Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ.: ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 8.3.2012 Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών ν.2523/1997 και αιτήσεων ποινικής δίωξης κατ' άρθρο 25 ν.1882/1990, όπως ισχύουν, καθώς και αναφορών του ν.2331/95 και του ν.3691/2008, όπως ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2012 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αρ. Πρωτ.: ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 8.3.2012
Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών ν.2523/1997 και αιτήσεων ποινικής δίωξης κατ' άρθρο 25 ν.1882/1990, όπως ισχύουν, καθώς και αναφορών του ν.2331/95 και του ν.3691/2008, όπως ισχύει


Αθήνα, 8 Μαρτίου 2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
I. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1) Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ. Δ/νση: Κ.ΣΕΡΒΙΑΣ 8 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210-3375394 
FAX: 210-3375041 
2) Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' 
Ταχ. Δ/νση: Κ.ΣΕΡΒΙΑΣ 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210-3375463, 210-3375460 
FAX: 210-3375416
II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Μπενάκη & Νικηταρά 1 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210-3846558 
FAX: 210-3801993

ΘΕΜΑ: Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών ν.2523/1997 και αιτήσεων ποινικής δίωξης κατ' άρθρο 25 ν.1882/1990, όπως ισχύουν, καθώς και αναφορών του ν.2331/95 και του ν.3691/2008, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Υποβολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών και αιτήσεων ποινικών διώξεων

ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. ΠΟΛ.1049/24.2.2012 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Υ. 1159503 ΕΞ 2011/22.11.2011 έγγραφο μας 
γ) Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Υ. 1169303 ΕΞ 2011/13-12-2011 έγγραφο μας

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα μας. σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί υποβολής α) των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 μηνυτήριων αναφορών για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ιδίου νόμου και β) των αιτήσεων ποινικής δίωξης για καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρθ. 25 ν. 1882/1990, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3943/2011).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε ), η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών του Σ.Δ.Ο.Ε. και όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις τις συνημμένες στην παρούσα συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβληθεισών μηνυτήριων αναφορών και αιτήσεων ποινικής δίωξης, χωριστά για τα αδικήματα του ν. 2523/1997 (ΈΝΤΥΠΟ 1) και του ν. 1882/1990 (ΕΝΤΥΠΟ 2), όπως ισχύουν, ανά τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του 2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων αναφορών του ν.2331/1995 και του ν.3691/2008.

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. ΠΟΛ.1049/24.2.2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες για αποστολή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 29 περ. β' του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, για περιπτώσεις που διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες αποτελούν βασικά αδικήματα του ίδιου ως άνω νόμου, όπως ισχύει (άρθρο 3 περ. ιη'), σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής: 

Οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) θα αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Δ' και στις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις τη συνημμένη στην παρούσα συγκεντρωτική κατάσταση (ΕΝΤΥΠΟ 3) συμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών ανά τρίμηνο στη Δ/νση Ελέγχων σχετικών αναφορών. Τα ως άνω συγκεντρωτικά στοιχεία θα αποστέλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία, εντέλλονται για τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υποβολής των μηνυτήριων αναφορών/αιτήσεων ποινικής δίωξης, καθώς και των αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης