Αποτελέσματα live αναζήτησης

55472/24.04.1997 Περιορισμοί στα παρεχόμενα βάσει του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 επενδυτικά κίνητρα για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-1997 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

55472/24.04.1997
Περιορισμοί στα παρεχόμενα βάσει του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 επενδυτικά κίνητρα για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Περιορισμοί στα παρεχόμενα βάσει του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 επενδυτικά κίνητρα για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 55472/24.4.1997

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του κωδικοποιημένου με το Π.Δ.456/95 (ΦΕΚ 269/Α/29.12.95) Ν.1892/90, όπως ισχύει και ειδικότερα τη διάταξη της περίπτωσης (δ') της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αυτού.
2. Τις 13096/20.10.95 και 13097/20.10.95 επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Κρατικές ενισχύσεις σχετικά με επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων: κατευθυντήριες γραμμές και κατάλληλα μέτρα δυνάμει του άρθρου 93 παράγρ. 1 της Συνθήκης Ε.Κ.".
3. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.
4. Το "Παράρτημα ΙΙ" που προβλέπεται από το άρθρο 38 της Συνθήκης της Ρώμης, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Για την εφαρμογή των κινήτρων επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης Leasing του κωδικοποιημένου Ν.1892/1990, όπως ισχύει, δεν θεωρούνται παραγωγικές σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω νόμου οι καθοριζόμενες στο άρθρο 2 της παρούσας επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας ορισμένων γεωργικών προϊόντων, που πραγματοποιούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από τις Επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ίδιου χρόνου.

Αρθρο 2
Δεν θεωρούνται παραγωγικές σύμφωνα με το άρθρο 1 του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 για την εφαρμογή των κινήτρων επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης Leasing, οι κάτωθι επενδύσεις:

1. Επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία ή επέκταση αποθηκευτικών χώρων για αποθήκευση σιτηρών οι οποίοι πραγματοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωσή τους με στόχο την παρέμβαση.

2. Επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία ή επέκταση ψυκτικών θαλάμων - αποθηκών για αποθήκευση των κατεψυγμένων γεωργικών κτηνοτροφικών ή ιχθυηρών προϊόντων, με εξαίρεση εκείνες που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης για την κανονική λειτουργία των μεταποιητικών μονάδων που πραγματοποιούν την κατάψυξή τους.

3. Στους ευρύτερους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού, οι ακόλουθες επενδύσεις:

α) Επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων αλευροποιϊας, βυνοποιϊας, παρασκευής σιμιγδαλιού και αμύλου. Επίσης οι επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής γλουτένης, ινουλίνης, γλυκόζης σε σιρόπι κ.λπ. που προέρχονται από τα σιτηρά και το ρύζι, με εξαίρεση τις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης που αφορούν στην παραγωγή νέων προϊόντων από τα σιτηρά και το ρύζι, τα οποία δεν προορίζονται για διατροφή (πλην των επενδύσεων για παραγωγή προϊόντων υδρογόνωσης που προέρχονται από το άμυλο).
Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων που προέρχονται από τη μεταποίηση των αλεύρων του σιμιγδαλιού, του αμύλου κ.λπ. (ζυμαρικά, αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική και λοιπά τρόφιμα). Επίσης, δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού μονάδων αλευροποιϊας, βυνοποιϊας, παρασκευής σιμιγδαλιού, αμύλου, γλουτένης, ινουλίνης, γλυκόζης σε σιρόπι κ.λπ. του προηγούμενου εδαφίου.

β) Επενδύσεις που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση σιλό αποθήκευσης σιτηρών και ρυζιού. Κατ' εξαίρεση, θεωρούνται παραγωγικές οι επενδύσεις που αφορούν σε σιλό που προορίζονται για την αποθήκευση, την ξήρανση ή τη συντήρηση της τοπικής παραγωγής στις περιοχές παραγωγής στις οποίες αποδεδειγμένα υπάρχει ανεπάρκεια ειδικών σιλό αποθήκευσης σιτηρών ή ρυζιού, προς υποκατάσταση ισοδύναμης δυναμικότητας αποθήκευσης σε ακατάλληλες αποθήκες ή αποθήκευσης σε χώρους προοριζόμενους για άλλες χρήσεις.
Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση σιλό αποθήκευσης αλεύρων, βύνης, σιμιγδαλιού και αμύλου οι οποίες πραγματοποιούνται από μονάδες παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων που προέρχονται από τη μεταποίηση των αλεύρων, του σιμιγδαλιού, του αμύλου κ.λπ. (ζυμαρικά, αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική και λοιπά τρόφιμα).

γ) Επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών. Κατ' εξαίρεση, θεωρούνται παραγωγικές οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης τέτοιων μονάδων που πραγματοποιούνται σε περιοχές της επικράτειας στις οποίες αποδεδειγμένα υπάρχει ανεπάρκεια παραγωγικής δυναμικότητας για την κάλυψη των αναγκών και εφόσον με την πραγματοποίηση της επένδυσης η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης ανέρχεται ή παραμένει τελικά κατώτερη των 20.000 τόνων ετησίως εκφρασμένη σε μία βάρδια εργασίας ημερησίως. Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ζωοτροφών. Για να είναι δυνατή η παροχή των κινήτρων του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 στις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων παραγωγής ζωοτροφών - οι οποίες εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρούσας περίπτωσης, ο επενδυτής πρέπει να δεσμευθεί ότι:

ι) δεν θα προβεί σε επενδύσεις του ιδίου τύπου κατά τα τρία έτη που έπονται της παροχής (έγκρισης) των εν λόγω κινήτρων και

ιι) ότι δεν θα προβεί, επίσης κατά τα τρία επόμενα έτη, σε επενδύσεις που προκαλούν αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν επιβάλλονται στον επενδυτή εφόσον:

1) κατά τα τελευταία πέντε έτη μέχρι την υποβολή της αίτησης έχει εγκαταλειφθεί ή εγκαταλείπεται ταυτόχρονα με την πραγματοποίηση της επένδυσης, ίση τουλάχιστον παραγωγική δυναμικότητα από την ίδια την επιχείρηση ή από άλλη(ες) επιχείρηση(εις) στο συγκεκριμένο τομέα της επένδυσης, στη συγκεκριμένη περιφέρεια της Επικράτειας, ή

2) εάν πρόκειται να πραγματοποιήσει επενδύσεις που αφορούν σε αξιοποίηση των υποπροϊόντων σιτοκαλλιέργειας, ή 3) αν η παραγωγή της μονάδας προορίζεται για τον τοπικό ανεφοδιασμό των νησιών.

3.1. Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μονάδων σποροπαραγωγής σιτηρών και ρυζιού (μονάδες επεξεργασίας, διαλογής τυποποίησης και συσκευασίας σπόρων για σπορά).

4. Στον ευρύτερο τομέα των οπωροκηπευτικών, οι ακόλουθες επενδύσεις:

α) Επενδύσεις δημιουργίας ή επέκτασης θαλάμων συντήρησης ή / και αποθηκών καθώς και επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων διαλογής, τυποποίησης ή / και συσκευασίας, για μη μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα (σε επίπεδο είδους, ποικιλίας κ.λπ.) για τα οποία έχουν διαπιστωθεί κατά τα τρία τελευταία έτη μέχρι την υποβολή της αίτησης σημαντικές αποσύρσεις στη συγκεκριμένη περιφέρεια της Επικράτειας που οφείλονται σε πλεονασματική παραγωγή.
Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης επενδύσεις εκσυγχρονισμού των ως άνω μονάδων.

β) Επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων μεταποίησης οπωροκηπευτικών. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται παραγωγικές εφόσον αφορούν στην παραγωγή προϊόντων για τα οποία προκύπτει αποδεδειγμένα ανεπάρκεια παραγωγικής δυναμικότητας ή αύξηση της ζήτησης στην Ελλάδα. Η διάταξη της παρούσας περίπτωσης δεν αφορά στις επενδύσεις μεταποίησης τομάτας, εσπεριδοειδών, ροδάκινων και αχλαδιών. Για τις επενδύσεις μεταποίησης των προϊόντων αυτών έχει εφαρμογή η διάταξη της επόμενης περίπτωσης (γ).Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού μονάδων μεταποίησης οπωροκηπευτικών.

γ) Επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής: συμπυκνωμένου χυμού τομάτας, αποφλοιωμένων ολόκληρων τοματών, χυμού επεριδοειδών, ροδάκινων σε σιρόπι και αχλαδιών σε σιρόπι. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης τέτοιων μονάδων θεωρούνται παραγωγικές εφόσον η νέα παραγωγική δυναμικότητα ή η δυναμικότητα που προστίθεται είναι χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 20% της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας που έχει κατά τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρι την υποβολή της αίτησης εγκαταλειφθεί ή εγκαταλείπεται ταυτόχρονα με την πραγματοποίηση της επένδυσης από την ίδια την επιχείρηση ή και από άλλη(ες) συγκεκριμένη(ες) επιχείρηση(εις) στη συγκεκριμένη Περιφέρεια της Επικράτειας. Στις περιπτώσεις αυτές η εξαίρεση ισχύει εφόσον πραγματοποιείται μία μόνο επένδυση έναντι της εγκαταλειφθείσας αυτής συνολικής δυναμικότητας ή και περισσότερες που μπορούν να πραγματοποιηθούν και από άλλες επιχειρήσεις, εφόσον όμως η νέα συνολική του δυναμικότητα δεν υπερβαίνει το 80% της εγκαταλειφθείσας.
Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μονάδων της παρούσας περίπτωσης.

4.1. Από τον ευρύτερο τομέα μεταποίησης των οπωροκηπευτικών, εξακολουθούν να θεωρούνται παραγωγικές οι επενδύσεις παραγωγής προϊόντων τα οποία ενσωματώνουν κατά ένα μεγάλο μέρος καινοτομία που σχετίζεται με την εξέλιξη της ζήτησης.

4.2. Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων διαλογής, τυποποίησης ή συσκευασίας ή / και επεξεργασίας φαρμακευτικών φυτών και μπαχαρικών.

5. Στον ευρύτερο τομέα του αγελαδινού γάλακτος και των προϊόντων που παράγονται από αυτό, οι ακόλουθες επενδύσεις:

α) Επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων θερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης του υγρού γάλακτος ενόψει μακροχρόνιας διατήρησής του. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται παραγωγικές εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει ανεπάρκεια σχετικής παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα.

β) Επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης νωπού γάλακτος. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται παραγωγικές εφόσον α) κατά τα τελευταία πέντε έτη μέχρι την υποβολή της αίτησης έχει εγκαταλειφθεί ή εγκαταλείπεται ταυτόχρονα με την πραγματοποίηση της επένδυσης, ίση τουλάχιστον δυναμικότητα από την ίδια την επιχείρηση ή από άλλη(ες) συγκεκριμένη(ες) επιχείρηση(εις), στην Ελλάδα ή β) αφορούν σε μικρές μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης νωπού γάλακτος σε απομακρυσμένες ή
νησιώτικες περιοχές οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των περιοχών αυτών.

γ) Επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής βουτύρου, σκόνης ορού γάλακτος, γάλακτος σε σκόνη, βουτυρελαίου, λακτόζης, καζεϊνης και καζεϊνικού άλατος.

δ) Επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση μονάδων παρασκευής νωπών προϊόντων (γιαούρτης κ.λπ.) ή τυριών. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται παραγωγικές εφόσον:

1) Το προϊόν που προκύπτει από την επένδυση ενσωματώνει κατά μεγάλο μέρος καινοτομία που σχετίζεται με την εξέλιξη της ζήτησης ή

2) η επένδυση αφορά στην παραγωγή προϊόντος για το οποίο προκύπτει αποδεδειγμένα ανεπάρκεια παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα και ότι το προϊόν αυτό μπορεί να διατεθεί σε ήδη υφιστάμενες ή και ενδεχόμενες αγορές ή

3) η επένδυση αφορά στην παραγωγή προϊόντος με παραδοσιακές ή βιολογικές μεθόδους όπως ορίζονται από τις κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις.

5.1. Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μονάδων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) της προηγούμενης παραγράφου 5.

6. Ολες οι επενδύσεις του ευρύτερου τομέα των κτηνοτροφικών φυτών καθώς και οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων ξήρανσης πολτού τεύτλων.
Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού μονάδων ξήρανσης πολτού τεύτλων.

7. Ολες οι επενδύσεις των ευρύτερων τομών των ελαιούχων και των πρωτεϊνούχων σπόρων. Κατ' εξαίρεση, θεωρούνται παραγωγικές: 1) οι επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων, προς παραγωγή νέων μη εδώδιμων προϊόντων ή 2) οι επενδύσεις που αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενων  ονάδων παραγωγής ζωοτροφών παραγωγικής δυναμικότητας μικρότερης των 20.000 τόνων ετησίως εφόσον η επένδυση αφορά σε άμεση ενσωμάτωση κοινοτικών ζωοτροφών από μπιζέλια, φούλια, κουκιά και λούπινα ή με την επένδυση προκαλείται μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των βιομηχανιών ξήρανσης και αφυδάτωσης των Α' υλών των ζωοτροφών καθώς επίσης και οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης τέτοιων μονάδων παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητας μικρότερης των 20.000 τόνων ετησίως υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρι την υποβολή της αίτησης έχει αποδεδειγμένα εγκαταλειφθεί ίση τουλάχιστον παραγωγική δυναμικότητα από την ίδια την επιχείρηση ή από άλλη(ες) συγκεκριμένη(ες) επιχείρηση(εις) στην Ελλάδα.

7.1. Για να είναι δυνατή η παροχή των κινήτρων του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 στις επενδύσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων (1) και (2) της προηγούμενης παραγράφου 7 πρέπει ο επενδυτής επιπρόσθετα να δεσμευτεί ότι κατά τα τρία έτη που έπονται της παροχής των εν λόγω κινήτρων δεν θα προβεί σε επενδύσεις του ίδιου τύπου με τις ενισχύσεις.

7.2. Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μονάδων σποροπαραγωγής ελαιούχων και πρωτεϊνούχων σπόρων (μονάδες επεξεργασίας, διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας σπόρων για σπορά).

8. Στον ευρύτερο τομέα του ελαιόλαδου, οι ακόλουθες επενδύσεις:

α) Επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση ελαιοτριβείων. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται παραγωγικές εφόσον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρι την υποβολή της αίτησης έχει αποδεδειγμένα εγκαταλειφθεί ίση τουλάχιστον παραγωγική δυναμικότητα από την ίδια την επιχείρηση ή άλλη(ες) συγκεκριμένη(ες) επιχείρηση(σεις) στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις αυτές η εξαίρεση ισχύει εφόσον πραγματοποιείται μία μόνο επένδυση που προκαλεί αύξηση της δυναμικότητας από την επιχείρηση έναντι της εγκαταλειφθείσας αυτής συνολικής δυναμικότητας ή και περισσότερες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν και από άλλες επιχειρήσεις, εφόσον όμως η νέα συνολική τους δυναμικότητα δεν υπερβαίνει την εγκαταλειφθείσα.

β) Επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση πυρηνελαιουργείων ή μονάδων εξευγενισμού πυρηνελαίου.

8.1. Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ελαιοτριβείων, πυρηνελαιουργείων και μονάδων εξευγενισμού πυρηνελαίου.

9. Στον ευρύτερο τομέα των γεωμήλων, οι επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής αμύλου ή προϊόντων προέρχονται από το άμυλο (γλουτένης, ινουλίνης, γλυκόζης σε σιρόπι κ.λπ.). Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται παραγωγικές, εφόσον αφορούν σε παραγωγή νέων προϊόντων που δεν
προορίζονται για τη διατροφή (πλην των προϊόντων υδρογόνωσης που παράγονται από το άμυλο).
Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μονάδων της παραγράφου αυτής.
Επίσης, δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων που προέρχονται από την μεταποίηση του αμύλου κ.λπ. (ζυμαρικά, αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική και λοιπά τρόφιμα), καθώς επίσης και οι επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή προτηγανισμένης ή κατεψυγμένης πατάτας, SNACKS από πατάτες καθώς εκείνες που αφορούν στη διαλογή, τυποποίηση, συσκευασία και συντήρηση γεωμήλων.

10. Στους ευρύτερους τομείς της ζάχαρης, της ισογλυκόζης και οιουδήποτε άλλου φυσικού γλυκαντικού και προέρχεται από γεωργικά προϊόντα και μπορεί να αντικαταστήσει τη ζάχαρη ή την ισογλυκόζη, όλες οι επενδύσεις.

11. Ολες οι επενδύσεις του ευρύτερου τομέα του καπνού, είτε αυτές αφορούν σε ξήρανση, τυποποίηση, συσκευασία, μεταποίηση και παραγωγή προϊόντων του, εμπορία κ.λπ.

12. Επενδύσεις που αφορούν σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας ταξινόμησης και συσκευασίας αυγών κότας, είτε αυτές γίνονται μέσα στα πλαίσια ίδρυσης πτηνοτροφικών μονάδων, είτε γίνονται από υφιστάμενες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

13. Επενδύσεις που αφορούν σε δημιουργία ή επέκταση ειδικευμένων αγορών στην πώληση αποκλειστικά χοιρινού κρέατος ή χοίρων (κρεαταγορές). Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις
εκσυγχρονισμού των ως άνω ειδικευμένων αγορών.

14. Επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση σφαγείων χοίρων, βοοειδών, προβάτων ή πουλερικών. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται παραγωγικές εφόσον: (1) με την επένδυση δημιουργείται παραγωγική δυναμικότητα το πολύ ίση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα σφαγής που αποδεδειγμένα έχει κατά τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρι την υποβολή της αίτησης εγκαταλειφθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια της Επικράτειας από την ίδια την επιχείρηση ή και από άλλη(ες) συγκεκριμένη(ες) επιχείρηση(εις). Στις περιπτώσεις αυτές η εξαίρεση ισχύει εφόσον πραγματοποιείται μία μόνο επένδυση έναντι της εγκαταλειφθείσας αυτής συνολικής δυναμικότητας ή και περισσότερες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν και από άλλες επιχειρήσεις, εφόσον όμως η νέα συνολική τους δυναμικότητα είναι το πολύ ίση με εκείνη της συνολικής εγκαταλειφθείσας. Επίσης, κατ' εξαίρεση, θεωρούνται παραγωγικές οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης σφαγείων χοίρων, εφόσον αποδεικνύεται ανεπάρκεια παραγωγικής δυναμικότητας σφαγής χοίρων στη συγκεκριμένη περιφέρεια της Επικράτειας.
Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των ως άνω σφαγείων.

15. Στον ευρύτερο τομέα των κρασιών και των λοιπών ποτών που προκύπτουν από ζύμωση, όλες οι επενδύσεις. Κατ' εξαίρεση, θεωρούνται παραγωγικές: (1) οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την συνένωση παραγωγικών μονάδων, εφόσον με την επένδυση συνένωσης προκύπτει νέα παραγωγική δυναμικότητα χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 20% της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας μεταποίησης που έχει κατά τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρι την υποβολή της αίτησης εγκαταλειφθεί στην Ελλάδα από τις ίδιες τις συνενούμενες επιχειρήσεις ή και από άλλη(ες) συγκεκριμένη(ες) επιχείρηση(εις). Στις περιπτώσεις αυτές, η εξαίρεση ισχύει εφόσον πραγματοποιείται μία μόνο επένδυση έναντι της εγκαταλειφθείσας αυτής συνολικής δυναμικότητας ή και περισότερες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν και από άλλες επιχειρήσεις, εφόσον όμως η νέα συνολική τους δυναμικότητα δεν υπερβαίνει το 80% της εγκαταλειφθείσας ή (2) επενδύσεις ίδρυσης παραγωγικών μονάδων που μεταποιούν προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας καθώς επίσης και επενδύσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων για την μεταποίηση προϊόντων βιολογικής αμπελουργίας ή (3) επενδύσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης, τη διάθεση αποβλήτων και τις επενδύσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του ελέγχου ποιότητας.

15.1. Δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης οι επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ποτών που δεν είναι προϊόντα ζύμωσης (τζιν, βότκα, ουϊσκυ, ούζο, τσίπουρο, μπράντυ κ.λπ.) καθώς και μονάδων παραγωγής προϊόντων οινοπνεύματος, αποσταγμάτων και βιομηχανικών εν γένει αλκοολών.

16. Στον ευρύτερο τομέα του λιναριού και της κανάβεως, όλες οι επενδύσεις. Κατ' εξαίρεση, θεωρούνται παραγωγικές: (1) επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή νέων προϊόντων για μη εδώδιμη χρήση ή (2) επενδύσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό παραγωγικών μονάδων, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της παραγωγικής μονάδας είτε προκύπτει μεν αύξησή της αλλά κατά τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρι την υποβολή της αίτησης έχει εγκαταλειφθεί στην Ελλάδα από την ίδια την επιχείρηση ή και από άλλη(ες) ίση τουλάχιστον παραγωγική δυναμικότητα στο συγκεκριμένο τομέα της επένδυσης. Στις περιπτώσεις αυτές η εξαίρεση ισχύει εφόσον πραγματοποιείται μια μόνο επένδυση εκσυγχρονισμού με αύξηση της δυναμικότητας έναντι της εγκαταλειφθείσας αυτής συνολικής δυναμικότητας ή και περισσότερες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν και από άλλες επιχειρήσεις, εφόσον όμως η νέα συνολική τους δυναμικότητα δεν υπερβαίνει την εγκαταλειφθεισα ή (3) επενδύσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τη διάθεση αποβλήτων.

Αρθρο 3

1. Για να είναι δυνατή η εφαρμογή των κινήτρων επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης Leasing του κωδικοποιημένου 1892/90 στις περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο 2 θεωρούνται κατ' εξαίρεση παραγωγικές, πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούνται οι ειδικοί όροι που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Για το σκοπό αυτό, οι επενδυτές που υποβάλλουν για υπαγωγή τέτοιες επενδύσεις, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν στο φάκελλο της επένδυσης πλήρη
στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτει τεκμηριωμένα ότι συντρέχουν οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων η επένδυσή τους θεωρείται κατ' εξαίρεση παραγωγική.
Η κάθε αρμόδια υπηρεσία ή φορέας για την εφαρμογή των κινήτρων, στα πλαίσια εξέτασης τέτοιων αιτήσεων υπαγωγής, καταρτίζει πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση για την πλήρωση των ειδικών αυτών όρων, η οποία περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες προς τεκμηρίωση της πλήρωσης των ειδικών όρων. Σε περίπτωση έγκρισης των επενδύσεων αυτών, ταυτόχρονα με την διεκπεραίωση και κοινοποίηση της περίληψης της οικείας απόφασης υπαγωγής, κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Δ/νση έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Τμήμα Εγκρίσεων και Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αντίγραφο της πλήρους αυτής αιτιολόγησης καθώς και όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών που τεκμηριώνουν την πλήρωση των ειδικών όρων. Τα αντίγραφα των αιτιολογήσεων αυτών κοινοποιούνται συνοδευόμενα από κατάλογο των επιχειρήσεων στις οποίες αφορούν οι εν λόγω εγκρινόμενες επενδύσεις, που περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία κάθε επένδυσης.

2. Η Δ/νση Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη αυτή αιτιολόγηση με τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες για την πλήρωση των ειδικών όρων κάθε εγκριθείσας εντός του έτους επένδυσης, η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις του προηγούμενου άρθρου 2 και θεωρήθηκε παραγωγική, που συνοδεύεται από κατάλογο όλων των επιχειρήσεων στις οποίες αφορούν οι εν λόγω εγκριθείσες επενδύσεις.

3. Η αρμόδια για την εφαρμογή των κινήτρων των άρθρων 23α και 23β του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν εφαρμόζει τα οριζόμενα στη δεύτερη πρόταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω υπηρεσία συγκεντρώνει τις πλήρεις αιτιολογήσεις με τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες για την πλήρωση των ειδικών όρων κάθε εγκριθείσας εντός του έτους επένδυσης (ή προγράμματος) που εμπίπτει στις εξαιρέσεις του προηγούμενου άρθρου 2 και θεωρήθηκε παραγωγική και τις αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι αιτιολογήσεις αυτές συνοδεύονται από κατάλογο όλων των επιχειρήσεων στις οποίες αφορούν οι εν λόγω εγκριθείσες επενδύσεις (ή προγράμματα).

4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τις επενδύσεις που σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 2, δεν σχετίζονται με τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 4
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης