Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 2/19.4.2012 Διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση των Βεβαιώσεων για φορολογική χρήση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2012 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 2/19.4.2012
Διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση των Βεβαιώσεων για φορολογική χρήση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Αθήνα, 19-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο: 213 1519100
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 /2012

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση των Βεβαιώσεων για φορολογική χρήση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ»

Ι. Σας ενημερώνουμε ότι, από το τρέχον οικονομικό έτος, οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση των αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, σχετικά με τις καταβληθείσες εισφορές, δεν θα αποστέλλονται στους ασφαλισμένους, αλλά θα εκδίδονται μόνο διαδικτυακά.

Κατωτέρω, παραθέτουμε οδηγίες για την εκτύπωση των βεβαιώσεων:

1. Οδηγίες για την εκτύπωση της βεβαίωσης από τον απασχολούμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο (web site) του ΟΓΑ, στη διεύθυνση www . oga . gr . Στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου, αριστερά, υπάρχει ευδιάκριτη παραπομπή (link), η οποία οδηγεί στην εφαρμογή της εκτύπωσης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης. Για την είσοδο στην εφαρμογή, θα πρέπει να πληκτρολογηθεί ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.) του ΟΓΑ.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηλωθεί και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. υπάρχει καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε απλά θα πρέπει, με βάση οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα, να επιβεβαιωθεί η ορθότητά του. Μετά την επιβεβαίωση του Α.Φ.Μ., θα καθίσταται δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης σε μορφή PDF ή HTML.

Αν ο Α.Φ.Μ. δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, με βάση τη φορολογική δήλωση ή το εκκαθαριστικό σημείωμά τους, να καταχωρήσουν τον ορθό Α.Φ.Μ. στο αντίστοιχο πεδίο.

Επισημαίνουμε ότι, αν ο Α.Φ.Μ. του ασφαλισμένου δεν είναι ο σωστός, από το επόμενο οικονομικό έτος δεν θα είναι δυνατή η έκδοση της βεβαίωσης.

Στην περίπτωση που ο Α.Μ.Κ.Α. του ασφαλισμένου δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, τότε ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την εφαρμογή ότι δεν είναι δυνατή η εκτύπωση βεβαίωσης από τον ιστότοπο του ΟΓΑ και ότι αυτή μπορεί να εκδοθεί μόνο από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

2. Οδηγίες για την καταχώρηση Α.Μ.Κ.Α. και την εκτύπωση της βεβαίωσης από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ απαραιτήτως με τον Α.Μ.Κ.Α. του (οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, όπως βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α., αυτοκόλλητο κλπ.) και τον ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα). Αν δεν έχει Α.Μ.Κ.Α. – ή δεν τον γνωρίζει – θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί, προηγουμένως, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή ΚΕΑ για να λάβει βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ, μέσω της εφαρμογής των Ανταποκριτών, προχωρεί στις ακόλουθες ενέργειες για την έκδοση της Βεβαίωσης:

Επιλέγει από την «Εφαρμογή Ανταποκριτών» την υπηρεσία «Βεβαίωση Εισφορών για Φορολογική Χρήση». Αφού κάνει αναζήτηση με τον Α.Μ. ΟΓΑ του ασφαλισμένου και επιβεβαιώσει την ορθότητα των εμφανιζόμενων στοιχείων του ασφαλισμένου, με βάση την προσκομιζόμενη βεβαίωση του Α.Μ.Κ.Α. καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. στο αντίστοιχο πεδίο και με βάση τη φορολογική δήλωση ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του ασφαλισμένου επιβεβαιώνει ότι ο Α.Φ.Μ. που τυχόν εμφανίζεται είναι ο σωστός.

Διαφορετικά, θα πρέπει να προβεί στη διόρθωσή του ή την καταχώρησή του σε περίπτωση που δεν είναι ήδη καταχωρημένος. Κατόπιν των ανωτέρω, θα είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης σε μορφή PDF ή HTML.

Η βεβαίωση εκδίδεται άπαξ και φέρει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου, υπογραφή και σφραγίδα. Επειδή, ωστόσο, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την εκτύπωση ή να απωλεσθεί η ήδη εκτυπωθείσα, δίνεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα εκτύπωσης και νέας βεβαίωσης. Η νέα βεβαίωση φέρει τα ίδια στοιχεία με την πρωτότυπη (και ίδιο μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου) αλλά επιπλέον φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Επισημαίνουμε ότι, κάθε επόμενη εντολή εκτύπωσης βεβαίωσης, πέραν της πρώτης, θα καταγράφεται στο σύστημα του ΟΓΑ.

Στα πλαίσια της υποστήριξης που πάντοτε παρέχετε στους ασφαλισμένους μας και επειδή η έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων γίνεται για πρώτη φορά διαδικτυακά, παρακαλούμε, κατά το δυνατό, να διευκολύνετε τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, στην έκδοσή των ως άνω βεβαιώσεων.

Σημειώνουμε ότι για τη χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας δεν απαιτείται η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης (username και password), αλλά θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε ήδη και οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Εφαρμογής Ανταποκριτών. Όσοι εκ των κ.κ. Ανταποκριτών δεν έχουν εγγραφεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ (διαδικτυακή Εφαρμογή Ανταποκριτών) παρακαλούνται να εγγραφούν άμεσα, μέσω του ιστότοπου του ΟΓΑ.

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν εκδίδονται από τα ΚΕΠ, επειδή δεν έχει γίνει πιστοποίηση της ως άνω διαδικασίας.

ΙΙ. Με την ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι η Μηχανογραφική Υπηρεσία του ΟΓΑ σχεδιάζει ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, μέσω της οποίας, από τον ιστότοπο (website) του ΟΓΑ (Εφαρμογή Ανταποκριτών), θαπαρέχονται σε όλους τους Ανταποκριτές οι ακόλουθες πληροφορίες – δυνατότητες, όσον αφορά στους ασφαλισμένους της αρμοδιότητάς τους:

α) συγκεντρωτική πληροφόρηση για τους ασφαλισμένους της συγκεκριμένης Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας,

β) εξατομικευμένη πληροφόρηση για κάθε ασφαλισμένο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και

γ) έκδοση βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Κατόπιν τούτου, θα σταματήσει πλέον η αποστολή προς τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, ανά εξάμηνο, των Μητρώων Ασφαλισμένων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης – Πινάκων Υποχρέων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και η αποστολή προς τους ασφαλισμένους των μηχανογραφικών βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας που μέχρι τώρα αποστέλλονταν στις αρχές κάθε έτους μαζί με τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση.

Για τη νέα αυτή εφαρμογή θα ενημερωθείτε αναλυτικά με νεότερο έγγραφό μας, όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της.Ο Διοικητής του ΟΓΑ
Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης