Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.849/376/30.06.1997 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των επιβατικών αυτοκινήτων που μεταφέρουν στη χώρα μας τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ, που εργάζονται στα λοιπά Κ.Μ. και που επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-1997 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Δ.849/376/30.06.1997
Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των επιβατικών αυτοκινήτων που μεταφέρουν στη χώρα μας τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ, που εργάζονται στα λοιπά Κ.Μ. και που επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα
Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των επιβατικών αυτοκινήτων που μεταφέρουν στη χώρα μας τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ, που εργάζονται στα λοιπά Κ.Μ. και που επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα Δ.849/376/30.6.1997

Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών και ενδιαφερομένων προσώπων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας λόγω της κατάργησης, από 1.1.1997, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), των προβλεπομένων από τα άρθρα 25 και 26 της αριθμ. Δ.245/11/1.3.1988 Α.Υ.Ο. δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, καινούρια ή μεταχειρισμένα, για τα οποία ο αναλογών ΦΠΑ έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί σε άλλο Κ-Μ και σε καμία περίπτωση δεν έχει επιστραφεί ή δεν πρόκειται να επιστραφεί, δεν θα καταβάλλεται εκ νέου ο ΦΠΑ στη χώρα μας.

Προκειμένου, όμως, να μην καταβληθεί ΦΠΑ εκ νέου και στη χώρα μας, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζονται στο Τελωνείο από τον ενδιαφερόμενο, προ του τελωνισμού του αυτοκινήτου και να προσαρτώνται στην Ειδική Δήλωση (ΕΔΕ-6), τα ακόλουθα δικαιολογητικά στοιχεία:

α. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ κατά την αγορά του αυτοκινήτου ή πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης ή πρωτότυπη βεβαίωση αρμόδιας αρχής (π.χ. Τελωνείο) άλλου Κ-Μ στην οποία καταβλήθηκε ο ΦΠΑ, κατά περίπτωση.

β. Η κανονική άδεια κυκλοφορίας, που έχει εκδοθεί στο άλλο Κ-Μ λόγω της ταξινόμησης του αυτοκινήτου στο κράτος αυτό (όχι η άδεια κυκλοφορίας προσωρινού χαρακτήρα, π.χ. ΖΟLL που εκδίδεται λόγω εξαγωγής). Σε περίπτωση που η κανονική άδεια κυκλοφορίας έχει κατατεθεί στο άλλο Κ-Μ, ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή του Κ-Μ στην οποία κατατέθηκε, καθώς και από το Ελληνικό Προξενείο.

γ. Μοναδική βεβαίωση του Ελληνικού Προξενείου, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του εργασθέντος στο άλλο Κ-Μ προσώπου (π.χ. δάσκαλος, διπλωματικός υπάλληλος κ.λπ.), καθώς και ο ακριβής χρόνος παραμονής και εργασίας του στο κράτος αυτό.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό μετοικεσίας, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εν λόγω βεβαίωσης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι ο καταβληθείς στο άλλο Κ-Μ ΦΠΑ δεν του επιστράφηκε ή ότι δεν θα επιδιωχθεί από αυτόν η επιστροφή του στο μέλλον. Η βεβαίωση αυτή θα σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του Κ-Μ για έλεγχο.

2. Οσον αφορά, όμως, τα καινούρια ή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για τα οποία δεν αποδεικνύεται, κατά τα ανωτέρω, η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ σε άλλο Κ-Μ, τα τελωνεία θα προβαίνουν στην οριστική είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και του ΕΠΕΤ, για δε τον αναλογούντα ΦΠΑ θα συστήνεται χρηματική παρακαταθήκη μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος μετά από την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

3. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η κοινοποίηση της παρούσας εντός της χορηγηθείσας αρχικά, με τις αριθμ. Φ.136/58/28.3.1997 και Φ.211/92/15.5.1997 Δ.Υ.Ο., παράτασης της προβλεπόμενης από το άρθρο 80 του Ν.2127/1993 προθεσμίας, εγκρίνουμε την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αυτής, που έληγε την 15.6.1997
έως και την 30.7.1997.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης