Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 515237/2.4.2012 Θεώρηση τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων και καθορισμός περιπτώσεων εκπτώσεων επί αυτών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2012 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 515237/2.4.2012
Θεώρηση τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων και καθορισμός περιπτώσεων εκπτώσεων επί αυτών

Αριθμ. 515237

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 1624/51 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως, συμπληρώσεως, κ.λπ.» του Α.Ν. 1565/50 «περί συστάσεως του ΕΟΤ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 4109/60 και ισχύει σήμερα.

2. Του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου 4 όπως τροποποιήθηκε, με το άρθρο 2 της 1597/28.1.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 108/Β΄) περί προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

3. Του Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α΄/11.10.2001) Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών ΕΟΤ καθώς και την ΥΑ1224/24.1.2007 (ΦΕΚ134/Β΄), περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ, και ειδικότερα το εδάφιο βγ αυτής.

4. Του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α΄/259/2001) περί «Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες».

5. Του Ν. 3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Της υπ’ αριθμ. 2626/16.02.2011 απόφασης Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 36/ΥΟΔΔ/18.02.2011, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 50/ΥΟΔΔ/01.03.2011), περί κατάργησης της υπ’ αριθμ. 21902/30.12.2009 απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

7. Του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α΄) περί κατάταξης ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών, όπως ισχύει.

8. Του άρθρου 37 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το υπ’ αριθμ. 2026/13.1.2012 έγγραφο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων/ Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) που αφορά στις προτάσεις του κλάδου για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων εκπτώσεων επί των τιμών των βοηθητικών καταλυμάτων.

10. Τις προτάσεις της Υπηρεσίας. (ΠΥΤ)

11. Το γεγονός ότι οι τιμές των επιχειρήσεων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και Επαύλεων, και ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, διαμορφώνονται ελεύθερα από τους επιχειρηματίες.

12. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 

αποφασίζει:

Α. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

1) Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων διαμερισμάτων, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωσή τους ανά χώρο ή ανά κλίνη.

2) Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιμές και να έχουν προμηθευτεί και θεωρήσει τιμοκαταλόγους, για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους, για δε τις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, υποβάλλεται εκ νέου για θεώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2160/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1597/28.1.2011, περί προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€).

3) Το θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών – τιμοκατάλογος, αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

4) Οι αιτήσεις δήλωσης των τιμών υπογράφονται από τον υπεύθυνο του καταλύματος εις πενταπλούν και υποβάλλονται για έγκριση στις τοπικές Ομοσπονδίες, μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε). Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης. Αντίγραφο της δήλωσης τιμών διαβιβάζεται με συγκεντρωτική κατάσταση άμεσα από τις τοπικές Ομοσπονδίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ.

5) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τους τιμοκαταλόγους είναι:

α) φωτοαντίγραφο του Eιδικού Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης.

β) θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης− δήλωσης τιμών του έτους.

γ) τιμοκαταλόγους υπογεγραμμένους και συμπληρωμένους από τον υπεύθυνο του καταλύματος σύμφωνα με τη θεωρημένη δήλωση τιμών, ένα για κάθε δωμάτιο σύμφωνα με την εγκεκριμένη δυναμικότητα του καταλύματος, όπου θα αναφέρονται, το είδος, η κατηγορία (κλειδιά ή τάξη), η ακριβής διεύθυνση του καταλύματος και το ονοματεπώνυμο του νόμω υπεύθυνου αυτού.

6) Στην περίπτωση που στα καταλύματα προσφέρεται πρωινό, (άρθρο 154 της Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ Β1388) αγορανομικής διάταξης), διαθέτουν αίθουσα πρωινού με παρασκευαστήριο ή εστιατόριο, κατά τη θεώρηση της δήλωσης τιμών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η τιμή του πρωινού υπό μορφή ταμπλ.ντοτ είναι ελεύθερη, πρέπει όμως να δηλώνεται και να περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

7) Στις τιμές που υποβάλλονται προς θεώρηση, συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι, ήτοι Φ.Π.Α. και Δ.Φ.

8) Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 37 του Ν. 3498/2006, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ) με ευθύνη της, οφείλει να προμηθεύσει εγκαίρως τους επιχειρηματίες του κλάδου, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών της, με τιμοκαταλόγους, εγκεκριμένα έντυπα δήλωσης τιμών καθώς και κάθε άλλο ενημερωτικό έντυπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

9) Σημειώνεται ότι, στις θεωρημένες τιμές συμπεριλαμβάνεται η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών, βάσει των οποίων έχει γίνει η κατάταξη των καταλυμάτων σε κλειδιά ή τάξη.

10) Για όλα τα καταλύματα της παρούσας απόφασης ισχύει ο «Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών» (άρθρο 8 του Ν. 1652/1986) καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά.

11) Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.

Β. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Επιτρέπονται εκπτώσεις επί των θεωρημένων τιμών των βοηθητικών καταλυμάτων, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη από τους επιχειρηματίες − εκμεταλλευτές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης