ύγεια απενεργοποιούνται τακτικά οι λογαριασμοί των χρηστών που δεν έχουν συνδεθεί στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Σε περίπτωση ανάγκης επανασύνδεσης ο διαχειριστής της εφαρμογής του φορέα ενεργοποιεί την ανάκτηση πρόσβασης αποδίδοντας στο χρήστη νέο κωδικό πρόσβασης.

Άρθρο 11
Πρόσβαση στις Εφαρμογές και Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων

1. Οι δικτυακοί τόποι του Προγράμματος Διαύγεια λειτουργούν ως τόποι ελεύθερης πρόσβασης για κάθε χρήστη. Η πρόσβαση σε αυτούς δεν συνεπάγεται για τους χρήστες κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s).

2. Το σύστημα ανοικτής διάθεσης των δημόσιων δεδομένων που καταχωρίζονται στις εφαρμογές του Προγράμματος Διαύγεια προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων των νόμων και πράξεων που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος με χρήση ανοιχτών προτύπων. Όλα τα δεδομένα που αντλούνται από το σύστημα είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης Creative Commons − Αναφορά Προέλευσης. Ο τρόπος πρόσβασης και λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής διάθεσης των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων ορίζονται στην τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτής που δημοσιεύεται στον Ενημερωτικό Δικτυακό Τόπο για το Πρόγραμμα Διαύγεια.

3. Η περαιτέρω χρήση των αναρτημένων πράξεων για εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται υπό τους όρους του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης