Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1185/2.6.1997 Πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1185/2.6.1997
Πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες
Αθήνα 2 Ιουνίου 1997

Αριθ.Πρωτ.: 1059330/5367/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ: 16η (Εισπρ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Δ'
2.Δ/ΝΣΗ: 14η (Φ.Π.Α.)
3.Δ/ΝΣΗ: 15η (Βιβλίων & Στοιχείων)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β'
4.Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ.: 1185

ΘΕΜΑ: Πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α') "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κθ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986.
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτουν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες, στις οποίες απαιτείται η κατάθεση παραβόλων.
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Αδεια πώλησης εντύπων παραβόλων

1. Επιτρέπεται, μετά από ειδική άδεια, η διάθεση των ειδικών εντύπων παραβόλων (πλην των εντύπων παραβόλων Φ.Π.Α.), που εκδίδονται για την είσπραξη ορισμένων δημοσίων εσόδων, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα).


2. Ειδική άδεια χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για τη φορολογία του και ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της.

Αρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης

Προκειμένου ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει την άδεια, λαμβάνει υπόψη:
- Την αίτηση του ενδιαφερόμενου.
- Την ανάγκη εξυπηρέτησης του κοινού.
- Τη θέση από την οποία θα γίνεται η πώληση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από Δ.Ο.Υ. και πλησίον σε υπηρεσία, στην οποία απαιτείται η κατάθεση παραβόλων.
- Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 της παρούσας.

Αρθρο 3
Υποχρεώσεις των πωλητών

1. Οσοι πάρουν άδεια πώλησης ειδικών εντύπων παραβόλων, υποχρεούνται να προμηθεύονται όλη την ποσότητα των καταναλισκομένων παραβόλων από τη Δ.Ο.Υ. που τους χορήγησε την άδεια και να τα πωλούν στο κοινό, στη θέση και με την τιμή που αναγράφεται στη σχετική ειδική άδεια, απαγορευμένης της πώλησης δι' άλλου τρίτου προσώπου ή μεταβίβασης ποσότητας παραβόλων σε άλλο πρόσωπο, για πώληση.

2. Η ειδική άδεια πώλησης παραβόλων πρέπει να τοποθετείται στο εμφανέστερο σημείο της θέσης από όπου πωλούνται, ώστε να γίνεται αμέσως ορατή από τους αγοραστές.

3. Οι πωλούντες ειδικά έντυπα παράβολα, υποχρεούνται να εφοδιάζονται τακτικά με ικανή ποσότητα αυτών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και να χορηγούν στους αγοραστές μέχρι τρία (3) τεμάχια για τη συμπλήρωση της ζητούμενης αξίας.

Αρθρο 4
Ποσοστό προμήθειας και Φ.Π.Α.

1. Η πώληση των παραβόλων γίνεται με προμήθεια 7% επί της ονομαστικής τιμής των εντύπων και όχι και επί των συνεισπραττομένων, η οποία καταβάλλεται από τους αγοραστές.

2. Στο ποσοστό της προμήθειας εμπεριέχεται ο Φ.Π.Α. 18%, ο οποίος καταβάλλεται από τον πωλητή στη Δ.Ο.Υ., ταυτόχρονα με την προμήθεια των ειδικών εντύπων παραβόλων, με την έκδοση "οίκοθεν" διπλοτύπου είσπραξης τύπου Α.

3. Με την καταβολή του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξαντλείται κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του Ν.1642/1986 "περί Φ.Π.Α".

Αρθρο 5
Πρωτόκολλο αγοράς εντύπων παραβόλων

1. Κατά την παραλαβή των εντύπων παραβόλων συντάσσεται, από τη Δ.Ο.Υ., "Πρωτόκολλο Αγοράς" εις διπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον πωλητή, το διαχειριστή και τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

2. Επί του Πρωτοκόλλου Αγοράς αναγράφονται:

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. και η ημερομηνία συναλλαγής.

- Ο τίτλος της Δ.Ο.Υ., ο Α.Φ.Μ., η διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προσώπου, που κατέχει την άδεια της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

- Το είδος του εντύπου παραβόλου, το πλήθος των παραλαμβανομένων παραβόλων κατά κλάση, οι αριθμοί τους, τα ποσά αγοράς και πώλησής τους, η προκύπτουσα προμήθεια, καθώς και το ποσό του Φ.Π.Α. που εμπεριέχεται στην προμήθεια.

- Ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης, με το οποίο έγινε η κατάθεση του ποσού του αναλογούντος Φ.Π.Α.

3. Το μεν πρωτότυπο του Πρωτοκόλλου Αγοράς παραδίδεται στον πωλητή και χρησιμοποιείται σαν παραστατικό για την ενημέρωση των βιβλίων του, το δε αντίγραφο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., ως στοιχείο διασταύρωσης σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.

Αρθρο 6
Τήρηση βιβλίων - Εκδοση φορολογικών στοιχείων

1. Οι πωλητές παραβόλων εντάσσονται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'). Ειδικά για τους εκμεταλλευτές περιπτέρου, η πώληση παραβόλων δεν θεωρείται κλάδος πώλησης άλλων αγαθών.

2. Για τη διάθεση των παραβόλων, από τους πωλητές αυτών, δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία και το σχετικό έσοδο - προμήθεια εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία, με βάση το "Πρωτόκολλο Αγοράς", που συντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

3. Για τις επιστροφές, οι οποίες αναφέρονται στις προαναφερόμενες συναλλαγές, η ενημέρωση των βιβλίων με την αναλογούσα προμήθεια επί των επιστρεφομένων παραβόλων, γίνεται με το εκδιδόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας, "Πρωτόκολλο Επιστροφής".

Αρθρο 7
Κυρώσεις - Πρόστιμα

1. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις της απόφασης αυτής τιμωρείται, για κάθε είδος παράβασης, με πρόστιμο που κυμαίνεται από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.

2. Ειδικά, για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ).

Αρθρο 8
Επιβολή προστίμου

  1. Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη φυσικού προσώπου ή Ν.Π.Ι.Δ.
  2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης και αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται γι' αυτή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα διακεκριμένως για περισσότερες της μιας παραβάσεις της απόφασης αυτής, που ανάγονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Μαζί με την απόφαση κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου.
  3. Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., που χορήγησε την ειδική άδεια πώλησης των εντύπων παραβόλων.
  4. Για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.
  5. Ειδικά, για τις περιπτώσεις προστίμων της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).


Αρθρο 9
Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

1. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και οι υπάλληλοι που ορίζονται απ' αυτόν δικαιούνται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να ενεργούν έλεγχο για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., με απόφασή του, ανακαλεί την ειδική άδεια διάθεσης εντύπων παραβόλων του Δημοσίου, από τα πρόσωπα που έχουν υποστεί τις κυρώσεις του άρθρου 7 της απόφασης αυτής.

3. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου χάνουν το δικαίωμα απόκτησης τέτοιας άδειας στο μέλλον.

Αρθρο 10
Επιστροφή παραβόλων

1. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας πώλησης ή διακοπής της δραστηριότητας, τα ειδικά έντυπα παράβολα που βρίσκονται στην κατοχή του πωλητή, προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και παραδίδονται σ' αυτή με "Πρωτόκολλο Επιστροφής", το οποίο συντάσσεται εις διπλούν και περιέχει τα ίδια στοιχεία με το "Πρωτόκολλο
Αγοράς".

2. Το μεν πρωτότυπο του "Πρωτοκόλλου Επιστροφής" παραδίδεται στον πωλητή και χρησιμοποιείται σαν παραστατικό για την ενημέρωση των βιβλίων του, το δε αντίγραφο συσχετίζεται με τα αντίστοιχα "Πρωτόκολλα Αγοράς" και φυλάσσεται στο σχετικό φάκελο, που τηρείται στο αρχείο του τμήματος Φορολογίας της Δ.Ο.Υ.

3. Μετά τη σύνταξη του "Πρωτοκόλλου Επιστροφής", η Δ.Ο.Υ. επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντων παραβόλων και ειδικότερα:

- Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ακυρώνει όλα τα προς επιστροφή παράβολα, αφού αναγράψει στο σώμα τους τη λέξη "ΑΚΥΡΟ" και θέσει την υπογραφή του, την υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα.

- Στη συνέχεια υπογράφει την "ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ" σε ένα παράβολο από κάθε κλάση (όπου ο δικαιούχος έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του), αναγράφοντας σ' αυτό τους αριθμούς και των υπολοίπων, προς επιστροφή, παραβόλων της ίδιας κλάσης, τα οποία και επισυνάπτονται σ' αυτό.

4. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. της προμήθειας των επιστρεφόμενων παραβόλων θα γίνεται με την έκδοση Α.Φ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα στοιχεία του "Πρωτοκόλλου Επιστροφής".

Αρθρο 11

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης