Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.747/336/02.06.1997 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών, τα οποία προέρχονται είτε από εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε από οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, με σκοπό να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 21 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-1997 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Δ.747/336/02.06.1997
Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών, τα οποία προέρχονται είτε από εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε από οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, με σκοπό να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 21 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει
Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών, τα οποία προέρχονται είτε από εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε από οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, με σκοπό να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 21 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει Δ.747/336/2.6.1997 (Δ.888/395/4.7.1997) (ΦΕΚ 498 Β')

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 14, 21 και 58 παρ. 3 του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.1165/1918 (ΦΕΚ 73) "περί Τελωνειακού Κώδικος", όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των Κανονισμών Ε.Ο.Κ. 2913/1992 και 2454/1993.

4. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών, τα οποία προέρχονται είτε από εκχώρηση του εισαγωγικού δικαιώματος, είτε από οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, με σκοπό να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 21 του Ν.1642/1986.

5. Την αριθμ. 1107147/1239/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

6. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν.1642/1986, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Διαδικασία απαλλαγής

Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών, τα οποία προέρχονται είτε από εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε από οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, με σκοπό να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 21 του Ν.1642/1986, εκδίδεται από τον κύριο των αγαθών, εκχωρητή, τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων αναφερομένων στο άρθρο 12 του Κ.Β.Σ. στοιχείων και ο αναλογών Φ.Π.Α.

2. Μετά την, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ολοκλήρωση της διαδικασίας θέσης των αγαθών σε ένα από καθεστώτα αυτά, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εκδίδει αυθημερόν, κατόπιν αίτησης του αγοραστή επ' ονόματι του οποίου τέθηκαν τα αγαθά στο καθεστώς, για κάθε ένα προμηθευτή - εκδότη του υποχρεωτικά προσκομιζόμενου
σ'αυτή και προβλεπόμενου από την Π.63/3/7.1.1993 Δ.Υ.Ο "τιμολογίου πώλησης", βεβαίωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα σε δύο αντίτυπα. Το πρώτο εξ' αυτών, με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ", το παραδίδει στον αιτούντα και το δεύτερο, με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ", μαζί με τα προσκομισθέντα, κατά τ'ανωτέρω, "τιμολόγιο πώλησης", το προσαρτά στο εκδιδόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό πραστατικό, ενεργώντας επ' αυτού σχετική πράξη, προς αποφυγή έκδοσης και δεύτερης βεβαίωσης για τον ίδιο σκοπό.

3. Η χορηγούμενη στον αγοραστή βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, παραδίδεται από αυτόν στον προμηθευτή - εκδότη του "τιμολογίου πώλησης" εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του "τιμολογίου πώλησης" του προμηθευτή, προκειμένου αυτός να εκδόσει, σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας αυτής, "πιστωτικό τιμολόγιο", σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για την έκπτωση του αναγραφόμενου στο "τιμολόγιο πώλησης" Φ.Π.Α. Η βεβαίωση επισυνάπτεται στο στέλεχος του
"πιστωτικού τιμολογίου" ή τηρείται σε ειδικό φάκελο ως δικαιολογητικό για την έκπτωση του Φ.Π.Α.

4. Στην περίπτωση όπου δεν τίθεται στο καθεστώς το σύνολο της ποσότητας των αγαθών που αναγράφεται στο "τιμολόγιο πώλησης", ο εκδότης αυτού εκδίδει "πιστωτικό τιμολόγιο" για την έκπτωση του Φ.Π.Α. που αναλογεί μόνο στην αξία των αγαθών που τέθηκαν στο καθεστώς, όπως αυτή θα προκύπτει από τη βεβαίωση της Τελωνειακής Αρχής.

5. Για τυχόν, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης, περιπτώσεις τελωνισμού αγαθών, προερχομένων είτε από εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε από οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων με τιμολόγια εκχώρησης - πώλησης χωρίς Φ.Π.Α., θα πρέπει οι Τελωνειακές Αρχές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τις διατάξεις των αριθμ. Δ.129/86/2.2.1987 και Δ.663/453/ΠΟΛ.26/3.6.1987 Δ.Υ.Ο., για τις οποίες προβλέπεται έκδοση τιμολογίων εκχώρησης πώλησης χωρίς Φ.Π.Α., να προβούν σε άμεση ενημέρωση του προϊσταμένου της αρμόδιας για τη φορολογία του εκχωρητή - εκδότη του τιμολογίου Δ.Ο.Υ., στέλνοντας συγχρόνως και φωτοτυπία του τιμολογίου αυτού, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στον άμεσο καταλογισμό του οφειλόμενου στην αξία του
τιμολογίου Φ.Π.Α.

Αρθρο 2
Εναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης