Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1176/26.5.1997 Κοινοποίηση γνωμοδότησης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1176/26.5.1997
Κοινοποίηση γνωμοδότησης


Αθήνα 26 Μαΐου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1002477/316-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 29/05/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1176

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης.

Σας κοινοποιούμε, ως έχει, την αριθμ. 774/1997 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας σε κληρονόμο που έχει αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής στις εξής περιπτώσεις:


α. Οταν, υπάρχοντος ενεργητικού στην κληρονομιά, συνταχθείσης νομοτύπως της απογραφής και μη συντρεχόντων λόγω εκπτώσεως του κληρονόμου εκ των άρθρων 1911 και 1912 Α.Κ., δεν έχει εξαντλήσει το ενεργητικό προς ικανοποίηση των δανειστών αυτής.

β. Οταν δεν έχει συνταχθεί απογραφή και έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από τον Α.Κ. χρόνος προς τούτο.

γ. Οταν συντρέχουν οι λόγοι έκπτωσης του κληρονόμου από το ευεργέτημα της απογραφής.

δ. Οταν ο εν λόγω κληρονόμος δεν προβαίνει σε λογοδοσία.

ε. Οταν το ενεργητικό αυτής είναι επίδικο και

στ. Οταν η κληρονομιά έχει τεθεί σε δικαστική εκκαθάριση.

Η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε κληρονόμο επ' ωφελεία απογραφής είναι δυνατή μόνο όταν δεν έχει μεν συνταχθεί απογραφή, αλλά και δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το νόμο χρόνος για τη σύνταξή της (τετράμηνο από της δηλώσεως αποδοχής της κληρονομίας επ' ωφελεία απογραφής, άρθρα 1903 και 1912 Α.Κ.).

Αρ. Γνωμ. 774/1997

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε κληρονόμο που έχει αποδεχθεί την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής:

α) Οταν, υπάρχοντος ενεργητικού στην κληρονομία, συνταχθείσης δε νομοτύπως απογραφής και μη συντρεχόντων λόγων εκπτώσεως εκ των άρθρων 1911 και 1912 Α.Κ., δεν έχει εξαντλήσει αυτό (ενεργητικό) προς ικανοποίηση των δανειστών αυτής.

β) Οταν δεν έχει συντάξει απογραφή, χωρίς όμως να έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος για τη σύνταξή της.

γ) Οταν συντρέχουν οι αναφερόμενοι στα άρθρα 1911 και 1912 Α.Κ. λόγοι εκπτώσεως από το ευεργέτημα της απογραφής και, στην περίπτωση της εκπτώσεως, εάν απαιτείται δικαστική απόφαση ή αρκεί η διαπίστωση και μόνο του προβλεπόμενου για την έκπτωση λόγου.

δ) Οταν δεν προβαίνει σε λογοδοσία και με ποιο συγκεκριμένο τύπο πρέπει να γίνεται αυτή.

ε) Οταν το ενεργητικό της κληρονομίας είναι επίδικο και

στ) Οταν η κληρονομία έχει τεθεί σε δικαστική εκκαθάριση.

Επί του ως άνω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι. Με το με αρ. πρωτ. 1063609/5236-11/0016/12.7.1996 έγγραφο της 16ης Διεύθυνσης (Εισπράξεως Εξόδων) του Υπουργείου Οικονομικών, Α' Τμήματος, τίθενται τα παραπάνω ερωτήματα, εν όψει της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 4 της με αρ. 2048300/6844/1990 αποφάσεως Υπουργού Οικονομικών, κατά την οποία, για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε φυσικό πρόσωπο, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ατομικές του οφειλές, όσο και αυτές που δεν έχουν βεβαιωθεί στο όνομά του, αλλά έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους και της διατάξεως του άρθρου 1904 Α.Κ., κατά την οποία ο κληρονόμος εξ απογραφής ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας μέχρι του ευεργητικού αυτής.

ΙΙ. Α) Η απόφαση 2048300/6844-11/0016/1990 του Υπουργού Οικονομικών, που επιγράφεται "Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο" (ΦΕΚ 508/9.8.1990, τεύχος Β') και εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.1882/1990, που παρέχουν στον Υπουργό Οικονομικών εξουσιοδότηση να επιβάλλει με αποφάσεις του κατά των οφειλετών, που δεν έχουν εκπληρώσει τις, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλές τους προς το Δημόσιο, περιορισμούς και απαγορεύσεις, που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους, ορίζει:

Αρθρο 1
Περιπτώσεις προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας

"Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τα, από οποιαδήποτε αιτία, χρέη προς το Δημόσιο από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
1)...".

Αρθρο 4
Οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

"Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια για τη χορήγησή του Δ.Ο.Υ. οι παρακάτω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές:

1. Σε φυσικό πρόσωπο, τόσο οι ατομικές οφειλές του, όσο και τυχόν άλλες οφειλές, που δεν έχουν βεβαιωθεί στο όνομά του, αλλά για τις οποίες έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. ...,

3. ...".

Β) Στον Α.Κ. ορίζονται τα εξής:

Αρθρο 1902
Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής

"Οσο ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία, μπορεί να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας...".

Αρθρο 1903
Προθεσμία απογραφής

"Ο κληρονόμος με απογραφή οφείλει να τελειώσει την απογραφή της κληρονομικής περιουσίας μέσα σε τέσσερις μήνες αφότου γίνει η δήλωση του προηγούμενου άρθρου".

Αρθρο 1904
Ευθύνη κληρονόμου με απογραφή

"Ο κληρονόμος με απογραφή ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας έως το ευεργητικό της. Καμία σύγχυση δεν επέρχεται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι της κληρονομιάς".

Αρθρο 1905
Η κληρονομιά χωριστή ομάδα

"Αφότου γίνει η δήλωση της αποδοχής της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομίας αποχωρίζονται αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα".

Αρθρο 1907
Διοίκηση κληρονομίας

"Ο κληρονόμος με απογραφή διοικεί την ομάδα της κληρονομίας, ευθύνεται για κάθε αμέλεια και υπόκειται σε λογοδοσία".

Αρθρο 1908
Εκποίηση ακινήτων και τίτλων

"Ο κληρονόμος με απογραφή δεν μπορεί να εκποιήσει, χωρίς άδεια του δικαστηρίου, ακίνητα της κληρονομίας ή δημόσια χρεόγραφα ή μετοχές ή ομολογίες ανωνύμων εταιριών. Τα ακίνητα εκποιούνται με πλειστηριασμό, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά".

Αρθρο 1911
Εκπτωση από το ευεργέτημα της απογραφής

"Ο κληρονόμος χάνει το ευεργέτημα της απογραφής:

1) Αν δεν συνέταξε εμπρόθεσμα απογραφή,
2) αν δολίως έκανε ανακριβή απογραφή,
3) σε περίπτωση δόλου σχετικά με τη διαχείριση της κληρονομικής ομάδας και
4) αν εκποίησε ακίνητα ή δημόσια χρεόγραφα ή μετοχές ή ομολογίες ανωνύμων εταιριών χωρίς άδεια του δικαστηρίου".

Αρθρο 1912

"Σε περίπτωση προσώπων ανίκανων ή με περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία, για τα οποία η αποδοχή της κληρονομίας γίνεται, κατά το νόμο, με το ευεργέτημα της απογραφής, έκπτωση από το ευεργέτημα, επειδή δεν συντάχθηκε απογραφή, επέρχεται αν μέσα σε ένα χρόνο αφότου τα πρόσωπα έγιναν απεριορίστως ικανά δεν έκαναν την απογραφή".

Αρθρο 1913
Πότε διατάσσεται η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

"Το δικαστήριο της κληρονομίας μπορεί, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δανειστή της, να διατάξει την εκκαθάριση της κληρονομίας. Η εκκαθάριση διατάσσεται και αν ακόμη η κληρονομία σχολάζει ή ο κληρονόμος της τη δέχτηκε με το ευεργέτημα της απογραφής...".

Αρθρο 1914
Η κληρονομία χωριστή ομάδα

"Από τη δημοσίευση της απόφασης που διατάζει την εκκαθάριση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομίας αποχωρίζονται αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα που διοικείται από τον εκκαθαριστή...".

Αρθρο 1918
Εργο του εκκαθαριστή

"Ο εκκαθαριστής διοικεί την ομάδα της κληρονομίας, ευθύνεται για κάθε αμέλεια και έχει την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Εως το τέλος της απογραφής επαληθεύει τις υποχρεώσεις της κληρονομίας, εισπράττει τις απαιτήσεις και εκποιεί τα κινητά και ακίνητά της. Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται, κατατίθεται εντόκως σε ασφαλή Τράπεζα...".

Αρθρο 1920
Ανεπάρκεια κληρονομίας

"Αν από την απογραφή προκύπτει ότι το ενεργητικό της κληρονομίας δεν είναι αρκετό για την εξόφληση των υποχρεώσεών της, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση, πριν εξοφλήσει οποιονδήποτε δανειστή, να ζητήσει από το δικαστήριο της κληρονομίας τη σύμμετρη πληρωμή όλων των δανειστών, χωρίς να θίγονται τα προνόμια που αποκτήθηκαν κατά το νόμο ή οι υποθήκες που έχουν εγγραφεί και τα ενέχυρα που έχουν συσταθεί πριν από το θάνατο του κληρονομούμενου...".

Αρθρο 1922
Εκκαθάριση και περιορισμός της ευθύνης

"Με την απόφαση που διατάζει την εκκαθάριση της κληρονομίας, δεν περιορίζεται η ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας, εφόσον δεν είναι κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής. Αλλά αν έχει τέτοια ιδιότητα, από τη δημοσίευση της απόφασης παύουν τα καθήκοντά του ως κληρονόμου με απογραφή".

ΙΙΙ. 1. Από την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1902 Α.Κ., παρέχεται στον κληρονόμο, για την προστασία του και αποτροπή του κινδύνου πληρωμής από την περιουσία του των δανειστών της κληρονομίας, δικαίωμα αποδοχής της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής.
Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομίας μέχρι το ενεργητικό αυτής, δηλαδή αυτός ευθύνεται με τα στοιχεία της κληρονομίας και όσο αυτά επαρκούν (Α.Π.246/1993, Α.Π.389/1989, Α.Π.125/1962, Ε.Α.14319/1987, Ε.Α.59/1983, Ε.Α.490/1978, Ε.Α.2778/1981, Ε.Α.6265/1976, Ν.Σ.Κ.187/1976), απαλλασσομένου αυτού, σε περίπτωση τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή χειροτέρευσης ή υποτίμησης των στοιχείων της κληρονομίας, από την αντίστοιχη ευθύνη.
Με την εμπρόθεσμη και νομότυπη δήλωση με το ευεργέτημα της απογραφής του κληρονόμου, επέρχεται αυτοδίκαιος χωρισμός της περιουσίας του κληρονόμου και της κληρονομίας, που είχαν συγχωνευθεί από την κτήση της κληρονομίας και η οποία κληρονομία αποτελεί πλέον χωριστή ομάδα (Α.Π.389/1989, Ε.Α.1055/1980), ως προς την οποία ο κληρονόμος με απογραφή θεωρείται τρίτος (Α.Π.125/1962), η δε ατομική περιουσία αυτού δεν υπόκειται στους δανειστές της κληρονομίας. Και μετά, όμως, τον ως άνω χωρισμό, δεν επέρχεται ούτε απόσβεση γενικώς, ούτε αδυναμία χρηματικής παροχής για τους κληρονόμους του οφειλέτη, αλλά ο κληρονόμος με απογραφή διατηρεί την ιδιότητα του κληρονόμου - καθολικού διαδόχου του κληρονομούμενου, κυρίου των ενσωμάτων της κληρονομίας και φορέα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής, αλλά με την απόκλιση που ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέχρι το ενεργητικό της κληρονομίας και με τα στοιχεία αυτού και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διοικεί την ομάδα της κληρονομίας, όχι ως διοικητής αλλότριας περιουσίας, αλλά ως κύριος αυτής, μολονότι η περιουσία αυτή έχει ειδικό προορισμό, δηλαδή την ικανοποίηση των κληρονομικών δανειστών (Α.Π.1163/1981, Ε.Α.5690/1987, Εφ.Πειρ.1316/1987, Ε.Α.14319/1987, Εφ.Θεσ.2895/1987, Ε.Α.1055/1980). Με την ιδιότητά του αυτή έχει διαχειριστική ελευθερία, αλλά με τους περιορισμούς που ο νόμος ορίζει ή ειδικός προορισμός της ομάδας επιβάλλει.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή της κληρονομίας, ο κληρονόμος με απογραφή υποχρεώνεται σε λογοδοσία, την οποία, αν δεν δώσει εξωδίκως, μπορεί ν' ασκηθεί κατ' αυτού αγωγή λογοδοσίας (άρθρο 303 Α.Κ.) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
Τηρουμένων των διατυπώσεων εκποίησης που τάσσονται από το άρθρο 1908 Α.Κ. και με εξαίρεση περιπτώσεις όπως δωρεάς, άφεσης χρέους, συμβιβασμού, που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του κληρονόμου με απογραφή, αν γίνονται με κληρονομιαία περιουσία, όπως και της διάθεσης των κληρονομιαίων υπέρ των ατομικών δανειστών του κληρονόμου, ο κληρονόμος με απογραφή υποχρεώνεται σε πληρωμή των κληρονομικών δανειστών, χωρίς όμως να υποχρεώνεται σε δημόσια πρόσκληση για αναγγελία, ούτε σε σύμμετρη ικανοποίηση των δανειστών, πληρώνοντας δε οποιονδήποτε δανειστή της κληρονομίας, δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στους άλλους δανειστές μετά την εξάντληση του ενεργητικού. Για να επιτύχουν αυτοί σύμμετρη ικανοποίηση, πρέπει να ζητήσουν τη δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας. Η προτεραιότητα, όμως, εκείνων που έχουν προνόμιο (υποθήκη, ενέχυρο κ.λπ.) διατηρείται.

3. Η έκπτωση του κληρονόμου από το ευεργέτημα της απογραφής, για τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο νόμο, επέρχεται με δικαστική απόφαση, μετά από αγωγή οποιουδήποτε δανειστή ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου (18 άρθρο 1 Κ.Πολ.Δ.), η οποία αποτελεί δεδικασμένο μόνο μεταξύ των διαδίκων, έχει δε σαν αποτέλεσμα την άρση των αποτελεσμάτων της αποδοχής με απογραφή, αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής, δηλαδή ο κληρονόμος με απογραφή μετά την έκπτωση στερείται τα πλεονεκτήματα που έχει από την ιδιότητα αυτή και μεταπίπτει σε απλό κληρονόμο (Ε.Α.3613/1982), ο οποίος, με την επερχόμενη άρση
του χωρισμού της κληρονομικής ομάδας από την ατομική του περιουσία, ευθύνεται πλέον απεριορίστως, δηλαδή και με τη δική του περιουσία, για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας (άρθρο 1901 Α.Κ.), αναλόγως με την κληρονομική του μερίδα (άρθρο 1885 Α.Κ.).

4. Η απόφαση περί δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας, με την οποία επιδιώκεται η ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομίας με την είσπραξη και ρευστοποίηση του ενεργητικού της, επιφέρει αυτοδίκαια το χωρισμό της κληρονομίας από την ατομική περιουσία του κληρονομούμενου και τη διοίκηση της κληρονομικής ομάδας έχει ειδικός εκκαθαριστής που εκκαθαρίζει κι επαληθεύει το ενεργητικό και παθητικό αυτής κι όταν το ενεργητικό της δεν επαρκεί για την εξόφληση όλων των δανειστών, διατίθεται τούτο, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, σε σύμμετρη ικανοποίηση αυτών. Συνέπεια δε της δικαστικής εκκαθάρισης είναι ότι μέτρα εκτέλεσης και ασφαλιστικά μέτρα από δανειστή κληρονομίας παύουν ή αναιρούνται (Ε.Α.2425/1993, Ε.Α.367/1964). Ο κληρονόμος, όμως, εξακολουθεί και διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να είναι καθολικός διάδοχος του κληρονομούμενου και να αποτελεί το υποκείμενο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της κληρονομίας, εκπροσωπείται όμως από τον εκκαθαριστή (Α.Π.224/1973, Π.Πρ.Αθ.2910/1986, Ε.Α.2892/1959).
Εξάλλου, η δικαστική εκκαθάριση δεν περιορίζει την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας, που εξακολουθεί να είναι απεριόριστη, εφόσον δεν είναι κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής κι έτσι οι δανειστές της κληρονομίας, είτε αναγγέλθηκαν, είτε όχι, έχουν τη δυνατότητα να στραφούν κατά του κληρονόμου, για να ικανοποιηθούν από την ατομική του περιουσία, ανεξάρτητα αν ζήτησαν ή όχι την ικανοποίησή τους από την εκκαθάριση. Η δικαστική εκκαθάριση μπορεί να διαταχθεί και στην περίπτωση που ο κληρονόμος έχει αποδεχθεί την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, οπότε όμως παύουν τα καθήκοντά του ως διοικητή της κληρονομικής ομάδας και μεθίστανται στον εκκαθαριστή.

IV. Επομένως, επειδή η χρήση εκ μέρους του κληρονόμου του, από το άρθρο 1902 Α.Κ., παρεχόμενου δικαιώματος αποδοχής της κληρονομίας επ' ωφελεία απογραφής, έχει μεν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της ευθύνης του για τα χρέη της κληρονομίας έως το ενεργητικό αυτής και με τα στοιχεία αυτού (ενεργητικού), πλην όμως αυτός συνεχίζει να διατηρεί, μέχρις εξαντλήσεως του ενεργητικού, την ιδιότητα του κληρονόμου και να είναι ο φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της κληρονομίας, έστω και με την απόκλιση που ο νόμος ορίζει, δεν δύναται να χορηγηθεί σ' αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας. Δεν ασκούν δε έννομη επιρροή στην ως άνω ευθύνη του, η τυχόν σύνταξη νομότυπης απογραφής εκ μέρους του, η συνδρομή λόγων εκ των άρθρων 1911, 1912 Α.Κ. εκπτώσεως αυτού από το ως άνω ευεργέτημα, η μη σύνταξη απογραφής, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το
προβλεπόμενο από το νόμο τετράμηνο για τη σύνταξή του, η μη ενέργεια λογοδοσίας εκ μέρους του, η τυχόν επιδικία των απαρτιζόντων το ενεργητικό της κληρονομίας στοιχείων, καθώς στο νόμο δεν γίνεται σχετική διάκριση, πλην της περιπτώσεως που για χρέη της κληρονομίας, υπαγόμενα στη ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν.Δ.118/1973, έχει μετατεθεί νομοτύπως η φορολογική υποχρέωση του κληρονομούμενου, οπότε δεν έχει γεννηθεί ακόμη η φορολογική του υποχρέωση, ούτε, τέλος, η θέση της κληρονομίας υπό δικαστική εκκαθάριση, διότι και στην τελευταία αυτή περίπτωση, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, ο κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής διατηρεί την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου του κληρονομούμενου - ευθυνόμενος, όμως, μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας και επομένως στα ερωτήματα με αριθμό α', β', δ', ε' και στ', αρμόζει αρνητική απάντηση.
Κατά τη μειοψηφήσασα, όμως, γνώμη των Νομικών Συμβούλων Γεώργιου Πατρινέλη, Ευστράτιου Βολάνη και Γρηγορίου Κρόμπα, ως προς το με αριθμό β' υποερώτημα, δηλαδή περί του αν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε κληρονόμο που έχει αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής,
όταν δεν έχει συντάξει απογραφή, χωρίς να έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το νόμο χρόνος για τη σύνταξή της (τετράμηνο από της δηλώσεως αποδοχής της κληρονομίας επ' ωφελεία απογραφής), δίδεται καταφατική απάντηση, με την αιτιολογία ότι, εν όψει του ότι η ευθύνη του εξ απογραφής κληρονόμου περιορίζεται μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας και με τα στοιχεία αυτού και ότι ο νόμος δίνει προθεσμία μέχρι τέσσερις μήνες για τη σύνταξη απογραφής που θα προσδιορίσει τα στοιχεία του ενεργητικού της κληρονομίας και σ' αυτό το τετράμηνο δικαιούται αυτός αποδεικτικού ενημερότητας, διότι ενδέχεται να ευρίσκεται σε αδυναμία, πριν από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, προσδιορισμού του ενεργητικού αυτής, ώστε διαθέτοντάς το στους δανειστές της κληρονομίας ν' απαλλαγεί πάσης περαιτέρω ευθύνης και συνεπώς ν' αποκτήσει αποδεικτικό ενημερότητας.
Αρνητική απάντηση, με την ίδια ως άνω αιτιολογία, δίδεται και στο γ' ερώτημα, με τη διαφορά ότι, στην περίπτωση αυτή, που συντρέχουν λόγοι εκπτώσεως εκ των άρθρων 1911 και 1912 Α.Κ. του κληρονόμου απογραφής από το ευεργέτημα, μεταπίπτει αυτός σε απλό κληρονόμο, ευθυνόμενος απεριορίστως και με τη δική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομίας.
Η έκπτωση δε του κληρονόμου από το ευεργέτημα απογραφής επέρχεται με δικαστική απόφαση, μετά από αγωγή κάποιου δανειστή, η οποία όμως απόφαση αποτελεί δεδικασμένο μόνο μεταξύ των διαδίκων.
Τέλος, ως προς το περιλαμβανόμενο στο με αριθμό δ' υποερώτημα, περί του τρόπου με τον οποίο πρέπει να εκπληρωθεί στην τυπική της μορφή η υποχρέωση λογοδοσίας, αυτός διαγράφεται στη διάταξη της Α.Κ.303, εδ. β', κατά την οποία ο δοσίλογος οφείλει να ανακοινώσει στο δεξίλογο λογαριασμό περιέχοντα αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων και το εκ της αντιπαραθέσεως αυτής προκύπτον και να επισυνάψει και τα δικαιολογητικά, εφόσον τοιαύτα συνηθίζονται, η αντιπαράθεση δε αυτή, που γίνεται γραπτώς, πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και κατά το δυνατό λεπτομερής, ώστε να παρέχεται στο δεξίλογο πλήρης εικόνα της υποθέσεως που διαχειρίστηκε ο δοσίλογος. Επομένως, στα τεθέντα ερωτήματα, αρμόζει η στην προηγούμενη παράγραφο αναλυτικώς δοθείσα απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης