Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11.4.2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β'/09-02-2012) υπουργικής απόφασης «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11.4.2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β'/09-02-2012) υπουργικής απόφασης «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις


Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11.4.2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β'/09-02-20

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243, Α') «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β'/16-06-2011) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. 180691/7.2.2001/Γ'ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β'/14.2.2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL»», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

5. Την υπ' αριθμ. 64698/5811/19-09-2008 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»» (ΦΕΚ 2059/Β'/6-10-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ. 15980/Δ1.5 161/1-9-2011 (ΦΕΚ 295/1-9-2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων».

7. Την υπ' αριθμ. C/2007/5534/12-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις της παρ. ΙΓ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α').

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 (ΦΕΚ 221/Β'/09-02-2012) υπουργικής απόφασης «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

10. Την ανάγκη τροποποίησης της παραπάνω απόφασης, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 (ΦΕΚ 221/Β'/09-02-2012) υπουργικής απόφασης «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», ως ακολούθως:

• Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
ι) να μην συμμετέχει ως μέλος όποιος συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στην ίδια περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.

• Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ως εξής: 
«Σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού και την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του Μητρώου τα κάτωθι στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τήρηση της συγκεκριμένης δέσμευσης, αλλιώς διαγράφεται από το Μητρώο:»

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 ως εξής: 
«Στην περίπτωση που η εκπλήρωση του κριτηρίου παύσει προσωρινά, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου που ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης οφείλει να τον αντικαταστήσει εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Μητρώου».

• Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ως εξής: 
«Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. μετά τη σύνταξη του καταστατικού, οφείλει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να την υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από το πρωτότυπο καταστατικό και ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το κάθε ιδρυτικό μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ., ή διαφορετικά τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία τυχόν συμμετέχει.»

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 7 ως εξής: 
«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Η ηλεκτρονική βάση του Μητρώου, με την έγκριση του αιτήματος, παράγει αυτόματα τον αριθμό Μητρώου της Επιχείρησης και τη Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο. Η Βεβαίωση Εγγραφής πρέπει να φέρει σήμανση με τη φράση «ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.» Η Βεβαίωση εκτυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το Τμήμα Μητρώου και στη συνέχεια αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση. Παράλληλα το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σήμανση με ειδική σφραγίδα όλων των φύλλων του καταστατικού και ακολούθως το αποστέλλει στην υποψήφια επιχείρηση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.»

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 7 ως εξής: 
«Η Κοιν.Σ.Επ., με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής της στο Μητρώο, να εισέλθει στην ηλεκτρονική βάση και να καταχωρίσει την ακριβή διεύθυνση της έδρας της (οδός και αριθμός), τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής. Ακολούθως, θα πρέπει να εκτυπώσει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και να την υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου επισυνάπτοντας τη Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής. Ειδικά οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, θα πρέπει να υποβάλουν επιπλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 4 που τεκμηριώνουν την εκπλήρωση του κριτηρίου απασχόλησης σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.»

• Διαγράφεται η παράγραφος 9 του άρθρου 7.

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 7 ως εξής: 
«Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των δύο (2) μηνών παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει αυτοδίκαια στη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.»

• Αντικαθίσταται το εδάφιο στ του άρθρου 8 ως εξής: 
«Στοιχεία Έναρξης Δραστηριότητας: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται το άρθρο 9 ως εξής: 
«Για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας οι Κοιν.Σ.Επ. υποβάλουν: Αίτηση Εγγραφής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Καταστατικό Σύστασης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε ιδρυτικού μέλους περί συμμετοχής ή όχι σε άλλη Κοιν.Σ.Επ., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης), Έγκριση εποπτεύοντα φορέα για τη συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. στην Κοιν.Σ.Επ. (μόνο οι Κοιν.Σ.Επ Ένταξης), Αίτηση Καταχώρησης Πρόσθετων Στοιχείων (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας, Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για την τεκμηρίωση της απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μόνο οι Κοιν. Σ.ΕπΈνταξης)».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 11 ως εξής: 
«1. Η τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού επιφέρει αλλαγή των στοιχείων του Μητρώου».

• Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ως εξής: 
«Μετά τη διαδικασία καταχώρισης, ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και η κατάθεση του έντυπου αιτήματος στο Τμήμα Μητρώου, με την επισύναψη του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού, το τροποποιημένο καταστατικό και στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή της σύνθεσης των μελών, ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από κάθε νέο μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. ή διαφορετικά τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία τυχόν συμμετέχει.»

• Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 ως εξής: 
«Η Βεβαίωση Καταχώρισης Τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να φέρει σήμανση με τη φράση «ισχύει μόνο για χρήση στη Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 11 ως εξής: 
«Η επιχείρηση εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα και αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της Δήλωσης Μεταβολής που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία). Ακολούθως θα πρέπει να υποβάλει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων στο Τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τη Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.».

• Διαγράφεται η παράγραφος 10 του άρθρου 11.

• Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 11 ως εξής: 
«Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία του ενός (1) μήνα παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου ζητά εγγράφως από την επιχείρηση την προσκόμιση αυτών, θέτοντας χρονικό περιθώριο δέκα ημερολογιακών ημερών.»

• Διαγράφεται η παράγραφος 14 του άρθρου 11.

• Αντικαθίσταται το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ως εξής: 
«ε) Στοιχεία Καταχώρισης Τροποποίησης: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 ως εξής: 
«Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση τροποποίησης στοιχείων του καταστατικού των Κοιν.Σ.Επ. είναι: Αίτηση Καταχώρισης Τροποποίησης Καταστατικού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού, Τροποποιημένο καταστατικό, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε νέου μέλους περί συμμετοχής ή όχι σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (μόνο στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στην είσοδο νέων μελών), Αίτηση Καταχώρισης Πρόσθετων Στοιχείων Τροποποίησης Καταστατικού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ως εξής: 
«Για την ενημέρωση του Μητρώου στην περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής λόγω λήξης της θητείας της ή αντικατάστασης μέλους της, η επιχείρηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αλλαγής της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής, συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση καταχώρισης της νέας Διοικούσας Επιτροπής, καταχωρώντας τα στοιχεία των νέων μελών της και διαγράφοντας τα στοιχεία των μελών που αποχώρησαν.»

• Διαγράφεται τα εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 14 ως εξής: 
«Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση αλλαγής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. είναι Αίτηση Καταχώρισης Νέας Διοικούσας Επιτροπής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή των νέων μελών Διοικούσας Επιτροπής ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής, από το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση μέλους της, Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής, από το οποίο θα προκύπτει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της.

• Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15, ως εξής: 
«Η απόφαση διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κοινοποιείται με ευθύνη του Τμήματος Μητρώου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.»

• Αντικαθίσταται το άρθρο 59, ως εξής:
«1. Το τμήμα Μητρώου αν διαπιστώσει ότι μέλος του Μητρώου παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 ή αμελεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του σε αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17, 34 και 55, καλούν τους εκπροσώπους του μέλους στην υποβολή έγγραφων διευκρινήσεων και πληροφοριών, θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Αν το μέλος παρέχει εντός της προθεσμίας τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν και από τα προσκομισθέντα στοιχεία δε διαπιστώνεται παραβίαση του Νόμου, ο έλεγχος περατώνεται.
2. Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει παραβίαση των διατάξεων του Ν. 4019/2011 ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Μητρώο, το Τμήμα Μητρώου εισηγείται προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την επιβολή των διοικητικών προστίμων, που κατά περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 61. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομιστούν τα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου διενεργεί επιτόπιο έλεγχο ή παραγγέλλει, στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του μέλους, τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στους χώρους λειτουργίας του νομικού προσώπου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του. Κατά την αυτοψία ελέγχονται τα βιβλία που τηρεί υποχρεωτικά το μέλος βάσει του Ν. 4019/2011 (Μελών Συνεταιρισμού, πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής), τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία για την ταυτοποίηση των όσων έχουν δηλωθεί από το μέλος στο Τμήμα Μητρώου, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την διεκπεραίωση του ελέγχου.
3. Αν κατά τον έλεγχο η διοίκηση του μέλους αρνηθεί τη συνεργασία, οι υπάλληλοι του Μητρώου προβαίνουν σε κατάσχεση κάθε εγγράφου και στοιχείου που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του ελέγχου, συντάσσοντας πρωτόκολλο με αναλυτική περιγραφή των ειδών που κατασχέθηκαν.
4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Περιφέρειας συντάσσει έκθεση στην οποία παραθέτει τα πορίσματα του ελέγχου, την οποία και αποστέλλει στο Τμήμα Μητρώου. Το Τμήμα Μητρώου, με βάση το πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποίησε το ίδιο ή λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα του ελέγχου που της διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, εισηγείται στον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την επιβολή των διοικητικών προστίμων που κατά περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 61.
5. Πλέον των ελέγχων που αφορούν στην τήρηση των τυπικών υποχρεώσεων των μελών του Μητρώου, το Τμήμα Μητρώου διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, για την ταυτοποίηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από το μέλος του Μητρώου και προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής.
6. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 17, 34 και 55, ή το μέλος του Μητρώου έχει πάψει να πληροί τα γενικά και ειδικά κριτήρια εγγραφής, παράλληλα με την επιβολή χρηματικού προστίμου από τον κατά τόπο Περιφερειάρχη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διαγραφή του μέλους από το Μητρώο κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών.
7. Στην περίπτωση που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Τμήματος Μητρώου ή της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών, δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με το μέλος και η διενέργεια αυτοψίας στο χώρο λειτουργίας του και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης προσπάθειας επικοινωνίας, το Τμήμα Μητρώου εισηγείται προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διαγραφή του μέλους από το Μητρώο.
8. Αν το Τμήμα Μητρώου διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4019 με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία αυτά μετέχουν από το Μητρώο Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 60, ως εξής: 
«1. Το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έλεγχο μέλους του Μητρώου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 59, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση τους καταγγελία άμεσα ή έμμεσα μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή, των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών, της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία ή άλλου φορέα».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 61, ως εξής: 
«1. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου, επιβάλλει σε βάρος των Κοιν. Σ.Επ. που παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 4019 και της παρούσας χρηματικά πρόστιμα από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ».

• Αντικαθίσταται το άρθρο 62, ως εξής: 
«Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου, επιβάλλει το μέτρο της προσωρινής διαγραφής στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Κοιν.Σ.Επ. παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 καθ' υποτροπή. Η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής κυμαίνεται από ένα (1) έως έξι (6) μήνες. Η προσωρινή διαγραφή επιφέρει τον αποκλεισμό της επιχείρησης ή και των μελών της από τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ. που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο αρμόδιο φορέα, από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, ή ακόμη και την προσωρινή διακοπή τής τυχόν τρέχουσας χρηματοδότησής της. Με ευθύνη του Τμήματος Μητρώου, το μέτρο της προσωρινής διαγραφής κοινοποιείται στους φορείς προκήρυξης των σχετικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 63, ως εξής: 
«2. Με τον καθορισμό διοικητικού πρόστιμου, οι υπάλληλοι του Τμήματος Μητρώου οφείλουν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και να καταχωρίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ύψος του προστίμου, καθώς και το λόγο επιβολής του».

• Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής:

(Βλέπε ως συνημμένο αρχείο)

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η υπ' αριθμ. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 (ΦΕΚ 221/09-02-2012) υπουργική απόφαση «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης