Αριθμ. Φ/Α.15/2/363/4581/25.4.2012

Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 41 του Νόμου 3982/2011

25 Απρ 2012

Taxheaven.gr
Αριθμ. Φ/Α.15/2/363/4581

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (143Α΄) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 228 του Ν. 4072/2012 (86 Α΄) και ιδίως το άρθρο 41 παρ. 14.

2. Τις διατάξεις του Ν.3175/2003 (207Α΄) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις».

3. Του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

4. Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989».

5. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

6. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Της υπ’ αριθμ. Υ13/2011 απόφασης Πρωθυπουργού [ΦΕΚ 2740Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους ή των ΟΤΑ, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011, ως νέα μορφή Επιχειρηματικού Πάρκου το Γεωθερμικό Επιχειρηματικό Πάρκο [ΓΕΠ]. Γεωθερμικό Επιχειρηματικό Πάρκο, είναι ο χώρος που δεν πολεοδομείται, καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3982/2011, σε περιοχές που βρίσκονται εντός ή παραπλεύρως αναγνωρισμένων Γεωθερμικών Πεδίων [σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 Ν.3175/2003], προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου με στόχο την προώθηση της αγροτοκτηνοτροφικής, του πρωτογενούς τομέα, παραγωγής και τη μεταποίηση των προϊόντων της.

Άρθρο 2

Στα Γεωθερμικά Επιχειρηματικά Πάρκα περιλαμβάνονται δραστηριότητες των περιπτώσεων α, β, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.3982/2011, για τις οποίες δεν ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 3

Τα Γεωθερμικά Επιχειρηματικά Πάρκα δεν πολεοδομούνται, αλλά οργανώνονται με δημιουργία δικτύου υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΠ, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα ΕΠΕΒΟ, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 56 §12 του Ν.3982/2011, της οποίας ακολουθείται αναλογική εφαρμογή στην προβλεπόμενη μορφή ΕΠ, εκτός από τις προβλέψεις των περιπτώσεων αα΄ βα΄ και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 56.

Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση και λειτουργία του Γεωθερμικού Επιχειρηματικού Πάρκου ορίζεται σε 200 στρέμματα.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Taxheaven.gr