Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 29/15.5.2012 Γνωστοποίηση αρθ. 32 Ν. 4075/12 περί: Α. «Έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη» και Β. «Χορήγησης βεβαίωσης μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου»

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 29/15.5.2012
Γνωστοποίηση αρθ. 32 Ν. 4075/12 περί: Α. «Έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη» και Β. «Χορήγησης βεβαίωσης μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου»

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 29/15.5.2012 Γνωστοποίηση αρθ. 32 Ν. 4075/12 περί: Α. «Έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 15 / 05 /2012
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 5/35012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
O.A.E.E. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
ΤΗΛ. : 210 5274387
FAX : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 29

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘ. 32 Ν. 4075/12 ΠΕΡΙ: Α. «ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗ» ΚΑΙ Β. «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ».

ΣΧΕΤ: Η αρ. 38/2011 εγκύκλιος

Α) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο 38/2011 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθ. 43 του Ν. 3996/2011, οι οποίες τροποποίησαν τις διατάξεις του αρθ. 61 του Ν. 3863/2010 και παρείχαν τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους του Οργανισμού να συνταξιοδοτηθούν αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνούσε το ύψος των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος κάθε ασφαλιστικού Οργανισμού. Η οφειλή αυτή προσαυξημένη με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 Ευρώ συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να είναι περισσότερες από σαράντα (40).

Με τις διατάξεις του αρθ.32 Ν. 4075/2012 (παρ.3) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ89/11-04-2012 τροποποιείται η ανωτέρω διάταξη ως προς το ανώτατο όριο παρακράτησης το οποίο ανέρχεται πλέον στις 20.000, 00 ευρώ.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι η αύξηση του ορίου παρακράτησης αφορά μόνο στα πρόσθετα τέλη καθώς το μέγιστο ποσό παρακράτησης από εισφορές και αναγνώριση πλασματικών χρόνων παραμένει στα 30 κ.ο. συντάξεων.

Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές 11.000,00 ευρώ
Οφειλή από αναγνώριση πλασματικού χρόνου 4.500,00 ευρώ
Σύνολο κεφαλαίου 15.500,00 ευρώ
Πρόσθετα τέλη 1.600,00 ευρώ
Σύνολο οφειλής 17.100,00 ευρώ

Δεδομένου ότι από την σύνταξη μπορεί να παρακρατηθεί ποσό οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές και από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ίσο με τα 30 εκάστοτε κατώτατα όρια συν τα τυχόν πρόσθετα τέλη, δηλαδή στην περίπτωση αυτή 15.700,00 ευρώ [ (30 κ.ο. * 470,00 ευρώ)+Π.Τ. = 14.100,00 +1.600,00=15.700,00], προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να προκαταβάλει το ποσό των 1.400,00 ευρώ.

Η νέα διάταξη έχει εφαρμογή σε αιτήματα συνταξιοδότησης:

І) Που υποβλήθηκαν και θα υποβάλλονται από 11/04/2012 και έπειτα

ІІ) Που υποβλήθηκαν πριν την 11/04/2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί οφειλή

ІІІ) Που υποβλήθηκαν πριν την 11/04/2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι την δημοσίευση του νόμου 4075/2012 η προθεσμία των δύο μηνών.

Στην περίπτωση αυτή τα αρμόδια τμήματα – κατόπιν σχετικού ελέγχου – θα πρέπει:

α) να προβούν στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων όταν διαπιστωθεί ότι το οφειλόμενο ποσό που έχει γνωστοποιηθεί υπολείπεται του ποσού που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους ή

β) στις περιπτώσεις που το ποσό οφειλής υπερβαίνει το ανωτέρω όριο θα πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου σχετικό έγγραφο προς τους υποψήφιους συνταξιούχους με ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού βάσει των διατάξεων του Ν. 4075/2012, θέτοντας νέα δίμηνη προθεσμία.

Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ.13 του Π.Δ. 258/2005 -όπως αναφέρεται και στο αρθ.11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας (Κ.Α.Λ.)- ειδικά για την χορήγηση βεβαίωσης πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου ήταν απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου από πάσης φύσεως οφειλής.

Με την παρ.1α του αρθ. 32 του Ν.4075/2012 συμπληρώνεται η παραπάνω διάταξη ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, και πλέον παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν ξεπερνούν το ποσό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα με το αρθ.61 του Ν.3863/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθ.43 του Ν.3996/2011, δηλαδή τριάντα (30) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος , οι οποίες προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα είτε με τις καταστατικές διατάξεις είτε κάνοντας χρήση των διατάξεων του αρθ.49 του Ν.3996/2011 για υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος με διατήρηση του επαγγέλματος μέχρι και 12 μήνες μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.

Επομένως, προϋπόθεση για την χορήγηση της βεβαίωσης είναι κατά την υποβολή της αίτησης να έχει θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση - όπως στο συνημμένο υπόδειγμα - με την οποία θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποξένωσης από το ΔΧ αυτοκίνητο να καταθέσει στην υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά για την διαγραφή του από τα μητρώα ασφαλισμένων και την ενεργοποίηση της αίτησης συνταξιοδότησης.

Για την διαπίστωση της ύπαρξης θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση συνταξιοδότησης με εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο βεβαιώσεις των συμμετεχόντων φορέων σχετικά με το χρόνο ασφάλισης, ενώ όταν πρόκειται για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης θα πρέπει να έχει κριθεί προηγουμένως από αρμόδια υγειονομική επιτροπή με το απαιτούμενο προς συνταξιοδότηση ποσοστό αναπηρίας.

Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξακολουθεί να απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για την χορήγηση βεβαίωσης για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.

Με την παρ.1β του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ.4 του αρθ.13 του Π.Δ. 258/2005 και πλέον οι συμβολαιογράφοι αλλά και κάθε αρμόδια αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου ή την έκδοση οριστικής απόφασης παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας ΔΧ αυτοκινήτου, μόνο αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει την βεβαίωση πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του αρθ. 32 του Ν.4075/2012 και όχι βεβαίωση ολοσχερούς εξόφλησης όπως απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

Περαιτέρω με την παρ.1γ του άρθρου αυτού τροποποιείται και το αρθ.11 της ΥΑ Φ80000/7228/308/7.9.2006 - Κ.Α.Λ. Ο.Α.Ε.Ε. (ΦΕΚ1397/14-9-2006) που αφορά την χορήγηση βεβαιώσεων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού. Συγκεκριμένα προστίθεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 το ακόλουθο εδάφιο: «ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 258/2005 (Α316΄)», όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 1α του αρθ. 32 του Ν.4075/2012, καθώς όπως προαναφέρθηκε δεν απαιτείται πλέον η ολοσχερής εξόφληση της οφειλής υποψήφιων συνταξιούχων που κατέχουν ΔΧ αυτοκινήτου/ων προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση για πώληση αυτού/ών.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης