Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1190/11.6.1997 Κοινοποίηση της αριθ. 162/1997 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Η εταιρία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού του Φ.Π.Α., ο οποίος αφορά δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1190/11.6.1997
Κοινοποίηση της αριθ. 162/1997 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Η εταιρία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού του Φ.Π.Α., ο οποίος αφορά δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986
Κοινοποίηση της αριθ. 162/1997 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Η εταιρία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού του Φ.Π.Α., ο οποίος αφορά δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986 1063772/2774/0014/ΠΟΛ.1190/11.6.1997

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, την αριθ. 162/1997 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. Η ανωτέρω γνωμοδότηση αφορά διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 23.
Με την εν λόγω γνωμοδότηση ορίζεται ότι η εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού (έκπτωσης) του Φ.Π.Α., ο οποίος αφορά δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Γνωμ.: 162/1997

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν η εταιρία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." έχει δικαίωμα συμψηφισμού του Φ.Π.Α., ο οποίος αφορά σε δαπάνες που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. 1) Με το άρθρο πρώτο του Ν.2338/1995 "Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 20 Α'), κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η εν λόγω σύμβαση. Στο άρθρο 25 της συμβάσεως αυτής (εφεξής σύμβαση) ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής:


"25.1. Οι ακόλουθες φορολογικές διατάξεις θα τυγχάνουν εφαρμογής ως προς την Εταιρία Αεροδρομίου:

25.1.1. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 2093/1992, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης θα τυγχάνουν εφαρμογής ως προς την Εταιρία Αεροδρομίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2015...

25.1.2. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 26 του Νόμου 2093/1992 ....... η Εταιρία Αεροδρομίου θα απολαύει των ακόλουθων απαλλαγών και προνομίων έως ...............

(α) ..........................................................................

(η) Η Εταιρία Αεροδρομίου θα δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά, εργασίες και υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρία Αεροδρομίου κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας, που καταβλήθηκε ούτως, υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας για προμήθειες που έγιναν από την Εταιρία Αεροδρομίου και υπόκεινται σε φορολόγηση".
Δέον να σημειωθεί ότι η, δια του άρθρου τρίτου του ρηθέντος κυρωτικού νόμου 2338/1995, συσταθείσα εταιρία με την επωνυμία "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.", υποδηλώνεται στο κείμενο της, δια του νόμου τούτου, κυρωθείσης συμβάσεως με τον όρο "Εταιρία Αεροδρομίου", όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 1 της συμβάσεως
αυτής.

2) Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν.2093/1992 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 181 Α'), στην οποία γίνεται παραπομπή από την παρατεθείσα ανωτέρω διάταξη του άρθρου 25.1.1. της συμβάσεως, ορίζονται και τα εξής:

"Υφιστάμενες ή συνιστώμενες ανώνυμες εταιρίες, που αναλαμβάνουν από το Δημόσιο με σύμβαση την κατασκευή και εκμετάλλευση αεροδρομίων, απολαμβάνουν των εξής φορολογικών και λοιπών απαλλαγών:

1. ............................................................................

7. Ολες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρίες του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έσοδα αυτών από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, με εξαίρεση τα τέλη ή δικαιώματα προσγείωσης αεροσκαφών και τις ειδικές απαλλαγές του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, όπως τροποποιούμενος ισχύει εκάστοτε, υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α. από τις εταιρίες του παρόντος άρθρου για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται σ' αυτές, τυγχάνει συμψηφιστέος στο σύνολό του".

3) Τέλος, με το βασικό νόμο 1642/1986 "Για την εφαρμογή του φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α') και ειδικότερα με το άρθρο 23 αυτού, όπως ισχύει, ορίζονται και τα εξής:

"1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

...............................................................................

2. Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται, επίσης, στον υποκείμενο, κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται:

α) .........

ε).

3. Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που καθίσταται ο φόρος απαιτητός, σύμφωνα ........

4. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:

α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων,

β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,

γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,

δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,

ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο,

στ) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ειδών συσκευασίας, των οποίων η παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόμενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση γίνεται χωρίς φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15".

ΙΙ. 1) Από τις προπαρατεθείσες ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 25.1.1. της υπό του Ν.2338/1995 κυρωθείσης συμβάσεως, σε συνδυασμό με το άρθρο 26, παράγραφος 7, εδάφιο β' του Ν.2093/1992, σαφώς προκύπτει ότι για την εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.", γίνεται ειδική πρόβλεψη ως προς το δικαίωμα εκπτώσεως του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την οποία: "ο καταβαλλόμενος (από την εταιρία αυτή) Φ.Π.Α. για αγαθά και υπηρεσίες, που παρέχονται σ' αυτή, τυγχάνει συμψηφιστέος στο σύνολό του". Είναι, όμως, σαφές ότι η ως άνω ειδική φορολογική διάταξη έχει ως πλαίσιο αναφοράς το βασικό νόμο 1642/1986 περί φόρου προστιθέμενης αξίας και ότι, περαιτέρω, συνδέεται ευθέως και αμέσως με τη διάταξη του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, με την οποία ρυθμίζεται το θεμελιώδους σημασίας δικαίωμα της εκπτώσεως του φόρου αυτού. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί, από πλευράς ερμηνευτικής, μία τυπική γραμματική απόδοση του νοήματος της εν λόγω ειδικής φορολογικής διατάξεως, αλλά επιβάλλεται ο συσχετισμός της με τη βασική δομή και τους σκοπούς της ρυθμίσεως, στην οποία εντάσσεται οργανικά, δηλαδή με τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, ιδιαίτερα μάλιστα εν όψει του ότι ο νόμος αυτός εισήγαγε στη Χώρα μας το σύστημα του φόρου κύκλου εργασιών επί της προστιθέμενης Αξίας, σε εκτέλεση της 6ης Οδηγίας ( - Ε.Ε. 1977, L. 145) του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Μαϊου 1977 "περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση".

2) Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανωτέρω παρατεθείσα διάταξη του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, το δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου προστιθέμενης αξίας διαρθρούται και διαρρυθμίζεται κατά βάση, ως ακολούθως:

Κατ' αρχήν, το δικαίωμα εκπτώσεως παρέχεται μόνο εις τον υποκείμενο σε Φ.Π.Α. και μόνο κατά το μέρος που ο φόρος αυτός έχει επιβαρύνει τις δαπάνες του προς απόκτηση εκείνων των αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία εχρησιμοποιήθησαν από αυτόν στη συνέχεια για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων, δηλαδή πράξεων υπαγομένων στο Φ.Π.Α. Η ρύθμιση αυτή, η οποία έχει θεμελιώδη σημασία για τη λειτουργία του συστήματος του Φ.Π.Α., προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 της μνημονευθείσης 6ης Οδηγίας (ΕΟΚ), αποσκοπεί δε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθ' όσον, αν δεν υπήρχε σχετική νομοθετική πρόβλεψη, θα ήταν εύκολο για έναν υποκείμενο στο φόρο να εμφανίσει τις ιδιωτικές του αγορές ως αγορές για τους σκοπούς της επιχειρήσεώς του και με τον τρόπο αυτό να διαφύγει του Φ.Π.Α., με τον οποίο βαρύνεται ως τελικός καταναλωτής.
Περαιτέρω, όμως, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του (ίδιου) άρθρου 23 του Ν.1642/1986, προβλέπεται ρητή παρέκκλιση από τον προαναφερθέντα κανόνα και απαριθμούνται πέντε περιπτώσεις μη φορολογητέων πράξεων, ως προς τις οποίες παρέχεται στον υποκείμενο σε φόρο το δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου, κατά το μέρος που τα αγορασθέντα από αυτόν αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την πραγματοποίηση αυτών των μη φορολογητέων πράξεων, δηλαδή πράξεων μη υπαγομένων στο Φ.Π.Α. Η παρεκκλίνουσα αυτή ρύθμιση δικαιολογείται εκ του γεγονότος ότι από τις ανωτέρω πέντε περιπτώσεις μη φορολογητέων πράξεων, για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προς έκπτωση του φόρου, η μεν μία περίπτωση αναφέρεται σε διάθεση δώρων αξίας μέχρι 3.000 δραχμών και δειγμάτων, οι δε υπόλοιπες τέσσερις αναφέρονται κυρίως σε εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, επί των οποίων στην πραγματικότητα επιβάλλεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής. Εξ άλλου, η παρέκκλιση αυτή προβλέπεται από τα άρθρα 17, παράγραφος 2 και 28, παράγραφος 2 της μνημονευθείσης 6ης Οδηγίας. Τέλος, κατά τη διάρθρωση και διαρρύθμιση του δικαιώματος εκπτώσεως του Φ.Π.Α., προβλέπεται στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου 23 ρητή εξαίρεση από την άσκηση του δικαιώματος αυτού σε έξι ρητώς απαριθμούμενες και εξειδικευόμενες περιπτώσεις. Δηλαδή στον υποκείμενο σε φόρο προστιθέμενης αξίας δεν παρέχεται δικαίωμα προς έκπτωση του φόρου εισροών, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αγοράς και αποκτήσεως των αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία αναφέρονται στις περιπτώσεις (εξαιρούμενες) αυτές, ήτοι:

α) καπνοβιομηχανικών προϊόντων,

β) οινοπνευματωδών προϊόντων, εφ' όσον αυτά
διετέθησαν για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,

γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικώς,

δ) στεγάσεως, τροφής, ποτών, μετακινήσεως και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχειρήσεως,

ε) επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσεως, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντηρήσεως, μισθώσεως και κυκλοφορίας τους γενικώς. Οταν, όμως, τα ως άνω μεταφορικά μέσα προορίζονται για πώληση, μίσθωση - μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, στην περίπτωση αυτή παρέχεται το σχετικό δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου και

στ) ειδών συσκευασίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ανωτέρω (εξαιρουμένων) περιπτώσεων εισροών είναι ότι οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι δεν έχουν αυστηρώς επαγγελματικό χαρακτήρα, αλλ' αποτελούν, αναλόγως της περιπτώσεως, δαπάνες πολυτελείας, ψυχαγωγίας ή κοινωνικής παραστάσεως. Εξ άλλου, η υποκειμένη στο φόρο επιχείρηση θεωρείται, κατ' αρχήν, ως τελικός αγοραστής - καταναλωτής για τα αγοραζόμενα από αυτήν αγαθά και υπηρείες που αφορούν τις ανωτέρω (εξαιρούμενες) περιπτώσεις.

Η ανωτέρω ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986 ανταποκρίνεται προς το άρθρο 17, παράγραφος 6 της μνημονευθείσης 6ης Οδηγίας, όπου ορίζεται σχετικώς ότι: "οπωσδήποτε θα αποκλείονται του δικαιώματος προς έκπτωση οι δαπάνες οι οποίες δεν έχουν χαρακτήρα επαγγελματικό, όπως οι δαπάνες πολυτελείας, ψυχαγωγίας ή κοινωνικής παραστάσεως".

ΙΙΙ. Εκ του συσχετισμού της ανωτέρω ειδικής φορολογικής διατάξεως με το προπαρατεθέν ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23 του Ν.1642/1986 προκύπτει, κατά πρώτον, ότι η εν λόγω ειδική διάταξη δεν περιέχει ολοκληρωμένη ρύθμιση ως προς το θέμα της εκπτώσεως του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας.
Πράγματι, με την πρόβλεψη της διατάξεως αυτής, ότι "ο καταβαλλόμενος (από την εταιρία) Φ.Π.Α. για αγαθά και υπηρεσίες, που παρέχονται σ' αυτή, τυγχάνει συμψηφιστέος στο σύνολό του", δεν αντιμετωπίζονται θεμελιώδη ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα της εκπτώσεως του φόρου και το ζήτημα των περιορισμών του δικαιώματος αυτού, δηλαδή των εξαιρέσεων.
Βεβαίως, είναι αληθές ότι, από τη διατύπωση της ρηθείσης διατάξεως, δημιουργείται η εντύπωση ότι ο καταβαλλόμενος από την εταιρία Αεροδρομίου Φόρος Προστιθεμένης Αξίας τυγχάνει συμψηφιστέος, δηλαδή εκπεστέος, στο σύνολό του, χωρίς να τίθεται καμία προϋπόθεση και κανένας περιορισμός, δοθέντος ότι ο νόμος
σιωπά εν προκειμένω. Τούτο, όμως, δεν επιτρέπει να εξαχθεί ασφαλές ερμηνευτικό συμπέρασμα, ιδίως οσάκις η σιωπή του νόμου, δηλαδή, εν προκειμένω, της ειρημένης ειδικής διατάξεως, αφορά σε θεμελιώδη ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται από το βασικό φορολογικό νόμο.

Κατά ταύτα, ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι, η ρύθμιση της ειρημένης ειδικής διατάξεως συμπληρούται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, καθ' όσον αφορά τις προϋποθέσεις του δικαιώματος εκπτώσεως του Φ.Π.Α. και τους περιορισμούς του δικαιώματος αυτού και ότι, συνεπώς, η διάταξη της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου, εφαρμόζεται και για την εταιρία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.".
Αντίθετος εκδοχή, περί μη εφαρμογής της διατάξεως της εν λόγω παραγράφου και για την ειρημένη εταιρία, προσκρούει στη μνημονευθείσα ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου 17 της 6ης Οδηγίας (στην οποία αντιστοιχεί, όπως προαναφέρθη, η εθνική διάταξη), η οποία προβλέπει κατά απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο ότι "οπωσδήποτε θα αποκλείονται του δικαιώματος προς έκπτωση οι δαπάνες, οι οποίες δεν έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα, όπως είναι οι δαπάνες πολυτελείας, ψυχαγωγίας ή κοινωνικής παραστάσεως", δοθέντος ότι οι δαπάνες οι απαριθμούμενες με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986 έχουν πράγματι μη επαγγελματικό χαρακτήρα.

IV. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού (εκπτώσεως) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος αφορά σε δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986.

V. Οθεν, επί του τεθέντος ερωτήματος προσήκει αρνητική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης