Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 25.4.2012 Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής, κατανομή και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της και μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2012 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 25.4.2012
Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής, κατανομή και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της και μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών


Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1066361 ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 1363/26-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Θέμα: «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής, κατανομή και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της και μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του N. 4002/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141), αντικαταστάθηκε με το εδ. α΄ της παρ. 12 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 12α και 12β του άρθρου 24 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), την παρ. 7α του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και την παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2.− Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 (Β΄ 2741) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

3.− Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2012, ύψους 10.000 ευρώ και για κάθε επόμενο έτος 15.000 ευρώ, η οποία εγγράφεται στον Κ.Α.Ε. 0215 του Φορέα 23−110 του Υπουργείου Οικονομικών, 

αποφασίζουμε:

1.− Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνεστήθη με την παρ. 1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141), αντικαταστάθηκε με το εδ. α΄ της παρ.12 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 12α και 12β του άρθρου 24 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), την παρ. 7α του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και την παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), διαρθρώνεται στις παρακάτω τρεις (3) Διευθύνσεις, που συνιστώνται με την παρούσα απόφαση, στις οποίες κατανέμονται οι αρμοδιότητές της και οι οποίες, επίσης, διαρθρώνονται στα κατωτέρω Τμήματα, με τις εξής αρμοδιότητες:

Α.− Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών:

α) Τμήμα Α΄− Τακτικού Προϋπολογισμού

αα) Σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών.

ββ) Παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

γγ) Έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους.

δδ) Μέριμνα για την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων για κάθε διαχειριστική πράξη και των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

εε) Παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά.

στστ) Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

ζζ) Παρακολούθηση εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το Μ.Π.Δ.Σ.

ηη) Συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ − Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών και αναλύσεων, σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού.

θθ) Κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

ιι) Διαβίβαση στο ΓΛΚ αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

ιαια) Παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα.

β) Τμήμα Β΄− Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου).

αα) Κατάρτιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

ββ) Ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων εκτέλεσης των έργων του Π.Δ.Ε. για την έγκριση των σχετικών Συλλογικών Αποφάσεων Έργου (Σ.Α.Ε.), των Συλλογικών Αποφάσεων Μελετών (Σ.Α.Μ.) και ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων, αναλυτικά, για τα έργα που τους αφορούν.

γγ) Ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τον συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

δδ) Μέριμνα για την τήρηση μητρώου δεσμεύσεων.

εε) Έκδοση εντολών κατανομής του Π.Δ.Ε. για την πίστωση των λογαριασμών των έργων, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

στστ) Έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων−διαχειριστών των έργων του Π.Δ.Ε. για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη των Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ.

ζζ) Παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε., καθώς και συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.

ηη) Συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε.

γ) Τμήμα Γ΄− Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

αα) Συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

ββ) Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβασή τους στη Βουλή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το Π.Δ.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

γγ) Σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής.

δδ) Αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, την μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

εε) Παραγωγή, έλεγχος και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει.

στστ) Έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων.

ζζ) Συνεργασία με το Τμήμα Α΄ − Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και ανάπτυξη σχετικών δημοσιονομικών αναφορών.

Β.− Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης:

α) Τμήμα Α΄− Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

αα) Μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου.

ββ) Συγκέντρωση προτάσεων και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής).

γγ) Προγραμματισμός και υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

δδ) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες.

εε) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.

στστ) Επαφές με προμηθευτές.

ζζ) Διαχείριση συμβάσεων προμηθειών, με την διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

ηη) Προετοιμασία προκηρύξεων προμηθειών.

θθ) Μέριμνα για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών.

ιι) Μέριμνα για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, καθώς και επιτροπών για την παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών.

ιαια) Μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών, ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ιβιβ) Συντήρηση και επικαιροποίηση παρατηρητηρίων τιμών για είδη και υπηρεσίες, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

ιγιγ) Παρακολούθηση της προόδου των έργων και στατιστική παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.

ιδιδ) Μέριμνα για την δημοσιότητα όλων των δαπανών του Υπουργείου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ιειε) Συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ − Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, για την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών.

ιστιστ) Ενημέρωση του Τμήματος Α΄ − Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) για την εκκαθάριση των δαπανών και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων (Μ.Δ.).

ιζιζ) Παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα που αφορούν στο Τμήμα.

β) Τμήμα Β΄− Οικονομικών Θεμάτων

αα) Διαχείριση πάγιων προκαταβολών.

ββ) Εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

γγ) Εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουργείου.

δδ) Μέριμνα για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως, νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών, κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών.

εε) Έγκριση δαπανών τηλεπικοινωνιακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου όλης της Επικράτειας.

στστ) Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως για οικογενειακά επιδόματα, ηθικές αποζημιώσεις, απαλλοτριώσεις.

ζζ) Εκκαθάριση έντοκων επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε φορολογουμένους όλης της επικρατείας.

ηη) Δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων.

θθ) Πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

ιι) Παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα που αφορούν στο Τμήμα.

γ) Τμήμα Γ΄− Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων.

αα) Μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, όπως και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.

ββ) Μέριμνα για την εξασφάλιση μέσων αποστολής των υλικών.

γγ) Μέριμνα για τη συσκευασία και αποστολή υλικών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

δδ) Μέριμνα για την παραλαβή και ταξινόμηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους.

εε) Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης.

στστ) Προγραμματισμός και παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου, για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτού, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης.

Γ.− Διεύθυνση Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων:

α) Τμήμα Α΄ − Παρακολούθησης Ν.Π.Δ.Δ.

β) Τμήμα Β΄ − Παρακολούθησης Ν.Π.Ι.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών

Τα ανωτέρω τμήματα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων.

ββ) Ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων.

γγ) Παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς.

δδ) Μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων.

εε) Συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ −Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών, σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων.

στστ) Μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων.

ζζ) Παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα που αφορούν στο Τμήμα.

2.− α) Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προΐσταται υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (Α΄247), όπως ισχύει.

β) Των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων τους προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων, κατηγορίας ΠΕ, με βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά.

3.− Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της:

α) Η Διεύθυνση Οικονομικού (Δ5) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρου 7 του π.δ. 284/1988 − Α΄ 128) και η Διεύθυνση Οικονομικού (Δ40) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε. (άρθρου 5 του π.δ. 79/1990 − Α΄ 37) καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

β) Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Προσωπικού Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρου 4 του π.δ. 284/1988), Προσωπικού Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (άρθρου 5 του π.δ. 284/1988), Προσωπικού Γ.Λ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε. (άρθρου 6 του π.δ. 284/1988 και άρθρου 1 του π.δ. 79/1990 − Α΄37) και Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης Γ.Χ.Κ της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ (άρθρου 1 του π.δ. 543/1989–Α΄229), που αφορούν στην κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και στις προμήθειες, μεταφέρονται στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

γ) Ανακαθορίζεται η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (της παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 167/1996 – Α΄ 128) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, λόγω της κατάργησης της Διεύθυνσης Οικονομικού αυτής (περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του προαναφερθέντος άρθρου).

δ) Ανακαθορίζεται η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε. (του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 2343/1995 − Α΄ 211, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2390/1996 − Α΄ 54) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, λόγω της κατάργησης της Διεύθυνσης Οικονομικού αυτής.

4.− Το προσωπικό των Διευθύνσεων, που καταργούνται με την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 3 της παρούσας, μεταφέρεται στις συνιστώμενες οργανικές μονάδες ή μετακινείται σε άλλη οργανική μονάδα του ίδιου Υπουργείου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5.− Ως χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργούμενων οργανικών μονάδων και έναρξης της λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ένας μήνας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης