ΠΟΛ.1196/1.7.1997

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ με βάση αθεώρητα εκ παραδρομής τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων

1 Ιούλ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 1/7/1997
Αρ.Πρωτ.: 1070871/2162/914/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ
Διεύθυνση 15η Κ.Β.Σ. Τμήμα Β

ΠΟΛ.: 1196

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ με βάση αθεώρητα εκ παραδρομής τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

1. Με την ΑΥΟ υπ' αρ. πρωτ. Π.953/432/64/ προβλέπεται ότι η επιστροφή του ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γίνεται από τις ΔΟΥ με βάση τα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των
υπηρεσιών (τιμολόγια αγοράς, εκκαθαρίσεις κ.λπ.).

2. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία και παραστατικά που απαιτούνται για την επιστροφή του ΦΠΑ, θεωρημένα είναι τα φορολογικά στοιχεία τα οριζόμενα ρητά από τις κείμενες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, όπως ισχύει).

Ειδικά, για τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που εκδίδονται προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος, από 1.7.1995 επιβλήθηκε η υποχρέωση θεώρησής τους, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή, με την ΑΥΟ υπ' αρ. πρωτ. 1065732/529/0015/. Παρά την επιβολή της υποχρέωσης αυτής, πολλοί επιτηδευματίες εξέδωσαν και μετά την 1.7.1995, εκ παραδρομής, αθεώρητα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων. Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ.186/1992 προβλέπεται ότι για αθεώρητα στοιχεία που εκδόθηκαν κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων του ΚΒΣ, δεν
επιβάλλεται πρόστιμο του Κώδικα αυτού, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί αθεώρητα εκ παραδρομής, αλλά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και
β) ο υπόχρεος έχει καταθέσει στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ έγγραφη δήλωση για την παράλειψη αυτή πριν από τη διαπίστωσή της από οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Για το οικονομικό έτος 1996 (χρήση 1.1. έως 31.12.1995) δόθηκε κατ' εξαίρεση, με την Ε.Δ.Υ.Ο. υπ' αρ. πρωτ. 1045316/2185/623/Α0014/ΠΟΛ.1130/16.4.1996, η δυνατότητα της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που είχαν εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητα,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του Π.Δ.186/1992.

3. Επειδή πολλοί έμποροι αγοραστές έχουν εκδώσει, κατά παράβαση της Α.Υ.Ο. υπ' αρ. πρωτ. 1065732/529/0015/, αθεώρητα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων και για τη χρήση 1996, στην περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του ΦΠΑ, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται δεκτό να προβούν οι ΔΟΥ στην επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος και με αθεώρητα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία εκδόθηκαν από 1.1. - 31.12.1996 και μόνο για το οικονομικό έτος 1997 (χρήση από 1.1. έως 31.12.1996), σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε εφαρμοστεί για τη χρήση 1995 και η οποία ορίζεται στην Ε.Δ.Υ.Ο. υπ' αρ. 1045316/2185/623/Α0014/ΠΟΛ.1130/16.4.1996.

Δηλαδή:
Για την πραγματοποίηση της επιστροφής του ΦΠΑ κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει εκ παραδρομής το αθεώρητο στοιχείο, θα χορηγεί στον αγρότη φωτοαντίγραφο της κατατεθείσας στη ΔΟΥ δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ.186/1992, με την οποία γνωστοποίησε τα στοιχεία τα οποία εκ παραδρομής
εξέδωσε αθεώρητα. Το φωτοαντίγραφο αυτό θα επισυνάπτει ο αγρότης στο αθεώρητο τιμολόγιο αγοράς, που έλαβε, προκειμένου να τύχει επιστροφής του ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές (άρθρο 33 του Ν.1642/1986).

4. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι ΔΟΥ στις οποίες υπάγονται οι εκδότες των αθεωρήτων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων, θα πρέπει να ελέγχουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων για την επιβολή ή μη των σχετικών κυρώσεων στους υποχρέους, καθόσον η μη επιβολή προστίμων για την έκδοση αθεωρήτων στοιχείων προϋποθέτει το στοιχείο της "παραδρομής", η οποία πρέπει να είναι πραγματική και όχι προσχηματική και κατά συνέπεια κάθε δήλωση (παραδρομής) εκτιμάται ως πραγματικό γεγονός από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

5. Η ΠΑΣΕΓΕΣ, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να ενημερώσει τα μέλη της να μην παραλαμβάνουν αθεώρητα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους εμπόρους - αγοραστές, διότι θα στερούνται στο εξής του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές με βάση τα
στοιχεία αυτά.


Taxheaven.gr